niedziela, 27 sierpnia 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 27.VIII.2017

Sława Isusu Chrystu!1) Rozkład celebracji w cerkwi lubelskiej na kolejny tydzień:


28.VIII.2017 (poniedziałek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (święto Zaśnięcia Najśw. Bogurodzicy - teksty zmienne Liturgii święta w przekładzie śp. o. archim. Romana Piętki MIC zamieszczone są pod ogłoszeniami), po Liturgii poświęcenie ziół i kwiatów

3.IX.2017 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma2) Do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano 349 zł. 37 gr. Na subkonto Rady Parafialnej wpłacono 23 bm. kwotę 1.000 zł. (opłata 6 zł.). Bilans kolekt parafialnych: zebrano 10.837 zł. 63 gr., wydano z gotówki 413 zł. 13 gr., wpłacono 11.000 zł. (opłaty 66 zł.).


3) Przypominamy, że taca w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona dla Kurii Metropolitalnej jako cathedraticum. 
15 ♀ ZAŚNIĘCIE NAJŚW. PANI NASZEJ BOGURODZICY I ZAWSZE DZIEWICY MARYI.
                Oto co Kościół przejął ze starożytnej tradycji patrystycznej o Najświętszej Bogurodzicy: Gdy przyszedł czas, w którym zechciał nasz Zbawiciel zabrać Swą Matkę do Siebie, trzy dni naprzód przez anioła zakomunikował jej o jej przejściu z tego życia doczesnego do życia w szczęśliwości. Skoro Dziewica Najświętsza to usłyszała, natychmiast udała się na Górę Oliwną, by się modlić i dziękować Bogu. Potem wróciła do domu i przygotowała rzeczy potrzebne dla swego odejścia. Tymczasem Apostołowie, niesieni na chmurach, zgromadzili się w domu Najświętszej Dziewicy z krańców świata, dokąd byli wysłani dla głoszenia ewangelii. Ona im wyjaśniła przyczynę tak niespodziewanego zgromadzenia się, pocieszała ich po macierzyńsku, potem uniosła ręce ku niebu, pomodliła się o pokój dla świata, pobłogosławiła Apostołów i, wszedłszy na łóżko, przyjęła postawę sobie właściwą i tak swoją najświętszą duszę oddała w ręce swego Syna i swego Boga…
                Apostołowie unieśli jej ciało i pochowali w Getsemani. Ale po trzech dniach w czasie trwającego jeszcze spotkania konsolacyjnego, gdy podnieśli swoim zwyczajem chleb w imię Jezusa, mieli widzenie Panny na niebie, która im powiedziała: Witajcie! Przez to poznali, że ona wraz z ciałem jest w niebie.
                Początek dzisiejszemu świętu dała rocznica poświęcenia świątyni Najśw. Dziewicy znajdującej się miedzy Betlejem i Jerozolimą. Ta świątynia upamiętnia stację, gdzie wg tradycji Maryja Panna zmęczona drogą odpoczęła w drodze do Betlejem, by tam urodzić Dziecię.
                Jest to najstarsze święto maryjne. Poprzedza je dwutygodniowy post od 1 do 15 sierpnia. Przy okazji tego święta Kościół nas uczy, że śmierć nie jest zniszczeniem naszego istnienia, lecz przejściem z ziemi do nieba, od zepsucia i zniszczenia do życia wiecznego. W IV wieku obchodzone już było wszędzie: początkowo 18 stycznia, gdzie niegdzie 15 sierpnia. Na całe imperium rozciągął je cesarz Maurycy (582-602) miedzy 588 a 602 rokiem. W Rzymie wprowadził je papież Teodor I (642-649), Grek, który pochodził z kleru jerozolimskiego.
Antyfona 1
Ps 99,2; 47,9; 75,3.
- Wykrzykujcie Bogu, wszystka ziemio.* Służcie Panu z weselem!
- Przez wstawiennictwo Bogurodzicy ocal nas, Zbawicielu.
- Jak słyszeliśmy, tak widzieliśmy w mieście Pana Zastępów,* w mieście naszego Boga.
- I stało się w pokoju miejsce Jego,* i mieszkanie jego na Syjonie.
Antyfona 2
Ps 86,2,3; 45,5; 77,69.
- Fundamenty jego* na górach świętych.
Refren: Ocal nas, Synu Boży,* przedziwny w Swoich Świętych, śpiewających Ci: alleluja.
- Zaszczytne słowa mówią o tobie,* miasto boże.
- Najwyższy* uświęcił Swoje mieszkanie.
- Świątynię Swoją na ziemi* ugruntował Pan na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze i na wieki wieków, amen. Jednorodzony Synu...
Antyfona 3
Ps 56,8; 115,12 i 13.
- Gotowe serce moje, Boże, gotowe serce moje, będę śpiewał i grał Tobie.
Troparion, ton 1Przy zrodzeniu Syna zachowałaś dziewictwo,* przy zaśnięciu nie opuściłaś świata, Bogurodzico:* połączyłaś się ze Żródłem życia,* ty, która jesteś Matką Życia,* a przez swoje modlitwy * uwalniasz nas od śmierci.
- Cóż oddam Panu za wszystko, co mi dobrze uczynił.
- Kielich zbawienia wezmę i imienia Pańskiego wzywać będę.
TROPARION, ton 1.
Przy zrodzeniu Syna zachowałaś dziewictwo,* przy zaśnięciu nie opuściłaś świata, Bogurodzico:* połączyłaś się ze Żródłem życia,* Ty, która jesteś Matką Życia,* a przez swoje modlitwy* uwalniasz nas od śmierci.
Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.
KONTAKION, ton 2.
Ani grób, ani śmierć nie miały władzy nad Bogurodzicą* nieustającą w modlitwach i w orędownictwie niezawodną nadzieją.* Ponieważ jest ona Matką Życia,* przeniósł ją do życia Ten, Który zamieszkał w jej zawsze dziewiczym łonie.
PROKIMEN, ton 3.
Łk 1, 46-48, pieśń Bogurodzicy.
Wielbi dusza moja Pana,* i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
StychGdyż wejrzał na niskość służebnicy Swojej, oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie narody.
Apostoł: Flp 2,5-11
ALLELUJA
Ps 44,11 i 13.
Słuchaj, córko, i patrz i nakłoń twego ucha.
Stych: Obliczu twemu kłaniać się będą wszyscy bogaci z ludu.
Ewangelia: Łk 10,38-42 i 11,27-28.
W miejsce Prawdziwie godne śpiewa się do Zakończenia święta:
Refren: Aniołowie widząc zaśnięcie Przeczystej,* zadziwili się: jak to Dziewica odchodzi z ziemi do nieba.
Irmos: W tobie, Najczystsza Dziewico, nie zachowane jest prawo natury:
przy rodzeniu Syna nietknięte pozostaje dziewictwo
i życie zaślubia się ze śmiercią;
po urodzeniu Syna pozostajesz dziewicą,
a po śmierci jesteś żywa
i nieustannie nas ochraniasz, Bogurodzico, jako swe dziedzictwo.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 115,13.
Kielich zbawienia wezmę* i imienia Pańskiego będę wzywać,* alleluja 3x.

niedziela, 20 sierpnia 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 20.VIII.2017

Sława Isusu Chrystu!1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej na najbliższy tydzień:


23.VIII.2017 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

27.VIII.2017 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma2) Do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano wczoraj i dziś łącznie 217 zł. 66 gr. Bilans kolekt parafialnych: zebrano 10.488 zł. 26 gr., wydano z gotówki 413 zł. 13 gr., wpłacono 10.000 zł (opłaty 60 zł).


niedziela, 13 sierpnia 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 13.VIII.2017

Sława Isusu Chrystu!1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej w następnym tygodniu:


19.VIII.2017 (sobota) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - święto Przemienienia Pańskiego

20.VIII.2017 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) W okresie 30.VII-13.VIII.2017 do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano 738 zł. 85 gr. Bilans kolekt parafialnych: zebrano 10.270 zł. 60 gr., wydano z gotówki 413 zł. 13 gr., wpłacono 10.000 zł. (opłaty 60 zł.).

3) Teksty zmienne Liturgii Przemienienia Pańskiego w przekładzie śp. o. archim. Romana Piętki MIC (1937-2011):


6 ♀ PRZEMIENIENIE PANA NASZEGO, BOGA I ZBAWICIELA JEZUSA CHRYSTUSA

Antyfona pierwsza

Ps 65, 1; Ps 76, 19; Ps 103, 2.
- Wykrzykujcie Bogu wszystkie ziemie, psalm śpiewajcie Jego imieniu, * dajcie cześć Jego chwale.
Refren: Przez wstawiennictwo Bogurodzicy, Zbawco, zbaw nas.
- Głos gromu Twojego naokoło, błyskawice Twoje okrąg ziemi oświecały, * wzruszyła się i zatrzęsła się ziemia.
- Oblekłeś się w chwałę i ozdobę, * przyodziałeś się światłością jakoby szatą

Antyfona druga

Ps 47, 2; Ps 77, 54 i 68.
- Stoi mocno ku radości wszystkiej ziemi góra Syjon, * strona północna, miasto Króla wielkiego.
Refren: Zbaw nas, Synu Boży, * który przemieniłeś się na górze, śpiewających Ci: alleluja.
- I przywiódł ich na górę świętą Swoją, * górę, którą nabyła Jego prawica.
- Górę Syjon, którą umiłował, * i zbudował podobną do jednorożców świątynię Swoją.
- Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze i na wieki wieków, amen. Jednorodzony Synu... 

Antyfona trzecia

Ps 141, 1-2; Ps 14, 1; Ps 23, 3.
- Którzy ufają w Panu są jak góra Syjon, nie poruszy się na wieki.
Troparion, ton 7: Przemieniłeś się na górze, Chryste Boże, * pokazałeś Swym uczniom chwałę Swoją na ile mogli zobaczyć. * Niech i nad nami grzesznymi rozbłyśnie Twe odwieczne światło * przez wstawiennictwo Bogurodzicy, Dawco światła, chwała Tobie.
- Góry wokół niego, a Pan wokoło ludu Swego odtąd i aż na wieki.
- Panie, któż będzie mieszkał w przybytku Twoim, albo kto odpocznie na górze Twojej świętej.
- Któż wstąpi na górę Pańską, albo kto będzie stał na świętym Jego miejscu.
Śpiew na Wejście, Ps 42, 3:
Wyślij światłość Twoją i prawdę Twoją: one mnie prowadziły i wyprowadziły na górę świętą Twoją.
TROPARION, ton 7.
Przemieniłeś się na górze, Chryste Boże, * pokazałeś Swym uczniom chwałę Swoją na ile mogli zobaczyć. * Niech i nad nami grzesznymi rozbłyśnie Twe odwieczne światło * przez wstawiennictwo Bogurodzicy, Dawco światła, chwała Tobie. 
KONDAKION, ton 7.
Przemieniłeś się na górze, Chryste Boże, * i uczniowie Twoi, na ile mogli, zobaczyli Twoją chwałę, * aby, widząc Cię krzyżowanego, * zrozumieli, że cierpisz dobrowolnie * i opowiadali ludziom, * że Ty jesteś rzeczywiście Blaskiem Ojca.
PROKIMEN, ton 4.
Ps 103, 24 i 1.
Jakże wielkie są dzieła Twoje, Panie, * wszystko w mądrości uczyniłeś.
Stych: Błogosław, duszo moja, Panu, Panie Boże mój, bardzoś się możnym okazał. 
ALLELUJA, ton 8.
Ps 88, 12 i 16.
Twoje są niebiosa i Twoja jest ziemia.
Stych: Błogosławiony lud, który zna wesołe śpiewanie.
Zamiast Prawdziwie godne śpiewa się do Zakończenia święta:
Refren: Uwielbiaj, duszo moja, * na Taborze przemienionego Pana.
Irmos: Rodzenie Twoje było dziewicze,
to Bóg wyszedł z Twojego łona,
przyjął na siebie ciało,
zjawił się na ziemi i przebywał z ludźmi.
Dlatego Ciebie, Bogurodzico, wszyscy uwielbiamy.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 88, 16b i 17.
Panie, chodzić będziemy w jasności oblicza Twego * i w imieniu Twoim będziemy się weselić na wieki, alleluja 3x.