niedziela, 29 grudnia 2013

Lublin - ogłoszenia parafialne 29.XII.2013

Sława Isusu Chrystu!


1) Porządek celebracji liturgicznych w cerkwi lubelskiej w najbliższym okresie przedstawia się następująco:


5.I.2013 (Niedziela św. Ojców)* 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

6.I.2013 (Wigilia Narodzenia Pańskiego) 16.00 Wielkie Powieczerze z Litią, a następnie wspólna wieczerza wigilijna na plebanii (zachęcamy do przyniesienia ze sobą wkładu rzeczowego do wspólnej wieczerzy w postaci potraw odpowiednich do okazji)

7.I.2013 (Narodzenie Pańskie) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

8.I.2013 (Synaksa Najśw. Bogurodzicy) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

9.I.2013 (Św. Stefana, pierwszego męczennika) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma 2) W Wigilię Bożego Narodzenia, zgodnie z obowiązującymi od 1966 r. złagodzonymi przepisami postnymi, obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i jednorazowy posiłek do syta z dodatkowymi drobnymi posiłkami dla wzmocnienia. Tradycyjnie obowiązywała w tym dniu również wstrzemięźliwość od mleka i nabiału. Od postu zwolnione są osoby chore, matki ciężarne i karmiące, rekonwalescenci, ubodzy żyjący z jałmużny, osoby zależne od innych, ciężko pracujący. Do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych zobowiązane są osoby, które ukończyły 14 lat; do postu ilościowego - ci, którzy ukończyli 21, a nie ukończyli 60 lat.3) Na blogu ks. Pawła W. Potocznego przeczytać można list pasterski hierarchów UKGK w Polsce na tegoroczne Boże Narodzenie (w wersji ukraińskiej i tłumaczeniu polskim).4)  Zachęcamy również do lektury Komunikatu ze spotkania Hierarchów UKGK w RP (26 bm.), w którym zawarte są bardziej szczegółowe, niż w liście pasterskim, informacje na temat planowanego na 3-5.X.2014 wspólnego Zgromadzenia obu eparchii UKGK w Polsce.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*) O niedzieli św. Ojców (śp. o. archim. Roman Piętka MIC - www.cyrylimetody.marianie.pl):


NIEDZIELA PRZED BOŻYM NARODZENIEM
W niedzielę 18 grudnia, lub najbliższą, obchodzi się wspomnienie świętych Starego Testamentu od Abrahama do św. Józefa, oblubieńca Maryi, z których w prostej linii narodził się obiecany Mesjasz. Nazywa się ona Niedzielą Ojców, lub Niedzielą Genealogii Jezusa (Mt 1,1-25). Jest to jakby przedłużenie poprzedniej niedzieli. Kościół oddaje cześć tym wszystkim, którzy przed Chrystusem „podobali się Bogu”. Ona bezpośrednio przygotowuje nas do Bożego Narodzenia.
TROPARION, ton 2.
Wielkie są czyny dokonane przez wiarę!* W samym środku ognia, jak na spokojnej wodzie,* radowali się trzej młodzieńcy,* i prorok Daniel dla lwów, jak dla owieczek, stał się pasterzem.* Dzięki ich wstawiennictwu, Chryste Boże, zbaw dusze nasze.
KONTAKION, ton 6.
Wzgardziwszy idolem* ręką uczynionym,* osłoniwszy się jak tarczą Bytem Nieopisanym,* Trzej Młodzieńcy, zyskaliście chwałę w próbie ognia.* Pośrodku ognia nie do zniesienia stojąc,* wzywaliście Boga.* Pospiesz, o Litościwy,* i miłosiernie przyjdź nam z pomocą, bo, jeśli zechcesz, wszystko możesz.
KONTAKION, ton 1.
(jeśli ta niedziela wypadnie w dni Przed-święta)
Wesel się, Betlejemie,* przygotuj się, Eufrato, * bo oto Dziewica, mając w łonie Wielkiego Pasterza,* spieszy, aby rodzić;* bogonośni Ojcowie widząc Go, weselą się,* śpiewając z pasterzami Dziewicy karmiącej pochwalne pieśni.
PROKIMEN, ton 4.
Dn 3,26 i 27.
Błogosławiony jesteś, Panie, Boże ojców naszych,* i chwalebne i sławne imię Twoje na wieki.
Stych: Bo sprawiedliwy jesteś we wszystkim, co nam uczyniłeś.
Apostoł: Hbr 11,9-10 i 32-40.
ALLELUJA
Ps 43,2 i 33,18.
Boże, uszami naszymi słyszeliśmy, ojcowie nasi nam opowiadali.
Stych: Wybawiłeś nas od uciskających nas, a tych, którzy nas nienawidzą zawstydziłeś.
Ewangelia: Mt 1,1-25.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 148,1.
Chwalcie Pana z niebios,* chwalcie Go na wysokościach. I drugi:
Ps 32,1.
Weselcie się sprawiedliwi w Panu,* prawym przystoi uwielbienie,* alleluja 3x.

Komunikat ze spotkania roboczego biskupów UKGK w Polsce - 26.XII.2013

Tekst komunikatu zaczerpnięty został ze strony WWW eparchii wrocławsko-gdańskiej.  Został opublikowany również na stronie internetowej eparchii metropolitalnej.


Peremyszl-Wrocław, dnia 28.12.2013 r.

K O M U N I K A T

W czetwer 26 hrudnia 2013 r., w Bilanci na Łemkiwszczyni, widbułaś robocza zustricz Władyk Peremyśko-Warszawśkoji Mytropoliji UHKC.

 Prysutni buły:

- Wysokopreoswiaszczennyj Archijepyskop Joan (Martyniak), Mytropołyt Peremyśko-Warszawśkyj, - Preoswiaszczennyj Władyka Wołodymyr (R. Juszczak), Prawlaczyj Archijerej Wrocławśko-Hdanśkyj,
 - Preoswiaszczennyj Władyka Jewhen (Popowycz), Jepyskop Pomicznyk Peremyśko-Warszawśkoji Archijeparchiji.

W czasi zustriczi buły pidneseni ta wyriszeni nastupni temy:

1. Pryjniato duszpastyrśkyj poriadok na 2014 r. w toczkach jaki torkajut´sia ciłoji Peremyśko-Warszawśkoji Mytropoliji. Duszpastyrśkyj poriadok poodynokych jeparchij bude prohołoszenyj okremo Prawlaczymy Archijerejamy.

2. Pryjniato riad riszeń jaki stosujut´sia jeparchijalnych soboriw, jaki za postanowoju Synodu Jepyskopiw UHKC majut´ widbutyś u 2014 r. w kożnij jeparchiji UHKC, na temu «Żywa parafija – miscem zustriczi z żywym Chrystom»:

a/ Sobor, spilnyj dla oboch hreko-katołyćkych jeparchij u Polszczi, widbudet´sia w dniach 3-5 żowtnia 2014 r. w Peremyszli.

 b/ Pidhotowkoju Soboru zajmut´sia spilno dełehowani Prawlaczymy Archijerejamy okremi jeparchijalni Komisiji.

w/ Prawlaczi Archijereji wydadut´ okremi dekrety pro skłykannia soboriw ta dekrety pokłykannia dełehatiw wid kożnoji z jeparchij.

 h/ Za riszenniam Synodu Jepyskopiw UHKC spilnyj jeparchijalnyj Sobor bude zajmatyś temamy:

- Prowid – swiaszczenyk, monaszestwo i myriany praciujut´ razom, budujuczy parafiju jak misce zustriczi z żywym Chrystom.

 - Liturhija – wirni molat´sia Bohu i zrostajut´ w Joho błahodati.

 - Katechyzacija – wirni otrymujut´ znannia pro swoju wiru j Cerkwu.

 - Kojnonija – wirni budujut´ spilnotu.

- Dyjakonija – wirni jdut´ za meżi parafiji służyty inszym.

- Misijnist´ – wirni jewanhelizujut´ inszych, zaproszujut´ jich do żyttia w Chrysti.

d/ Pracia nad pidhotowkoju tem Soboru bude prochodyty na riwni parafijalnomu, dekanalnomu ta zahalno-jeparchijalnomu. Kożnyj jeparchijanyn bude mih takoż podawaty imenno na pyśmi swoji zauważennia ta propozyciji do rozhlanennia w czasi Soboru.

e/ Pryznaczena miżieparchijalna Komisia, pisla konsultacij w jeparchijach, najpiznisze do 2.06.2014 r. wyznaczyt´ podribni temy nad jakymy bude praciuwaty Sobor ta podast´ kandydatury osib jaki budut´ moderatoramy poodynokych tem w czasi zasidannia Soboru, jaki zatwerdiat´ Prawlaczi Archijereji.

3. Obhoworeno sprawy zwjazani z pidhotowkoju wyjizdu Władyk do Rymu u zwjazku z widwidynamy Apostolśkych Porohiw Ad limina apostolorum, jaki budut´ prochodyty w dniach wid 1 do 9 lutoho 2014 r.

4. Pryjniato tekst spilnoho posłannia do wirnych Peremyśko-Warszawśkoji Mytropoliji z nahody Praznyka Rizdwa Chrystowoho.

5. Wyriszeno, szczo spilni zustriczi Władyk Peremyśko-Warszawśkoji Mytropoliji, dla obhoworennia spilnych dla ciłoji Mytropoliji pytań, budut´ widbuwatyś cykliczno raz na try misiaci.

Archijepyskop Joan (Martyniak) Mytropołyt Peremyśko-Warszawśkyj
Władyka Wołodymyr (R. Juszczak) Prawlaczyj Archijerej Wrocławśko-Hdanśkyj
Władyka Jewhen (Popowycz) Jepyskop Pomicznyk Peremyśko-Warszawśkoji Archijeparchiji
Pres-służba UHKC

Warszawa - ogłoszenia parafialne 29.XII.2013

Podajemy za stroną WWW Ojców Bazylianów:
OHOŁOSZENNIA

1. Siohodni wypadaje nedila Praotciw, druha wid Rizdwa Chrystowoho. Otże wchodymo w ostannij period pered Rizdwianymy Swiatamy. Najbłyżcza nedila, 5 sicznia, ce nedila Otciw (pered Rizdwom), a 6 sicznia – Naweczirja Chrystowoho Rizdwa, Swiatweczir. W cej deń, za zwyczajem, obowjazuje pist: strymanist´ wid mjasnych i mołocznych straw. Natomist´ pisla Rizdwa, aż do Naweczirja Bohojawłennia majemo prywiłej zahalnyci.

2. Ce takoż ostannij tyżdeń, koły dity możut´ prynosyty w dari Isusowi dzwinoczky, jaki otrymały wid sw. Mykołaja. Można jich składaty do korobky, jaka znachodyt´sia liworucz pered ikonostasom.

3. W seredu, 1 sicznia, bude w nas tilky odna Swiata Liturhija – o hod. 1000. ranisze Utrenia o 900, a wweczeri o 1800 – Weczirnia.

4. Wid o. Dekana nadijszło powidomłennia, szczo Preoswiaszczenniszyj Mytro­po­łyt Iwan wsim bażajuczym udilaje dyspensu – zwilnennia wid posnoho reżymu na «Sylwestra», tobto na nicz zustriczi Nowoho Roku.

5. U najbłyżczu nedilu, 5 sicznia, widbudet´sia błahosłowennia Pros­fory, jakoju na Swiatweczir budemo diłytysia w naszych rodynach.

6. Cioho ż dnia ukrajinśki płastuny w Polszczi peredadut´ nam «Wifłejem­śkyj wohoń myru». Obriad widbudet´sia naprykinci Liturhiji o 9-tij hodyni. Ne zabud´mo wziaty z soboju switył (łampok, swiczok, lichtarykiw), pry pomoczi jakych zanesemo cej wohoń do naszych chat.

7. Poriadok bohosłużiń na Rizdwiani Swiata:

6 sicznia (pon) – Naweczirja Rizdwa Chrystowoho

1000 – Weczirnia z Liturhijeju sw. Wasylija Wełykoho
2200 – Wełyke Poweczirja z Łytijeju

7 sicznia (wiw) – RIZDWO CHRYSTOWE

1000 – Bożestwenna Liturhija
1800 – Bożestwenna Liturhija

8 sicznia (ser), Sobor Presw. Bohorodyci i sw. Josyfa Obrucznyka
Swiati Liturhiji o hodyni 1000 ta 1800
9 sicznia (czet) sw. Perszomuczenyka Stepana
Swiati Liturhiji o hodyni 1000 ta 1800

8. Prodowżujemo zbirku do puszky na dopomohu protestujuczym na kyjiw­śko­mu Majdani Nezałeżnosti.

9. U ryznyci można prydbaty swiczky Karitasu na rizdwianyj stił w cini po 6 zł (menszi) i 12 zł (bilszi). Hroszi zi swiczok budut´ pryznaczeni na pomicz ditiam z ubohych rodyn naszoji Archyjeparchiji.

10. Można prydbaty takoż nowi dysky CD «W hłybokij dołyni» z koladkamy u wykonanni naszoho Parafijalnoho choru pid prowodom Łuky Rejta ta kałendari na 2014 rik pid red. ks. Michała Janochy, polśkoju mowoju, ałe z ikonamy z naszych cerkow Łemkiwszczyny, Bojkiwszczyny i Nadsiannia.

11. Namirennia Swiatych Liturhij:

900: pro Boże błahosłowennia dla Myrosława i Hanusi
1100: pro Boże błahosłowennia, myr, mudrist´, złahodu i kraszczu dolu dla Ukrajiny i wsioho narodu
1800: podiaczna wid: Nadiji, Marjany, Andrija, Sofiji, Złaty-Mariji, Hanny, Hanny; Nadiji i Rafała

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia

pon., 700: pro Boże błahosłowennia dla usich parafijan
1730:
wiw. 700:
1730:
ser. 1000:
czet. 700: za zdorowja: ……;
1730: ­za †† Mariju, Ołeksu, Hałynu Burdiak z Panachydoju
pjat. 700:
1730:
sub. 700: za pomerłych: ……
1730:
ned. 900: pro Boże błahosłowennia dla Myrosława i Hanny
1100: pro Boże błahosłowennia dla usich parafijan
1800:

poniedziałek, 23 grudnia 2013

Lublin - ogłoszenia parafialne 22.XII.2013

Sława Isusu Chrystu!


1) W najbliższą środę, tj. 25.XII.2013, zapraszamy na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o 10.00.

2) W sobotę 28.XII.2013 o 18.00 celebrowane będą nieszpory.

3) 29.XII.2013 przypada Niedziela Praojców. *) Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma celebrowana będzie o 10.00.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
*) O Niedzieli Praojców - opr. śp. o. archim. Roman Piętka MIC (1937-2011)NIEDZIELA ŚWIĘTYCH PRAOJCÓW PANA

            W niedzielę między 11 a 17 grudnia wspominamy Przodków Chrystusa według ciała. Kościół w tym dniu wysławia Świętych Przodków Chrystusa, ale też wszystkich Świętych Patriarchów Starego Testamentu, którzy byli figurami lub przepowiadali Chrystusa: Adam Praojciec, Henoch, Melchizedek, Abraham – przyjaciel Boga, Izaak – owoc obietnicy, Jakub i 12 patriarchów. Następnie ci, którzy żyli pod Prawem: Mojżesz, Aaron, Jozue, Samuel, Dawid i Prorocy: Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Daniel, Dwunastu małych proroków, Eliasz, Elizeusz, Zachariasz i Jan Chrzciciel, wreszcie Dziewica Maryja, pośredniczka między rodzajem ludzkim i swoim Bożym Synem.
                A więc rzeczywiście, Pan Jezus nie przyszedł, aby znieść Prawo i Proroków, lecz wyzwolić ogół ludzi, który jęczy od czasów Adama pod ciężarem zła, realizować obietnicę daną Abrahamowi, zamienić Prawo strachu Prawem Miłości, obdarzyć zmartwychwstaniem i życiem każdego człowieka. To święto jest przygotowaniem do Narodzenia Jezusa. Stawia nas na ścieżce oczekiwania i nadziei na Jego przyjście między nas.
TROPARION, ton 4.
Przez wiarę usprawiedliwiłeś Praojców,* przez nich już wcześniej zbierając Kościół.* Dumni są z tej chwały ci Święci,* bo z ich krwi pochodzi Owoc błogosławiony tej, która Cię dziewiczo zrodziła.* Dzięki jej modlitwom zbaw, Chryste Boże, nasze dusze.
KONTAKION, ton 2.
Wzgardziwszy idolem* ręką uczynionym,* osłoniwszy się jak tarczą, Bytem Nieopisanym, Trzej Młodzieńcy,* zyskaliście chwałę w decydującej walce z ogniem:* pośrodku ognia nie do zniesienia stojąc,* wzywaliście Boga.* Pospiesz, Litościwy,* i miłosiernie przyjdź nam z pomocą, bo, jeśli zechcesz, wszystko możesz.
PROKIMEN, ton 4.
Dn 3,26 i 27.
Błogosławiony jesteś, Panie, Boże ojców naszych,* i chwalebne i sławne imię Twoje na wieki.
Stych: Bo sprawiedliwy jesteś we wszystkim, co nam uczyniłeś.
Apostoł: Kol 3,4-11.
ALLELUJA
Ps 98,6 i 7.
Mojżesz i Aaron między kapłanami Jego, a Samuel miedzy tymi, którzy wzywają Jego imienia.
Stych: Wzywali Pana a On ich wysłuchał, w słupie obłoku do nich mawiał.
Ewangelia: Łk 14,16-24.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 148,1.
Chwalcie Pana z niebios,* chwalcie Go na wysokościach. I drugi:
Ps 32, 1: Weselcie się sprawiedliwi w Panu,* prawym przystoi uwielbienie,* alleluja 3x.                      
 

ŹRÓDŁO: www.cyrylimetody.marianie.pl

Warszawa - ogłoszenia parafialne 22.XII.2013

Podajemy za stroną WWW Ojców Bazylianów:


OHOŁOSZENNIA

Siohodni wypadaje wodnoraz swiato Neporocznoho Zaczattia Preswiatoji Bohorodyci sw. Annoju. Ce patronalne swiato Zhromadżennia Sester Służebnyć Neporocznoji Diwy Mariji.

U najbłyżczomu tyżni wypadajut´ Rizdwiani Swiata za nowym styłem. Tomu siohodni pisla perszoji Liturhiji widbudet´sia poswiaczennia prosfor dla tych, chto swiatkuwatyme Rizdwo Chrystowe u tomu czasi. Z dumkoju pro nych w seredu i czetwer, 25 i 26 hrudnia Sw. Liturhiji budut´ w nas o hod. 700 (budenna) ta 1000 (Rizdwiana z propowiddiu). Uweczeri bude łysze Weczirnia o hod. 1800.

Szczyro diakuju orhanizacijnij hrupi, jaka mynułoji nedili ciłyj deń (na usich trioch Liturhijach) trudyłasia dowkruhy prywitannia Swiatoho Mykołaja w naszij cerkwi.

Dobrodijna sekcija Parafijalnoji rady zaproszuje dobrowolciw do spiwpraci. U najbłyżczomu czasi potribna dopomoha u posłuzi naszym starszym i samotnim parafijanam pered i pid czas Rizdwianych Swiat. Zhołoszuwatysia można do o. Petra Kuszky CZSWW i p. Jurija Rejta.

Prodowżujemo zbirku do puszky na dopomohu protestujuczym na kyjiwśkomu Majdani Nezałeżnosti, a takoż zbirku na fond Sw. Mykołaja – do «wyszywanoji» korobky na tetrapodi.

U ryznyci można prydbaty swiczky Karitasu na rizdwianyj stił w cini po 6 zł (menszi) i 12 zł (bilszi). Hroszi zi swiczok budut´ pryznaczeni na pomicz ditiam z ubohych rodyn naszoji Archyjeparchiji. Można prydbaty takoż kałendari na 2014 rik widrywni ta z ikonamy, Swiate Pyśmo, mołytownyky toszczo.

 Namirennia Swiatych Liturhij:

900: - pro Boże błahosłowennia i dary Swiatoho Ducha dla Hryhorija, Joana, i Kyryła; Hanny, Hanny; Olhy, Jewy, Kariny, Neli, Romana, Ołeha, Marjany; na podiaku za oderżani łasky wid Anny;
- pro Boże błahosłowennia, myr, mudrist´, złahodu i kraszczu dolu dla Ukrajiny i wsioho narodu
1100: za †† Mariju i Mychajła Żurat
1800: pro Boże błahosłowennia dla Anny

NAMIRENNIA SWIATYCH LITURHIJ PROTIAHOM TYŻNIA

pon., 700: pro Boże błahosłowennia dla usich parafijan
1730: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Małgorzaty i Wiktorii Jabłońskich-Nowak

wiw. 700: za zdorowja: ……; ­
1730: : pro Boże błahosłowennia dla Zofii i Józefa Sokołowskich w 45-tu ricznyciu podrużnioho żyttia

ser. 700: za †† Paraskewiju, Hryhorija
1000: pro Boże błahosłowennia dla usich parafijan

czet. 700: za †† Mariju, Iwana, Tarasa
1000:

pjat. 700:
1730:

sub. 700: za pomerłych: ……
1730:

ned. 900: pro Boże błahosłowennia dla Myrosława i Hanusi
1100: pro Boże błahosłowennia dla usich parafijan
- pro Boże błahosłowennia, myr, mudrist´, złahodu i kraszczu dolu dla Ukrajiny i wsioho n arodu
1800: podiaczna wid: Nadiji, Marjany, Andrija, Sofiji, Złaty-Mariji, Hanny, Hanny; Nadiji i Rafała

poniedziałek, 16 grudnia 2013

Warszawa - ogłoszenia parafialne 15.XII.2013Podajemy za stroną WWW Ojców Bazylianów:

 OHOŁOSZENNIA


1. Siohodni Swiatyj Mykołaj widwiduje naszu parafiju. Toż prosymo usich ditej, jaki je w cerkwi, załyszytysia na zustricz zi Swiatym pisla Służby Bożoji.

2. Swiato sw. Mykołaja wypadaje w najbłyżczyj czetwer, 19 hrudnia. Służby Bożi cioho dnia budut´ o hod. 1000 ta 1800. Poperednioho dnia, jak zawżdy, Wełyka Weczirnia w czest´ cioho Swiatoho o hod. 1810.

 3. W nastupnu nedilu, 22 hrudnia, wypadaje wodnoraz swiato Neporocznoho Zaczattia Preswiatoji Bohorodyci sw. Annoju. Poriadok bohosłużiń, jak u kożnu nedilu.

4. Może pryhadajmo, szczo w kożnu nedilu krim Służb Bożych o hod. 900, 1100 ta 1800, służymo szcze Wełyku Utreniu o hod. 700 ta Weczirniu o hod. 1715. Kożnoji suboty, a takoż naperedodni swiat, służymo Wełyku Weczirniu bila hod. 1810, a u budni kożnoho dnia Utrenia o hod. 625 ta Weczirnia o 1810.

5. Mynułoji pjatnyci u Domi Połoniji, szczo znachodyt´sia na wuł. Krakowskie Przedmieście 64, widkryto wystawku ikon, jaki postały pid czas ciohoricznoho miżnarodnoho iko­no­pysnoho płeneru w Nowyci. Wystawka widkryta do 4 sicznia 2014 r. Bilsze informacij pro wystawku na naszij web-storinci.

 6. U nedilu, 22 hrudnia, pisla perszoji Liturhiji widbudet´sia poswiaczennia prosfor dla tych, chto swiatkuwatyme Rizdwo Chrystowe za nowym styłem.

7. W dniach 25 i 26 hrudnia Sw. Liturhiji budut´ w nas o hod. 700 (budenna) ta 1000 (Rizdwiana z propowiddiu). Uweczeri bude łysze Weczirnia o hod. 1800.

 8. Siohodni prowodymo zbirku do puszky na «Andrijiw hrisz», pryznaczenu dla pidtrymannia duszpastyrśkoji dijalnosti za meżamy struktur naszoji Cerkwy. Dobrowilni pożertwy można składaty do puszky na tetrapodi.

9. Mynułoho roku, my powidomlały pro możływist´ bezkosztownoho wypozyczennia reabilitacijnych liżok dla ważko chworych, łeżaczych osib. Zaraz odne take liżko znow budemo maty do dyspozyciji. Jakszczo buło b wono potribne dla waszych pidopicznych, można zwernutysia do o. Petra.

 10. U ryznyci można prydbaty swiczky Karitasu na rizdwianyj stił w cini po 6 zł (menszi) i 12 zł (bilszi). Hroszi zi swiczok budut´ pryznaczeni na pomicz ditiam z ubohych rodyn naszoji Archyjeparchiji. Można prydbaty takoż mali nastinni kałendari na 2014 rik w cini 2 zł, knyżku prof. Ihoria Hałagidy Między Moskwą, Warszawą i Watykanem – istorija Hreko-Katołyćkoji Cerkwy w Polszczi w rokach 1944-1970 (po-polśky), Swiate Pyśmo, mołytownyky toszczo.

11. Namirennia Swiatych Liturhij:

900: za †† Mariju Doskocz i Andrija Fedaka
1100: za †† Terezu, Mychajła, Andrija, Annu, Teodora i wsich †† z rodyn Buczykiw, Wanasziw, Tućkych ta za † Petra Stefanowśkoho
1800: za †† Ołeha, Wasyla, Jewheniju, Wasyla, Jarosława, Myrosława, Stefaniju i wsich †† z jich rodyn

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia

pon., 700: pro Boże błahosłowennia dla usich parafijan
1730: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Marjany w czasi połohiw
wiw. 700: za zdorowja: ……; ­
1730: za †† Renatu, Myrosława, Mariju, Ołenu, Wasyla, Iwana, Pawła, Petra
ser. 700: za †† po namirenni dawszoho
1730: za †† o. Wasyla Woronowśkoho, Mychajła ta za duszi w czystyłyszczi
czet., Sw. Mykoaja Czudotworcia
1000: za żertwodawciw na cerkowni wyszywanky
1800: za żertwodawciw na cerkowni wyszywanky
pjat. 700: za †† po namirenni dawszoho
1730: za zdorowja otciw i bratiw Swiato-Uspenśkoho monastyria u Warszawi, o. Stepana, Mariji, Wołodymyra, Hałyny i Mykoły
sub. 700: za pomerłych: ……
1730: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Anny
ned. 900: pro Boże błahosłowennia i dary Swiatoho Ducha dla Hryhorija, Joana, i Kyryła; na podiaku za oderżani łasky wid Anny
1100: za †† Mariju i Mychajła Żurat
1800: pro Boże błahosłowennia dla Anny

niedziela, 15 grudnia 2013

Lublin - ogłoszenia parafialne 15.XII.2013

Sława Isusu Chrystu!

1) We czwartek 19.XII.2013 wspominać będziemy św. Mikołaja Cudotwórcę. Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma celebrowana będzie o 18.00. Po Liturgii - symboliczne odwiedziny Świętego z workiem pełnym niespodzianek. :-)

2) Niedzielna Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma w dniu 22.XII.2013 celebrowana będzie jak zawsze o 10.00. Jednocześnie w tym dniu przypada święto poczęcia Najśw. Bogurodzicy przez św. Annę.

3) Jak już pisaliśmy 4.XI.2013 r., Ojciec św. Franciszek mianował dla naszej Archieparchii biskupa pomocniczego w osobie ks. mitrata dra Eugeniusza Popowicza. Najbliższy tydzień przyniesie nam uroczystość święceń biskupich  (chirotonii) Dostojnego Nominata. W piątek 20 bm. w archikatedrze przemyskiej o 17.00 rozpoczną się obrzędy mianowania (cs. nareczenija) - po których odprawione zostaną nieszpory. W sobotę 21 bm. o 10.00 w tejże archikatedrze rozpocznie się pontyfikalna Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma, której przewodniczyć będzie WB Światosław Szewczuk, arcybiskup większy kijowsko-halicki. On też w czasie tejże Liturgii będzie głównym konsekratorem nowego Biskupa. Osobę Nominata polecamy modlitwom wiernych.

poniedziałek, 9 grudnia 2013

Modlitwa za Ukrainę w seminarium lubelskim 9.XII.2013 o 20.30

To już dzisiaj! Oto oryginalne zaproszenie:

 
Друзі!
Ми, українці, які зараз знаходимось за межами України і з багатьох причин не можемо бути на Євромайдані в Києві та різних містах і селах України, натомість можемо бути користі тут, в різний спосіб висловлюючи свою солідарність з українським народом, можемо єднатись в молитві за наших побратимів, друзів, які зараз стоять там.
Закликаємо усіх вас прийти сьогодні на спільну молитву за Україну.
 
Місце – Семінарська каплиця у Люблінській митрополичій семінарії, вул. Вишинського, 6
Час – 9 грудня 2013, 20:30

Jak dotrzeć do seminarium? KLIKNIJ TUTAJ 

niedziela, 8 grudnia 2013

Lublin - ogłoszenia parafialne 8.XII.2013

Sława Isusu Chrystu!Zapraszamy serdecznie na kolejną niedzielną Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma 15.XII.2013 o 10.00.

Warszawa - ogłoszenia parafialne 8.XII.2013

Podajemy za stroną WWW Ojców Bazylianów:


OHOŁOSZENNIA

1) Cymy dniamy predstojatel naszoji Cerkwy – Błażenniszyj Swiatosław i Władyky UHKC u Polszczi zwernułysia do wsich naszych wirnych iz prochanniam do bezpererwnoji mołytwy za myr i kraszczu dolu Ukrajiny. Tekst zakłyku Błażenniszoho podajemo na ostannij storinci naszoho wisnyka. Konferencija jepyskopatu Rymo-katołyćkoji Cerkwy u Polszczi, nadisłała ukrajinciam słowa mołytownoji solidarnosti z ukrajinśkym narodom: «My prahnemo wysłowyty naszu duchownu jednist´ zi wsima hromadianamy Ukrajiny, kotri w ci dni widczuwajut´ osobływu widpowidalnist´ za dolu swojeji witczyzny. Naszoju mołytwoju my obijmajemo Waszu witczyznu, z jakoju Polszczu pojednujut´ braterśki ta dobrosusidśki zw\jazky, a takoż czysłenni napriamky spiwrobitnyctwa» - napysały jepyskopy.

2) Siohodni do puszky na tetrapodi można składaty dobrowilni pożertwy na pomicz dla tych, szczo cymy dniamy na kyjiwśkomu Majdani. Odna nasza pryjatelka, 82-litnia p. Izabeła Płatkowśka, pożertwuwała na ciu cil 20 prymirnykiw zbirky swojich wirsziw po-polśky «Wyszywanyj rusznyk» (Ręcznik wyszywany). Ce wirszi, jaki ospiwujut´ krajinu jiji dytynstwa nad Buhom – piwdenne Pidlaszszia. Zbirka na stołyku bila tetrapodu.

3)  Siohodni o 13-tij hodyni w switłyci pid cerkwoju widbudet´sia informacijna zustricz, jaku prowede Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, pid czas jakoji widbudet´sia kurs dla osib, jaki korystały z aboliciji, oskilky nedowho budut´ zakinczuwatysia terminy ważnosti kart pobutu wydanych na pidstawi zakonu pro aboliciju.

4) Nabłyżajet´sia swiato sw. Mykołaja Czudotworcia – deń na jakyj w osobływyj sposib czekajut´ malata. Sw. Mykołaj widwidaje naszu parafiju w nedilu, 15 hrudnia.

5)  Orhanizowujet´sia wyjizd na Jewropejśki dni mołodi Tezé do Strasburha w dniach 27 hrudnia – 3 sicznia. Detalniszi informaciji ta zapysy za tełefonamy: 50 30 74 891 ta 728 888 290.

6)  U ryznyci można prydbaty mali nastinni kałendari na 2014 rik w cini 2 zł, ta swiczky Karitasu na rizdwianyj stił w cini po 6 zł (menszi) i 12 zł (bilszi). Hroszi zi swiczok budut´ pryznaczeni na pomicz ditiam z ubohych rodyn naszoji Archijeparchiji. Takoż można prydbaty knyżku prof. Ihoria Hałagidy Między Moskwą, Warszawą i Watykanem – istorija Hreko-Katołyćkoji Cerkwy w Polszczi w rokach 1944-1970.

7) Studentiw ta wsiu starszu mołod´ zaproszujemo na zustriczi pisla druhoji Liturhiji (hod. 1230) ta wweczeri o 19-tij hodyni (pisla weczirnioji Liturhiji).

8) Namirennia Swiatych Liturhij:

900: za †† z rodyny Pacan
1100: za †† Irynu, Iwana, Iwana, Andrija, Adama, Dmytra
1800: pro Boże błahosłowennia dla parafijan

NAMIRENNIA SWIATYCH LITURHIJ PROTIAHOM TYŻNIA

pon., 700: w namirenni Nazara
1730: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Marjany i jiji ditej
wiw. 700: za zdorowja: ……; ­
1730: za † Jakowa Czerwinśkoho z Panachydoju
ser. 700: za † Zinowija z Panachydoju
1730:
czet. 700:
1730:
pjat. 700: pro Boże błahosłowennia dla o. Andrija ta Andrija z rodynoju
1730: za zdorowja: Nadiji, Ihoria, Oksany, Mychajła z rodynoju, Ihoria z rodynoju, Iwana z rodynoju i Bohusława z rodynoju; Andrija z rodynoju; Andrija, Iryny, Zoriany, Bohdana, Ołeksandry, Jewheniji
sub. 700: za pomerłych: ……
1730:
ned. 900: za †† Mariju Doskocz i Andrija Fedaka
1100: za †† Terezu, Mychajła, Andrija, Annu, Teodora i wsich †† z rodyn Buczyk, Wanasz, Tućkych i za † Petra Stefanowśkoho
1800: za †† Ołeha, Wasyla, Jewheniju, Wasyla, Jarosława, Myrosława, Stefaniju i wsich †† z jich rodyn


poniedziałek, 2 grudnia 2013

Lublin - ogłoszenia parafialne 1.XII.2013

Sława Isusu Chrystu!


1) W najbliższą środę, tj. 4 grudnia 2013 r., przypada święto Wprowadzenia NMP do Świątyni Jerozolimskiej. Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma będzie celebrowana w cerkwi lubelskiej o 18.00

2) W niedzielę 8.XII.2013 r. zapraszamy na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o 10.00.

Warszawa - ogłoszenia parafialne 1.XII.2013

OHOŁOSZENNIA

1. Siohodni w naszij parafiji wszanowujemo pam\jat´ żertw Hołodomoru 1932-1933 rokiw w Ukrajini. O 11-tij hodyni widsłużymo zaupokijnu Liturhiju, widtak widbudet´sia mała chudożnia prohrama, a wse zakinczymo Panachydoju za bezwynno ubijenni żertwy.

2. Na doruczennia Dyrektora Karitasu naszoji Archyjeparchiji prowodymo siohodni zbirku hroszej do puszky na pomicz żertwam tajfunu na Filippinach. Pożertwy można skłasty do puszky Karitasu bila tetrapodu.

3. U najbłyżczu seredu, 4 hrudnia, wypadaje swiato Wwedennia w chram Preswiatoji Bohorodyci. Swiati Liturhiji w naszij cerkwi budut´ o hod. 1000 ta 1800.

4. Fundacja Rozwoju Oprócz Granic zaproszuje na kurs dla osib, jaki korystały z aboliciji, oskilky nedowho budut´ zakinczuwatysia terminy ważnosti kart pobutu wydanych na pidstawi zakonu pro aboliciju. Zustricz widbudet´sia w nedilu, 8 hrudnia o 13-tij hodyni w switłyci pid cerkwoju.

5. Nabłyżajet´sia swiato sw. Mykołaja Czudotworcia – deń na jakyj w osobływyj sposib czekajut´ malata. Sw. Mykołaj widwidaje naszu parafiju w nedilu, 15 hrudnia.

6. Orhanizowujet´sia wyjizd na Jewropejśki dni mołodi Tezé do Strasburha w dniach 27 hrudnia – 3 sicznia. Detalniszi informaciji ta zapysy za tełefonamy: 50 30 74 891 ta 728 888 290.

7. U ryznyci można prydbaty mali nastinni kałendari na 2014 rik w cini 2 zł, ta swiczky Karitasu na rizdwianyj stił w cini po 6 zł (menszi) i 12 zł (bilszi). Hroszi zi swiczok budut´ pryznaczeni na pomicz ditiam z ubohych rodyn naszoji Archijeparchiji. Takoż można prydbaty knyżku prof. Ihoria Hałagidy Między Moskwą, Warszawą i Watykanem – istorija Hreko-Katołyćkoji Cerkwy w Polszczi w rokach 1944-1970.

8. Studentiw ta wsiu starszu mołod´ zaproszujemo na zustriczi pisla druhoji Liturhiji (hod. 1230) ta wweczeri o 19-tij hodyni (pisla weczirnioji Liturhiji).

9. Namirennia Swiatych Liturhij:

900: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Romana; dla Iryny z rodynoju, Jarosława i ridnych; Sołomiji, Olhy, Wałeriji, Iryny; Romana ta joho simji; Lubomyra, Lubomyra, Artura, Romana, Wasyla
1100: za żertwy Hołodomoriw w Ukrajini
1800: za † Mychajła

NAMIRENNIA SWIATYCH LITURHIJ PROTIAHOM TYŻNIA

pon., 700: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Andrija w deń narodżennia
1730: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
wiw. 700: za zdorowja: ……; ­
1730: za † Jewdokiju w 40 deń; za †† Juliju i wsich z rodyny
ser., Wwedennia w chram Preswiatoji Bohorodyci
1000: za zdorowja Olhy, jiji simji ta Mariji
1800: na podiaku za oderżani łasky dla Oksany i jiji ditej: Liliji, Lubomyra, Tetiany, Wjaczesława
czet. 700:
1730:
pjat. 700:
1730:
sub. 700: za pomerłych: ……
1730: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Hałyny, Wałentyna, Wiktora, Rusłany
ned. 900: za †† Irynu, Iwana, Iwana, Andrija, Adama, Dmytra
1100: za †† z rodyny Pacan
1800: pro Boże błahosłowennia dla parafijan

niedziela, 24 listopada 2013

Lublin - ogłoszenia parafialne 24.XI.2013

Sława Isusu Chrystu!


1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej na najbliższy tydzień:


27.XI.2013 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - święto Apostoła Filipa

30.XI.2013 (sobota) 18.00 Nieszpory

1.XII.2013 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Od czwartku 28 bm. (dzień po święcie Apostoła Filipa) rozpoczyna się Post Filipowy, przygotowujący nas do święta Bożego Narodzenia (odpowiednik Adwentu w Kościele łacińskim)

Warszawa - ogłoszenia parafialne 24.XI.2013


ŹRÓDŁO: witryna WWW Ojców Bazylianów.


 OHOŁOSZENNIA

1) Siohodni w naszij parafiji widznaczajemo praznyk sw. swszczmcz. Josafata.

2) Szczyro witajemo o. mytrata Andrija Soroku – parocha hreko-katołyćkych parafij Pasłenka i Elbłonga. Diakujemo za Bożestwennu Liturhiju ta słowo Boże, jakym o. Mytrat podiływsia z namy. Szczyro diakuju takoż p. Oli Waszczuk ta wsim żinkam, jaki prydbały dla naszoji cerkwy ocej harnyj kompłekt wyszywanok (haptuwannia) na prestoł, anałoj toszczo. Diakujemo usim żertwodawciam, jaki pokryły koszty cioho naboru. W jichniomu namirenni widsłużymo Sł. Bożu 19 hrudnia, w deń sw. Mykołaja.

 3) Wczora w Ukrajini i po wsiomu switi ukrajinci ta jichni druzi widznaczały pam\jat´ żertw Hołodomoru 1932-1933 rokiw w Ukrajini. W naszij parafiji jichniu pamjat´ wszanujemo w najbłyżczu nedilu, nedilu, 1 hrudnia. O 11-tij hodyni widsłużymo zaupokijnu Liturhiju, widtak widbudet´sia mała chudożnia prohrama, a wse zakinczymo Panachydoju za bezwynno ubijenni żertwy. Toż zaproszujemo usich do uczasti u cych mołytwach. A siohodni o 2045 TVP Historia pokaże dwi czastyny filmu Technołohija henocydu.

4) Na doruczennia Dyrektora Karitasu naszoji Archyjeparchiji cijeji ż nedili, 1 hrudnia, prowedemo zbirku hroszej do puszky na pomicz żertwam tajfunu na Filipinach. Nahadajmo, szczo tam ponad 5 tys. smertelnych żertw, bilsz jak 1,5 tys. bezwisti propawszych; bilsz, jak 4 miljony ludej pozbawłenych dachu nad hołowoju.

5) U najbłyżczyj czetwer, 28 łystopada, rozpoczynajet´sia Pyłypiwka – rizdwianyj pist, czas pidhotowky do Rizdwianych swiat.

6) Orhanizowujet´sia wyjizd na Jewropejśki dni mołodi Tezé do Strasburha w dniach 27.12.2013-3.01.2014. Detalniszi informaciji ta zapysy za tełefonamy: 50 30 74 891 ta 728 888 290.

7) W ryznyci, krim Swiatoho Pyśma, mołytownykiw, katechyzmu toszczo, można prydbaty nowyj nomer Błahowista, ta knyżku prof. Ihoria Hałagidy Między Moskwą, Warszawą i Watykanem – istorija Hreko-Katołyćkoji Cerkwy w Polszczi w rokach 1944-1970. Chto chotiw by maty chocz jakuś ujawu pro te, szczo pryjszłoś pereżyty hreko-katołykam u Polszczi u pislawojennyj czas (dopyty, uwjaznennia, poboji wczyneni nad hreko-katołyćkymy swiaszczenykamy u Polszczi, zatiji SB suproty swiaszczenykiw, monachyń i aktywnych myrian toszczo) – powynen proczytaty ciu knyżku.

8)  Namirennia Swiatych Liturhij:

900: za †† Joana i Joannu Dzwinczyk
1100: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1800: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Ołeksandra i Maksyma Sycz

NAMIRENNIA SWIATYCH LITURHIJ PROTIAHOM TYŻNIA

pon., 700: za jednist´ chrystyjan
1730: pro Bożu opiku dla Wasyla, Switłany
wiw. 700: za zdorowja: ……; ­
1730: na podiaku za wsi oderżani łasky
ser. 700: za † Dmytra
1730: po opiku Bożu dla Chrystyny, Switłany
czet. 700: za †† o. Wasyla Woronowśkoho, Olhu, Wołodymyra, Petra, Katerynu, Ołeksija, Jewu, Andrija, Ołeksandra, Ludmyłu, Jewhena, Anatolija,…
1730:
pjat. 700: za zdorowja Mariny-Kariny, Oksany, Mariji, Iwana, Andrija, Orysi, Denysa, Diany, Bohdana, Ołeksandra
1730:
sub. 700: za pomerłych: ……
1730:
ned. 900: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Romana, Iryny z rodynoju, Jarosława i ridnych, Olhy Wałeriji, Ireny, Romana…
1100: – za †† żertwy Hołodomoru 1932-1933 rokiw w Ukrajini; – za † Mychajła
1800: pro Boże błahosłowennia dla parafijan

poniedziałek, 18 listopada 2013

Lublin - ogłoszenia parafialne 17.XI.2013

Sława Isusu Chrystu!


1)  We czwartek 21.XI.2013 przypada święto Synaksy św. Archistratega Michała i pozostałych Mocy Bezcielesnych.. Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma odprawiana będzie o 18.00.

2) W niedzielę 24.XI.2013 obchodzić będziemy uroczystość św. Jozafata, męczennika, arcybiskupa połockiego (przeniesioną z poniedziałku 25 bm.). Zapraszamy zatem na Wielkie Nieszpory z Litią w sobotę 23.XI.2013 o 18.00. Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma w niedzielę 24 bm. o 10.00.

niedziela, 17 listopada 2013

Warszawa - ogłoszenia parafialne 17.XI.2013Podajemy za witryną Ojców Bazylianów:1. Mynułoji nedili na stypendialnyj fond Karitasu naszoji Archijeparchiji, my zibrały 868 zł. Usim żertwodawciam szczyro diakujemo.
2. Siohodni zbyrajemo hroszi na dopomohu u pokrytti kosztiw nahłoji operaciji Nataliji, zarobitczanky z Ukrajiny, w jakoji nespodiwano pojawyłyś serjozni probłemy zi zdorowjam i potribna buła nehajna operacija. Dobrowilni pożertwy można skłasty do puszky Karitas bila tetrapodu.
3. Wczora hurtok naszych ditej pid prowodom p. Oksany Rudiak ta p. Ani Maszlanka braw uczast´ u Archijeparchijalnomu ohladi dytiaczoji tworczosti w Hurowi Iławećkomu. Szczyro diakujemo awtoru scenariju ta wsim, chto dopomahaw u pryhotuwanni wystupu.
4. U najbłyżczyj czetwer, 21 łystopada, wypadaje swiato Sw. Archystratyha Mychajiła. Swiati Liturhiji budut´ u nas o hod. 1000 ta 1800.
5. Czerez tyżdeń, w nedilu, 24.11, widznaczatymemo praznyk sw. swszczmcz. Josafata. Cioho dnia ne bude dijaty nasza switłycia. Swiato oczołyt´ i Bożym słowom podiłyt´sia o. mytrat Andrij Soroka – paroch hreko-katołyćkych parafij Pasłenka i Elbłonga. W Ełbłonzi nasza paarfija buduje chram, dosi korystajut´ z małeńkoji kapłyci, w jakij ne wsi możut´ zmistytysia. Krim cioho o. Andrij dowerszyw perenesennia derewjanoji cerkwy iz s. Kupna na Peremyszlszczyni do s. Godkowo b. Pasłenka, riatujuczy jiji wid pownoji rujiny. Tut bude wona służyty naszym wirnym, jaki prożywajut´ u Hodkowi j okołyciach. Zaraz do najbłyżczoji cerkwy majut´ po 20 i bilsze kiłometriw.
6. Pam\jat´ żertw Hołodomoru w naszij parafiji widznaczatymemo tyżdeń piznisze, w nedilu, 1 hrudnia. Na ostannij storinci wisnyka podajemo hrafik riznych zachodiw, jaki prochodytymut´ u Warszawi dla widznaczennia 80-ych rokowyn cioho henocydu na ukrajinśkomu narodowi.
7. Pryhadujemo, szczo krim katechez dla ditej i mołodi, pro jaki my postijno powidomlały, w naszij parafiji prowodiat´sia takoż katechezy dla dorosłych – u kożnu nedilu pisla druhoji Liturhiji w katechetycznomu zali bila spowidalnyć.
8. W ryznyci, krim Swiatoho Pyśma, mołytownykiw, katechyzmu toszczo, można prydbaty nowyj nomer Błahowista, jakyj pryswiaczenyj temi bat´kiwstwa. Zaochoczujemo czytaty Błahowist.
9. Powidomlajemo, szczo cioho tyżnia pojawyłasia drukom monohrafija prof. Ihoria Hałagidy Między Moskwą, Warszawą i Watykanem – istorija Hreko-Katołyćkoji Cerkwy w Polszczi w rokach 1944-1970, jaku wydało wasylianśke wydawnyctwo «Wasyliada». Knyżku można prydbaty u ryznyci – cina 67 zł.
10. Namirennia Swiatych Liturhij:
900: za † Jewheniju Słowikowśku
1100: pro Boże błahosłowennia dla rodyny Skirka
1800: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia
pon., 700:
1730:
wiw. 700: za zdorowja: ……; ­
1730:
ser. 700: za †† Myrosławu, Irynu, Annu, Mariju
1730:
czet. Sobor sw. archistratyha Mychajiła i wsich nebesnych sył beztiłesnych
1000: na podiaku sw. Archistratyhu Mychajiłu za wsi oderżani łasky; za zdorowja i Boże błahosłowennia dla: Mychajła; Mychajła, Mychajła
1800: za †† Mychajła, Francysku, Mariju, Tomu, Annu, Mychajła, Mykołu i wsich †† z rodyny, za duszi w czystyłyszczi; za †† Mychajła i Annu i za duszi nenarodżenych ditej;
pjat. 700: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla: otciw i bratiw Swiato-Uspenśkoho monastyria u Warszawi i Swiato-Mychajliwśkoho monastyria u Lwowi, o. Stepana, s. Weroniky, s. Iryny, Mychajła, Mariji, Mychajła, Hałyny, Jewhena
1730: za † Mychajła Pawluka
sub. 700: za pomerłych: ……
1730: za †† Katerynu, Francyska i wsich †† z rodyny
ned. 900: za †† Joana i Joannu Dzwinczyk
1100: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1800: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Ołeksandra i Maksyma Sycz
WARSZAWŚKI WIDZNACZENNIA 80-CH ROKOWYN
HOŁODOMORU W UKRAJINI 1932–1933 ROKIW
pjatnycia, 22.11.2013
1900: Dopowid´, wwedennia: «Hołodomor – fakty, interpretaciji» prof. Omelana Wiszky. Pokaz filmu «Żywi» (2008), reż. Serhij Bukowśkyj Przystanek Historia, Centrum Edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej, ul. Marszałkowska 21/25.
subota, 23.11.2013
1100: Panachyda u prawosławnij cerkwi sw. Jana Klimaka na Woli za uczastiu Mytropołyta Warszawśkoho i wsijeji Polszczi – Sawy. Pokładennia kwitiw do Pamjatnoho znaku «Pamjati żertw Hołodomoru w Ukrajini 1932–1933 rokiw» na Wolśkomu prawosławnomu kładowyszczi.
1130: Apel dla miższkilnoho punktu nawczannia ukrajinśkoji mowy. Perehlad filmu «Żywi» (reż. Serhij Bukowśkyj) dla bat´kiw ditej miższkilnoho punktu nawczannia ukrajinśkoji mowy.
1400: Hromadśka akcija «Jednajemoś w pamjati» – zapałennia swiczok bila Pamjatnoho znaku «Pamjati żertw Hołodomoru w Ukrajini 1932–33 rokiw» u zahalnoukrajinśku hodynu pamjati Kładowyszcze na Woli.
nedila, 24.11.2013
1900: «Mołodiżni zustriczi» pryswiaczeni temi Hołodomoru Cerkwa Uspennia Preswiatoji Bohorodyci i Swiaszczennomuczenyka Josafata, zał u pidwali, wuł. Miodowa 16.
2050: Pokaz filmu «Technołohija Henocydu» (TVP Historia; 2 czastyny).
nedila, 1.12.2013
1100: Służba Boża za żertwamy Hołodomoru, chudożnij wystup parafijalnych ditej, opisla istoryczna zustricz u pidwali Cerkwa Uspennia Preswiatoji Bohorodyci i Swiaszczennomuczenyka Josafata, wuł. Miodowa 16.
czetwer, 5.12.2013
1530–1730: Perehlad filmu «Żywi» (reż. Serhij Bukowśkyj) ta debaty na temu Hołodomoru Uniwersytet Łazarśkoho, audytorija 130. wuł. Świeradowska43.

niedziela, 10 listopada 2013

Lublin - ogłoszenia parafialne 10.XI.2013

Sława Isusu Chrystu!1) Rozkład celebracji w naszej cerkwi na najbliższy tydzień:


13.XI.2013 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

16.XI.2013 (sobota) 18.00 Nieszpory

17.XI.2013 (niedziela) 10.00 Pontyfikalna Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - koncelebrze przewodniczyć będzie JE Benedykt Ałeksijczuk, biskup pomocniczy archieparchii lwowskiej UKGK


2) W dniach 15-17 bm. odbędzie się kolejna edycja festiwalu "Ukraina w centrum Lublina", organizowanego przez Fundację Kultury Duchowej Pogranicza. Zapraszamy do udziału w imprezach festiwalowych. Program ich prezentujemy poniżej, zaś chętnych do poznania bliższych szczegółów zapraszamy na stronę WWW festiwalu.


Program "Ukraina w centrum Lublina 2013"

 15 listopada 2013
·      lekcje wiedzy o Ukrainie w szkołach
·      10.30-12.00 konkurs wiedzy o Ukrainie w szkołach „Terra (in)cognita”
·      18.00 Prezentacja foto projektu „Twarze Lublina” (Pub „U Fotografa”)
·      19.00 Koncert zespołu „Flyzzza” (Irish Pub „U szewca”)

16 listopada 2013
·      12.00-15.00 warsztat artystyczne – robienie biżuterii (Kawiarnio-Księgarnia „Spółdzielnia”)
·      17.00 spotkanie literackie „Młoda literatura ukraińska” (Kawiarnia „Między słowami”)
·      19.00 przedstawienie teatru „Harmyder” – „Senat szaleńców” (za Januszem Korczakiem) (Duże Studio TVP Lublin)

17 listopada 2013
·      16.00 premiera filmu reż. Grzegorza Linkowskiego „Wybaczyć wszelkie zło” o polsko-ukraińskim pojednaniu (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”)

niedziela, 3 listopada 2013

Lublin - ogłoszenia parafialne 3.XI.2013

Sława Isusu Chrystu!Porządek celebracji liturgicznych w cerkwi lubelskiej na najbliższy tydzień:


8.XI.2013 (piątek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - w tym dniu czcimy pamięć św. wielkiego męczennika Dymitra z Salonik

9.XI.2013 (sobota) 18.00 Nieszpory

10.XI.2013 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

Warszawa - ogłoszenia parafialne 3.XI.2013


Podajemy za stroną WWW Ojców Bazylianów:


 OHOŁOSZENNIA

1. U najbłyżczu pjatnyciu, 8 łystopada, wypadaje swiato sw. Wełykomuczenyka Dymytrija, myrotoczcia. Sw. Liturhiji w naszomu chrami budut´ o hod. 1000 ta 1800.

2. U najbłyżczu nedilu, 10 łystopada, na doruczennia Karitasu naszoji Archyjeparchiji, budemo zbyraty pożertwy, pryznaczeni na stypendiji dla uczniw z ubohych simej. Takych ditej sered hreko-katołykiw, jak na Łemkiwszczyni i Nadsianni, tak i na Warmiji i Mazurach je czymało. Toż budemo wdiaczni za kożnu złotkiwku żertwuwanu na dopomohu dla nych.

3. Na perszij Służbi Bożij w Pjaseczni buło bila 25-30 osib, takoż simji z małymy dit´my. Kapłyczka jak raz na take czysło wirnych – bila trydciaty sydiaczych misć. Korotkyj opys wy możete znajty na naszij web-storinci za adresoju: http://www.bazylianie.pl . Na storinci www.bazylianie.pl u zakładci Parafiji można znajty takoż teksty z naszoho parafijalnoho wisnyka na kożnu nedilu z parafijal­nymy ohołoszenniamy.

 4. Krim katechez dla ditej i mołodi, pro jaki my postijno powidomlały, w naszij parafiji prowodiat´sia takoż katechezy dla dorosłych – u kożnu nedilu pisla druhoji Liturhiji w katechetycznomu zali bila spowidalnyć.

5. U ryznyci można prydbaty widrywni cerkowni kałendari na 2014 rik w cini 2 zł, Katechyzm UHKC, mołytownyky toszczo. Nowa ricz ce dysk CD z zapysom czastyn liturhiji u wykonanni widnowłenoho mołodiżnoho choru 1000-littia. Cej chor hurtujet´sia pry hreko-katołyćkij parafiji Rizdwa Materi Bożoji u Biłomu Bori. Je takoż szcze kilka prymirnykiw Szematyzmu ciłoji naszoji Mytropoliji w Polszczi.

6. Namirennia Swiatych Liturhij:

900: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Iryny, Ołeha, Juliji, Nadiji, Oli, Chrystyny; Mariji, Serhija, Iwana, Adama; Mariju, Iwana, Olhu, Jarosławu i jich simji; Bohdana, Hannu i wsich ridnych
1100: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1800: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Wałentyna, Hałyny, Wiktora i Rusłany

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia
pon., 700: za †† Jurija i wsich z rodyny
1730: za † Mariju – z Panachydoju
wiw. 700: za zdorowja: ……; ­
1730: pro Boże błahosłowennia dla Dmytra Jaremczuka w deń narodżennia
ser. 700: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Switłany i jiji rodyny
1730: za †† Ołeha, Wasyla, Jewheniju, Wasyla, Jarosława, Iwana, Mykołaja, Myrosława, Stefaniju i wsich †† z jich rodiw i za duszi w czystyłyszczi – z Panachydoju
czet. 700: za †† Mychajła, Hryhorija, Hannu, Mariju, Iwana
1730: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Sofiji Czerwinśkoji i jiji rodyny
pjat. 1000:
1800:
sub. 700: za pomerłych: ……
1730:
ned. 900: za †† Bohdana i Dmytra Doskocz i Andrija Fedak
1100: za † Mariju Gamrat u 8-mu ricznyciu smerti
1800:


«Wona żyła dla Boha i dla nas».

Ci słowa najczastisze zwuczały 28 żowtnia 2013 roku pid czas uroczystoho nadannia imeni s. Mariji Matijczuk kilciu w misti Goleniowi u piwniczno-zachidnij Polszczi (nepodalik Szczecyna). Jdet´sia pro ukrajinku, sestru hreko-katołyćkoho zhromadżennia Sester Służebnyć Neporocznoji Diwy Mariji.
S. Marija Dymytrija Matijczuk, SNDM, narodyłasia 17.12.1917 r. w Bilcze-Zołotomu, Borszcziwśkoho rajonu, Ternopilśkoji obłasti. 17.03.1943 roku wstupyła na nowiciat sester służebnyć u Krystynopoli (siohodni: Czerwonohrad). Pisla rozbombłennia krystynopilśkoho monastyria s. Dymytrija z inszymy sestramy perejichały do m. Chołm, de praciuwała w likarni. Koły w 1949 roci komunistyczna włada nasylno wyhnała sester z likarni, wona opynyłasia w Goleniowi, de prożyła wse swoje żyttia, jake pryswiatyła służinniu bidnym, chworym, potrebujuczym, nezałeżno wid wirospowidannia, nacionalnosti czy jakych-nebud´ inszych kryterijiw. Likuwała rizni chworoby, doruczajuczy sperszu chworoho Bohowi, bo – jak howoryła – to Boh likuje czerez jiji ruky. Nawczyłasia likuwaty trawamy, jaki sama zbyrała i pryhotowlała. Służyła litom i zymoju, w deń i w noczi, pid czas speky czy sered zływnoho doszczu – zawżdy buła hotowa ity, szczob posłużyty u ludśkij bidi, strażdanni.
Pomerła 11.12.2003 roku w Goleniowi i tam pochoronena, a na pochoron zijszłyś żyteli ne tilky mista, ałe j okołyć.
Ce sprawdi monachynia wełykoho sercia, jaka wse swoje zriłe żyttia pryswiatyła Bohowi i służinniu ludiam. Znakom wełykoji poszany, jakoju wtiszałasia sered żyteliw mista je te, szczo w 2003 roci Miśka Rada nadała jij zwannia «Zasłużony Mieszkaniec Gminy Golenów», a łokalna hazeta ranisze pryswojiła jiji tytuł «Goleniowianin Roku». W czerwni 2013 roku, Miśka Rada wyriszyła uwicznyty jiji pamjat´, nadajuczy dorożnomu kilciu nepodalik monastyria, w jakomu prożywała, nazwu – Rondo s. Marii Matijczuk.
Pid czas uroczystosti 28 żowtnia 2013 roku, Archijerejśku Liturhiju widsłużyw Władyka Wołodymyr (Juszczak) CZSWW, Jepyskop Wrocławśko-Hdanśkyj u spiwsłużinni hreko- i rymo-katołyćkych swiaszczenykiw.
Prysutnia na swiati Heneralna Nastojatelka sester służebnyć z Rymu skazała m. in.: Widdana pracia s. Mariji, jiji wirna służba Bohowi i ludiam, spryczynyły, szczo wy docinyły jiji dijalnist´. Mohły wy nazwaty ce kilce imenem jakojiś zirky kino czy estrady, odnak wy woliły daty jomu imja Hospodnioji słuhyni. Cym sposobom wy pokazały, szczo dobro, jake wona nesła, maje znaczennia dla was i je zaochotoju, szczob i inszi buły zdatni żertwuwaty sebe dla druhych.
A mer mista, widkrywajuczy tabłyciu z jiji imenem zwernuwsia do prysutnich iz słowamy: Obraz suczasnoho switu czasto widbyraje nam nadiju, szczo sered nas żywe szcze dobro. Dobro szczodenne, tyche, jake ne szukaje pochwały, jake widdaje sebe druhym. I koły ludyna wtraczaje i ciu nadiju,todi pojawlajut´sia taki ludy, jak s. Marija… I todi nadija powertajet´sia, bo taki ludy je nemow łysty wid Hospoda Boha, jakyj zapewniaje nas, szczo ce dobro buło z namy i żytyme z namy nazawżdy.
Za materiałamy Prowinciji Sester Służebnyć w Polszczi 
ta za web-storinkoju m. Goleniuw:

 http://www.goleniow.pl/pl/samorzad/urzad-gminy-i-miasta/aktualnosci/item/3774-ona-%C5%BCy%C5%82a-dla-boga-i-dla-nas

Tam takoż fotohrafiji

poniedziałek, 28 października 2013

Warszawa - ogłoszenia parafialne 27.X.2013


Podajemy za stroną WWW Ojców Bazylianów:

 OHOŁOSZENNIA

1. Mynułoji nedili naszi rachiwnyky narachuwały 626 osib prysutnich w cer­kwi na Liturhijach, z jakych 173 (27,6%) prystupyły do Sw. Pryczastia. Najbilsze wirnych buło na Liturhiji w 11-tij hodyni – majże 270, najmensze uweczeri – 120. U poriwnianni do mynułoho roku czysło prysutnich zmenszyłosia na 140 osib, ałe na majże 20 zbilszyłosia czysło tych, szczo prystupyły do Swiatoho Pryczastia (mynułoho roku 150 osib – 19,5%). Usim rachiwnykam szczyro diakujemo.

 2. Siohodni, 27 żowtnia 2013 roku, w naslidok domowłenosti naszoho Mytropołyta, Preoswiaszczenniszoho Archijepyskopa Iwana Martyniaka ta Mytropołyta Warszawśkoho Rymo-Katołyćkoji cerkwy, Kard. Kazimieża Nycza, widkrywajet´sia nowe hreko-katołyćke duszpastyrstwo w m. Pjaseczno. Joho duszpastyrem bude o. Myrosław Turkot, swiaszczenyk Mukacziwśkoji jeparchiji HKC na Zakarpatti, jakyj prożywaje u Warszawi. Służby Bożi budut´ służytysia kożnoji nedili o hod. 12:00 w kapłyci katołyćkoji himnaziji, jaka maje swij budynok w miśkomu parku w centri mista (w kuti wułyć Chyliczkowśkoji i Zgoda). Adresa: Piaseczno, Park Miejski (ul. Chyliczkowska 20e), kaplica w Katolickim Gimnazjum im. Hr. C. Plater-Zyberkówny.

3. U ryznyci można prydbaty widrywni cerkowni kałendari na 2014 rik w cini 2 zł, Swiate Pyśmo, Katechyzm UHKC, mołytownyky toszczo. Je takoż szcze kilka prymirnykiw Szematyzmu ciłoji naszoji Mytropoliji w Polszczi, jakoho nam zabrakło w czerwni cioho roku.

 4. W czetwer, 31 żowtnia, zhadujemo pamjat´ sw. Apostoła i Jewanhełysta Łuky – pokrowytela Keriwnyka naszoho parafijalnoho choru. Nechaj Hospod´ błahosłowyt´ joho na dalsze służinnia w naszij cerkwi, kripyt´ zdorowjam ta usilakymy potribnymy łaskamy na mnohi i błahi lita!

 5. Namirennia Swiatych Liturhij:

900: za †† z rodyny Pacan
1100: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Nazara, Olhy, Nazara i Iryny
1800: za zdorowja Ołeha, Danyła, Rostysława, Liliji-Mariji, Mariji, Natali, Karoliny, chworoji Mariji

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia

pon., 700: za zdorowja, Boże błahosłowennia i opiku dla Liliji
1730: podiaczna Preswiatij Bohorodyci za wsi otrymani łasky wid Anny
wiw. 700: za zdorowja: ……; ­
1730: podiaczna Preswiatij Trojci za wsi otrymani łasky wid Anny
ser. 700:
1730: za †† Annu, Hryhorija, Jurija, Petra, Mariju, Illu, Lubu, Katerynu, Petra, Oresta, Myrona, Kseniju,Irynu, Jewstachija i wsich †† z rodyny
czet. 700:
1730: za † Mariju Demko w 5-tu ricznyciu
pjat. 700:
1730:
sub. 700: za pomerłych: ……
1730: za zdorowja, Boże błahosłowennia i proszczennia hrichiw dla Mykołaja, Mariji, Romana, Wiktoriji, Dymytrija, Olhy, Nazarija, Andrija, Chrystyny, Mariji i wsich z rodyny
ned. 900: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Iryny, Ołeha, Juliji, Nadiji, Oli, Chrystyny; Mariji, Serhija, Iwana, Adama
1100: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1800:

niedziela, 27 października 2013

Lublin - ogłoszenia parafialne 27.X.2013

Sława Isusu Chrystu!


1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej na najbliższy tydzień:


1.XI.2013 (piątek) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma w intencji zmarłych (zachęcamy do przyniesienia karteczek z imionami naszych zmarłych krewnych, powinowatych, przyjaciół, dobrodziejów etc.)

3.XI.2013 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma
2) We wtorek Telewizja Polska zaprezentuje film znanego lubelskiego dokumentalisty Grzegorza Linkowskiego pt. "Wybaczyć wszelkie zło". Zachęcamy do obejrzenia tego filmu, nakręconego z udziałem m.in. ks. mitrata dra Stefana Batrucha, proboszcza lubelskiego i chełmskiego. Szczegóły na blogu ks. diakona Piotra Siwickiego.

wtorek, 22 października 2013

Warszawa - ogłoszenia parafialne 20.X.2013

Podajemy za stroną Ojców Bazylianów:OHOŁOSZENNIA


1. Mynułoho czetwerha rozpoczawsia pered-podrużnij kurs. Zaniattia widbuwajut´sia zwyczajno dwiczi na tyżdeń i trywajut´ bila dwoch misiaciw. Najbłyżcza zustricz u wiwtorok, 22 żowtnia o 1915. Ce ostannij moment, szczob zapysatysia na cej kurs. Nastupna sesija peredbaczajet´sia z połowyny lutoho 2014 roku.

2. Siohodni widbuwajet´sia rachuwannia wirnych prysutnich w cerkwach na Liturhijach ta tych, szczo prystupajut´ do Sw. Pryczastia.

 3. Pryhadujemo, szczo czerez tyżdeń, w noczi z suboty na nedilu (27.10) nastupyt´ zmina czasu z litnioho na seredniojewropejśkyj. Hodynnyky perewodymo na odnu hodynu do zadu i spymo hodynu dowsze.

4. Cijeji ż nedili, 27 żowtnia 2013 roku, w naslidok domowłenosti naszoho Mytropołyta, Preoswiaszczenniszoho Archijepyskopa Iwana Martyniaka ta Mytropołyta Warszawśkoho Rymo-Katołyćkoji cerkwy, Kard. Kazimieża Nycza, widkrywajet´sia nowe hreko-katołyćke duszpastyrstwo w m. Pjaseczno. Joho duszpastyrem bude dobre nam widomyj o. Myrosław Turkot, swiaszczenyk Mukacziwśkoji jeparchiji HKC na Zakarpatti, jakyj czasto służyt´ Liturhiji tut z namy na Mjodowij. Służby Bożi budut´ służytysia kożnoji nedili o hod. 12:00 w kapłyci katołyćkoji himnaziji, jaka maje swij budynok w miśkomu parku w centri mista (w kuti wułyć Chyliczkowśkoji i Zgoda). Kapłyceju zawiduje paroch parafiji sw. Anny, szczo pry pł. Piłsudśkoho 10.
Komu wyhidno, o. Myrosław zaproszuje do Pjaseczna na perszu Służbu Bożu wże u najbłyżczu nedilu, 27 żowtnia, na hod. 1200: Piaseczno, Park Miejski (ul. Chyliczkowska 20e), kaplica w Katolickim Gimnazjum im. Hr. Cecylii Plater-Zyberkówny.

5. U ciomu tyżni mynaje 1-sza ricznycia smerti wydatnoho ukrajinśkoho poeta, Ostapa Łapśkoho, jakyj ostanni roky swoho żyttia prożyw u Warszawi; pochoronenyj na prawosławnomu kładowyszczi na Woli. Zaupokijnu Służbu Bożu z panachydoju widsłużymo w pjatnyciu, 25 żowtnia o hod. 1730.

6. U najbłyżczu subotu, 26 żowtnia o 1800 hodyni widbudut´sia zahalni zbory Parafijalnoji rady. Prysutnist´ usich człeniw obowjazkowa. Koły b chtoś iz naszych wirnych maw jakiś zauważennia czy propozyciji, można jich skłasty w parafijalnij kancelariji abo za poserednyctwom ełektronnoji poszty na adresu parocha abo koho-nebud´ iz człeniw Rady.

 7. Mynułoho tyżnia zwernułysia do mene z netypowym prochanniam: finansowo pidtrymaty juwiłejnyj zjizd orhanizaciji «Ukrajinśka Mołod´ – Chrystowi», jaku 80 rokiw tomu, u 1933 roci, zapoczatkuwaw Słuha Bożyj Mytropołyt Andrej Szeptyćkyj. Zjizd widbudet´sia u Lwowi 3.11.2013 r. Zwyczajno ne orhanizowujemo takych zbirok w naszij parafiji. Ałe możływo, szczo je miż namy kołyszni czy aktualni człeny abo prychylnyky UMCH, jaki chotiły b pidtrymaty cej juwiłejnyj zachid, to ż można ce zrobyty siohodni skławszy dobrowilnu pożertwu do puszky bila tetrapodu.

 8. Naszych studentiw ta praciujuczu mołod´ zaproszujemo na zustriczi, jaki prowodiat´sia u dwoch hrupach: odna pisla druhoji Liturhiji u pidwalnomu prymiszczenni bila ryznyci (studentśkomu pidwali); druha pisla Liturhiji wweczeri w zali pid cerkwoju.

9. Switłycia pid cerkwoju dije w nedili pisla wsich Służb Bożych, otże takoż pisla perszoji Liturhiji o 9-tij hodyni. Uweczeri tam widbuwajut´sia zustriczi mołodi. Szczyro zaproszujemo.

10. U ryznyci można prydbaty widrywni cerkowni kałendari na 2014 rik, Nowyj Zawit i Psałmy z komentarem, Katechyzm UHKC, mołytownyky toszczo.

 11. Żinky, jaki wże dowszyj czas praciujut´ u Warszawi prosyły zasterehty inszych pered neczesnymy pracedawciamy, jaki ne wypłaczujut´ swojeczasno nałeżnoji zarpłaty. Koły pisla misiacznoho prostroczennia terminu zarpłaty pracedaweć wam każe, szczo zapłatyt´ czerez misiać, ce może oznaczaty, szczo czerez misiać abo dwa zowsim zwilniat´ Was z roboty ne zapłatywszy niczoho abo duże symwolicznu sumu, a na wasze misce zatrudiat´ nastupnu osobu, z jakoju powedut´sia tak samo. Takym sposobom protiahom roku budut´ maty zrobłenu wsiu potribnu jim robotu ne wydawszy na ce ni kopijky, nażywajuczyś na najiwnosti, zalakanosti czy prosto ne bezwychidnomu położenni ludej, jaki pryjichały u poszukach praci do Warszawy i okołyć. Na naszu dumku, pro taki wypadky nałeżało b powidomlaty policiju. A pisla perszoho prostroczennia zarpłaty podumajte, czy ne zwilnytysia wam z cijeji roboty, szczob ne staty czerhowoju żertwoju jichnioji manipulaciji.

 12. Namirennia Swiatych Liturhij:

900: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1100: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Hałyny i Iwanny
1800: za zdorowja Chrystyny

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia

pon., 700:
1730: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Tarasa-Bohdana i Emiliji; Mariji, Wasyla, Marjany, Ołeny, Luby, Władysława, Wałeriji, Wiktoriji, Andżeliny, Ołeksandra, Petra

wiw. 700: za zdorowja: ……; ­
1730: – za † Romana Kozaka w 40-wyj deń z Panachydoju
– pro Boże błahosłowennia uspich u praci ta potribni łasky dla Anny

ser. 700: za zdorowja i potribni łasky dla Mariji, Petra i wsich ridnych
1730: za †† Annu, Mychajła, Iwana, Ołeha, Petra, Mariji

czet. 700: pro Boże błahosłowennia dla Liliany
1730: za †† Jewu i Dmytra Hrochiw ta Ihnatija Hnatiuka z Panachydoju

pjat. 700:
1730: za † Ostapa Łapśkoho w 1-szu riczn. smerti z Panachydoju

sub. 700: za pomerłych: ……
1730: za zdorowja chworoji Mariji

ned. 900: za †† z rodyny Pacan
1100: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1800: za zdorowja Ołeha, Danyła, Rostysława, Liliji-Mariji, Mariji, Natali, Karoliny, chworoji Mariji

niedziela, 20 października 2013

Lublin - ogłoszenia parafialne 20.X.2013

Sława Isusu Chrystu!Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej na najbliższy tydzień:


23.X.2013 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

26.X.2013 (sobota) 18.00 Nieszpory

27.X.2013 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

niedziela, 13 października 2013

Lublin - ogłoszenia parafialne 13.X.2013

Sława Isusu Chrystu!


Porządek celebracji na najbliższy tydzień jest następujący:


14.X.2013 (poniedziałek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - święto Opieki Najśw. Bogurodzicy

16.X.2013 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

19.X.2013 (sobota) 18.00 Nieszpory

20.X.2013 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

wtorek, 8 października 2013

Warszawa - ogłoszenia parafialne 6.X.2013


Oryginał na stronie Ojców Bazylianów:


OHOŁOSZENNIA


1. Mynułoho tyżnia poczawsia nawczalnyj rik u wyszczych nawczalnych zakładach. Toż siohodni w naszij parafiji rozpoczynajemo zustriczi z studentśkoju i praciujuczoju mołoddiu. Wony widbuwatymut´sia pisla druhoji Liturhiji, tobto bila 12.30, u studentśkomu pidwali. Insza hrupa zustriczajet´sia pisla weczirnioji Liturhiji u wełykomu pidwali pid cerkwoju.

2. Z połowyny żowtnia (czetwer, 17.10.2013, hod. 1930) poczynajemo takoż pered-podrużnij kurs. Zaniattia widbuwajut´sia zwyczajno dwiczi w tyżni i trywajut´ bila dwoch misiaciw. Nastupna sesija takoho kursu peredbaczajet´sia z połowyny lutoho 2014 roku.

3. Siohodni, na doruczennia naszoho Mytropołyta, u wsich naszych parafijach prowodyt´sia zbirku pożertw «na pomicz dla żertw postrażdałych wid domasznioji wijny w Syriji». Hroszi można skłasty do puszky Karitasu na tetrapodi.

4, Wid siohodni prodowżujut´sia repetyciji dytiaczoho choru pid prowodom p. Oksany Roli – pisla perszoji Liturhiji u prymiszczenni monastyrśkoji biblioteky.

5. W ponediłok czerez tyżdeń, 14 żowtnia, wypadaje swiato Pokrowa Preswiatoji Bohorodyci. Swiati Liturhiji budut´ o hod. 1000 ta 1800.

6. Switłycia pid cerkwoju dije w nedili pisla wsich Służb Bożych, otże takoż pisla perszoji Liturhiji o 9-tij hodyni. Uweczeri tam widbuwajut´sia zustriczi mołodi. Szczyro zaproszujemo.

7. U ryznyci można prydbaty dysky CD z zapysamy relihijnych piseń u wykonanni Pawła Sawrana zi Lwowa, takoż Swiate Pyśmo, mołytownyky toszczo.

8. Namirennia Swiatych Liturhij:

900: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu
1100: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Łuky Rejta w deń joho narodżennia
1800: pro szczasływu smert´ dla Emiliji

NAMIRENNIA SWIATYCH LITURHIJ PROTIAHOM TYŻNIA

pon. 700: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu
1730: za zdorowja Ołeksandry, Ihoria, Jurija, Wołodymyra, Marty, Hałyn i Ihoria
wiw. 700: za zdorowja: ……; ­
1730: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu
ser. 700: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu
1730: za †† Stefana i Olhu
czet. 700: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu
1730: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Lubomyra, Tetiany, Wjaczesława, Liliji, Kateryny, Andrija, Łesi
pjat. 700: za † Mychajła
1730: za †† Annu, Justynu, Iwana, Ołeksija, Wołodymyra z Panachydoju
sub. 700: za pomerłych: ……
1730: za †† Rozaliju, Kazymyra, Iwana
ned. 900: za †† Bohdana i Mariju Doskocz
1100: pro Bożu opiku i rozwytok Czynu Sester Wasylianok
1800: pro Boże błahosłowennia dla parafijan

poniedziałek, 7 października 2013

Lublin - ogłoszenia parafialne 6.X.2013

Sława Isusu Chrystu!

Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej na najbliższy tydzień:


9.X.2013 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

12.X.2013 (sobota) 18.00 Nieszpory

13.X.2013 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

czwartek, 3 października 2013

Warszawa - ogłoszenia parafialne 29.IX.2013

Podajemy za stroną OO. Bazylianów:


OHOŁOSZENNIA

1. Nabłyżajet´sia misiać żowteń, w Polszczi ce oznaczaje poczatok nawczalnoho roku u wyszczych nawczalnych zakładach. Z najbłyżczoji nedili, 6 żowtnia rozpocznemo zustriczi z studentśkoju i praciujuczoju mołoddiu w naszij parafiji. Wony widbuwatymut´sia pisla druhoji Liturhiji u studentśkomu pidwali. Takoż pisla weczirnioji Liturhiji u wełykomu pidwali pid cerkwoju.

2. Z połowyny żowtnia (czetwer, 17.10.2013) poczynajemo takoż pered podrużnij kurs. Zaniattia widbuwajut´sia zwyczajno dwiczi w tyżni i trywajut´ bila dwoch misiaciw. Nastupna sesija takoho kursu peredbaczajet´sia z połowyny lutoho 2014 roku.

 3. U najbłyżczu nedilu, na doruczennia naszoho Mytropołyta, prowedemo zbirku pożertw \"na pomicz dla żertw postrażdałych wid domasznioji wijny w Syriji\". Hroszi można bude skłasty do puszky Karitasu na tetrapodi.

4. Wid nastupnoji nedili budut´ prodowżuwatysia repetyciji dytiaczoho choru pid prowodom p. Oksany Roli – pisla perszoji Liturhiji u prymiszczenni monastyrśkoji biblioteky

5. Switłycia pid cerkwoju dije w nedili pisla wsich Służb Bożych, otże takoż pisla perszoji Liturhiji o 9-tij hodyni. Uweczeri tam widbuwajut´sia zustriczi mołodi. Szczyro zaproszujemo.

 6. U ryznyci można prydbaty dysky CD z zapysamy relihijnych piseń u wykonanni Pawła Sawrana zi Lwowa, takoż Swiate Pyśmo, mołytownyky toszczo.

7. Namirennia Swiatych Liturhij:

900: za † Bohdana Petryhu
1100: za † Teodora Krawczuka
1800: za †† Nadiju i Teodosija ta wsich †† z rodyny Chylak i Kopystian­śkych

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia

pon. 700: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Nadiji, Nadiji; Sofiji Czerwinśkoji z rodynoju; Iwanny, Sofiji z rodynoju
1730: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu
wiw. 700: za zdorowja: ……; ­
1730: za †† Stefana i Olhu
ser. 700: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu
1730: zdorowja i dary Swiatoho Ducha i ochoronu wid złoho dla o. Serhija
czet. 700: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu
1730: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla rodyn Perun i Kohałewycz; i dla Paraskewiji w deń jiji narodżennia
pjat. 700: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu
1730: za †† Hałynu Sywak
sub. 700: za pomerłych: ……
1730: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu
ned. 900: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu
1100: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Łuky Rejta w deń joho narodżennia
1800: pro szczasływu smert´ dla Emiliji

niedziela, 29 września 2013

Lublin - ogłoszenia parafialne 29.IX.2013

Sława Isusu Chrystu!


Porządek celebracji na najbliższy tydzień jest następujący:

5.X.2013 (sobota) 18.00 Nieszpory

6.X.2013 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

poniedziałek, 23 września 2013

Lublin - ogłoszenia parafialne 22.IX.2013

Sława Isusu Chrystu!

1) W piątek 27 bm. przypada święto Podniesienia Krzyża Pańskiego. Wiernych obowiązuje post jakościowy (od mięsa - nabiał dozwolony) oraz ilościowy (jeden posiłek do syta, z dodatkowymi niewielkimi przekąskami dla pokrzepienia).
[Dodano 24.IX.2013 o 18.45:] Świąteczna Boska Liturgia w cerkwi lubelskiej - o 18.00.2) W niedzielę 29 bm. Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma o 10.00.

niedziela, 22 września 2013

Ks. B. Pańczak o tegorocznym (2013) naborze do seminarium lubelskiego

Oryginał artykułu (czcionką ukraińską) na stronie seminaryjnej.


Nowi dżereła pokłykań 

Opublikowano: piątek, 20, wrzesień 2013 21:52 |

 o. Bohdan Panczak 17 weresnia widbuwsia druhyj tur naboru kandydatiw do Mytropołyczoji Duchownoji Seminariji w Lubłyni, odnoznacznyj z pryjniattiam na studiji na bohosłowśkomu fakulteti Katołyćkoho Uniwersytetu Iwana Pawła II. Kożna z naszych jeparchij bahatsza cioho roku na odnoho perszokursnyka. Zasoby masowoji informaciji widmityły neoczikuwane zbilszennia czysła ochoczych staty swiaszczenykamy u Polszczi. Ne sprawdżujujut´sia prohnozy sociołohiw i inszych fachiwciw wid ludyny. Ne widomo jak pojasnyty te, szczo seminarija w Lubłyni pryjniała try razy bilsze kandydatiw, niż peremyśka. Nasprawdi wse je tak, jak maje buty. Duch wije, kudy chocze (Iw 3,8), ne kerujet´sia żodnym suczasnym GPS, jakym znawci suspilnych procesiw chotiły b wyznaczyty joho marszrut. I w nas ciohoricznyj nabir staw istorycznym.
Ne pid ohladom czysła pryjniatych, bo dwoje nowych kandydatiw ce statystyczna serednia z ostannich rokiw. Istorycznym je misce jich pochodżennia – parafiji w Inśku i Warszawi. Na mapi pokłykań wydno, szczo Zachidne Pomor‘ja i centralna Polszcza z Warszawoju, ce bili plamy koły jdet´sia pro rukopołożenych u swiaszczenstwo. Czy ce poczatok nowych tendencij? Duch powije, kudy zachocze. Ne warto peredbaczuwaty, szczob ne osmiszytyś, jak wiszczuny spustinnia seminarij. Treba buty hotowym na neoczikuwane.
Pidtwerdyłaś zate tendencija najawna wid kilkoch rokiw. Połowyna seminarystiw pochodyt´ zi zmiszanych rodyn, w jakych wybir hreko-katołyćkoji opciji ne buw czymoś oczewydnym. Dechto w dozriłomu wici wernuwsia do tradyciji swojich bat´kiw. Szcze raz Duch daje dokaz swojeji suwerennosti. Wrachowujmo ce w naszych – czasto pochmurych – rozdumach pro majbutnie.

Warszawa - ogłoszenia parafialne 22.IX.2013


Podajemy za stroną Ojców Bazylianów:


 OHOŁOSZENNIA


1. Siohodni Liturhijeju o hod. 11.00 u naszij cerkwi u Warszawi widznaczajemo juwiłej 25-littia swiaszczenstwa naszoho Protoihumena, o. Ihoria Harasyma CZSWW.

2. Switłycia pid cerkwoju dije w nedili pisla wsich Służb Bożych. Ałe siohodni switłycia wyniatkowo nedostupna dla zahału wirnych. Ne maje obmeżeń szczodo monastyrśkoho sadu.

 3. U najbłyżczu pjatnyciu, 27 weresnia, wypadaje swiato Wozdwyżennia Czesnoho Chresta Hospodnioho. Cioho dnia Swiati Liturhiji budut´ w nas o hod. 10.00 ta 18.00. O 9-tij hodyni, pered ranisznioju Liturhijeju, widsłużymo Wełyku Utreniu z obriadom uroczystoho pokłoninnia Czesnomu Chrestowi.

4. U swiato Wozdwyżennia Czesnoho Chresta obowjazuje strohyj pist.

5. U najbłyżczu nedilu, 29.09, znow bude ważko dojichaty do cerkwy. O 9-tij hodyni ranku wid Nacionalnoho Stadionu startuje Maraton Warszawski. Joho trasa wede m. in. takymy wułyciamy: Marszałkowska, Królewska, Pl. Piłsudskiego, Pl. Teatralny, Krakowskie Przedmieście, Miodowa, Bonifraterska, Konwiktorska, Wisłostrada do Trasy Siekierkowskiej, Sobieskiego, Os. Wilanów, Os. Ursynów, Puławska, Al. Ujazdowskie, most Poniatowskiego (http://www.maratonwar­szaw­ski.com/node/70462).

 6. Otciu Wołodymyru Caryku na ruky joho drużyny, p. Mariji, składajemo szczyru podiaku za podarowanyj naszij parafiji nabir praznycznych ikon na tetrapod, jakyj my poswiatyły w pjatnyciu pered swiatkowoju Weczirneju. Siohodni baczymo joho tut pered namy z ikonoju wczorasznioho praznyka – Rizdwa Preswiatoji Bohorodyci.

7. Namirennia Swiatych Liturhij:

9.00: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Chrystyny; Markijana i Mariji; pro potribni łasky dla Ihoria, Liliji ta jich ditej w 10-tu riczn. winczannia
11.00: pro Boże błahosłowennia dla o. Ihoria Harasyma CZSWW, Protoihumena u 25-tu ricznyciu swiaszczenstwa
18.00: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu


NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia

pon. 7.00: – za †† Iwana-Tadeja i Katerynu
– pro Boże błahosłowennia dla parafijan
17.30: pro Boże błahosłowennia dla Jurija
wiw. 700: za zdorowja: ……; ­
17.30: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu
ser. 7.00: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu
17.30: za † Jurija Jaselśkoho ta wsich †† z rodyny
czet. 7.00: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu
17.30: za zdorowja i dary Swiatoho Ducha i ochoronu wid złoho dla o. Ołeksija
pjat. Wozdwyżennia Czesnoho Chresta Hospodnioho
10.00: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu
18.00: za zdorowja Ołeksandra, Jurija, Iryny, Andrija, Iwanny, Marjany, Romana, Pawła, Nadiji; Jarosława, Mariji, Wasyla
sub. 7.00: za pomerłych: ……
17.30: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu
ned. 9.00: za † Bohdana Petryhu
11.00: za † Teodora Krawczuka
18.00: za †† Nadiju i Teodosija ta wsich †† z rodyny Chylakiw i Kopystianśkych

wtorek, 17 września 2013

Ks. Bogdan Pańczak założył bloga na blogspot.com

poniedziałek, 16 września 2013

Warszawa - ogłoszenia parafialne 15.IX.2013

OHOŁOSZENNIA

1. U najbłyżczu subotu, 21 weresnia, wypadaje swiato Rizdwa Preswiatoji Bohorodyci. Cioho dnia Swiati Liturhiji budut´ o hodyni 1000 ta 1800.

 2. W nedilu, 22 weresnia, Liturhijeju o hod. 1100 u naszij cerkwi u Warszawi widznaczatymemo juwiłej 25-littia swiaszczenstwa naszoho Protoihumena, o. Ihoria Harasyma CZSWW – nadijemoś: z uczastiu oboch naszych Władyk. Szczyro zaproszujemo Was usich na ce swiato.

 3. Siohodni Miżnarodna Orhanizacija do Spraw Mihraciji zaproszuje na hod. 1300 do naszoji switłyci pid cerkwoju na czerhowu informacijnu zustricz na temu praw ta obowjazkiw inozemciw w Polszczi,.

4. Pryhadujemo, szczo dla ditej i mołodi, jaki ne berut´ uczasti w zaniattiach subotnioji szkoły, nawczannia relihiji widbuwajet´sia w nedilu pry cerkwi. Oś hrafik cych zaniat´:

10.10: bila spowidalnyć, s. Ołena – kł. 1-2;
bila ryznyci, p. Oksana – kł. 3-4
rozmownycia, p. Marija – ukr. mowa, doszkilniata
student. pidwał, br. Hryhorij – himnazija, licej
12.25: bila ryznyci, p. Oksana – kł. 5-6
rozmownycia, s. Ołena – relihija, doszkilniata

5. Switłycia pid cerkwoju dije w nedili pisla wsich Służb Bożych. Ałe w nedilu, 22.09, switłycia wyniatkowo ne bude dostupna dla zahału wirnych.

 6. Dekoły baczyte, szczo je osoby, jaki pryczaszczajut´sia z okremoji czaszi. Ce ti, jaki musiat´ zberihaty bezhłutenowu dijetu, tomu pryczaszczajut´sia tilky Preswiatoju Krowju. Jakszczo je szcze inszi osoby z podibnymy probłemamy, prosymo powidomlaty swiaszczennosłu­żytela pered Liturhijeju, szczob mih pryhotuwatysia na taku potrebu.

7. Ohołoszennia pro praciu: Zatrudnię pracowników z Ukrainy do układania kamieni na szlakach turystycznych. Praca w górach w okolicach Jeleniej Góry. Gwarantuję zakwaterowanie i dowóz do pracy. Wynagrodzenie 10-12 zł na godz. Tel 602 404 565.

 8. Diłymosia sumnoju wistkoju, szczo wczora, 14 weresnia, prożywszy 87 lit, upokojiłaś u Hospodi nasza parafijanka, bł. p. Julija Hopko (mama Iryny Jakimjuk z Pruszkowa). Pochoronni bohosłużinnia płanujet´sia na seredu. Ridnym wysłowlujemo szczyre spiwczuttia, a duszu pokijnoji poruczajemo Waszym swiatym mołytwam.

 9. Namirennia Swiatych Liturhij:

9.00: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
11.00: za † Olhu Kertyczak w 1-szu ricznyciu smerti ta inszych †† z rodyny Kertyczak
18.00: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu


NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia

pon. 7.00: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu
17.30: pro Boże błahosłowennia dla Anny
wiw. 7.00: za zdorowja: ……; ­
17.30: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu
ser. 7.00: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu
17.30: za † Mychajła Puszkar (w 10-tu ricznyciu sm.)
czet. 7.00: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu
17.30: pro Boże błahosłowennia dla myrnoho rozwjazannia konfliktu w Syriji
pjat. 7.00: za pomerłych: ……
17.30: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu
sub. Rizdwo Preswiatoji Bohorodyci
10.00: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu
18.00: za wylikuwannia z ałkoholizmu Myrosławy, Myrosława ta jichnich ditej
ned. 9.00: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Chrystyny; Markijana i Mariji; pro potribni łasky dla Ihoria, Liliji ta jich ditej w 10-tu riczn. winczannia
11.00: pro Boże błahosłowennia dla o. Ihoria Harasyma CZSWW, Protoihumena u 25-tu ricznyciu swiaszczenstwa
18.00: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu

niedziela, 15 września 2013

Lublin - ogłoszenia parafialne 15.IX.2013

Sława Isusu Chrystu!


1) W sobotę 21.IX.2013 (8 września wg. kalendarza juliańskiego) przypada święto Narodzenia Najśw. Bogurodzicy.  Jest to główne święto patronalne naszej cerkwi parafialnej. Zapraszamy na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o godz. 10.00.

2) W niedzielę 22.IX.2013 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma jak zwykle o 10.00.

poniedziałek, 9 września 2013

Lublin - ogłoszenia parafialne 8.IX.2013

Sława Isusu Chrystu!


1) W najbliższą środę (11 bm.) przypada wspomnienie ścięcia św. Jana Chrzciciela. Obowiązuje post ścisły - jakościowy (bez potraw mięsnych - nabiał dozwolony) i ilościowy (jeden posiłek do syta z małymi posiłkami wspomagającymi, zgodnie ze zwyczajem miejscowym).

2). W następną niedzielę (15 bm.) zapraszamy jak zwykle na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma na godz. 10.00.

3) Parafia w Kostomłotach nad Bugiem obchodzi w niedzielę 15 bm. święto patronalne. Uroczysta Boska Liturgia rozpocznie się o 12.00. Zachęcamy do udziału!

Warszawa - ogłoszenia parafialne 8.IX.2013

Podajemy za stroną Ojców Bazylianów:


OHOŁOSZENNIA

1.Hława naszoji cerkwy, Błażenniszyj Swiatosław, mynułoho tyżnia zwernuwsia z prochanniam do usich wirnych UHKC, pryjednatysia w subotu do mołytow za myr u Syriji. Chocz subota wże mynuła, dalsze zaochoczujemo do mołytwy za myr u cij krajini, w jakij chrystyjany osobływo strażdajut´ wid naslidkiw żorstokoji wijny, jaka tam trywaje.


2. U najbłyżczu nedilu, 15 weresnia, wełyke swiato u Biłomu Bori. U cij parafiji Błażenniszyj Patriarch Swiatosław widsłużyt´ Archijerejśku Liturhiju o hod. 1100 ta zustrinet´sia z wirnymy. Swiatkuwannia poczynajut´sia iz suboty, 14.09 – Weczirneju o 1830 ta nicznym czuwanniam. Władyka Wołodymyr ta miscewyj paroch zaproszujut´ do uczasti w ciomu swiati.

3. W nedilu czerez dwa tyżni, 22 weresnia, Liturhijeju o hod. 1100 u naszij cerkwi u Warszawi widznaczatymemo juwiłej 25-littia swiaszczenstwa naszoho Protoihumena, o. Ihoria Harasyma CZSWW – nadijemoś: z uczastiu oboch naszych Władyk. Szczyro zaproszujemo usich Was na ce swiato.

4. U najbłyżczu seredu, 11 weresnia, wypadaje deń Usiknowennia czesnoji hołowy sw. Iwana Chrestytela. Pryhadujemo, szczo w cej deń obowjazuje strohyj pist, podibno jak i na Wozdwyżennia Czesnoho Chresta, jake cioho roku wypadaje w pjatnyciu – 27.09.

5. W naszij switłyci pid cerkwoju, w nedilu, czerez tyżdeń – 15.09, o hod. 1300 – Miżnarodna Orhanizacija do Spraw Mihraciji (IOM) zaproszuje na czerhowu informacijnu zustricz na temu praw ta obowjazkiw inozemciw w Polszczi.

6. Pryhadujemo, szczo u Warszawi pry poczatkowij szkoli № 221 (ul. Ogrodowa 42/44) dije Miższkilnyj punkt nawczannia ukrajinśkoji mowy, jakyj obijmaje ditej poczatkowoji szkoły ta himnaziji, a wid cioho nawczalnoho roku – takoż liceju. Licejna hrupa utworena pry zahalnooswitniomu liceji № 12 (ul. Sienna 53). Zaniattia widbuwajut´sia w suboty.

7. U poczatkowij szkoli № 34 (ul. Kruczkowskiego 12b) isnuje kłas z ukrajin­śkoju mowoju, wpysanoju u hrafik stacionarnych ciłotyż­newych zaniat´.

8. W usich cych punktach widbuwajet´sia takoż nawczannia relihiji. Dla ditej i mołodi, jaki ne berut´ uczasti w zaniattiach subotnioji szkoły, budemo, jak szczoroku, orhanizowuwaty nawczannia relihiji pry cerkwi. W cych sprawach prosymo zwertatysia do katechytok, w osnownomu do s. Ołeny CZSWW.

9. Orijentacijnyj hrafik zaniat´ z relihiji pry cerkwi je oś takyj:

10.10: bila spowidalnyć, s. Ołena – kł. 1-2;
bila ryznyci, p. Oksana – kł. 3-4
rozmownycia, p. Marija – doszkilniata, ukr. mowa
student. pidwał, br. Hryhorij – himnazija, licej
12.25: bila ryznyci, p. Oksana – kł. 5-6
rozmownycia, s. Ołena – doszkilniata, relihija

10. Switłycia pid cerkwoju wże wid wesny dije w nedili pisla wsich Służb Bożych. Zaproszujemo otże na kawu-czaj, sołodke ta pryjemni zustriczi j rozmowy tak pisla Liturhiji o hod. 900 jak i 1100. Ałe w nedilu, 22 weresnia, switłycia i nasz monastyrśkyj sad wyniatkowo ne budut´ dostupni dla zahału wirnych.

11. U ryznyci można prydbaty riad riznych mołytownykiw ta inszych wydań, pro jaki postarawsia o. Wołodymyr z Radechowa. M. in. Mołytownyk dytyny, Mołytownyk szkolara, Mołytownyk materi, Swiate Pyśmo toszczo.

12. Prosyły nas takoż podaty do widoma take komiunike: Pryjmu na kwartyru 2 studentiw (2 chłopciw abo 2 diwczat) ukrajinśkoho pochodżennia. Kontaktnyj tełefon: 792 652 326.


13. Namirennia Swiatych Liturhij:

900: za †† Mariju i Konstantyna Dzwinczyk
1100: pro Boże błahosłowennia dla Witalija, Chrystyny, Andrija, Bohdana, Nazara, Iryny; Mychajłyny, Mariji, Andrija, Olhy, Natali, Wasyla
1800: pro Boże błahosłowennia dla Oksany, Bohdana i ditej; Iwana, Mariji, Łesi, Mariji

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia
pon. 700: pro Boże błahosłowennia dla Oksany, Bohdana i ditej; szczasływi rody Iryny
1730: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
wiw. 700: za zdorowja: ……; ­
1730: pro Boże błahosłowennia dla Oksany, Bohdana i ditej
ser. 700: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu
1730: za zdorowja i dary Swiatoho Ducha dla o. Rusłana Wawryka
czet. 700: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu
1730: pro Boże błahosłowennia dla Weroniky u 3-tij deń narodżennia
pjat. 700: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu
1730: za zdorowja i dary Swiatoho Ducha dla o. Ihoria – Protoihumena
sub. 700: za pomerłych: ……
1730: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu
ned. 900: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1100: za † Olhu Kertyczak w 1-szu ricznyciu smerti ta inszych †† z rodyny Kertyczakiw
1800: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu

niedziela, 1 września 2013

Lublin - ogłoszenia parafialne 1.IX.2013

Sława Isusu Chrystu!


1) Porządek celebracji w najbliższym tygodniu jest następujący:4.IX.2013 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

7.IX.2013 (sobota) 18.00 Nieszpory

[Odwołane z powodu służbowego wyjazdu celebransa - 7.IX.2013]


8.IX.2013 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Rozpoczyna się nowy rok katechetyczny. Szczegółowych informacji udziela Ks. dr Jarosław Storoniak, katecheta.


3) Parafia greckokatolicka tradycji synodalnej (neounicka) w Kostomłotach zaprasza na święto patronalne:


Zapraszamy na odpust ku czci św. Nikity - 15 września 2013

Zapraszamy na odpust ku czci sw. Nikity - 15 wrzesnia 2013

Jak co roku, we wrześniu w naszej kostomłockiej wspólnocie uroczyście wspominamy naszego patrona św. Męczennika Nikitę.  Świąteczna Boska Liturgia rozpocznie się  15.IX.2013 (niedziela) o godz. 12:00. Wszystkich serdecznie zapraszamy!

 WIĘCEJ O PATRONIE CERKWI KOSTOMŁOCKIEJ.


4) Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza zaprasza 7-8 bm. na ostatnią w tym roku imprezę z cyklu Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa:

Granica - 480 
Czas: 7-8 września 2013                                          

 Malhowice/Niżankowice (woj. Podkarpackie, pow. Przemyski, gm. Przemyśl – Obwód Lwowski, Rejon Starosamborski)

 • Wystawa agrotechniki oraz małych i średnich przedsiębiorstw
 • Forum regionów partnerskich
 • Projekt młodzieżowy - wspólne przygotowanie symbolicznej bramy, przejścia przez granicę
 • Rozgrywki o Puchar Dobrosąsiedztwa
 • Występy zespołów folkowych
 • Pokazy balonowe – ponad granicą
 • Eurorepublika - quizy i konkursy o tematyce europejskiej „Labiryntami Europy”
 • Jarmark trans graniczny
 • Prezentacja organizacji, stowarzyszeń kulturalnych, oświatowych, religijnych
 • Ekspozycja prac autorskich oraz rzemiosła regionalnego
 • Przegląd teatrów ulicznych
 • Modlitwa ekumeniczna
 • Koncert Granica 480
 • Festiwal smaku - degustacja tradycyjnych wyrobów kulinarnych
 • Gry integracyjne dla dzieci i młodzieży - body art - artystyczne malowanie twarzy
 • Transgraniczny rajd rowerowy