niedziela, 29 grudnia 2013

Lublin - ogłoszenia parafialne 29.XII.2013

Sława Isusu Chrystu!


1) Porządek celebracji liturgicznych w cerkwi lubelskiej w najbliższym okresie przedstawia się następująco:


5.I.2013 (Niedziela św. Ojców)* 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

6.I.2013 (Wigilia Narodzenia Pańskiego) 16.00 Wielkie Powieczerze z Litią, a następnie wspólna wieczerza wigilijna na plebanii (zachęcamy do przyniesienia ze sobą wkładu rzeczowego do wspólnej wieczerzy w postaci potraw odpowiednich do okazji)

7.I.2013 (Narodzenie Pańskie) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

8.I.2013 (Synaksa Najśw. Bogurodzicy) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

9.I.2013 (Św. Stefana, pierwszego męczennika) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma 2) W Wigilię Bożego Narodzenia, zgodnie z obowiązującymi od 1966 r. złagodzonymi przepisami postnymi, obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i jednorazowy posiłek do syta z dodatkowymi drobnymi posiłkami dla wzmocnienia. Tradycyjnie obowiązywała w tym dniu również wstrzemięźliwość od mleka i nabiału. Od postu zwolnione są osoby chore, matki ciężarne i karmiące, rekonwalescenci, ubodzy żyjący z jałmużny, osoby zależne od innych, ciężko pracujący. Do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych zobowiązane są osoby, które ukończyły 14 lat; do postu ilościowego - ci, którzy ukończyli 21, a nie ukończyli 60 lat.3) Na blogu ks. Pawła W. Potocznego przeczytać można list pasterski hierarchów UKGK w Polsce na tegoroczne Boże Narodzenie (w wersji ukraińskiej i tłumaczeniu polskim).4)  Zachęcamy również do lektury Komunikatu ze spotkania Hierarchów UKGK w RP (26 bm.), w którym zawarte są bardziej szczegółowe, niż w liście pasterskim, informacje na temat planowanego na 3-5.X.2014 wspólnego Zgromadzenia obu eparchii UKGK w Polsce.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*) O niedzieli św. Ojców (śp. o. archim. Roman Piętka MIC - www.cyrylimetody.marianie.pl):


NIEDZIELA PRZED BOŻYM NARODZENIEM
W niedzielę 18 grudnia, lub najbliższą, obchodzi się wspomnienie świętych Starego Testamentu od Abrahama do św. Józefa, oblubieńca Maryi, z których w prostej linii narodził się obiecany Mesjasz. Nazywa się ona Niedzielą Ojców, lub Niedzielą Genealogii Jezusa (Mt 1,1-25). Jest to jakby przedłużenie poprzedniej niedzieli. Kościół oddaje cześć tym wszystkim, którzy przed Chrystusem „podobali się Bogu”. Ona bezpośrednio przygotowuje nas do Bożego Narodzenia.
TROPARION, ton 2.
Wielkie są czyny dokonane przez wiarę!* W samym środku ognia, jak na spokojnej wodzie,* radowali się trzej młodzieńcy,* i prorok Daniel dla lwów, jak dla owieczek, stał się pasterzem.* Dzięki ich wstawiennictwu, Chryste Boże, zbaw dusze nasze.
KONTAKION, ton 6.
Wzgardziwszy idolem* ręką uczynionym,* osłoniwszy się jak tarczą Bytem Nieopisanym,* Trzej Młodzieńcy, zyskaliście chwałę w próbie ognia.* Pośrodku ognia nie do zniesienia stojąc,* wzywaliście Boga.* Pospiesz, o Litościwy,* i miłosiernie przyjdź nam z pomocą, bo, jeśli zechcesz, wszystko możesz.
KONTAKION, ton 1.
(jeśli ta niedziela wypadnie w dni Przed-święta)
Wesel się, Betlejemie,* przygotuj się, Eufrato, * bo oto Dziewica, mając w łonie Wielkiego Pasterza,* spieszy, aby rodzić;* bogonośni Ojcowie widząc Go, weselą się,* śpiewając z pasterzami Dziewicy karmiącej pochwalne pieśni.
PROKIMEN, ton 4.
Dn 3,26 i 27.
Błogosławiony jesteś, Panie, Boże ojców naszych,* i chwalebne i sławne imię Twoje na wieki.
Stych: Bo sprawiedliwy jesteś we wszystkim, co nam uczyniłeś.
Apostoł: Hbr 11,9-10 i 32-40.
ALLELUJA
Ps 43,2 i 33,18.
Boże, uszami naszymi słyszeliśmy, ojcowie nasi nam opowiadali.
Stych: Wybawiłeś nas od uciskających nas, a tych, którzy nas nienawidzą zawstydziłeś.
Ewangelia: Mt 1,1-25.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 148,1.
Chwalcie Pana z niebios,* chwalcie Go na wysokościach. I drugi:
Ps 32,1.
Weselcie się sprawiedliwi w Panu,* prawym przystoi uwielbienie,* alleluja 3x.

Komunikat ze spotkania roboczego biskupów UKGK w Polsce - 26.XII.2013

Tekst komunikatu zaczerpnięty został ze strony WWW eparchii wrocławsko-gdańskiej.  Został opublikowany również na stronie internetowej eparchii metropolitalnej.


Peremyszl-Wrocław, dnia 28.12.2013 r.

K O M U N I K A T

W czetwer 26 hrudnia 2013 r., w Bilanci na Łemkiwszczyni, widbułaś robocza zustricz Władyk Peremyśko-Warszawśkoji Mytropoliji UHKC.

 Prysutni buły:

- Wysokopreoswiaszczennyj Archijepyskop Joan (Martyniak), Mytropołyt Peremyśko-Warszawśkyj, - Preoswiaszczennyj Władyka Wołodymyr (R. Juszczak), Prawlaczyj Archijerej Wrocławśko-Hdanśkyj,
 - Preoswiaszczennyj Władyka Jewhen (Popowycz), Jepyskop Pomicznyk Peremyśko-Warszawśkoji Archijeparchiji.

W czasi zustriczi buły pidneseni ta wyriszeni nastupni temy:

1. Pryjniato duszpastyrśkyj poriadok na 2014 r. w toczkach jaki torkajut´sia ciłoji Peremyśko-Warszawśkoji Mytropoliji. Duszpastyrśkyj poriadok poodynokych jeparchij bude prohołoszenyj okremo Prawlaczymy Archijerejamy.

2. Pryjniato riad riszeń jaki stosujut´sia jeparchijalnych soboriw, jaki za postanowoju Synodu Jepyskopiw UHKC majut´ widbutyś u 2014 r. w kożnij jeparchiji UHKC, na temu «Żywa parafija – miscem zustriczi z żywym Chrystom»:

a/ Sobor, spilnyj dla oboch hreko-katołyćkych jeparchij u Polszczi, widbudet´sia w dniach 3-5 żowtnia 2014 r. w Peremyszli.

 b/ Pidhotowkoju Soboru zajmut´sia spilno dełehowani Prawlaczymy Archijerejamy okremi jeparchijalni Komisiji.

w/ Prawlaczi Archijereji wydadut´ okremi dekrety pro skłykannia soboriw ta dekrety pokłykannia dełehatiw wid kożnoji z jeparchij.

 h/ Za riszenniam Synodu Jepyskopiw UHKC spilnyj jeparchijalnyj Sobor bude zajmatyś temamy:

- Prowid – swiaszczenyk, monaszestwo i myriany praciujut´ razom, budujuczy parafiju jak misce zustriczi z żywym Chrystom.

 - Liturhija – wirni molat´sia Bohu i zrostajut´ w Joho błahodati.

 - Katechyzacija – wirni otrymujut´ znannia pro swoju wiru j Cerkwu.

 - Kojnonija – wirni budujut´ spilnotu.

- Dyjakonija – wirni jdut´ za meżi parafiji służyty inszym.

- Misijnist´ – wirni jewanhelizujut´ inszych, zaproszujut´ jich do żyttia w Chrysti.

d/ Pracia nad pidhotowkoju tem Soboru bude prochodyty na riwni parafijalnomu, dekanalnomu ta zahalno-jeparchijalnomu. Kożnyj jeparchijanyn bude mih takoż podawaty imenno na pyśmi swoji zauważennia ta propozyciji do rozhlanennia w czasi Soboru.

e/ Pryznaczena miżieparchijalna Komisia, pisla konsultacij w jeparchijach, najpiznisze do 2.06.2014 r. wyznaczyt´ podribni temy nad jakymy bude praciuwaty Sobor ta podast´ kandydatury osib jaki budut´ moderatoramy poodynokych tem w czasi zasidannia Soboru, jaki zatwerdiat´ Prawlaczi Archijereji.

3. Obhoworeno sprawy zwjazani z pidhotowkoju wyjizdu Władyk do Rymu u zwjazku z widwidynamy Apostolśkych Porohiw Ad limina apostolorum, jaki budut´ prochodyty w dniach wid 1 do 9 lutoho 2014 r.

4. Pryjniato tekst spilnoho posłannia do wirnych Peremyśko-Warszawśkoji Mytropoliji z nahody Praznyka Rizdwa Chrystowoho.

5. Wyriszeno, szczo spilni zustriczi Władyk Peremyśko-Warszawśkoji Mytropoliji, dla obhoworennia spilnych dla ciłoji Mytropoliji pytań, budut´ widbuwatyś cykliczno raz na try misiaci.

Archijepyskop Joan (Martyniak) Mytropołyt Peremyśko-Warszawśkyj
Władyka Wołodymyr (R. Juszczak) Prawlaczyj Archijerej Wrocławśko-Hdanśkyj
Władyka Jewhen (Popowycz) Jepyskop Pomicznyk Peremyśko-Warszawśkoji Archijeparchiji
Pres-służba UHKC

Warszawa - ogłoszenia parafialne 29.XII.2013

Podajemy za stroną WWW Ojców Bazylianów:
OHOŁOSZENNIA

1. Siohodni wypadaje nedila Praotciw, druha wid Rizdwa Chrystowoho. Otże wchodymo w ostannij period pered Rizdwianymy Swiatamy. Najbłyżcza nedila, 5 sicznia, ce nedila Otciw (pered Rizdwom), a 6 sicznia – Naweczirja Chrystowoho Rizdwa, Swiatweczir. W cej deń, za zwyczajem, obowjazuje pist: strymanist´ wid mjasnych i mołocznych straw. Natomist´ pisla Rizdwa, aż do Naweczirja Bohojawłennia majemo prywiłej zahalnyci.

2. Ce takoż ostannij tyżdeń, koły dity możut´ prynosyty w dari Isusowi dzwinoczky, jaki otrymały wid sw. Mykołaja. Można jich składaty do korobky, jaka znachodyt´sia liworucz pered ikonostasom.

3. W seredu, 1 sicznia, bude w nas tilky odna Swiata Liturhija – o hod. 1000. ranisze Utrenia o 900, a wweczeri o 1800 – Weczirnia.

4. Wid o. Dekana nadijszło powidomłennia, szczo Preoswiaszczenniszyj Mytro­po­łyt Iwan wsim bażajuczym udilaje dyspensu – zwilnennia wid posnoho reżymu na «Sylwestra», tobto na nicz zustriczi Nowoho Roku.

5. U najbłyżczu nedilu, 5 sicznia, widbudet´sia błahosłowennia Pros­fory, jakoju na Swiatweczir budemo diłytysia w naszych rodynach.

6. Cioho ż dnia ukrajinśki płastuny w Polszczi peredadut´ nam «Wifłejem­śkyj wohoń myru». Obriad widbudet´sia naprykinci Liturhiji o 9-tij hodyni. Ne zabud´mo wziaty z soboju switył (łampok, swiczok, lichtarykiw), pry pomoczi jakych zanesemo cej wohoń do naszych chat.

7. Poriadok bohosłużiń na Rizdwiani Swiata:

6 sicznia (pon) – Naweczirja Rizdwa Chrystowoho

1000 – Weczirnia z Liturhijeju sw. Wasylija Wełykoho
2200 – Wełyke Poweczirja z Łytijeju

7 sicznia (wiw) – RIZDWO CHRYSTOWE

1000 – Bożestwenna Liturhija
1800 – Bożestwenna Liturhija

8 sicznia (ser), Sobor Presw. Bohorodyci i sw. Josyfa Obrucznyka
Swiati Liturhiji o hodyni 1000 ta 1800
9 sicznia (czet) sw. Perszomuczenyka Stepana
Swiati Liturhiji o hodyni 1000 ta 1800

8. Prodowżujemo zbirku do puszky na dopomohu protestujuczym na kyjiw­śko­mu Majdani Nezałeżnosti.

9. U ryznyci można prydbaty swiczky Karitasu na rizdwianyj stił w cini po 6 zł (menszi) i 12 zł (bilszi). Hroszi zi swiczok budut´ pryznaczeni na pomicz ditiam z ubohych rodyn naszoji Archyjeparchiji.

10. Można prydbaty takoż nowi dysky CD «W hłybokij dołyni» z koladkamy u wykonanni naszoho Parafijalnoho choru pid prowodom Łuky Rejta ta kałendari na 2014 rik pid red. ks. Michała Janochy, polśkoju mowoju, ałe z ikonamy z naszych cerkow Łemkiwszczyny, Bojkiwszczyny i Nadsiannia.

11. Namirennia Swiatych Liturhij:

900: pro Boże błahosłowennia dla Myrosława i Hanusi
1100: pro Boże błahosłowennia, myr, mudrist´, złahodu i kraszczu dolu dla Ukrajiny i wsioho narodu
1800: podiaczna wid: Nadiji, Marjany, Andrija, Sofiji, Złaty-Mariji, Hanny, Hanny; Nadiji i Rafała

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia

pon., 700: pro Boże błahosłowennia dla usich parafijan
1730:
wiw. 700:
1730:
ser. 1000:
czet. 700: za zdorowja: ……;
1730: ­za †† Mariju, Ołeksu, Hałynu Burdiak z Panachydoju
pjat. 700:
1730:
sub. 700: za pomerłych: ……
1730:
ned. 900: pro Boże błahosłowennia dla Myrosława i Hanny
1100: pro Boże błahosłowennia dla usich parafijan
1800:

poniedziałek, 23 grudnia 2013

Lublin - ogłoszenia parafialne 22.XII.2013

Sława Isusu Chrystu!


1) W najbliższą środę, tj. 25.XII.2013, zapraszamy na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o 10.00.

2) W sobotę 28.XII.2013 o 18.00 celebrowane będą nieszpory.

3) 29.XII.2013 przypada Niedziela Praojców. *) Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma celebrowana będzie o 10.00.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
*) O Niedzieli Praojców - opr. śp. o. archim. Roman Piętka MIC (1937-2011)NIEDZIELA ŚWIĘTYCH PRAOJCÓW PANA

            W niedzielę między 11 a 17 grudnia wspominamy Przodków Chrystusa według ciała. Kościół w tym dniu wysławia Świętych Przodków Chrystusa, ale też wszystkich Świętych Patriarchów Starego Testamentu, którzy byli figurami lub przepowiadali Chrystusa: Adam Praojciec, Henoch, Melchizedek, Abraham – przyjaciel Boga, Izaak – owoc obietnicy, Jakub i 12 patriarchów. Następnie ci, którzy żyli pod Prawem: Mojżesz, Aaron, Jozue, Samuel, Dawid i Prorocy: Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Daniel, Dwunastu małych proroków, Eliasz, Elizeusz, Zachariasz i Jan Chrzciciel, wreszcie Dziewica Maryja, pośredniczka między rodzajem ludzkim i swoim Bożym Synem.
                A więc rzeczywiście, Pan Jezus nie przyszedł, aby znieść Prawo i Proroków, lecz wyzwolić ogół ludzi, który jęczy od czasów Adama pod ciężarem zła, realizować obietnicę daną Abrahamowi, zamienić Prawo strachu Prawem Miłości, obdarzyć zmartwychwstaniem i życiem każdego człowieka. To święto jest przygotowaniem do Narodzenia Jezusa. Stawia nas na ścieżce oczekiwania i nadziei na Jego przyjście między nas.
TROPARION, ton 4.
Przez wiarę usprawiedliwiłeś Praojców,* przez nich już wcześniej zbierając Kościół.* Dumni są z tej chwały ci Święci,* bo z ich krwi pochodzi Owoc błogosławiony tej, która Cię dziewiczo zrodziła.* Dzięki jej modlitwom zbaw, Chryste Boże, nasze dusze.
KONTAKION, ton 2.
Wzgardziwszy idolem* ręką uczynionym,* osłoniwszy się jak tarczą, Bytem Nieopisanym, Trzej Młodzieńcy,* zyskaliście chwałę w decydującej walce z ogniem:* pośrodku ognia nie do zniesienia stojąc,* wzywaliście Boga.* Pospiesz, Litościwy,* i miłosiernie przyjdź nam z pomocą, bo, jeśli zechcesz, wszystko możesz.
PROKIMEN, ton 4.
Dn 3,26 i 27.
Błogosławiony jesteś, Panie, Boże ojców naszych,* i chwalebne i sławne imię Twoje na wieki.
Stych: Bo sprawiedliwy jesteś we wszystkim, co nam uczyniłeś.
Apostoł: Kol 3,4-11.
ALLELUJA
Ps 98,6 i 7.
Mojżesz i Aaron między kapłanami Jego, a Samuel miedzy tymi, którzy wzywają Jego imienia.
Stych: Wzywali Pana a On ich wysłuchał, w słupie obłoku do nich mawiał.
Ewangelia: Łk 14,16-24.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 148,1.
Chwalcie Pana z niebios,* chwalcie Go na wysokościach. I drugi:
Ps 32, 1: Weselcie się sprawiedliwi w Panu,* prawym przystoi uwielbienie,* alleluja 3x.                      
 

ŹRÓDŁO: www.cyrylimetody.marianie.pl

Warszawa - ogłoszenia parafialne 22.XII.2013

Podajemy za stroną WWW Ojców Bazylianów:


OHOŁOSZENNIA

Siohodni wypadaje wodnoraz swiato Neporocznoho Zaczattia Preswiatoji Bohorodyci sw. Annoju. Ce patronalne swiato Zhromadżennia Sester Służebnyć Neporocznoji Diwy Mariji.

U najbłyżczomu tyżni wypadajut´ Rizdwiani Swiata za nowym styłem. Tomu siohodni pisla perszoji Liturhiji widbudet´sia poswiaczennia prosfor dla tych, chto swiatkuwatyme Rizdwo Chrystowe u tomu czasi. Z dumkoju pro nych w seredu i czetwer, 25 i 26 hrudnia Sw. Liturhiji budut´ w nas o hod. 700 (budenna) ta 1000 (Rizdwiana z propowiddiu). Uweczeri bude łysze Weczirnia o hod. 1800.

Szczyro diakuju orhanizacijnij hrupi, jaka mynułoji nedili ciłyj deń (na usich trioch Liturhijach) trudyłasia dowkruhy prywitannia Swiatoho Mykołaja w naszij cerkwi.

Dobrodijna sekcija Parafijalnoji rady zaproszuje dobrowolciw do spiwpraci. U najbłyżczomu czasi potribna dopomoha u posłuzi naszym starszym i samotnim parafijanam pered i pid czas Rizdwianych Swiat. Zhołoszuwatysia można do o. Petra Kuszky CZSWW i p. Jurija Rejta.

Prodowżujemo zbirku do puszky na dopomohu protestujuczym na kyjiwśkomu Majdani Nezałeżnosti, a takoż zbirku na fond Sw. Mykołaja – do «wyszywanoji» korobky na tetrapodi.

U ryznyci można prydbaty swiczky Karitasu na rizdwianyj stił w cini po 6 zł (menszi) i 12 zł (bilszi). Hroszi zi swiczok budut´ pryznaczeni na pomicz ditiam z ubohych rodyn naszoji Archyjeparchiji. Można prydbaty takoż kałendari na 2014 rik widrywni ta z ikonamy, Swiate Pyśmo, mołytownyky toszczo.

 Namirennia Swiatych Liturhij:

900: - pro Boże błahosłowennia i dary Swiatoho Ducha dla Hryhorija, Joana, i Kyryła; Hanny, Hanny; Olhy, Jewy, Kariny, Neli, Romana, Ołeha, Marjany; na podiaku za oderżani łasky wid Anny;
- pro Boże błahosłowennia, myr, mudrist´, złahodu i kraszczu dolu dla Ukrajiny i wsioho narodu
1100: za †† Mariju i Mychajła Żurat
1800: pro Boże błahosłowennia dla Anny

NAMIRENNIA SWIATYCH LITURHIJ PROTIAHOM TYŻNIA

pon., 700: pro Boże błahosłowennia dla usich parafijan
1730: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Małgorzaty i Wiktorii Jabłońskich-Nowak

wiw. 700: za zdorowja: ……; ­
1730: : pro Boże błahosłowennia dla Zofii i Józefa Sokołowskich w 45-tu ricznyciu podrużnioho żyttia

ser. 700: za †† Paraskewiju, Hryhorija
1000: pro Boże błahosłowennia dla usich parafijan

czet. 700: za †† Mariju, Iwana, Tarasa
1000:

pjat. 700:
1730:

sub. 700: za pomerłych: ……
1730:

ned. 900: pro Boże błahosłowennia dla Myrosława i Hanusi
1100: pro Boże błahosłowennia dla usich parafijan
- pro Boże błahosłowennia, myr, mudrist´, złahodu i kraszczu dolu dla Ukrajiny i wsioho n arodu
1800: podiaczna wid: Nadiji, Marjany, Andrija, Sofiji, Złaty-Mariji, Hanny, Hanny; Nadiji i Rafała

poniedziałek, 16 grudnia 2013

Warszawa - ogłoszenia parafialne 15.XII.2013Podajemy za stroną WWW Ojców Bazylianów:

 OHOŁOSZENNIA


1. Siohodni Swiatyj Mykołaj widwiduje naszu parafiju. Toż prosymo usich ditej, jaki je w cerkwi, załyszytysia na zustricz zi Swiatym pisla Służby Bożoji.

2. Swiato sw. Mykołaja wypadaje w najbłyżczyj czetwer, 19 hrudnia. Służby Bożi cioho dnia budut´ o hod. 1000 ta 1800. Poperednioho dnia, jak zawżdy, Wełyka Weczirnia w czest´ cioho Swiatoho o hod. 1810.

 3. W nastupnu nedilu, 22 hrudnia, wypadaje wodnoraz swiato Neporocznoho Zaczattia Preswiatoji Bohorodyci sw. Annoju. Poriadok bohosłużiń, jak u kożnu nedilu.

4. Może pryhadajmo, szczo w kożnu nedilu krim Służb Bożych o hod. 900, 1100 ta 1800, służymo szcze Wełyku Utreniu o hod. 700 ta Weczirniu o hod. 1715. Kożnoji suboty, a takoż naperedodni swiat, służymo Wełyku Weczirniu bila hod. 1810, a u budni kożnoho dnia Utrenia o hod. 625 ta Weczirnia o 1810.

5. Mynułoji pjatnyci u Domi Połoniji, szczo znachodyt´sia na wuł. Krakowskie Przedmieście 64, widkryto wystawku ikon, jaki postały pid czas ciohoricznoho miżnarodnoho iko­no­pysnoho płeneru w Nowyci. Wystawka widkryta do 4 sicznia 2014 r. Bilsze informacij pro wystawku na naszij web-storinci.

 6. U nedilu, 22 hrudnia, pisla perszoji Liturhiji widbudet´sia poswiaczennia prosfor dla tych, chto swiatkuwatyme Rizdwo Chrystowe za nowym styłem.

7. W dniach 25 i 26 hrudnia Sw. Liturhiji budut´ w nas o hod. 700 (budenna) ta 1000 (Rizdwiana z propowiddiu). Uweczeri bude łysze Weczirnia o hod. 1800.

 8. Siohodni prowodymo zbirku do puszky na «Andrijiw hrisz», pryznaczenu dla pidtrymannia duszpastyrśkoji dijalnosti za meżamy struktur naszoji Cerkwy. Dobrowilni pożertwy można składaty do puszky na tetrapodi.

9. Mynułoho roku, my powidomlały pro możływist´ bezkosztownoho wypozyczennia reabilitacijnych liżok dla ważko chworych, łeżaczych osib. Zaraz odne take liżko znow budemo maty do dyspozyciji. Jakszczo buło b wono potribne dla waszych pidopicznych, można zwernutysia do o. Petra.

 10. U ryznyci można prydbaty swiczky Karitasu na rizdwianyj stił w cini po 6 zł (menszi) i 12 zł (bilszi). Hroszi zi swiczok budut´ pryznaczeni na pomicz ditiam z ubohych rodyn naszoji Archyjeparchiji. Można prydbaty takoż mali nastinni kałendari na 2014 rik w cini 2 zł, knyżku prof. Ihoria Hałagidy Między Moskwą, Warszawą i Watykanem – istorija Hreko-Katołyćkoji Cerkwy w Polszczi w rokach 1944-1970 (po-polśky), Swiate Pyśmo, mołytownyky toszczo.

11. Namirennia Swiatych Liturhij:

900: za †† Mariju Doskocz i Andrija Fedaka
1100: za †† Terezu, Mychajła, Andrija, Annu, Teodora i wsich †† z rodyn Buczykiw, Wanasziw, Tućkych ta za † Petra Stefanowśkoho
1800: za †† Ołeha, Wasyla, Jewheniju, Wasyla, Jarosława, Myrosława, Stefaniju i wsich †† z jich rodyn

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia

pon., 700: pro Boże błahosłowennia dla usich parafijan
1730: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Marjany w czasi połohiw
wiw. 700: za zdorowja: ……; ­
1730: za †† Renatu, Myrosława, Mariju, Ołenu, Wasyla, Iwana, Pawła, Petra
ser. 700: za †† po namirenni dawszoho
1730: za †† o. Wasyla Woronowśkoho, Mychajła ta za duszi w czystyłyszczi
czet., Sw. Mykoaja Czudotworcia
1000: za żertwodawciw na cerkowni wyszywanky
1800: za żertwodawciw na cerkowni wyszywanky
pjat. 700: za †† po namirenni dawszoho
1730: za zdorowja otciw i bratiw Swiato-Uspenśkoho monastyria u Warszawi, o. Stepana, Mariji, Wołodymyra, Hałyny i Mykoły
sub. 700: za pomerłych: ……
1730: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Anny
ned. 900: pro Boże błahosłowennia i dary Swiatoho Ducha dla Hryhorija, Joana, i Kyryła; na podiaku za oderżani łasky wid Anny
1100: za †† Mariju i Mychajła Żurat
1800: pro Boże błahosłowennia dla Anny

niedziela, 15 grudnia 2013

Lublin - ogłoszenia parafialne 15.XII.2013

Sława Isusu Chrystu!

1) We czwartek 19.XII.2013 wspominać będziemy św. Mikołaja Cudotwórcę. Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma celebrowana będzie o 18.00. Po Liturgii - symboliczne odwiedziny Świętego z workiem pełnym niespodzianek. :-)

2) Niedzielna Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma w dniu 22.XII.2013 celebrowana będzie jak zawsze o 10.00. Jednocześnie w tym dniu przypada święto poczęcia Najśw. Bogurodzicy przez św. Annę.

3) Jak już pisaliśmy 4.XI.2013 r., Ojciec św. Franciszek mianował dla naszej Archieparchii biskupa pomocniczego w osobie ks. mitrata dra Eugeniusza Popowicza. Najbliższy tydzień przyniesie nam uroczystość święceń biskupich  (chirotonii) Dostojnego Nominata. W piątek 20 bm. w archikatedrze przemyskiej o 17.00 rozpoczną się obrzędy mianowania (cs. nareczenija) - po których odprawione zostaną nieszpory. W sobotę 21 bm. o 10.00 w tejże archikatedrze rozpocznie się pontyfikalna Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma, której przewodniczyć będzie WB Światosław Szewczuk, arcybiskup większy kijowsko-halicki. On też w czasie tejże Liturgii będzie głównym konsekratorem nowego Biskupa. Osobę Nominata polecamy modlitwom wiernych.

poniedziałek, 9 grudnia 2013

Modlitwa za Ukrainę w seminarium lubelskim 9.XII.2013 o 20.30

To już dzisiaj! Oto oryginalne zaproszenie:

 
Друзі!
Ми, українці, які зараз знаходимось за межами України і з багатьох причин не можемо бути на Євромайдані в Києві та різних містах і селах України, натомість можемо бути користі тут, в різний спосіб висловлюючи свою солідарність з українським народом, можемо єднатись в молитві за наших побратимів, друзів, які зараз стоять там.
Закликаємо усіх вас прийти сьогодні на спільну молитву за Україну.
 
Місце – Семінарська каплиця у Люблінській митрополичій семінарії, вул. Вишинського, 6
Час – 9 грудня 2013, 20:30

Jak dotrzeć do seminarium? KLIKNIJ TUTAJ 

niedziela, 8 grudnia 2013

Lublin - ogłoszenia parafialne 8.XII.2013

Sława Isusu Chrystu!Zapraszamy serdecznie na kolejną niedzielną Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma 15.XII.2013 o 10.00.

Warszawa - ogłoszenia parafialne 8.XII.2013

Podajemy za stroną WWW Ojców Bazylianów:


OHOŁOSZENNIA

1) Cymy dniamy predstojatel naszoji Cerkwy – Błażenniszyj Swiatosław i Władyky UHKC u Polszczi zwernułysia do wsich naszych wirnych iz prochanniam do bezpererwnoji mołytwy za myr i kraszczu dolu Ukrajiny. Tekst zakłyku Błażenniszoho podajemo na ostannij storinci naszoho wisnyka. Konferencija jepyskopatu Rymo-katołyćkoji Cerkwy u Polszczi, nadisłała ukrajinciam słowa mołytownoji solidarnosti z ukrajinśkym narodom: «My prahnemo wysłowyty naszu duchownu jednist´ zi wsima hromadianamy Ukrajiny, kotri w ci dni widczuwajut´ osobływu widpowidalnist´ za dolu swojeji witczyzny. Naszoju mołytwoju my obijmajemo Waszu witczyznu, z jakoju Polszczu pojednujut´ braterśki ta dobrosusidśki zw\jazky, a takoż czysłenni napriamky spiwrobitnyctwa» - napysały jepyskopy.

2) Siohodni do puszky na tetrapodi można składaty dobrowilni pożertwy na pomicz dla tych, szczo cymy dniamy na kyjiwśkomu Majdani. Odna nasza pryjatelka, 82-litnia p. Izabeła Płatkowśka, pożertwuwała na ciu cil 20 prymirnykiw zbirky swojich wirsziw po-polśky «Wyszywanyj rusznyk» (Ręcznik wyszywany). Ce wirszi, jaki ospiwujut´ krajinu jiji dytynstwa nad Buhom – piwdenne Pidlaszszia. Zbirka na stołyku bila tetrapodu.

3)  Siohodni o 13-tij hodyni w switłyci pid cerkwoju widbudet´sia informacijna zustricz, jaku prowede Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, pid czas jakoji widbudet´sia kurs dla osib, jaki korystały z aboliciji, oskilky nedowho budut´ zakinczuwatysia terminy ważnosti kart pobutu wydanych na pidstawi zakonu pro aboliciju.

4) Nabłyżajet´sia swiato sw. Mykołaja Czudotworcia – deń na jakyj w osobływyj sposib czekajut´ malata. Sw. Mykołaj widwidaje naszu parafiju w nedilu, 15 hrudnia.

5)  Orhanizowujet´sia wyjizd na Jewropejśki dni mołodi Tezé do Strasburha w dniach 27 hrudnia – 3 sicznia. Detalniszi informaciji ta zapysy za tełefonamy: 50 30 74 891 ta 728 888 290.

6)  U ryznyci można prydbaty mali nastinni kałendari na 2014 rik w cini 2 zł, ta swiczky Karitasu na rizdwianyj stił w cini po 6 zł (menszi) i 12 zł (bilszi). Hroszi zi swiczok budut´ pryznaczeni na pomicz ditiam z ubohych rodyn naszoji Archijeparchiji. Takoż można prydbaty knyżku prof. Ihoria Hałagidy Między Moskwą, Warszawą i Watykanem – istorija Hreko-Katołyćkoji Cerkwy w Polszczi w rokach 1944-1970.

7) Studentiw ta wsiu starszu mołod´ zaproszujemo na zustriczi pisla druhoji Liturhiji (hod. 1230) ta wweczeri o 19-tij hodyni (pisla weczirnioji Liturhiji).

8) Namirennia Swiatych Liturhij:

900: za †† z rodyny Pacan
1100: za †† Irynu, Iwana, Iwana, Andrija, Adama, Dmytra
1800: pro Boże błahosłowennia dla parafijan

NAMIRENNIA SWIATYCH LITURHIJ PROTIAHOM TYŻNIA

pon., 700: w namirenni Nazara
1730: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Marjany i jiji ditej
wiw. 700: za zdorowja: ……; ­
1730: za † Jakowa Czerwinśkoho z Panachydoju
ser. 700: za † Zinowija z Panachydoju
1730:
czet. 700:
1730:
pjat. 700: pro Boże błahosłowennia dla o. Andrija ta Andrija z rodynoju
1730: za zdorowja: Nadiji, Ihoria, Oksany, Mychajła z rodynoju, Ihoria z rodynoju, Iwana z rodynoju i Bohusława z rodynoju; Andrija z rodynoju; Andrija, Iryny, Zoriany, Bohdana, Ołeksandry, Jewheniji
sub. 700: za pomerłych: ……
1730:
ned. 900: za †† Mariju Doskocz i Andrija Fedaka
1100: za †† Terezu, Mychajła, Andrija, Annu, Teodora i wsich †† z rodyn Buczyk, Wanasz, Tućkych i za † Petra Stefanowśkoho
1800: za †† Ołeha, Wasyla, Jewheniju, Wasyla, Jarosława, Myrosława, Stefaniju i wsich †† z jich rodyn


poniedziałek, 2 grudnia 2013

Lublin - ogłoszenia parafialne 1.XII.2013

Sława Isusu Chrystu!


1) W najbliższą środę, tj. 4 grudnia 2013 r., przypada święto Wprowadzenia NMP do Świątyni Jerozolimskiej. Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma będzie celebrowana w cerkwi lubelskiej o 18.00

2) W niedzielę 8.XII.2013 r. zapraszamy na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o 10.00.

Warszawa - ogłoszenia parafialne 1.XII.2013

OHOŁOSZENNIA

1. Siohodni w naszij parafiji wszanowujemo pam\jat´ żertw Hołodomoru 1932-1933 rokiw w Ukrajini. O 11-tij hodyni widsłużymo zaupokijnu Liturhiju, widtak widbudet´sia mała chudożnia prohrama, a wse zakinczymo Panachydoju za bezwynno ubijenni żertwy.

2. Na doruczennia Dyrektora Karitasu naszoji Archyjeparchiji prowodymo siohodni zbirku hroszej do puszky na pomicz żertwam tajfunu na Filippinach. Pożertwy można skłasty do puszky Karitasu bila tetrapodu.

3. U najbłyżczu seredu, 4 hrudnia, wypadaje swiato Wwedennia w chram Preswiatoji Bohorodyci. Swiati Liturhiji w naszij cerkwi budut´ o hod. 1000 ta 1800.

4. Fundacja Rozwoju Oprócz Granic zaproszuje na kurs dla osib, jaki korystały z aboliciji, oskilky nedowho budut´ zakinczuwatysia terminy ważnosti kart pobutu wydanych na pidstawi zakonu pro aboliciju. Zustricz widbudet´sia w nedilu, 8 hrudnia o 13-tij hodyni w switłyci pid cerkwoju.

5. Nabłyżajet´sia swiato sw. Mykołaja Czudotworcia – deń na jakyj w osobływyj sposib czekajut´ malata. Sw. Mykołaj widwidaje naszu parafiju w nedilu, 15 hrudnia.

6. Orhanizowujet´sia wyjizd na Jewropejśki dni mołodi Tezé do Strasburha w dniach 27 hrudnia – 3 sicznia. Detalniszi informaciji ta zapysy za tełefonamy: 50 30 74 891 ta 728 888 290.

7. U ryznyci można prydbaty mali nastinni kałendari na 2014 rik w cini 2 zł, ta swiczky Karitasu na rizdwianyj stił w cini po 6 zł (menszi) i 12 zł (bilszi). Hroszi zi swiczok budut´ pryznaczeni na pomicz ditiam z ubohych rodyn naszoji Archijeparchiji. Takoż można prydbaty knyżku prof. Ihoria Hałagidy Między Moskwą, Warszawą i Watykanem – istorija Hreko-Katołyćkoji Cerkwy w Polszczi w rokach 1944-1970.

8. Studentiw ta wsiu starszu mołod´ zaproszujemo na zustriczi pisla druhoji Liturhiji (hod. 1230) ta wweczeri o 19-tij hodyni (pisla weczirnioji Liturhiji).

9. Namirennia Swiatych Liturhij:

900: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Romana; dla Iryny z rodynoju, Jarosława i ridnych; Sołomiji, Olhy, Wałeriji, Iryny; Romana ta joho simji; Lubomyra, Lubomyra, Artura, Romana, Wasyla
1100: za żertwy Hołodomoriw w Ukrajini
1800: za † Mychajła

NAMIRENNIA SWIATYCH LITURHIJ PROTIAHOM TYŻNIA

pon., 700: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Andrija w deń narodżennia
1730: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
wiw. 700: za zdorowja: ……; ­
1730: za † Jewdokiju w 40 deń; za †† Juliju i wsich z rodyny
ser., Wwedennia w chram Preswiatoji Bohorodyci
1000: za zdorowja Olhy, jiji simji ta Mariji
1800: na podiaku za oderżani łasky dla Oksany i jiji ditej: Liliji, Lubomyra, Tetiany, Wjaczesława
czet. 700:
1730:
pjat. 700:
1730:
sub. 700: za pomerłych: ……
1730: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Hałyny, Wałentyna, Wiktora, Rusłany
ned. 900: za †† Irynu, Iwana, Iwana, Andrija, Adama, Dmytra
1100: za †† z rodyny Pacan
1800: pro Boże błahosłowennia dla parafijan