niedziela, 25 września 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 25.IX.2016

Sława Isusu Chrystu!1) Rozkład celebracji na najbliższy tydzień:


27.IX.2016 (wtorek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (święto Podwyższenia Krzyża)

2.X.2016 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) We wtorek 27 bm. obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.


3) Na tacę zebrano dziś 253 zł. (skrzynka świeczkowa zostanie rozliczona za tydzień).  Bilans kolekt parafialnych jest zatem następujący: zebrano 8.813 zł. 86 gr., wydano z gotówki 325 zł. 99 gr., wpłacono 10.000 zł. (koszty 59 zł. 90 gr.).


14 ♀ POWSZECHNE PODWYŻSZENIE CZCIGODNEGO I ŻYCIODAJNEGO KRZYŻA.
            
      Pochodzenie święta wiąże się z triumfem chrześcijaństwa za panowania Konstantyna Wielkiego (306-337; wspomnienie 21 maja), który wzniósł na miej­scu Golgoty i Grobu Pańskiego świątynię Zmartwychwstania. Miej­sce to, już od pierwszych dni istnienia Kościoła, przyciągało piel­grzymów, jednakże na początku II w. cesarz Adrian (117-138), wrogo nasta­wiony zarówno do judaizmu jak i chrześcijaństwa, postanowił zniszczyć wszelkie ślady obu niewygodnych mu religii. Całkowicie przebudował Jerozolimę, nadał jej nazwę Aelia Capitolina, miało to być centrum administracyjne i religijne pogaństwa, zrównał z ziemią wzgórze Golgoty, zasypał grotę Grobu świętego i zbudował tam świątynię Wenery. Gdy cesarz Konstantyn przyjął chrześcijaństwo, rozkazał zburzyć świątynię pogańską i rozpoczął prace wykopaliskowe w tym świętym miejscu. "Zdejmowano warstwę po warstwie - pisze Euzebiusz, biskup Cezarei, żyjący współcześnie z Konstantynem - nagle, wbrew wszelkim oczekiwaniom, wyłoniło się skalne wgłębienie, a następnie - najdroższa i najświętsza pamiątka zbawczego Zmartwychwstania". To była grota Grobu Pańskiego. Cesarz wyposażył jerozolimskiego biskupa Makarego w odpowiednie środki w celu wzniesienia nad grotą świątyni. Po jakimś czasie Palestynę odwiedziła matka cesarza Konstantyna, św. Helena. U Euzebiusza nie ma wzmianki na temat tego, że właśnie jej udało się odnaleść prawdziwy Krzyż Chrystusowy. Jednakże już w drugiej połowie IV w. relikwia ta była otaczana czcią w Jerozolimie. Św. Cyryl zaświadcza, że kawałki świętego Krzyża rozesłane zostały po całym cesarstwie. Wedle św. Jana Złotoustego (wspomnienie 13 listopada), oznaką tego, że odnaleziony krzyż był właśnie Krzyżem Pańskim, była tabliczka z napisem, przytwierdzona do niego. W początkach V w. Tyrannius Rufin ściśle już wiąże znalezisko z imieniem św. Heleny, a historyk Kościoła Sozomen ok. 440 r. zapisał opowieść o tym, jak cesarzowa szukała Krzyża i jak odnalazła go, zaryty głęboko w ziemi w pobliżu Golgoty. By przekonać się o jego autentyczności, na świętej relikwii położono nieboszczyka, a ten ożył. Po cudzie tym, patriarcha "wywyższył" Krzyż ponad modlącą się rzeszę. Brak świadectwa na ten temat u Euzebiusza, dało asumpt historykom do tego, by uważać relację Sozomena za legendę. Jednakże w tym, że Krzyż był rzeczywiście odnaleziony, nie ma niczego nieprawdopodobnego. Wedle zwyczaju żydowskiego, narzędzia kaźni wkładano do zbiorowej mogiły wraz z ciałami ukrzyżowanych. Dlatego Krzyż Chrystusowy mógł zostać złożony w grobie razem z ciałami dwóch łotrów. Jakkolwiek by było, kult Krzyża ma ogromne, ogólnochrześcijańskie znaczenie. Na cześć tej relikwii zostało właśnie ustano­wione święto Podwyższenia. W przededniu tego święta, podczas całonocnego czuwania kapłan wynosi Krzyż na środek świątyni. W cerkwiach katedralnych istnieje zwyczaj "wywyższania" Krzyża na wszystkie cztery strony świata, przy równoczesnym śpiewie Hospodi, pomiłuj.
Antyfona 1
Ps 21,2-4.
- Boże, Boże mój, wejrzyj na mnie,* czemuś mnie opuścił?
Refren: Przez wstawiennictwo Bogurodzicy ocal nas, Zbawicielu.
- Daleko od zbawienia mego* słowa grzechów moich.
- Boże mój, będę wołał we dnie, a nie wysłuchasz,* i w nocy, a nie ku mojej głupocie.
- A ty mieszkasz w świątyni,* chwało Izraela.
Antyfona 2
Ps 73,1-2 i 12.
- Czemużeś, Boże, odegnał na zawsze,* rozgniewała się zapalczywość Twoja na owce Twego pastwiska?
Refren: Ocal nas, Synu Boży,* rozpięty ciałem na Krzyżu, śpiewających Ci: alleluja.
- Wspomnij na zgromadzenie Twoje,* które posiadłeś od początku.
- Na górę Syjon wspomnij,* na której zamieszkałeś.
- Bóg, król nasz przed wiekami,* sprawił zbawienie pośrodku ziemi.
Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze i na wieki wieków, amen. Jednorodzony Synu...

Antyfona 3

Ps 98,1.
- Pan jest królem - niech drżą ludzie, Który siedzi na Cherubinach, niech się trzęsie ziemia.
Troparion, ton 1: Ocal, Panie, Swoich ludzi* i błogosław Swoją własność;* zwycięstwo nad wrogami* daj Swemu Kościołowi* i Swój naród ochraniaj* Swoim Krzyżem.
- Pan wielki na Syjonie i wywyższony nad wszystkie narody.
- Kłaniajcie się Panu przed podnóżkiem nóg Jego.
Śpiew na Wejście, Ps 98,5.
Wywyższajcie Pana Boga naszego i kłaniajcie się przed podnóżkiem nóg Jego, bo jest święty.
TROPARION, ton 1.
Ocal, Panie, Swoich ludzi* i błogosław Swoją własność;* zwycięstwo nad wrogami* daj Swemu Kościołowi* i Swój naród ochraniaj* Swoim Krzyżem.
Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.
KONTAKION, ton 4.
Dobrowolnie podniesiony na Krzyż, Chryste Boże,* okazuj miłosierdzie Swej nowej społeczności nazwanej Twoim imieniem,* obdarz Swą mocą wiernych Swoich ludzi,* daj im zwycięstwo nad wrogami* niech mają pomoc Twoją za tarczę pokoju,* przemożny znak zwycięstwa.
W miejsce Święty Boże śpiewa się: Krzyż Twój adorujemy, Panie, i święte Zmartwychwstanie Twoje wysławiamy.
PROKIMEN, ton 7.
Ps 98,5 i 1.
Wywyższajcie Pana, Boga naszego,* i kłaniajcie się przed podnóżkiem nóg Jego, bo jest święty.
Stych: Pan jest królem - niech drżą ludzie.
Apostoł: 1Kor 1,18-24.
ALLELUJA
Ps 73,2 i 12.
Wspomnij na zgromadzenie Twoje, które posiadłeś od początku.
Stych: Bóg naszym królem przed wiekami, sprawił zbawienie pośrodku ziemi.
Ewangelia: J 19, 6-11a.13-20.25-28a.30-35
W miejsce Prawdziwie godne śpiewa się do Zakończenia:
Refren: Uwielbiaj, moja duszo,* czcigodny Krzyż Pański.
Irmos: Mistycznym jesteś, Bogurodzico, Rajem,
który bez uprawiania wydał Chrystusa.
Przez Niego na ziemi zostało zasadzone życiodajne drzewo Krzyża.
Dlatego przy dzisiejszym podwyższeniu adorując go, ciebie uwielbiamy.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ.
Ps 4,7.

Znakiem jest nad nami światłość oblicza Twego, Panie,* alleluja 3x.


ŹRÓDŁO: http://www.cyrylimetody.marianie.pl/menologion/wrzesien.htm#14


niedziela, 18 września 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 18.IX.2016

Sława Isusu Chrystu!


1) W następną niedzielę, tj. 25.IX.2016, zapraszamy do cerkwi lubelskiej na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o 10.00.

2) Po Liturgii - koncert chóru z Ukrainy i wernisaż wystawy ikon. Szczegóły pod ogłoszeniami.


3) Od niedzieli 2.X.2016 rozpoczyna się w naszej Parafii cykl spotkań poświęconych lepszemu poznaniu Biblii. Zachęcamy do udziału!


4) Zbiórka na ofiary ostatniego trzęsienia ziemi we Włoszech przyniosła bardzo skromny rezultat, a mianowicie 15 zł. Kwota powyższa zostanie na koszt wpłacającego przesłana na konto CARITAS naszej eparchii.


5) Na Fundusz Miłosierdzia w ostatnim okresie zebrano (stan na 11 bm.) 291 zł. 88 gr.


6) Na tacę i do skrzynki świeczkowej w dniach 11-18 bm. zebrano 581 zł. 52 gr.  Bilans kolekt parafialnych jest zatem następujący: zebrano 8.560 zł. 86 gr., wydano z gotówki 325 zł. 99 gr., wpłacono 10.000 zł. (koszty 59 zł. 90 gr.).

Serdecznie zapraszam
na
modlitwę za migrantów
i wernisaż wystawy ikon

25.09.2016(niedziela)
Cerkiew Greckokatolicka Narodzenia NMP w Lublinie
Al. Warszawska 82
+
10.00 – uroczysta Liturgia
11.00 – koncert prawosławnego chóru duchownych z dekanatu Dubno – Ukraina
modlitwa za migrujących i otwarcie wystawy

Wystawa prezentuje prace artystów sztuki sakralnej  z Polski i Ukrainy,
powstałe na międzynarodowych plenerach Ikonograficznych „Eleos"
w Tykocinie i Kijowie.
Migracja i Miłosierdzie – to tematy, które odsłaniają się
w artystycznych poszukiwaniach
a ich biblijne przykłady stają się odpowiedzią na współczesne problemy.
Wernisaż ma być nie tylko ukazaniem sztuki sakralnej,
ale także zachętą do modlitwy za migrujących.
Wystawa potrwa do 2 października 2016 r.
+
Organizatorzy:
Fundacja „Eleos – Ukraine", Fundacja „In Blessed Art.", Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza
Wystawie błogosławi:
Wielce Błogosławiony Patriarcha Filaret
Patronatem wystawę objęli:
Ambasada RP w Kijowie i Ambasada Ukrainy w Warszawie

ks. Stefan Batruch


poniedziałek, 12 września 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 11.IX.2016

Sława Isusu Chrystu!1) W najbliższą niedzielę, tj. 18.IX.2016, zapraszamy na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma, która sprawowana będzie w cerkwi lubelskiej jak zwykle o 10.00.

2) W niedzielę 18 bm. przeprowadzona zostanie osobna (do skarbonki CARITAS) zbiórka na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi we Włoszech.

3) Ze względów organizacyjnych kolejny bilans kolekt parafialnych zostanie podany w następnych ogłoszeniach niedzielnych.

poniedziałek, 5 września 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 4.IX.2016

Sława Isusu Chrystu!1) Rozkład celebracji na następny tydzień:


7.IX.2016 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (MOŻE ZOSTAĆ ODWOŁANA!)

Liturgii we środę 7 bm. NIE BĘDZIE!


11.IX.2016 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma2)  W przyszłą niedzielę przypada wspomnienie Ścięcia Głowy Jana Chrzciciela (kondakion i czytania z Liturgii pod ogłoszeniami). W dniu tym obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych,


3) Parafia w Kostomłotach zaprasza na święto patronalne (św. Nicetasa - Nikity) w niedzielę 11
bm. Uroczysta Liturgia rozpocznie się o 12.00.


4) Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona była na cathedraticum. Zebrano 241 zł. 11 gr. Po strąceniu 3 zł. 50 gr. na koszty przekazu, pozostała kwota (237 zł. 61 gr.) zostanie wpłacona na konto Kurii Metropolitalnej. Obecny bilans tej daniny wynosi zatem 2.340 zł. 82 gr. (minus 31 zł. kosztów wpłat).

5) Do skrzynki świeczkowej zebrano dziś 30 zł. 70 gr. . Bilans kolekt parafialnych jest zatem następujący: zebrano 7.979 zł. 34 gr., wydano z gotówki 325 zł. 99 gr., wpłacono 10.000 zł. (koszty 59 zł. 90 gr.).

29 ♀ Ścięcie czcigodnej Głowy czcigodnego i chwalebnego proroka i poprzednika JANA CHRZCICIELA

  
KONDAKION, ton 5.

Chwalebne ścięcie Poprzednika było Bożym zamysłem, * aby on przebywającym w otchłani zwiastował przyjście Zbawiciela. * Niech więc płacze Herodiada, która poprosiła o przestępne zabójstwo, * bo umiłowała nie prawo Boże i nie wieczne życie, * ale złudne i doczesne.

Apostoł: Dz 13, 25-33a
Ewangelia: Mk 6, 14-30

niedziela, 28 sierpnia 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 28.VIII.2016

Sława Isusu Chrystu!1) Porządek celebracji w najbliższym tygodniu jest następujący:


31.VIII.2016 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

3.IX.2016 (sobota) 18.00 Nieszpory

4.IX.2016 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2)  Parafia w Kostomłotach zaprasza na święto patronalne w niedzielę 11.IX.2016 o 12.00 (szczegóły na stronie kostomloty.com).


3)  Do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano dziś 244 zł. 39 gr. . Bilans kolekt parafialnych jest zatem następujący: zebrano 7.948 zł. 64 gr., wydano z gotówki 325 zł. 99 gr., wpłacono 10.000 zł. (koszty 59 zł. 90 gr.).

niedziela, 21 sierpnia 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 21.VIII.2016

Sława Isusu Chrystu!


1) Rozkład celebracji na najbliższy tydzień:


24.VIII.2016 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

28.VIII.2016 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (w tym dniu przypada święto Zaśnięcia Najśw. Bogurodzicy - teksty zmienne w przekładzie śp. o. archim. Romana Piętki MIC publikujemy pod ogłoszeniami)2)  Do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano dziś 194 zł.10 gr., a 19 bm. wpłacono na subkonto Rady Parafialnej 3.000 zł. (opłata wyniosła 18 zł.). Bilans kolekt parafialnych po uwzględnieniu powyższego jest zatem następujący: zebrano 7.704 zł. 25 gr., wydano z gotówki 325 zł. 99 gr., wpłacono 10.000 zł. (koszty 59 zł. 90 gr.).15 ♀ ZAŚNIĘCIE NAJŚW. PANI NASZEJ BOGURODZICY I ZAWSZE DZIEWICY MARYI
TROPARION, ton 1.
W narodzeniu Syna zachowałaś dziewictwo, * w zaśnięciu nie opuściłaś świata, o Matko Boża: * połączyłaś się ze źródłem życia, * Ty, która jesteś Matką Życia, * a przez swoje modlitwy * uwalniasz nas od śmierci.
KONDAKION, ton 2.
Ani grób ani śmierć nie miały władzy nad Matką Boga * nieustającą w modlitwach i w orędownictwie niezawodną nadzieję. * Ponieważ jest ona Matką Życia, * przeniósł ją do życie Ten, który zamieszkał w jej zawsze dziewiczym łonie.
PROKIMEN, ton 3
Łk 1, 46-47 i 48, pieśń Bogurodzicy.
Wielbi dusza moja Pana, * i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Stych: Gdyż wejrzał na niskość służebnicy swojej, oto bowiem odtąd błogosławioną zwaćƒ mnie będą wszystkie narody.
Apostoł: Flp 2, 5-11
ALLELUJA
Ps 44, 11 i 13
Słuchaj, córko, a patrz i nakłoń ucha Twego.
Stych: Obliczu Twemu kłaniać się będą wszyscy bogaci z ludu.
Ewangelia: Łk 10, 38-42 i 11, 27-28.
W miejsce Prawdziwie godne śpiewa się do Zakończenia święta:
Refren: Aniołowie widząc zaśnięcie Przeczystej, zadziwili się: * jak to Dziewica odchodzi z ziemi do nieba.
Irmos: W tobie, Najczystsza Dziewico, nie zachowane jest prawo natury:
w rodzeniu nietknięte pozostaje dziewictwo
i życie zaślubia się ze śmiercią;
po rodzeniu zostajesz dziewicą,
a po śmierci jesteś żywa
i nieustannie nas ochraniasz, Bogurodzico, jako swe dziedzictwo.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 115,13
Kielich zbawienia wezmę * i imienia Pańskiego będę wzywać, alleluja 3x.

niedziela, 14 sierpnia 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 14.VIII.2016

Sława Isusu Chrystu!1) W najbliższym tygodniu rozkład celebracji w cerkwi lubelskiej jest następujący:


16.VIII.2016 (wtorek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

21.VIII.2016 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) W piątek 19 bm. (6 VIII wg. kalendarza juliańskiego) przypada święto Przemienienia Pańskiego (teksty Liturgii przed-święta i samego święta  w przekładzie śp. o. Romana Piętki MIC podajemy poniżej, pod ogłoszeniami). W tym dniu cerkiew parafialna w Jarosławiu ma swe święto patronalne. W br. połączone ono będzie z uroczystościami Roku Miłosierdzia i jubileuszu 20-lecia koronacji jarosławskiej ikony MB "Brama Miłosierdzia", na których obecność duchownych eparchii metropolitalnej jest obligatoryjna, Dlatego też w tym roku nie będzie Liturgii świątecznej w cerkwi lubelskiej. Zapraszamy jednocześnie do Jarosławia: pełny program obchodów 18-19 bm. dostępny jest na stronie cerkiew.nazwa.pl, zaś sama Liturgia pontyfikalna pod przewodnictwem WB Światosława Szewczuka celebrowana będzie o 10.00).


3) Przez 4 niedziele (24 i 31 lipca oraz 7 i 14 sierpnia br.) zebrano łącznie 396 zł. na tacę. Z ww. kwoty wypada odliczyć 1/4 tytułem cathedraticum, jako że dokładna kwota kolekty z 7 bm. nie jest znana. Zatem cathedraticum sierpniowe to 99 zł., po strąceniu 3 zł. 50 gr. za przekaz, pozostałe 95 zł. 50 gr. zostanie wpłacone na konto Kurii Metropolitalnej. Obecny zaś bilans tej daniny to 2.103 zł. 21 gr. (minus 27 zł. 50 gr. kosztów wpłat).

4) W okresie, o którym mowa w pkt. 3) do skrzynki świeczkowej w bm. zebrano 96 zł. 51 gr., zaś na tacę (pod odliczeniu cathedraticum) - 297 zł.. Bilans kolekt parafialnych po uwzględnieniu powyższego jest zatem następujący: zebrano 7.510 zł. 15 gr., wydano z gotówki 325 zł. 99 gr., wpłacono 7.000 zł. (koszty 41 zł. 90 gr.).5 PRZED-ŚWIĘTO Przemienienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. - Św. męczennika EUSYGNIOSA
TROPARION o Przed-święcie, ton 4.
Wyjdźmy zawczasu, wierni, na spotkanie Przemienienia Chrystusa, * świętujmy z przepychem tę wigilię i wołajmy: * Nadszedł dzień boskiej radości, * bo Pan wchodzi na górę Tabor, * by zajaśnieć blaskiem Swego bóstwa
KONDAKION, ton 4.
Dziś w boskim Przemienieniu * jaśnieje Bożym blaskiem cała śmiertelna natura * i woła radośnie: * Chrystus się przemienia, zbawiając wszystkich.
6 ♀ PRZEMIENIENIE PANA NASZEGO, BOGA I ZBAWICIELA JEZUSA CHRYSTUSA

Antyfona pierwsza

Ps 65, 1; Ps 76, 19; Ps 103, 2.
- Wykrzykujcie Bogu wszystkie ziemie, psalm śpiewajcie Jego imieniu, * dajcie cześć Jego chwale.
Refren: Przez wstawiennictwo Bogurodzicy, Zbawco, zbaw nas.
- Głos gromu Twojego naokoło, błyskawice Twoje okrąg ziemi oświecały, * wzruszyła się i zatrzęsła się ziemia.
- Oblekłeś się w chwałę i ozdobę, * przyodziałeś się światłością jakoby szatą

Antyfona druga

Ps 47, 2; Ps 77, 54 i 68.
- Stoi mocno ku radości wszystkiej ziemi góra Syjon, * strona północna, miasto Króla wielkiego.
Refren: Zbaw nas, Synu Boży, * który przemieniłeś się na górze, śpiewających Ci: alleluja.
- I przywiódł ich na górę świętą Swoją, * górę, którą nabyła Jego prawica.
- Górę Syjon, którą umiłował, * i zbudował podobną do jednorożców świątynię Swoją.
- Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze i na wieki wieków, amen. Jednorodzony Synu... 

Antyfona trzecia

Ps 141, 1-2; Ps 14, 1; Ps 23, 3.
- Którzy ufają w Panu są jak góra Syjon, nie poruszy się na wieki.
Troparion, ton 7: Przemieniłeś się na górze, Chryste Boże, * pokazałeś Swym uczniom chwałę Swoją na ile mogli zobaczyć. * Niech i nad nami grzesznymi rozbłyśnie Twe odwieczne światło * przez wstawiennictwo Bogurodzicy, Dawco światła, chwała Tobie.
- Góry wokół niego, a Pan wokoło ludu Swego odtąd i aż na wieki.
- Panie, któż będzie mieszkał w przybytku Twoim, albo kto odpocznie na górze Twojej świętej.
- Któż wstąpi na górę Pańską, albo kto będzie stał na świętym Jego miejscu.
Śpiew na Wejście, Ps 42, 3:
Wyślij światłość Twoją i prawdę Twoją: one mnie prowadziły i wyprowadziły na górę świętą Twoją.
TROPARION, ton 7.
Przemieniłeś się na górze, Chryste Boże, * pokazałeś Swym uczniom chwałę Swoją na ile mogli zobaczyć. * Niech i nad nami grzesznymi rozbłyśnie Twe odwieczne światło * przez wstawiennictwo Bogurodzicy, Dawco światła, chwała Tobie. 
KONDAKION, ton 7.
Przemieniłeś się na górze, Chryste Boże, * i uczniowie Twoi, na ile mogli, zobaczyli Twoją chwałę, * aby, widząc Cię krzyżowanego, * zrozumieli, że cierpisz dobrowolnie * i opowiadali ludziom, * że Ty jesteś rzeczywiście Blaskiem Ojca.
PROKIMEN, ton 4.
Ps 103, 24 i 1.
Jakże wielkie są dzieła Twoje, Panie, * wszystko w mądrości uczyniłeś.
Stych: Błogosław, duszo moja, Panu, Panie Boże mój, bardzoś się możnym okazał. 
ALLELUJA, ton 8.
Ps 88, 12 i 16.
Twoje są niebiosa i Twoja jest ziemia.
Stych: Błogosławiony lud, który zna wesołe śpiewanie.
Zamiast Prawdziwie godne śpiewa się do Zakończenia święta:
Refren: Uwielbiaj, duszo moja, * na Taborze przemienionego Pana.
Irmos: Rodzenie Twoje było dziewicze,
to Bóg wyszedł z Twojego łona,
przyjął na siebie ciało,
zjawił się na ziemi i przebywał z ludźmi.
Dlatego Ciebie, Bogurodzico, wszyscy uwielbiamy.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 88, 16b i 17.
Panie, chodzić będziemy w jasności oblicza Twego * i w imieniu Twoim będziemy się weselić na wieki, alleluja 3x.