niedziela, 25 września 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 25.IX.2016

Sława Isusu Chrystu!1) Rozkład celebracji na najbliższy tydzień:


27.IX.2016 (wtorek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (święto Podwyższenia Krzyża)

2.X.2016 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) We wtorek 27 bm. obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.


3) Na tacę zebrano dziś 253 zł. (skrzynka świeczkowa zostanie rozliczona za tydzień).  Bilans kolekt parafialnych jest zatem następujący: zebrano 8.813 zł. 86 gr., wydano z gotówki 325 zł. 99 gr., wpłacono 10.000 zł. (koszty 59 zł. 90 gr.).


14 ♀ POWSZECHNE PODWYŻSZENIE CZCIGODNEGO I ŻYCIODAJNEGO KRZYŻA.
            
      Pochodzenie święta wiąże się z triumfem chrześcijaństwa za panowania Konstantyna Wielkiego (306-337; wspomnienie 21 maja), który wzniósł na miej­scu Golgoty i Grobu Pańskiego świątynię Zmartwychwstania. Miej­sce to, już od pierwszych dni istnienia Kościoła, przyciągało piel­grzymów, jednakże na początku II w. cesarz Adrian (117-138), wrogo nasta­wiony zarówno do judaizmu jak i chrześcijaństwa, postanowił zniszczyć wszelkie ślady obu niewygodnych mu religii. Całkowicie przebudował Jerozolimę, nadał jej nazwę Aelia Capitolina, miało to być centrum administracyjne i religijne pogaństwa, zrównał z ziemią wzgórze Golgoty, zasypał grotę Grobu świętego i zbudował tam świątynię Wenery. Gdy cesarz Konstantyn przyjął chrześcijaństwo, rozkazał zburzyć świątynię pogańską i rozpoczął prace wykopaliskowe w tym świętym miejscu. "Zdejmowano warstwę po warstwie - pisze Euzebiusz, biskup Cezarei, żyjący współcześnie z Konstantynem - nagle, wbrew wszelkim oczekiwaniom, wyłoniło się skalne wgłębienie, a następnie - najdroższa i najświętsza pamiątka zbawczego Zmartwychwstania". To była grota Grobu Pańskiego. Cesarz wyposażył jerozolimskiego biskupa Makarego w odpowiednie środki w celu wzniesienia nad grotą świątyni. Po jakimś czasie Palestynę odwiedziła matka cesarza Konstantyna, św. Helena. U Euzebiusza nie ma wzmianki na temat tego, że właśnie jej udało się odnaleść prawdziwy Krzyż Chrystusowy. Jednakże już w drugiej połowie IV w. relikwia ta była otaczana czcią w Jerozolimie. Św. Cyryl zaświadcza, że kawałki świętego Krzyża rozesłane zostały po całym cesarstwie. Wedle św. Jana Złotoustego (wspomnienie 13 listopada), oznaką tego, że odnaleziony krzyż był właśnie Krzyżem Pańskim, była tabliczka z napisem, przytwierdzona do niego. W początkach V w. Tyrannius Rufin ściśle już wiąże znalezisko z imieniem św. Heleny, a historyk Kościoła Sozomen ok. 440 r. zapisał opowieść o tym, jak cesarzowa szukała Krzyża i jak odnalazła go, zaryty głęboko w ziemi w pobliżu Golgoty. By przekonać się o jego autentyczności, na świętej relikwii położono nieboszczyka, a ten ożył. Po cudzie tym, patriarcha "wywyższył" Krzyż ponad modlącą się rzeszę. Brak świadectwa na ten temat u Euzebiusza, dało asumpt historykom do tego, by uważać relację Sozomena za legendę. Jednakże w tym, że Krzyż był rzeczywiście odnaleziony, nie ma niczego nieprawdopodobnego. Wedle zwyczaju żydowskiego, narzędzia kaźni wkładano do zbiorowej mogiły wraz z ciałami ukrzyżowanych. Dlatego Krzyż Chrystusowy mógł zostać złożony w grobie razem z ciałami dwóch łotrów. Jakkolwiek by było, kult Krzyża ma ogromne, ogólnochrześcijańskie znaczenie. Na cześć tej relikwii zostało właśnie ustano­wione święto Podwyższenia. W przededniu tego święta, podczas całonocnego czuwania kapłan wynosi Krzyż na środek świątyni. W cerkwiach katedralnych istnieje zwyczaj "wywyższania" Krzyża na wszystkie cztery strony świata, przy równoczesnym śpiewie Hospodi, pomiłuj.
Antyfona 1
Ps 21,2-4.
- Boże, Boże mój, wejrzyj na mnie,* czemuś mnie opuścił?
Refren: Przez wstawiennictwo Bogurodzicy ocal nas, Zbawicielu.
- Daleko od zbawienia mego* słowa grzechów moich.
- Boże mój, będę wołał we dnie, a nie wysłuchasz,* i w nocy, a nie ku mojej głupocie.
- A ty mieszkasz w świątyni,* chwało Izraela.
Antyfona 2
Ps 73,1-2 i 12.
- Czemużeś, Boże, odegnał na zawsze,* rozgniewała się zapalczywość Twoja na owce Twego pastwiska?
Refren: Ocal nas, Synu Boży,* rozpięty ciałem na Krzyżu, śpiewających Ci: alleluja.
- Wspomnij na zgromadzenie Twoje,* które posiadłeś od początku.
- Na górę Syjon wspomnij,* na której zamieszkałeś.
- Bóg, król nasz przed wiekami,* sprawił zbawienie pośrodku ziemi.
Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze i na wieki wieków, amen. Jednorodzony Synu...

Antyfona 3

Ps 98,1.
- Pan jest królem - niech drżą ludzie, Który siedzi na Cherubinach, niech się trzęsie ziemia.
Troparion, ton 1: Ocal, Panie, Swoich ludzi* i błogosław Swoją własność;* zwycięstwo nad wrogami* daj Swemu Kościołowi* i Swój naród ochraniaj* Swoim Krzyżem.
- Pan wielki na Syjonie i wywyższony nad wszystkie narody.
- Kłaniajcie się Panu przed podnóżkiem nóg Jego.
Śpiew na Wejście, Ps 98,5.
Wywyższajcie Pana Boga naszego i kłaniajcie się przed podnóżkiem nóg Jego, bo jest święty.
TROPARION, ton 1.
Ocal, Panie, Swoich ludzi* i błogosław Swoją własność;* zwycięstwo nad wrogami* daj Swemu Kościołowi* i Swój naród ochraniaj* Swoim Krzyżem.
Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.
KONTAKION, ton 4.
Dobrowolnie podniesiony na Krzyż, Chryste Boże,* okazuj miłosierdzie Swej nowej społeczności nazwanej Twoim imieniem,* obdarz Swą mocą wiernych Swoich ludzi,* daj im zwycięstwo nad wrogami* niech mają pomoc Twoją za tarczę pokoju,* przemożny znak zwycięstwa.
W miejsce Święty Boże śpiewa się: Krzyż Twój adorujemy, Panie, i święte Zmartwychwstanie Twoje wysławiamy.
PROKIMEN, ton 7.
Ps 98,5 i 1.
Wywyższajcie Pana, Boga naszego,* i kłaniajcie się przed podnóżkiem nóg Jego, bo jest święty.
Stych: Pan jest królem - niech drżą ludzie.
Apostoł: 1Kor 1,18-24.
ALLELUJA
Ps 73,2 i 12.
Wspomnij na zgromadzenie Twoje, które posiadłeś od początku.
Stych: Bóg naszym królem przed wiekami, sprawił zbawienie pośrodku ziemi.
Ewangelia: J 19, 6-11a.13-20.25-28a.30-35
W miejsce Prawdziwie godne śpiewa się do Zakończenia:
Refren: Uwielbiaj, moja duszo,* czcigodny Krzyż Pański.
Irmos: Mistycznym jesteś, Bogurodzico, Rajem,
który bez uprawiania wydał Chrystusa.
Przez Niego na ziemi zostało zasadzone życiodajne drzewo Krzyża.
Dlatego przy dzisiejszym podwyższeniu adorując go, ciebie uwielbiamy.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ.
Ps 4,7.

Znakiem jest nad nami światłość oblicza Twego, Panie,* alleluja 3x.


ŹRÓDŁO: http://www.cyrylimetody.marianie.pl/menologion/wrzesien.htm#14


niedziela, 18 września 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 18.IX.2016

Sława Isusu Chrystu!


1) W następną niedzielę, tj. 25.IX.2016, zapraszamy do cerkwi lubelskiej na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o 10.00.

2) Po Liturgii - koncert chóru z Ukrainy i wernisaż wystawy ikon. Szczegóły pod ogłoszeniami.


3) Od niedzieli 2.X.2016 rozpoczyna się w naszej Parafii cykl spotkań poświęconych lepszemu poznaniu Biblii. Zachęcamy do udziału!


4) Zbiórka na ofiary ostatniego trzęsienia ziemi we Włoszech przyniosła bardzo skromny rezultat, a mianowicie 15 zł. Kwota powyższa zostanie na koszt wpłacającego przesłana na konto CARITAS naszej eparchii.


5) Na Fundusz Miłosierdzia w ostatnim okresie zebrano (stan na 11 bm.) 291 zł. 88 gr.


6) Na tacę i do skrzynki świeczkowej w dniach 11-18 bm. zebrano 581 zł. 52 gr.  Bilans kolekt parafialnych jest zatem następujący: zebrano 8.560 zł. 86 gr., wydano z gotówki 325 zł. 99 gr., wpłacono 10.000 zł. (koszty 59 zł. 90 gr.).

Serdecznie zapraszam
na
modlitwę za migrantów
i wernisaż wystawy ikon

25.09.2016(niedziela)
Cerkiew Greckokatolicka Narodzenia NMP w Lublinie
Al. Warszawska 82
+
10.00 – uroczysta Liturgia
11.00 – koncert prawosławnego chóru duchownych z dekanatu Dubno – Ukraina
modlitwa za migrujących i otwarcie wystawy

Wystawa prezentuje prace artystów sztuki sakralnej  z Polski i Ukrainy,
powstałe na międzynarodowych plenerach Ikonograficznych „Eleos"
w Tykocinie i Kijowie.
Migracja i Miłosierdzie – to tematy, które odsłaniają się
w artystycznych poszukiwaniach
a ich biblijne przykłady stają się odpowiedzią na współczesne problemy.
Wernisaż ma być nie tylko ukazaniem sztuki sakralnej,
ale także zachętą do modlitwy za migrujących.
Wystawa potrwa do 2 października 2016 r.
+
Organizatorzy:
Fundacja „Eleos – Ukraine", Fundacja „In Blessed Art.", Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza
Wystawie błogosławi:
Wielce Błogosławiony Patriarcha Filaret
Patronatem wystawę objęli:
Ambasada RP w Kijowie i Ambasada Ukrainy w Warszawie

ks. Stefan Batruch


poniedziałek, 12 września 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 11.IX.2016

Sława Isusu Chrystu!1) W najbliższą niedzielę, tj. 18.IX.2016, zapraszamy na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma, która sprawowana będzie w cerkwi lubelskiej jak zwykle o 10.00.

2) W niedzielę 18 bm. przeprowadzona zostanie osobna (do skarbonki CARITAS) zbiórka na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi we Włoszech.

3) Ze względów organizacyjnych kolejny bilans kolekt parafialnych zostanie podany w następnych ogłoszeniach niedzielnych.

poniedziałek, 5 września 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 4.IX.2016

Sława Isusu Chrystu!1) Rozkład celebracji na następny tydzień:


7.IX.2016 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (MOŻE ZOSTAĆ ODWOŁANA!)

Liturgii we środę 7 bm. NIE BĘDZIE!


11.IX.2016 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma2)  W przyszłą niedzielę przypada wspomnienie Ścięcia Głowy Jana Chrzciciela (kondakion i czytania z Liturgii pod ogłoszeniami). W dniu tym obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych,


3) Parafia w Kostomłotach zaprasza na święto patronalne (św. Nicetasa - Nikity) w niedzielę 11
bm. Uroczysta Liturgia rozpocznie się o 12.00.


4) Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona była na cathedraticum. Zebrano 241 zł. 11 gr. Po strąceniu 3 zł. 50 gr. na koszty przekazu, pozostała kwota (237 zł. 61 gr.) zostanie wpłacona na konto Kurii Metropolitalnej. Obecny bilans tej daniny wynosi zatem 2.340 zł. 82 gr. (minus 31 zł. kosztów wpłat).

5) Do skrzynki świeczkowej zebrano dziś 30 zł. 70 gr. . Bilans kolekt parafialnych jest zatem następujący: zebrano 7.979 zł. 34 gr., wydano z gotówki 325 zł. 99 gr., wpłacono 10.000 zł. (koszty 59 zł. 90 gr.).

29 ♀ Ścięcie czcigodnej Głowy czcigodnego i chwalebnego proroka i poprzednika JANA CHRZCICIELA

  
KONDAKION, ton 5.

Chwalebne ścięcie Poprzednika było Bożym zamysłem, * aby on przebywającym w otchłani zwiastował przyjście Zbawiciela. * Niech więc płacze Herodiada, która poprosiła o przestępne zabójstwo, * bo umiłowała nie prawo Boże i nie wieczne życie, * ale złudne i doczesne.

Apostoł: Dz 13, 25-33a
Ewangelia: Mk 6, 14-30