niedziela, 27 grudnia 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 27.XII.2015

Sława Isusu Chrystu!1)  Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej na najbliższy tydzień:


30.XII.2015 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

1.I.2016 (piątek) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

2.I.2016 (sobota) 18.00 Nieszpory UWAGA! ODWOŁANE!

3.I.2016 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Dzisiejszy przychód ze sprzedaży świec CARITAS wyniósł 38 zł., co łącznie z dotychczasowymi wynikami czyni sumę 244 zł.

3) Na tacę i do skrzynki świeczkowej zebrano dziś łącznie 306 zł. 23 gr. oraz 2 ruble rosyjskie (!).
"Bilans gotówkowy" wynosi zatem 86 zł. 06 gr. i dwa ruble.  Według kalkulatora na stronie pl.coinmill.com 2 ruble to 11 groszy. Zaokrąglając w górę do pełnych dziesiątek groszy uzyskujemy łączną sumę 86 zł. 20 gr., która - po strąceniu 2 zł. 90 gr. na koszty przekazu - zostanie wpłacona (83 zł. 30 gr.) na subkonto Rady Parafialnej.

niedziela, 20 grudnia 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 20.XII.2015

Sława Isusu Chrystu!


1) Porządek celebracji na najbliższy tydzień:


22.XII.2015 (wtorek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - święto Poczęcia św. Anny, gdy ta poczęła Najśw, Bogurodzicę (wprowadzenie i teksty zmienne w przekładzie śp. o. archim. Romana Piętki MIC - pod ogłoszeniami)

26.XII.2015 (sobota) 18.00 Nieszpory

27.XII.2015 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Na tacę i do skrzynki świeczkowej zebrano dziś łącznie 202 zł. 72 zł. "Bilans gotówkowy" wynosi zatem obecnie minus 220 zł. 17 gr.


3) Dzisiejszy przychód ze sprzedaży świec CARITAS wyniósł 111 zł., co łącznie z wynikiem sprzed tygodnia czyni sumę 206 zł. 9  Σ POCZĘCIE przez św. Annę Bogurodzicy.
            Według nauczania wielu Ojców Kościoła, nasz Pan, chcąc przygotować Sobie na mieszkanie przybytek żywy, święte mieszkanie, posłał Swego anioła do świętych Joachima i Anny, z których miała według Jego planu narodzić się Jego Matka według ciała. On im zwiastował, że niepłodna pocznie, chcąc przez to dać do poznania, że urodzą Najświętszą Dziewicę. Została więc poczęta Maryja, czcigodniejsza od Cherubinów i świętsza od wszelkiego stworzenia duchowego i cielesnego. Według nauczania Kościoła Katolickiego to poczęcie było niepokalane, to znaczy, że dusza Najświętszej Dziewicy, która od wieków została wybrana na Matkę Boga, wyszła z rąk Stworzyciela ozdobiona łaską bożą, wolna od wszelkiej plamy grzechu pierworodnego i całkowicie niepokalana. To jest właśnie ta nauka, którą Ojcowie Święci przekazali, którą hymnografowie opiewali różnymi wyrażeniami i którą papież rzymski błogosławiony Pius IX w 1854 roku uroczyście określił. To święto znane na Wschodzie od VIII wieku, irlandzcy mnisi wprowadzili na Zachodzie w wieku IX, ale rozpowszechniło się jeszcze później i wreszcie w obrządku łacińskim ustalone zostało na dzień ósmy grudnia.
TROPARION, ton 4.
Dziś rozwiązują się więzy niepłodności,* ponieważ Bóg, wysłuchując modlitw Joachima i Anny, jasno im obiecuje,* że nadspodziewanie urodzą Dziewczę Boże,* z której narodzi się Sam Nieogarnięty* i, stawszy się Człowiekiem, poleca aniołowi wołać do Niej:* Witaj, Pełnałaski, Pan z tobą.
KONTAKION, ton 4.
Cały wszechświat świętuje dziś poczęcie Anny,* które dokonało się z woli bożej.* Ona bowiem poczęła tę, która pocznie Słowo* przewyższające wszelkie ludzkie słowo.
PROKIMEN, ton 8.
Ps 67,36 i 27.                                                     
Dziwny jest Bóg w świętych swoich,* Bóg izraelski.
Stych: W zebraniach błogosławcie Boga, wy ze źródeł izraelskich.
Apostoł: Ga 4,22-31.
ALLELUJA
Ps 36,39-40.
Zbawienie sprawiedliwych od Pana, i obrońcą ich jest czasu utrapienia.
Stych: I wspomoże ich Pan, i wybawi ich, i wyratuje ich od grzeszników, i zbawi ich, gdyż w Nim mieli nadzieję.
Ewangelia: Łk (urywek 36) 8,16-21.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 32,1.
Weselcie się, sprawiedliwi, w Panu,* prawym przystoi uwielbienie,* alleluja 3x.

niedziela, 13 grudnia 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 13.XII.2015

Sława Isusu Chrystu!


1) W najbliższą sobotę, tj. 19.XII.2015,  w Katedrze Metropolitalnej w Przemyślu odbędą się uroczystości intronizacyjne nowego Metropolity UKGK w RP - J.E. Ks. Arcybiskupa Eugeniusza Popowicza. Początek o 10.00.

2) Tego samego dnia przypada uroczystość św. Mikołaja Cudotwórcy (teksty zmienne Liturgii w przekładzie śp. o. archim. Romana Piętki MIC - pod ogłoszeniami). Z uwagi na intronizację Metropolity Eugeniusza liturgiczne wspomnienie pamięci Świętego przeniesione zostanie na niedzielę 20.XII,2015. Na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma w cerkwi lubelskiej zapraszamy jak zwykle o 10.00

3) Na tacę w dniu dzisiejszym zebrano 248 zł. 80 gr. Kwotę powyższą, zaokrągloną w górę do 250 zł. na koszt wpłacającego, na jego koszt wyślemy na konto Kurii Metropolitalnej, która przekaże wszystkie wpływy ze zbiórki Andrzejowego Grosza Wydziałowi Pastoralno-Misyjnemu Kurii Patriarchalnej UKGK w Kijowie.

4) CARITAS Archdiecezji Przemysko-Warszawskiej zachęca do nabywania świec wigilijnych,
dochód z których wspomoże ubogie dzieci. Koszt dużej świecy 15 zł., małej zaś 6 zł. (Parafia otrzymała 12 świec dużych i 25 małych). Jak na razie przychód ze sprzedaży osiągnął kwotę 95 zł. (sprzedano 5 małych świec i 3 duże, co oznacza przychód o 20 zł. większy, niżby wynikało z cen urzędowych).

5)  Do skrzynki świeczkowej w okresie 4-13.XII.2015 wrzucono 67 zł. 56 gr. Obecny zatem "bilans gotówkowy" wynosi minus 422 zł. 89 gr.


6 ± Św. ojca naszego MIKOŁAJA, arcybiskupa Miry w Licji, cudotwórcy.
            Ten święty biskup żył za cesarzy Dioklecjana (284-305) i Maksymiana (305-308). Po kilku latach życia w klasztorze, z powodu wyjątkowych i wspaniałych cnót, podniesiony został do godności biskupiej. Stawał zawsze w obronie chrześcijan i odważnie głosił prawdziwą naukę religijną, dlatego przez władze miasta, po różnych torturach, został uwięziony wraz z innymi chrześcijanami. Gdy do władzy w cesarstwie rzymskim doszedł Konstantyn Wielki (306-337), więźniowie wyszli zza krat. Otrzymał też wolność św. Mikołaj (Nikolaos, gr nike, zwycięstwo, laos, lud, „odniósł zwycięstwo dla swojego ludu”?) i wrócił do Miry na biskupstwo i za kilka lat wziął udział w Soborze Powszechnym w Nicei w 325 roku. Umarł w podeszłym wieku, zostawiając wiernym swe ciało jako relikwie, źródło pociechy i uzdrowień. Pozostał jakby żywy nawet po śmierci, otrzymując z nieba dar działania cudów. Jego relikwie od 1084 roku przechowuje się w Bari na południu Włoch (wspomnienie 9 maja). Jego moc czynienia cudów zrodziła pełne niezwykłości legendy, będące przyczyną tradycyjnych dziecięcych radości tak na Zachodzie jak i na Wschodzie.
TROPARION, ton 4.
Przez prawdziwość swych czynów,* ojcze i arcypasterzu Mikołaju,* stałeś się regułą wiary dla swej owczarni,* wzorem cichości, nauczycielem wstrzemięźliwości,* dlatego przez swą pokorę doszedłeś do wywyższenia,* przez ubóstwo do bogactwa.* Proś Chrystusa Boga o zbawienie dusz naszych.

KONTAKION, ton 3.
Pośród mieszkańców Miry, święty, byłeś kapłanem,* wypełniłeś bowiem, wielebny, nakaz Ewangelii Chrystusa:* położyłeś życie swoje za swoich ludzi* i wybawiłeś niewinnych od śmierci.* Dlatego też otrzymujesz cześć jako wielki powiernik łaski bożej.
PROKIMEN, ton 7.
Ps 63, 11 i 2.                                                                                                                                 
Będzie się weselił sprawiedliwy w Panu* i będzie w Nim miał nadzieję.
Stych: Wysłuchaj, Boże, prośbę moją, gdy się modlę.
            Apostoł: Hbr 13,17-21.
ALLELUJA
Ps 131, 9 i 13.                                                                                                                               
Kapłani Twoi niech się obloką w sprawiedliwość, a święci Twoi niechaj się weselą.
Stych: Albowiem Pan obrał Syjon, obrał go Sobie na mieszkanie.
Ewangelia: Łk (urywek 24) 6,17-23.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 111,7.
W wiecznej pamięci będzie sprawiedliwy,* nie będzie się bał złych pogłosek,* alleluja 3x.

niedziela, 6 grudnia 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 6.XII.2015

Sława Isusu Chrystu!1) W następną niedzielę, tj. 13.XII.2015, zapraszamy do cerkwi lubelskiej na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o 10.00.

2) W dniu 13 grudnia (30 listopada wg. starego stylu) przypada uroczystość św. Apostoła Andrzeja Protokleta. Wprowadzenie oraz troparion i kondakion w przekładzie śp. o. archim. Romana Piętki publikujemy na końcu niniejszych ogłoszeń.

3) Zbiórka na tacę w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie, jako tzw. Andrzejowy Grosz, na pomoc dla wspólnot UKGK w krajach, gdzie UKGK nie posiada własnej eparchii ani egzarchatu.

4) Dzisiejsza zbiórka na tacę wyniosła 218 zł. 10 gr. Kwota powyższa (po strąceniu 3 zł. na poczet kosztów przekazu) zostanie wpłacona na konto Kurii Metropolitalnej jako cathedraticum.

5) Pieniądze ze skrzynki świeczkowej nie były liczone w dniu dzisiejszym, zostaną włączone do ogólnej sumy "świeczkowej" w przyszłą niedzielę. 30 + Św. i wspaniałego Apostoła ANDRZEJA Pierwszego-Powołanego.
Św. Andrzej (Andreas) apostoł zmarł ok. 70 w Patras (Grecja), brat św. Piotra, uczeń Jana Chrzciciela i Chrystusa, a następnie apostoł. Pochodził z Betsaidy, mieszkał w Kafarnaum, gdzie był rybakiem; Ewangelieprzekazały o nim kilka wzmianek: z Piotrem, Jakubem i Janem pytał Jezusa o znak paruzji i czas zburzenia świątyni jerozolimskiej; wymieniony jest w relacji o cudzie rozmnożenia chleba; po uroczy­stym wjeździe Jezusa do Jerozolimy razem z Filipem przypro­wadził do niego Greków; w Dz 1,13 wspomniany jest wśród uczniów zebranych w wieczerniku po wniebowstąpie­niu Jezusa. Wg tradycji kościelnej głosił ewangelię w Scytii i Epirze. Kościoły wschodnie bizantyjskie widzą w nim swego założyciela. Poniósł śmierć męczeńską na krzyżu w kształcie litery X (tzw. krzyżu św. An­drzeja). W roku 357 relikwie jego złożono w Konstantynopolu, w 1208 zostały przewiezione do katedry w Amalfi k. Salerno, a głowę umieszczono w 1462 (za papieża Piusa II; 1405-1464) w bazylice św. Piotra w Rzymie. Na prośbę metropolity z Patras, Konstantyna, Pa­weł VI, po uprzednim uczczeniu relikwii przez ojców III sesji Soboru Watykańskiego II, przekazał je 26 IX 1964 roku katedrze św. Andrzeja w Patras. Podczas uroczystości w Patras zostało odczytane brewe, w którym papież podkreślił symboliczne znaczenie powrotu relikwii, widząc w tym zapowiedź powrotu do jedności Kościo­łów katolickiego i prawosławnego. Dzień 27 IX, w którym odbyły się uroczystości prawosławne, został ogłoszony świętem prawosławia.
Tradycja słowiańska (przekazana w tzw. Latopisie Nestora) głosi, że św. Andrzej odbył trzecią podróż misyjną trasą, która wiodła z Synopy nad M. Czarnym aż do Nowogrodu Wielkiego przez Korsuń i Kijów. Popularność tej legendy sprawiła, że na Rusi za Włodzimierza Monomacha (1053-1125) imię św. Andrzeja nadawano człon­kom dynastii, np. A. Dobry, A. Bogolubski; budowano też wówczas pod wezwaniem św. Andrzeja cerkwie w Kijowie i Perejesławiu. O wczesnym kulcie św. Andrzeja w Polsce świadczy kościół pod jego we­zwaniem wybudowany w Krakowie w XI w. W początku XII w. prawdopodobnie św. Andrzeja obrano patronem misji cystersów skiero­wanej na Ruś, jemu bowiem poświęcono klasztor w Brzeźnicy (późniejszym Jędrzejowie) — pierwszy z 4 klasztorów wybudowa­nych przy szlakach wiodących na ziemie ruskie. Popularność św. Andrzeja wśród narodów słowiańskich znalazła odbicie w ludowych zwyczajach i wierzeniach. W Polsce noc św. Andrzeja, (tzw. an­drzejki, 29/30 XI) jest porą wróżenia. W sztuce polskiej występuje z księgą i krzyżem w kształcie litery X, symbolem jego męczeństwa (por. Chodzidło T., Andrzej Apostoł, w: EK t. 1, Lublin 1985, kol. 533).

TROPARION, ton 4.

Jako Pierwszy_Powołany apostoł* i rodzony brat Koryfeusza,* proś Pana wszechrzeczy, Andrzeju,* o pokój dla całego świata* i obfite miłosierdzie dla dusz naszych.

KONTAKION, ton 2.

Głosiciela bożego mającego imię od męstwa* i Pierwszego z Uczniów powołanego przez Zbawcę,* rodzonego brata Piotrowego, wychwalajmy,* bo jak dawniej do niego, teraz do nas woła:* przyjdźcie, znaleźliśmy Upragnionego.

Służba o apostole wspólna (4) oprócz Ewangelii: J 1,35-51.

PROKIMEN, ton 8.
Ps 18, 5 i 2.                                                                                                                                    
Na wszystką ziemi wyszedł głos ich * i na krańce okręgu ziemi słowa ich.
Stych: Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a dzieła rąk Jego oznajmia firmament.
            Apostoł: 1Kor 4, 9-16.
ALLELUJA
Ps 88, 6 i 8.
Będą wysławiać niebiosa cuda Twoje, Panie, i prawdę Twoją w zgromadzeniu świętych.
Stych: Bóg, który jest wielbiony w radzie świętych wielki i straszliwy nad wszystkich, którzy są dokoła Niego.
           
ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 18, 5.
 Na wszystką ziemi wyszedł głos ich * i na krańce okręgu ziemi słowa ich, alleluja 3x.

sobota, 5 grudnia 2015

Lublin - uroczystości ku czci bł. Jozafaty Hordaszewskiej 6.XII.2015

Serdecznie zapraszam
na uroczystości w cześć
błogosławionej Jozafaty Hordaszewskiej
współzałożycielki
Zgromadzenia Sióstr Służebnic Niepokalanej Marii Panny


Lublin - 6 grudnia(niedziela) 2015 r.  godz. 10.00
cerkiew Narodzenia NMP, al. Warszawska 82

+++
w programie:

Wniesienie ikony z relikwiami błogosławionej.
Uroczysta Litugia św. Jana Chryzostoma.
Słowo o bł. Jozafacie Hordaszewskiej.
Mołeben do błogosławionej.
Uroczyste oddanie czci ikonie i relikwiom.
Modlitwa za wstawiennictwem błogosławionej Jozafaty
w osobistych intencjach.


w uroczystościach wezmą udział

Siostry Służebnice Prowincji Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Polsce

Bł. Jozafata Michalina Hordaszewska, urodziła się 20 listopada 1869 r. we Lwowie. Razem z ojcem bazylianinem Jeremiaszem Łomnickim i o. Cyrylem Seleckim założyła Zgromadzenie Sióstr Służebnic Niepokalanej Panny Maryi. 24 sierpnia 1892 r. w cerkwi św. Onufrego we Lwowie wstąpiła do Zgromadzenia i przyjęła imię zakonne Jozafata, stamtąd udała się do pierwszego domu klasztornego z Żużelu na Sokalszczyźnie. Życie bł. Jozafaty wypełniała bez reszty modlitwa i służba przede wszystkim cierpiącym i opuszczonym. Wiele wycierpiała z powodu oszczerstw, jakie na nią rzucano, i braku zrozumienia, była też chora na gruźlicę kości. Choroba spowodowała jej przedwczesną śmierć, która nastąpiła 25 marca 1919 r. Pochowano ją w Krystynopolu. W listopadzie 1982 r. jej doczesne szczątki przeniesiono do domu generalnego w Rzymie. Beatyfikacja odbyła się 27 czerwca 2001 r. we Lwowie, dokonał jej Jan Paweł II. Obecnie zgromadzenie funkcjonuje w 15 krajach, dzieli się na 7 prowincji i 1 delegaturę. Główny dom zakonny znajduje się w Rzymie, po dwa domy działają we FrancjiAnglii i w Niemczech. Wiele sióstr pracuje za oceanem: w Brazylii, Kanadzie, USA i Argentynie. Zajmują się szkolnictwem, publikują podręczniki, prowadzą rekolekcję, zajmują się opieką nad chorymi. Ponadto szyją szaty liturgiczne, dbają o wystrój kościołów. W Polsce jest ok. 80 sióstr w 11 domach zakonnych. Przez wiele lat Zgromadzenie Sióstr Służebnic NMP prowadziło Domy Opieki Społecznej na Lubelszczyźnie w Matczynie, Janowie Lubelskim i Chełmie.


w imieniu lubelskich grekokatolików
ks. Stefan BatruchЗапрошую

до участі в молитовних заходах в честь бл. Йосафати(Гордашевської)

співзасновниці монашого згромадження Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії


Люблін - 6 грудня(неділя) - год.10.00
Церква Різдва Пресвятої Богородиці – вул. Варшавська, 82

У програмі: 
 Внесення ікони з мощами преподобної.
Божествена Літургія.
Слово про життєвий шлях преподобної.
Молебен до бл. Йоспфати.
Урочисте почитання ікони з мощами.
Молитва за заступництвом преподобної в особистих потребах.
Зустріч в парафіяльному домі, вул. Ботанічна 1.

 +++

Святкові моління відбуватимуться за участю
Сестер Служебниць
Провінції Матері Божої Неустанної Помочі
в Польщі

Блаженна Йосафата(Михайлина) Гордашевська народилася у Львові 20 листопада 1869 року. Разом з о. Єремією Ломницьким, ЧСВВ та о. Кирилом Селецьким заснували монаше жіноче Згромадження з апостольською харизмою служіння убогим і знедоленим. В роках 1891-1892 провела новіціят у Жовкві. Влітку 1892 року прийняла монаший постриг в церкві св. Онуфрія у Львові, звідки поїхала до монастиря у Жужелі на Сокальщині. У 1902 році була обрана головною настоятелькою Згромадження. Мужньо й терпляче зносила різні щоденні випробування. Померла на 50 році життя від туберкульозу костей 7 квітня 1919 року, в ніч празника Благовіщення. Обряд беатифікації відбувся 27 червня 2001 р. у  Львові під час Літургії за участі Івана Павла ІІ. Празник преподобної призначено святкувати 20 листопада. Сьогодні Згромадження Сестер Служебниць має сім провінцій - в Україні, Бразилії, Канаді, США, Польщі, Словаччині, Сербії та Делегатуру в Аргентині де організовують реколекції, займаються викладацькою діяльністю, опікуються дитячими будинками, турбуються про бідних, піклуються про хворих, дбають про красу храмів.
о. Стефан Батрух 

czwartek, 3 grudnia 2015

Lublin - święto Wprowadzenia NMP do Świątyni: Liturgia 4.XII.2015 o 18.00

Sława Isusu Chrystu!


Wskutek zaistnienia pomyślnych okoliczności, możliwe stało się sprawowanie w cerkwi lubelskiej Boskiej Liturgii św. Jana Chryzostoma w dniu święta Wprowadzenia NMP do Świątyni (4 bm.). Dlatego też zapraszamy serdecznie na Liturgię o godz. 18.00.

Poniżej zamieszczamy krótką notkę o święcie oraz teksty zmienne w przekładzie śp. o. archimandryty Romana Piętki MIC (za witryną cyrylimetody.marianie.pl):

21 ♀ WPROWADZENIE DO ŚWIĄTYNI NAJŚW. PANI NASZEJ BOGURODZICY I ZAWSZE DZIEWICY MARYI.
            Są święta, które polegają na wspominaniu zaistniałego faktu: Narodzenie Pana Jezusa, Zmartwychwstanie. A są święta, które mówią nam o jakimś wewnętrznym wydarzeniu, nawet gdy ich historyczne okoliczności są nie jasne. Takie jest dzisiejsze święto. Żeby historycznie w starożytnej Jerozolimie mógł zaistnieć fakt opisywany w tekstach liturgicznych dzisiejszego święta, jest omalże nie prawdopodobne; ale on nam mówi coś wiele ważniejszego niż wejście Matki Bożej do Świętego Świętych, które było zakazane nawet najwyższemu kapłanowi. Jest to dzień, kiedy Najświętsza Panna, doszedłszy do tej wczesnej dojrzałości, która uzdalnia dziecko przeżywać osobiście, osobiście chłonąć i dawać odpowiedź na tajemnicze dotknięcie łaski, kiedy, osiągnąwszy ten wiek, ona rzeczywiście weszła do Świętego świętych – nie do fizycznego Świętego Świętych świątyni, ale w głębię kontaktu z Bogiem, którą historycznie Świątynia wyobrażała. Kościół nas zachęca przede wszystkim do rozważania tajemnicy wewnętrznego przygotowania się Maryi do jej powołania bycia Matką Boga. To przygotowanie jest całkowitą przemianą samej siebie w „ofiarę niepokalaną”, w „naczynie najświętsze”, które ma w siebie przyjąć ciało Słowa wcielonego, w „świątynię żywą i tron Króla” wybrany, by być Jego Matką, w „arkę duchową mieszczącą w sobie Nieogarnionego”. Pokarm podawany ręką Anioła jest symbolem jej duchowego życia całkowicie karmionego wolą Boga.
Historycznie to święto jest pamiątką poświęcenia „nowego kościoła Najśw. Maryi Panny”, zbudowanego obok świątyni jerozolimskiej w roku 543. Na całym Wschodzie było już obchodzone w VII wieku. Papież Grzegorz XI wprowadził je w Avignon’ie pod koniec XIV wieku. Potem rozciągnał je na cały Kościół rzymski papież Sykstus V (1585-1590) w 1585 roku.


TROPARION, ton 4.
Dzisiaj początek spełniania się życzliwości bożej* i wstępna zapowiedź zbawienia ludzi:* w Świątyni Boga jawnie ukazuje się Dziewica* i wszystkim z uprzedzeniem zwiastuje Chrystusa.* I my również głośno zawołajmy:* Witaj, Spełnienie planu Stworzyciela.
Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.
KONTAKION, ton 4.
Najczystsza świątynia Zbawiciela,* najcenniejsza Jego komnata i Dziewica,* święta skarbnica Chwały Bożej,* dziś została wprowadzona do domu Pana i wnosi ze sobą łaskę Ducha Bożego.* Opiewają ją aniołowie boży:* ona jest namiotem niebieskim.


PROKIMEN, ton 3.
Łk 1, 46-47 i 48, pieśń Bogurodzicy.   
Wielbi dusza moja Pana, * i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
StychGdyż wejrzał na niskość służebnicy Swojej, oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie narody.
            Apostoł: Flp 2, 5-11 albo Hbr 9, 1-7.
ALLELUJA
Ps 44, 11 i 13.
Słuchaj, córko, a patrz i nakłoń ucha Twego.
Stych: Obliczu Twemu kłaniać się będą wszyscy bogaci z ludu.
            Ewangelia: Łk 10, 38-42; 11, 27-28.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 115,13.
Kielich zbawienia wezmę * i imienia Pańskiego wzywał będę, alleluja 3x.

W miejsce Prawdziwie godne aż do Zakończenia śpiewa się:
Refren: Aniołowie widząc wejście twoje, Najczystsza, wpadli w zadziwienie:* jakże to Dziewica weszła do Świętego Świętych?
Irmos: Ręka grzesznych niech nie dotyka
Żywego Przybytku Bożego.
Usta wiernych niemilknąco
śpiewając Bogurodzicy anielskie powitanie,
z radością niech wołają:
"Naprawdę wyższa jesteś ponad wszystko, najczystsza Dziewico!"

niedziela, 29 listopada 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 29.XI.2015

Sława Isusu Chrystu!1) Rozkład celebracji w cerkwi lubelskiej na najbliższy tydzień:


2.XII.2015 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

6.XII.2015 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia  św. Jana Chryzostoma


2) Na tacę i do skrzynki świeczkowej zebrano dziś 296 zł. 25 gr. Obecny "bilans gotówkowy" wynosi zatem minus 490 zł. 45 gr.

niedziela, 22 listopada 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 22.XI.2015

Sława Isusu Chrystu!


1) W najbliższą sobotę i niedzielę, tj. 28-29.XI.2015, obchodzić będziemy (przeniesione z 25  bm.) święto drugorzędnego Patrona naszej Parafii - św. Jozafata, Arcybiskupa Połockiego i Męczennika ( + 1623).

Troparion i kondakion święta w przekładzie śp. o. archim. Romana Piętki MIC:

TROPARION o Jozafacie, ton 4.
(wersja ukraińska)
Pochodnią jasną jesteś, biskupie męczenniku Jozafacie,* bo jak dobry pasterz życie swoje oddałeś za owce,* stając się ofiarą za święte pojednanie.* Ty wszedłeś do Świętego Świętych, przebywając z aniołami,* dlatego prosimy cię, wielki męczenniku:* módl się do głowy pasterzy Chrystusa,* żeby On zaliczył nas do stojących po prawej stronie,* i zbawił nasze dusze.

KONDAKION o Jozafacie, ton 4.
(wersja ukraińska)
Iskrą ognia od ukrzyżowanego Chrystusa w dzieciństwie rozjaśniony,* w życiu zakonnym stałeś się podobnym do aniołów* i pobożnie żyłeś jako biskup,* otwarcie głosząc jedność Kościoła.* Męczeńską krwią ugasiłeś rozognione niezgodą serca* i otrzymałeś koronę od Chrystusa.* Dlatego wspomnij na nas, wołających do ciebie:* Witaj, niewzruszona kolumno jedności.


Program uroczystości przedstawia się następująco:


28.XI.2015 (sobota) 18.00 Wielkie Nieszpory z Litią

29.XI.2015 (niedziela) 10.00 Pontyfikalna Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

Liturgii niedzielnej przewodniczyć będzie JE Arcybiskup-Nominat Eugeniusz Popowicz, który w trakcie Służby Bożej udzieli święceń diakonatu kandydatowi do kapłaństwa z Białoruskiego Kościoła Greckokatolickiego. W koncelebrze weźmie udział również Wizytator Apostolski dla grekokatolików na Białorusi, o. archim. Sergiusz Jan Gajek MIC.


2) Zgodnie z przyjętym zwyczajem, w ostatnią sobotę listopada wspominamy modlitewnie ofiary Wielkiego Głodu (ukr. Hołodomor) z lat 1932-33. Panachyda za ofiary Głodu celebrowana będzie w sobotę 28 bm. przed lub po Nieszporach.

3) Na tacę i do skrzynki świeczkowej zebrano dziś łącznie 222 zł. 65 gr. "Bilans gotówkowy" wynosi zatem obecnie minus 786 zł. 70 gr.poniedziałek, 16 listopada 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 15.XI.2015

Sława Isusu Chrystu!1) Porządek celebracji na następny tydzień:


18.XI.2015 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

21.XI.2015 (sobota) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - Synaksa św. Archistratega Michała i wszystkich Mocy Bezcielesnych (wprowadzenie i teksty zmienne w przekładzie śp. o. archim. Romana Piętki MIC publikujemy pod ogłoszeniami)

22.XI.2015 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma2) W dniu dzisiejszym na tacę i do skrzynki świeczkowej zebrano 145 zł. 52 gr., z czego 23 zł. 10 gr. wydano p. J. Szwajcowskiemu jako refundację zakupu akcesoriów do czyszczenia kadzielnic. Kwota pozostała (122 zł. 42 gr.) przypada Radzie Parafialnej. Ponieważ w dniu 10 bm. dokonano wpłaty awansem na subkonto Rady z tytułu kolekt listopadowych w kwocie 1100 zł. (koszt przekazu 5 zł. 50 gr.), obecny "bilans gotówkowy" wynosi minus 1009 zł. 35 gr.

3) Prowadzona dziś była również osobna zbiórka na koszty organizacji Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie w 2016 r. Zebrano 21 zł. 20 gr. Po strąceniu 1 zł. 20 gr. na koszty przekazu, pozostała kwota (20 zł.) wpłacona zostanie na konto Kurii Metropolitalnej.


8 + Sobór św. Archanioła MICHAŁA i pozostałych Bezcielesnych Mocy.
Aniołowie są bezcielesnymi czystymi duchami obdarzonymi naturalną inteligencją, siłą woli, i pięknością, które nie dają się porównać z ludzkimi. Bóg ich postawił jako stróżów i przewodników narodów i każdego pojedynczego człowieka. On zobowiązuje ich do strzeżenia tych, którzy mają w Nim nadzieję, aby „niedola nie przystąpiła do nich, a cios nie spotkał ich namiotu”. W niebie nieustannie oglądają oblicze Boga, śpiewają hymn trójświęty, wstawiają się za nami i cieszą się z jednego grzesznika, który się nawraca. Jednym słowem, aniołowie, służąc Bogu, oddają nam tyle przysług, że karty Pisma świętego są nimi przepełnione.
Za św. Dionizym Areopagitą podaje się, że aniołów jest trzy hierarchie i dziewięć chórów; w pierwszej hierarchii: Serafiny, Cherubiny i Trony, w drugiej: Państwa, Moce i Władze (zwierzchności), w trzeciej: Księstwa, Archaniołowie i Aniołowie. Popularne są imiona aniołów: Michała, Gabriela, Rafała.
                Dlatego Kościół, aby uhonorować tych sług Boga, naszych orędowników i stróżów, obchodzi dziś to wspólne ich uczczenie.


Służba wspólna o Aniołach (2).
TROPARION, ton 4.
Wojsk Niebieskich wielcy Wodzowie, * prosimy was nieustannie, my niegodni, * abyście nas osłonili cieniem skrzydeł niematerialnej waszej chwały * zachowując nas usilnie modlących się i wołających: * od nieszczęść wybawcie nas, Wodzowie Niebieskich Mocy.
KONDAKION, ton 2
Wielcy Boży wodzowie, * słudzy chwały Bożej, * dowódcy aniołów i nauczyciele ludzi ! * Wypraszajcie dla nas wszystko, co pożyteczne * i bogate miłosierdzie, jako wielcy Wodzowie Bezcielesnych.
PROKIMEN, ton 4.
Ps 103, 4 i 1.                                                                                                                                  
Czynisz z aniołów Twoich wichry, * a ze sług Twoich ogień palący.
Stych: Błogosław, duszo moja, Panu; Panie, Boże mój, bardzoś się mocny okazał.
            Apostoł: Hbr 2, 2-10.
ALLELUJA
Ps 148, 2 i 5.                                                                                                                                  
Chwalcie Go wszyscy aniołowie Jego, chwalcie go wszystkie wojska Jego.
Stych: Albowiem On rzekł i zostały uczynione, On rozkazał i zostały stworzone.
            Ewangelia: Łk 10, 16-21; lub Mt 13, 24-30; 36-43.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 103, 4.
Czynisz z aniołów Twoich wichry, * a ze sług Twoich ogień palący, alleluja 3x.

niedziela, 8 listopada 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 8.XI.2015

Sława Isusu Chrystu!


1) W dniu wczorajszym Nuncjatura Apostolska w Polsce podała do wiadomości publicznej następujący komunikat:

Warszawa, 7 listopada 2015 roku
Nuncjatura Apostolska
w Polsce
 KOMUNIKAT
Ojciec Święty Franciszek:
1. Przyjął  rezygnację  księdza  arcybiskupa  Jana  Martyniaka  z  posługi arcybiskupa metropolity przemysko-warszawskiego obrządku greckokatolickiego, złożoną zgodnie z kan. 210 § 1 Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich.
2. Mianował arcybiskupem metropolitą przemysko-warszawskim obrządku greckokatolickiego dotychczasowego biskupa pomocniczego tejże archidiecezji Eugeniusza Mirosława Popowicza.
Warszawa, 7 listopada 2015 roku.
+Celestino Migliore
Nuncjusz Apostolski


Zachęcamy do modlitwy w intencji obu Metropolitów - ustępującego i Nominata.


2) Arcybiskup-nominat Eugeniusz Popowicz będzie głównym celebransem Boskiej Liturgii w uroczystość św. Jozafata (przeniesioną na niedzielę 29 bm.); podczas tejże Liturgii udzieli święceń diakonatu seminarzyście reprezentującemu Białoruski Kościół Greckokatolicki.


3) Rozkład celebracji na następny tydzień:


11.XI.2015 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - w dniu Święta Niepodległości w sposób szczególny modlić się będziemy za pomyślność Rzeczypospolitej

14.XI.2015 (sobota) 18.00 Nieszpory  ODWOŁANE!

15.XI.2015 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


4) W dniu dzisiejszym na tacę i do skrzynki świeczkowej zebrano 207 zł. 91 gr. Bilans środków dostępnych w gotówce wynosi zatem obecnie minus 26 zł. 27 gr.  Wobec pojawiających się wątpliwości wyjaśniamy, że stan ujemny dotyczy jedynie gotówki i wynika z nadpłacenia awansem kwoty kolekt październikowych ze środków prywatnych wpłacającego (jest to swoista forma krótkoterminowej nieoprocentowanej pożyczki na rzecz Rady Parafialnej poprzez wpłatę awansem na subkonto Rady).

5) 13-15 listopada 2015 roku odbędzie się ósma edycja festiwalu “Ukraina w centrum Lublina”. Pod czas danego wydarzenia można będzie obejrzeć nowości ukraińskiej kinematografii, potańczyć przy energicznej muzyce wschodniego sąsiada, nauczyć się tradycyjnego ukraińskiego ludowego ozdobnego malarstwa - Petrykiwki oraz dowiedzieć się jeszcze wielu interesujących rzeczy.

13 listopada (piątek)
10.00 konkurs wiedzy o Ukrainie dla uczniów lubelskich szkół ”Ukraina - terra (in)cognita”
16.30 pokaz filmu animowanego “Babaj”
18.30 prezentacja książki Jurija Żurawla “Karykadurka”
20.00 koncert zespołu “Ot Vinta”


14 listopada (sobota)
11.00 warsztaty artystyczne “UkrArt”
15.30 wernisaż wystawy fotograficznej Anny Senik “Wyszywane losy kobiet”
16.00 spotkanie literackie z Nadijką Herbisz


15 listopada (niedziela)
15.00 pokaz filmu “Braty”. Spotkanie z reżyserką Wiktorią Trofimenko
20.00 koncert Jany Miśkowej

niedziela, 1 listopada 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 1.XI.2015

Sława Isusu Chrystu!


1) W przyszłą niedzielę, tj. 8.XI.2015, zapraszamy do cerkwi lubelskiej na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o 10.00.


2) Na tacę zebrano dziś 186 zł. 78 gr. Jak w każdą I niedzielę miesiąca, pieniądze te zostaną - po strąceniu 3 zł. na poczet opłaty pocztowej - przesłane na konto Kurii Metropolitalnej jako cathedraticum.


3) Do skrzynki świeczkowej zebrano dziś 26 zł. 15 gr., z czego 5 zł. 60 gr. wypłacono kapłanowi zastępującemu Ks. Proboszcza na Boskiej Liturgii (refundacja kosztów przejazdu). W kasie pozostało zatem 20 zł. 55 gr., co po uwzględnieniu "bilansu gotówki" za ubiegły miesiąc daje wynik minus 234 zł. 18 gr.

niedziela, 25 października 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 25.X.2015

Sława Isusu Chrystu!


1) W następną niedzielę, tj. 1.XI.2015, zapraszamy do cerkwi lubelskiej na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o 10.00.

2) Do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano dziś 238 zł. 21 gr. Jednocześnie w poniedziałek 19 bm. na subkonto Rady Parafialnej wpłacono tytułem kolekt październikowych 1110 zł. (koszt opłaty 5 zł. 50 gr.). "Bilans gotówkowy" wynosi zatem minus 260 zł. 33 gr.

3) W dniu dzisiejszym we wszystkich katolickich świątyniach w Polsce odbywa się doroczne liczenie wiernych do celów statystycznych. W naszej Parafii uczestnikami niedzielnej Liturgii (nie licząc duchownych) było 75 osób (w tym 48 kobiet i 27 mężczyzn). Komunię św. przyjęło 10 mężczyzn i (w przybliżeniu) 20 kobiet. Wyniki zeszłorocznego liczenia znaleźć można w ogłoszeniach z 19.X.2014.niedziela, 18 października 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 18.X.2015

Sława Isusu Chrystu!


1) Porządek celebracji na następny tydzień:


22.X.2015 (czwartek) 19.00  Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - wspomnienie św. Apostoła Jakuba s. Alfeusza (wprowadzenie pióra śp. o. archim. Romana Piętki MIC - pod ogłoszeniami)

24.X.2015 (sobota) 18.00 Nieszpory

25.X.2015 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Na tacę i do skrzynki świeczkowej zebrano dziś 281 zł. 03 gr. Kwota dostępna w gotówce wzrosła zatem do 606 zł. 96 gr.

3) Zapowiedziana w poprzednich ogłoszeniach zbiórka na Fundusz Stypendialny CARITAS Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej przyniosła 250 zł. 51 gr. Po strąceniu 51 gr. na poczet kosztów przekazu, pozostałe 250 zł. zostanie wysłane na konto CARITAS.
9 + Św. apostoła JAKUBA syna Alfeusza i wielebnego ojca naszego ANDRONIKA i małżonki jego ATANAZJI.
Nowy Testament wspomina o trzech Jakubach. 1Jakub, syn Zebedeusza i Salomei. On jest nazwany Jakubem Starszym. To brat Jana Apostoła i Ewangelisty, z którym razem został powołany do grona Dwunastu. Obaj otrzymali od Jezusa przydomek Boanerges, tzn. synowie gromu; wraz z Piotrem Apostołem należeli do najbardziej zaufanych uczniów Jezusa i byli świadkami wskrzeszenia córki Jaira, przemienienia Jezusa i Jego męki. W roku 42 został on zamordowany na rozkaz króla Heroda Agryppy I (Dz 12,2). To drugi męczennik po św. diakonie Stefanie (Szczepanie). W Europie czczony jest przede wszystkim jako patron podróżujących. Tradycja o jego działalności w Hiszpanii jest pozbawiona jednak podstaw. Jego wspomnienie obchodzimy 30 kwietnia. 2Jakub Apostoł, syn Alfeusza, którego zwykle błędnie utożsamia się z Jakubem, kuzynem, w języku biblijnym „bratem Pańskim” i bratem Judy Tadeusza; obecność jego matki, Marii, pod krzyżem Chrystusa Pana, jest wspomniana w Ewangeliach; wiadomo o nim tylko, że należał do grona Dwunastu, i był bratem św. Mateusza. Jego wspomnienie jest 9 października. 3.Jakub brat Pański, z 70-ciu apostołów, a zarazem pierwszy biskup Jerozolimy. Prawdopodobnie syn Kleofasa i Marii, jeden z czterech „braci”, bliskich krewnych Jezusa; w ewangelii Mk 15,40 z przydomkiem „Mniejszy”; tradycja przypisuje mu autorstwo listu powszechnego wchodzącego do kanonu Pisma św. Odegrał wielką rolę na tzw. soborze jerozolimskim (Dz 15, 13 nn). Jego wspomnienie jest 23 października, w niedzielę po Bożym Narodzeniu i 4 stycznia.
                Św. Andronik (Andronikos, zwycięzca mężczyzn gr) pochodził z Antiochii Syryjskiej. Żyjąc w świecie razem ze swoją żoną św. Atanazją (Athanasia, zmartwychwstała gr), podobali się Bogu, zmarli w podeszłym wieku w V stuleciu.
                TROPARION o apostole (4).
KONTAKION, ton 2.
Uwielbiajmy pochwalnymi śpiewami Jakuba,* głosiciela ewangelii,* co w dusze pobożnych na trwale wsiał dogmaty mądrości.* Bo on stoi przed tronem Pana chwały* i, ciesząc się razem ze wszystkimi aniołami,* modli się nieustannie za nas wszystkich.

poniedziałek, 12 października 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 11.X.2015

Sława Isusu Chrystu!
1) Porządek celebracji na najbliższy tydzień:


14.X.2014 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - święto Opieki Matki Bożej, wspomnienie św. Ananiasza i św. Romana Melodosa (Słodkopiewcy), diakona i hymnografa; krótkie objaśnienia i teksty troparionów z witryny śp. Ojca Archimandryty Romana Piętki MIC (1937-2011) pod ogłoszeniami


17.X.2015 (sobota) 18.00 Nieszpory (UWAGA! Możliwość odwołania ze względu na wyjazd służbowy Ks. Proboszcza - proszę śledzić ogłoszenia!)
(NIESZPORY 17.X.2015 ODWOŁANE!)
18.X.2015 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma2) Do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano dziś 302 zł. 60 gr. Stan zebranych środków dostępnych w gotówce wzrósł zatem do 325 zł. 93 gr.3) W najbliższą niedzielę (18 bm.) przeprowadzona zostanie zbiórka (oddzielna od cotygodniowej zbiórki na tacę) na Fundusz Stypendialny CARITAS naszej Archidiecezji.

 1 ♀ OPIEKI MATKI BOŻEJ. - Św. apostoła ANANIASZA, z 70 uczniów Pana i św. ojca naszego ROMANA, śpiewaka.
            Święto Opieki Najświętszej Bogurodzicy zostało ustanowione na wspomnienie wizji Matki Bożej okrywającej swoim płaszczem chrześcijan modlących się w czasie nabożeństwa w Konstantynopolu w czasie napadu wrogów na kraj w X wieku, którą miał św. Andrzej Szaleniec dla Chrystusa (wspomnienie 2 października).
                Św. Ananiasz (Ananias) jeden z 70 uczniów Pana, urodzony w Damaszku, ochrzcił tu św. Pawła apostoła (ok. 37), któremu Pan w objawieniu kazał tam przybyć (Dz 9,10-19). Głosił Chrystusa pośród Żydów i pogan. Gdy odmówił złożenia ofiary bóstwom pogańskim, został ukamienowany.
                Św. Roman (Rōmanos, rōmē gr, siła fizyczna, krzepkość; krzepki, dzielny) urodził się w Emezie w Syrii, był diakonem kościoła Zmartwychwstania w Bejrucie. W czasach cesarza Anastazego I (491-518) przybył do Konstantynopola i przebywał przy kościele Najśw. Bogurodzicy. Otrzymał dar układania kontakionów, jednostrofowych religijnych hymnów poetyckich; było ich ok. tysiąca; zachowało się do dziś zaledwie 85, z których bez wątpienia najpiękniejszym jest Kontakion na Boże Narodzenie. Jemu się przypisuje najpiękniejszy utwór poetycki w greckiej literaturze religijnej napisany ku czci Najśw. Maryi Panny, zwany Akatystem, perła liturgii bizantyjskiej, używany w nabożeństwach do dzisiejszego dnia, a ostatnimi laty rozpowszechniony również w obrządku łacińskim. Św. Roman pożegnał ziemię dla nieba ok. roku 560.
TROPARION, ton 4.
Uroczyście świętujemy dzisiaj, pobożni ludzie,* olśnieni twoim, Bogurodzico, przyjściem,* i spoglądając na twój przeczysty obraz z miłością wołamy:* osłoń nas czcigodnym swoim płaszczem,* i wybaw nas od wszelkiego zła,* prosząc Syna swojego o zbawienie dusz naszych.
KONTAKION, ton 3.
Panna dziś stoi przed nami w świątyni* i z rzeszą świętych niewidzialnie modli się za nas do Boga;* aniołowie z arcypasterzami składają pokłony,* apostołowie zaś z prorokami się radują,* bo za nas Bogurodzica prosi odwiecznego Boga.

TROPARION o apostole (4).

TROPARION o wielebnym (7B).

KONTAKION o św. Romanie, ton 8.
Boskimi cnotami Ducha od lat młodzieńczych,* nadzwyczaj mądry Romanie, zostałeś ozdobiony,* i stałeś się czcigodną ozdobą Kościoła Chrystusowego,* bo wspaniałym śpiewem, błogosławiony, go upiększyłeś.* Dlatego cię prosimy:* pragnącym udziel swojego boskiego daru,* byśmy mogli do ciebie wołać:* Witaj ojcze przebłogosławiony, ozdobo Kościoła.
KONTAKION o Ananiaszu, ton 2.
Orędowniku w modlitwach najgorętszy,* bardzo szybko odpowiadający na prośby,* przyjmij, Ananiaszu, nasze błaganie* i Chrystusa, jedynego przez świętych sławionego, proś dla nas o miłosierdzie.
Służba wspólna o Najśw. Bogurodzicy(1).

Apostoł: Hbr 9,1-7.


niedziela, 4 października 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 4.X.2015

Sława Isusu Chrystu!1) Porządek celebracji na najbliższy tydzień:


7.X.2015 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

10.X.2015 (sobota) 18.00 Nieszpory

11.X.2015 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) W dniu dzisiejszym na tacę zebrano 319 zł. 90 gr. Po strąceniu 2 zł. 90 gr. na koszty przekazu, pozostała kwota (317 zł.) zostanie wpłacona na konto Kurii Metropolitalnej tytułem comiesięcznego cathedraticum.

3) Do skrzynki świeczkowej zebrano dziś 23 zł. 60 gr. Po uwzględnieniu bilansu września (-27 groszy) stan gotówki wynosi obecnie 23 zł. 33 gr.

niedziela, 27 września 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 27.IX.2015

Sława Isusu Chrystu!


1) Rozkład celebracji na najbliższy tydzień:


30.IX.2015 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

4.X.2015 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma2) Do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano dziś 332 zł. 97 gr. Z tej sumy 65 zł. 61 gr. przekazano p. J. Szwajcowskiemu tytułem refundacji zakupu elementów instalacji elektrycznej na potrzeby remontu tejże instalacji w domu parafialnym. Po uwzględnieniu ww. wydatku łączny "bilans gotówkowy" w dniu dzisiejszym wynosi minus 27 groszy. Zostanie on uwzględniony w rozliczeniu kolekt październikowych.

niedziela, 20 września 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 20.IX.2015

Sława Isusu Chrystu!


1) Jutro, tj. w poniedziałek 21.IX.2015, przypada święto patronalne cerkwi lubelskiej - Narodzenie NMP. Zapraszamy na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o 18.00.  Teksty zmienne Liturgii święta w przekładzie śp. o. archim. Romana Piętki MIC - pod ogłoszeniami.

2) W niedzielę 27.IX.2015 zapraszamy na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o 10.00. W tym dniu przypada również święto Podwyższenia Czcigodnego Krzyża Pańskiego; objaśnienia i  teksty zmienne w przekładzie śp. Ojca Romana (jw.)  - pod tekstami święta Narodzenia NMP.


3) Do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano dziś 153 zł. 58 gr. Jednocześnie w poniedziałek 14 bm. wpłacono awansem na subkonto Rady Parafialnej 1100 zł. (opłata 5 zł. 50 gr.) tytułem kolekt wrześniowych. Łączny zatem "bilans gotówkowy" wynosi obecnie minus 267 zł. 63 gr. (684,29 + 153,58 - 1105,5 = - 267,63).


8 ♀ NARODZENIE NAJŚW. PANI NASZEJ Bogurodzicy i zawsze Dziewicy Maryi
TROPARION, ton 4.
Narodzenie Twoje, Bogurodzico Dziewico, * wzbudziło radość całego świata. * Z Ciebie bowiem wzeszło Słońce Prawdy, Chrystus Bóg nasz, * i uwalniając od klątwy, dało błogosławieństwo, * a zwyciężając śmierć, dało nam życie wieczne.
KONDAKION, ton 4.
Dzięki świętemu narodzeniu Twojemu, Najczystsza, * Joachim i Anna uwolnili się od wstydu niepłodności, * Adam zaś i Ewa od zepsucia śmierci. * Lud Twój oswobodzony od winy za grzechy * także je świętuje, wołając głośno: * "Niepłodna rodzi Bogurodzicę i karmicielkę życia naszego".
PROKIMEN, ton 3
Łk 1, 46-47 i 48, pieśń Bogurodzicy.
Wielbi dusza moja Pana, * i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Stych: Gdyż wejrzał na niskość służebnicy swojej, oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie narody.
Apostoł: Flp 2,5-11.
ALLELUJA
Ps 44, 11 i 13
Słuchaj, córko, a patrz i nakłoń ucha Twego.
Stych: Obliczu Twemu kłaniać się będą wszyscy bogaci z ludu.
Ewangelia: Łk 10,38-42;11,27-28.
W miejsce Prawdziwie godne śpiewa się do Oddania:
Refren: Uwielbiaj, duszo moja, * z niepłodnych zrodzoną Maryję Dziewicę.
Irmos: Dziewictwo jest obce matkom,
rodzenie dzieci niesłychane u dziewic.
W tobie zaś, Bogurodzico, jedno z drugim się połączyło.
Dlatego, wszystkie narody, nieustannie Cię uwielbiamy.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 115,13
Kielich zbawienia wezmę * i imienia Pańskiego wzywać będę, alleluja 3x.


14 ♀ POWSZECHNE PODWYŻSZENIE CZCIGODNEGO I ŻYCIODAJNEGO KRZYŻA.
            
      Pochodzenie święta wiąże się z triumfem chrześcijaństwa za panowania Konstantyna Wielkiego (306-337; wspomnienie 21 maja), który wzniósł na miej­scu Golgoty i Grobu Pańskiego świątynię Zmartwychwstania. Miej­sce to, już od pierwszych dni istnienia Kościoła, przyciągało piel­grzymów, jednakże na początku II w. cesarz Adrian (117-138), wrogo nasta­wiony zarówno do judaizmu jak i chrześcijaństwa, postanowił zniszczyć wszelkie ślady obu niewygodnych mu religii. Całkowicie przebudował Jerozolimę, nadał jej nazwę Aelia Capitolina, miało to być centrum administracyjne i religijne pogaństwa, zrównał z ziemią wzgórze Golgoty, zasypał grotę Grobu świętego i zbudował tam świątynię Wenery. Gdy cesarz Konstantyn przyjął chrześcijaństwo, rozkazał zburzyć świątynię pogańską i rozpoczął prace wykopaliskowe w tym świętym miejscu. "Zdejmowano warstwę po warstwie - pisze Euzebiusz, biskup Cezarei, żyjący współcześnie z Konstantynem - nagle, wbrew wszelkim oczekiwaniom, wyłoniło się skalne wgłębienie, a następnie - najdroższa i najświętsza pamiątka zbawczego Zmartwychwstania". To była grota Grobu Pańskiego. Cesarz wyposażył jerozolimskiego biskupa Makarego w odpowiednie środki w celu wzniesienia nad grotą świątyni. Po jakimś czasie Palestynę odwiedziła matka cesarza Konstantyna, św. Helena. U Euzebiusza nie ma wzmianki na temat tego, że właśnie jej udało się odnaleźć prawdziwy Krzyż Chrystusowy. Jednakże już w drugiej połowie IV w. relikwia ta była otaczana czcią w Jerozolimie. Św. Cyryl zaświadcza, że kawałki świętego Krzyża rozesłane zostały po całym cesarstwie. Wedle św. Jana Złotoustego (wspomnienie 13 listopada), oznaką tego, że odnaleziony krzyż był właśnie Krzyżem Pańskim, była tabliczka z napisem, przytwierdzona do niego. W początkach V w. Tyrannius Rufin ściśle już wiąże znalezisko z imieniem św. Heleny, a historyk Kościoła Sozomen ok. 440 r. zapisał opowieść o tym, jak cesarzowa szukała Krzyża i jak odnalazła go, zaryty głęboko w ziemi w pobliżu Golgoty. By przekonać się o jego autentyczności, na świętej relikwii położono nieboszczyka, a ten ożył. Po cudzie tym, patriarcha "wywyższył" Krzyż ponad modlącą się rzeszę. Brak świadectwa na ten temat u Euzebiusza, dało asumpt historykom do tego, by uważać relację Sozomena za legendę. Jednakże w tym, że Krzyż był rzeczywiście odnaleziony, nie ma niczego nieprawdopodobnego. Wedle zwyczaju żydowskiego, narzędzia kaźni wkładano do zbiorowej mogiły wraz z ciałami ukrzyżowanych. Dlatego Krzyż Chrystusowy mógł zostać złożony w grobie razem z ciałami dwóch łotrów. Jakkolwiek by było, kult Krzyża ma ogromne, ogólnochrześcijańskie znaczenie. Na cześć tej relikwii zostało właśnie ustano­wione święto Podwyższenia. W przededniu tego święta, podczas całonocnego czuwania kapłan wynosi Krzyż na środek świątyni. W cerkwiach katedralnych istnieje zwyczaj "wywyższania" Krzyża na wszystkie cztery strony świata, przy równoczesnym śpiewie Hospodi, pomiłuj.
Antyfona 1
Ps 21,2-4.
- Boże, Boże mój, wejrzyj na mnie,* czemuś mnie opuścił?
Refren: Przez wstawiennictwo Bogurodzicy ocal nas, Zbawicielu.
- Daleko od zbawienia mego* słowa grzechów moich.
- Boże mój, będę wołał we dnie, a nie wysłuchasz,* i w nocy, a nie ku mojej głupocie.
- A ty mieszkasz w świątyni,* chwało Izraela.
Antyfona 2
Ps 73,1-2 i 12.
- Czemużeś, Boże, odegnał na zawsze,* rozgniewała się zapalczywość Twoja na owce Twego pastwiska?
Refren: Ocal nas, Synu Boży,* rozpięty ciałem na Krzyżu, śpiewających Ci: alleluja.
- Wspomnij na zgromadzenie Twoje,* które posiadłeś od początku.
- Na górę Syjon wspomnij,* na której zamieszkałeś.
- Bóg, król nasz przed wiekami,* sprawił zbawienie pośrodku ziemi.
Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze i na wieki wieków, amen. Jednorodzony Synu...

Antyfona 3

Ps 98,1.
- Pan jest królem - niech drżą ludzie, Który siedzi na Cherubinach, niech się trzęsie ziemia.
Troparion, ton 1: Ocal, Panie, Swoich ludzi* i błogosław Swoją własność;* zwycięstwo nad wrogami* daj Swemu Kościołowi* i Swój naród ochraniaj* Swoim Krzyżem.
- Pan wielki na Syjonie i wywyższony nad wszystkie narody.
- Kłaniajcie się Panu przed podnóżkiem nóg Jego.
Śpiew na Wejście, Ps 98,5.
Wywyższajcie Pana Boga naszego i kłaniajcie się przed podnóżkiem nóg Jego, bo jest święty.
TROPARION, ton 1.
Ocal, Panie, Swoich ludzi* i błogosław Swoją własność;* zwycięstwo nad wrogami* daj Swemu Kościołowi* i Swój naród ochraniaj* Swoim Krzyżem.
Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.
KONTAKION, ton 4.
Dobrowolnie podniesiony na Krzyż, Chryste Boże,* okazuj miłosierdzie Swej nowej społeczności nazwanej Twoim imieniem,* obdarz Swą mocą wiernych Swoich ludzi,* daj im zwycięstwo nad wrogami* niech mają pomoc Twoją za tarczę pokoju,* przemożny znak zwycięstwa.
W miejsce Święty Boże śpiewa się: Krzyż Twój adorujemy, Panie, i święte Zmartwychwstanie Twoje wysławiamy.
PROKIMEN, ton 7.
Ps 98,5 i 1.
Wywyższajcie Pana, Boga naszego,* i kłaniajcie się przed podnóżkiem nóg Jego, bo jest święty.
Stych: Pan jest królem - niech drżą ludzie.
Apostoł: 1Kor 1,18-24.
ALLELUJA
Ps 73,2 i 12.
Wspomnij na zgromadzenie Twoje, które posiadłeś od początku.
Stych: Bóg naszym królem przed wiekami, sprawił zbawienie pośrodku ziemi.
Ewangelia: J 19, 6-11a.13-20.25-28a.30-35
W miejsce Prawdziwie godne śpiewa się do Zakończenia:
Refren: Uwielbiaj, moja duszo,* czcigodny Krzyż Pański.
Irmos: Mistycznym jesteś, Bogurodzico, Rajem,
który bez uprawiania wydał Chrystusa.
Przez Niego na ziemi zostało zasadzone życiodajne drzewo Krzyża.
Dlatego przy dzisiejszym podwyższeniu adorując go, ciebie uwielbiamy.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ.
Ps 4,7.
Znakiem jest nad nami światłość oblicza Twego, Panie,* alleluja 3x.