poniedziałek, 28 października 2013

Warszawa - ogłoszenia parafialne 27.X.2013


Podajemy za stroną WWW Ojców Bazylianów:

 OHOŁOSZENNIA

1. Mynułoji nedili naszi rachiwnyky narachuwały 626 osib prysutnich w cer­kwi na Liturhijach, z jakych 173 (27,6%) prystupyły do Sw. Pryczastia. Najbilsze wirnych buło na Liturhiji w 11-tij hodyni – majże 270, najmensze uweczeri – 120. U poriwnianni do mynułoho roku czysło prysutnich zmenszyłosia na 140 osib, ałe na majże 20 zbilszyłosia czysło tych, szczo prystupyły do Swiatoho Pryczastia (mynułoho roku 150 osib – 19,5%). Usim rachiwnykam szczyro diakujemo.

 2. Siohodni, 27 żowtnia 2013 roku, w naslidok domowłenosti naszoho Mytropołyta, Preoswiaszczenniszoho Archijepyskopa Iwana Martyniaka ta Mytropołyta Warszawśkoho Rymo-Katołyćkoji cerkwy, Kard. Kazimieża Nycza, widkrywajet´sia nowe hreko-katołyćke duszpastyrstwo w m. Pjaseczno. Joho duszpastyrem bude o. Myrosław Turkot, swiaszczenyk Mukacziwśkoji jeparchiji HKC na Zakarpatti, jakyj prożywaje u Warszawi. Służby Bożi budut´ służytysia kożnoji nedili o hod. 12:00 w kapłyci katołyćkoji himnaziji, jaka maje swij budynok w miśkomu parku w centri mista (w kuti wułyć Chyliczkowśkoji i Zgoda). Adresa: Piaseczno, Park Miejski (ul. Chyliczkowska 20e), kaplica w Katolickim Gimnazjum im. Hr. C. Plater-Zyberkówny.

3. U ryznyci można prydbaty widrywni cerkowni kałendari na 2014 rik w cini 2 zł, Swiate Pyśmo, Katechyzm UHKC, mołytownyky toszczo. Je takoż szcze kilka prymirnykiw Szematyzmu ciłoji naszoji Mytropoliji w Polszczi, jakoho nam zabrakło w czerwni cioho roku.

 4. W czetwer, 31 żowtnia, zhadujemo pamjat´ sw. Apostoła i Jewanhełysta Łuky – pokrowytela Keriwnyka naszoho parafijalnoho choru. Nechaj Hospod´ błahosłowyt´ joho na dalsze służinnia w naszij cerkwi, kripyt´ zdorowjam ta usilakymy potribnymy łaskamy na mnohi i błahi lita!

 5. Namirennia Swiatych Liturhij:

900: za †† z rodyny Pacan
1100: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Nazara, Olhy, Nazara i Iryny
1800: za zdorowja Ołeha, Danyła, Rostysława, Liliji-Mariji, Mariji, Natali, Karoliny, chworoji Mariji

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia

pon., 700: za zdorowja, Boże błahosłowennia i opiku dla Liliji
1730: podiaczna Preswiatij Bohorodyci za wsi otrymani łasky wid Anny
wiw. 700: za zdorowja: ……; ­
1730: podiaczna Preswiatij Trojci za wsi otrymani łasky wid Anny
ser. 700:
1730: za †† Annu, Hryhorija, Jurija, Petra, Mariju, Illu, Lubu, Katerynu, Petra, Oresta, Myrona, Kseniju,Irynu, Jewstachija i wsich †† z rodyny
czet. 700:
1730: za † Mariju Demko w 5-tu ricznyciu
pjat. 700:
1730:
sub. 700: za pomerłych: ……
1730: za zdorowja, Boże błahosłowennia i proszczennia hrichiw dla Mykołaja, Mariji, Romana, Wiktoriji, Dymytrija, Olhy, Nazarija, Andrija, Chrystyny, Mariji i wsich z rodyny
ned. 900: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Iryny, Ołeha, Juliji, Nadiji, Oli, Chrystyny; Mariji, Serhija, Iwana, Adama
1100: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1800:

niedziela, 27 października 2013

Lublin - ogłoszenia parafialne 27.X.2013

Sława Isusu Chrystu!


1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej na najbliższy tydzień:


1.XI.2013 (piątek) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma w intencji zmarłych (zachęcamy do przyniesienia karteczek z imionami naszych zmarłych krewnych, powinowatych, przyjaciół, dobrodziejów etc.)

3.XI.2013 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma
2) We wtorek Telewizja Polska zaprezentuje film znanego lubelskiego dokumentalisty Grzegorza Linkowskiego pt. "Wybaczyć wszelkie zło". Zachęcamy do obejrzenia tego filmu, nakręconego z udziałem m.in. ks. mitrata dra Stefana Batrucha, proboszcza lubelskiego i chełmskiego. Szczegóły na blogu ks. diakona Piotra Siwickiego.

wtorek, 22 października 2013

Warszawa - ogłoszenia parafialne 20.X.2013

Podajemy za stroną Ojców Bazylianów:OHOŁOSZENNIA


1. Mynułoho czetwerha rozpoczawsia pered-podrużnij kurs. Zaniattia widbuwajut´sia zwyczajno dwiczi na tyżdeń i trywajut´ bila dwoch misiaciw. Najbłyżcza zustricz u wiwtorok, 22 żowtnia o 1915. Ce ostannij moment, szczob zapysatysia na cej kurs. Nastupna sesija peredbaczajet´sia z połowyny lutoho 2014 roku.

2. Siohodni widbuwajet´sia rachuwannia wirnych prysutnich w cerkwach na Liturhijach ta tych, szczo prystupajut´ do Sw. Pryczastia.

 3. Pryhadujemo, szczo czerez tyżdeń, w noczi z suboty na nedilu (27.10) nastupyt´ zmina czasu z litnioho na seredniojewropejśkyj. Hodynnyky perewodymo na odnu hodynu do zadu i spymo hodynu dowsze.

4. Cijeji ż nedili, 27 żowtnia 2013 roku, w naslidok domowłenosti naszoho Mytropołyta, Preoswiaszczenniszoho Archijepyskopa Iwana Martyniaka ta Mytropołyta Warszawśkoho Rymo-Katołyćkoji cerkwy, Kard. Kazimieża Nycza, widkrywajet´sia nowe hreko-katołyćke duszpastyrstwo w m. Pjaseczno. Joho duszpastyrem bude dobre nam widomyj o. Myrosław Turkot, swiaszczenyk Mukacziwśkoji jeparchiji HKC na Zakarpatti, jakyj czasto służyt´ Liturhiji tut z namy na Mjodowij. Służby Bożi budut´ służytysia kożnoji nedili o hod. 12:00 w kapłyci katołyćkoji himnaziji, jaka maje swij budynok w miśkomu parku w centri mista (w kuti wułyć Chyliczkowśkoji i Zgoda). Kapłyceju zawiduje paroch parafiji sw. Anny, szczo pry pł. Piłsudśkoho 10.
Komu wyhidno, o. Myrosław zaproszuje do Pjaseczna na perszu Służbu Bożu wże u najbłyżczu nedilu, 27 żowtnia, na hod. 1200: Piaseczno, Park Miejski (ul. Chyliczkowska 20e), kaplica w Katolickim Gimnazjum im. Hr. Cecylii Plater-Zyberkówny.

5. U ciomu tyżni mynaje 1-sza ricznycia smerti wydatnoho ukrajinśkoho poeta, Ostapa Łapśkoho, jakyj ostanni roky swoho żyttia prożyw u Warszawi; pochoronenyj na prawosławnomu kładowyszczi na Woli. Zaupokijnu Służbu Bożu z panachydoju widsłużymo w pjatnyciu, 25 żowtnia o hod. 1730.

6. U najbłyżczu subotu, 26 żowtnia o 1800 hodyni widbudut´sia zahalni zbory Parafijalnoji rady. Prysutnist´ usich człeniw obowjazkowa. Koły b chtoś iz naszych wirnych maw jakiś zauważennia czy propozyciji, można jich skłasty w parafijalnij kancelariji abo za poserednyctwom ełektronnoji poszty na adresu parocha abo koho-nebud´ iz człeniw Rady.

 7. Mynułoho tyżnia zwernułysia do mene z netypowym prochanniam: finansowo pidtrymaty juwiłejnyj zjizd orhanizaciji «Ukrajinśka Mołod´ – Chrystowi», jaku 80 rokiw tomu, u 1933 roci, zapoczatkuwaw Słuha Bożyj Mytropołyt Andrej Szeptyćkyj. Zjizd widbudet´sia u Lwowi 3.11.2013 r. Zwyczajno ne orhanizowujemo takych zbirok w naszij parafiji. Ałe możływo, szczo je miż namy kołyszni czy aktualni człeny abo prychylnyky UMCH, jaki chotiły b pidtrymaty cej juwiłejnyj zachid, to ż można ce zrobyty siohodni skławszy dobrowilnu pożertwu do puszky bila tetrapodu.

 8. Naszych studentiw ta praciujuczu mołod´ zaproszujemo na zustriczi, jaki prowodiat´sia u dwoch hrupach: odna pisla druhoji Liturhiji u pidwalnomu prymiszczenni bila ryznyci (studentśkomu pidwali); druha pisla Liturhiji wweczeri w zali pid cerkwoju.

9. Switłycia pid cerkwoju dije w nedili pisla wsich Służb Bożych, otże takoż pisla perszoji Liturhiji o 9-tij hodyni. Uweczeri tam widbuwajut´sia zustriczi mołodi. Szczyro zaproszujemo.

10. U ryznyci można prydbaty widrywni cerkowni kałendari na 2014 rik, Nowyj Zawit i Psałmy z komentarem, Katechyzm UHKC, mołytownyky toszczo.

 11. Żinky, jaki wże dowszyj czas praciujut´ u Warszawi prosyły zasterehty inszych pered neczesnymy pracedawciamy, jaki ne wypłaczujut´ swojeczasno nałeżnoji zarpłaty. Koły pisla misiacznoho prostroczennia terminu zarpłaty pracedaweć wam każe, szczo zapłatyt´ czerez misiać, ce może oznaczaty, szczo czerez misiać abo dwa zowsim zwilniat´ Was z roboty ne zapłatywszy niczoho abo duże symwolicznu sumu, a na wasze misce zatrudiat´ nastupnu osobu, z jakoju powedut´sia tak samo. Takym sposobom protiahom roku budut´ maty zrobłenu wsiu potribnu jim robotu ne wydawszy na ce ni kopijky, nażywajuczyś na najiwnosti, zalakanosti czy prosto ne bezwychidnomu położenni ludej, jaki pryjichały u poszukach praci do Warszawy i okołyć. Na naszu dumku, pro taki wypadky nałeżało b powidomlaty policiju. A pisla perszoho prostroczennia zarpłaty podumajte, czy ne zwilnytysia wam z cijeji roboty, szczob ne staty czerhowoju żertwoju jichnioji manipulaciji.

 12. Namirennia Swiatych Liturhij:

900: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1100: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Hałyny i Iwanny
1800: za zdorowja Chrystyny

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia

pon., 700:
1730: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Tarasa-Bohdana i Emiliji; Mariji, Wasyla, Marjany, Ołeny, Luby, Władysława, Wałeriji, Wiktoriji, Andżeliny, Ołeksandra, Petra

wiw. 700: za zdorowja: ……; ­
1730: – za † Romana Kozaka w 40-wyj deń z Panachydoju
– pro Boże błahosłowennia uspich u praci ta potribni łasky dla Anny

ser. 700: za zdorowja i potribni łasky dla Mariji, Petra i wsich ridnych
1730: za †† Annu, Mychajła, Iwana, Ołeha, Petra, Mariji

czet. 700: pro Boże błahosłowennia dla Liliany
1730: za †† Jewu i Dmytra Hrochiw ta Ihnatija Hnatiuka z Panachydoju

pjat. 700:
1730: za † Ostapa Łapśkoho w 1-szu riczn. smerti z Panachydoju

sub. 700: za pomerłych: ……
1730: za zdorowja chworoji Mariji

ned. 900: za †† z rodyny Pacan
1100: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1800: za zdorowja Ołeha, Danyła, Rostysława, Liliji-Mariji, Mariji, Natali, Karoliny, chworoji Mariji

niedziela, 20 października 2013

Lublin - ogłoszenia parafialne 20.X.2013

Sława Isusu Chrystu!Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej na najbliższy tydzień:


23.X.2013 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

26.X.2013 (sobota) 18.00 Nieszpory

27.X.2013 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

niedziela, 13 października 2013

Lublin - ogłoszenia parafialne 13.X.2013

Sława Isusu Chrystu!


Porządek celebracji na najbliższy tydzień jest następujący:


14.X.2013 (poniedziałek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - święto Opieki Najśw. Bogurodzicy

16.X.2013 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

19.X.2013 (sobota) 18.00 Nieszpory

20.X.2013 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

wtorek, 8 października 2013

Warszawa - ogłoszenia parafialne 6.X.2013


Oryginał na stronie Ojców Bazylianów:


OHOŁOSZENNIA


1. Mynułoho tyżnia poczawsia nawczalnyj rik u wyszczych nawczalnych zakładach. Toż siohodni w naszij parafiji rozpoczynajemo zustriczi z studentśkoju i praciujuczoju mołoddiu. Wony widbuwatymut´sia pisla druhoji Liturhiji, tobto bila 12.30, u studentśkomu pidwali. Insza hrupa zustriczajet´sia pisla weczirnioji Liturhiji u wełykomu pidwali pid cerkwoju.

2. Z połowyny żowtnia (czetwer, 17.10.2013, hod. 1930) poczynajemo takoż pered-podrużnij kurs. Zaniattia widbuwajut´sia zwyczajno dwiczi w tyżni i trywajut´ bila dwoch misiaciw. Nastupna sesija takoho kursu peredbaczajet´sia z połowyny lutoho 2014 roku.

3. Siohodni, na doruczennia naszoho Mytropołyta, u wsich naszych parafijach prowodyt´sia zbirku pożertw «na pomicz dla żertw postrażdałych wid domasznioji wijny w Syriji». Hroszi można skłasty do puszky Karitasu na tetrapodi.

4, Wid siohodni prodowżujut´sia repetyciji dytiaczoho choru pid prowodom p. Oksany Roli – pisla perszoji Liturhiji u prymiszczenni monastyrśkoji biblioteky.

5. W ponediłok czerez tyżdeń, 14 żowtnia, wypadaje swiato Pokrowa Preswiatoji Bohorodyci. Swiati Liturhiji budut´ o hod. 1000 ta 1800.

6. Switłycia pid cerkwoju dije w nedili pisla wsich Służb Bożych, otże takoż pisla perszoji Liturhiji o 9-tij hodyni. Uweczeri tam widbuwajut´sia zustriczi mołodi. Szczyro zaproszujemo.

7. U ryznyci można prydbaty dysky CD z zapysamy relihijnych piseń u wykonanni Pawła Sawrana zi Lwowa, takoż Swiate Pyśmo, mołytownyky toszczo.

8. Namirennia Swiatych Liturhij:

900: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu
1100: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Łuky Rejta w deń joho narodżennia
1800: pro szczasływu smert´ dla Emiliji

NAMIRENNIA SWIATYCH LITURHIJ PROTIAHOM TYŻNIA

pon. 700: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu
1730: za zdorowja Ołeksandry, Ihoria, Jurija, Wołodymyra, Marty, Hałyn i Ihoria
wiw. 700: za zdorowja: ……; ­
1730: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu
ser. 700: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu
1730: za †† Stefana i Olhu
czet. 700: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu
1730: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Lubomyra, Tetiany, Wjaczesława, Liliji, Kateryny, Andrija, Łesi
pjat. 700: za † Mychajła
1730: za †† Annu, Justynu, Iwana, Ołeksija, Wołodymyra z Panachydoju
sub. 700: za pomerłych: ……
1730: za †† Rozaliju, Kazymyra, Iwana
ned. 900: za †† Bohdana i Mariju Doskocz
1100: pro Bożu opiku i rozwytok Czynu Sester Wasylianok
1800: pro Boże błahosłowennia dla parafijan

poniedziałek, 7 października 2013

Lublin - ogłoszenia parafialne 6.X.2013

Sława Isusu Chrystu!

Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej na najbliższy tydzień:


9.X.2013 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

12.X.2013 (sobota) 18.00 Nieszpory

13.X.2013 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

czwartek, 3 października 2013

Warszawa - ogłoszenia parafialne 29.IX.2013

Podajemy za stroną OO. Bazylianów:


OHOŁOSZENNIA

1. Nabłyżajet´sia misiać żowteń, w Polszczi ce oznaczaje poczatok nawczalnoho roku u wyszczych nawczalnych zakładach. Z najbłyżczoji nedili, 6 żowtnia rozpocznemo zustriczi z studentśkoju i praciujuczoju mołoddiu w naszij parafiji. Wony widbuwatymut´sia pisla druhoji Liturhiji u studentśkomu pidwali. Takoż pisla weczirnioji Liturhiji u wełykomu pidwali pid cerkwoju.

2. Z połowyny żowtnia (czetwer, 17.10.2013) poczynajemo takoż pered podrużnij kurs. Zaniattia widbuwajut´sia zwyczajno dwiczi w tyżni i trywajut´ bila dwoch misiaciw. Nastupna sesija takoho kursu peredbaczajet´sia z połowyny lutoho 2014 roku.

 3. U najbłyżczu nedilu, na doruczennia naszoho Mytropołyta, prowedemo zbirku pożertw \"na pomicz dla żertw postrażdałych wid domasznioji wijny w Syriji\". Hroszi można bude skłasty do puszky Karitasu na tetrapodi.

4. Wid nastupnoji nedili budut´ prodowżuwatysia repetyciji dytiaczoho choru pid prowodom p. Oksany Roli – pisla perszoji Liturhiji u prymiszczenni monastyrśkoji biblioteky

5. Switłycia pid cerkwoju dije w nedili pisla wsich Służb Bożych, otże takoż pisla perszoji Liturhiji o 9-tij hodyni. Uweczeri tam widbuwajut´sia zustriczi mołodi. Szczyro zaproszujemo.

 6. U ryznyci można prydbaty dysky CD z zapysamy relihijnych piseń u wykonanni Pawła Sawrana zi Lwowa, takoż Swiate Pyśmo, mołytownyky toszczo.

7. Namirennia Swiatych Liturhij:

900: za † Bohdana Petryhu
1100: za † Teodora Krawczuka
1800: za †† Nadiju i Teodosija ta wsich †† z rodyny Chylak i Kopystian­śkych

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia

pon. 700: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Nadiji, Nadiji; Sofiji Czerwinśkoji z rodynoju; Iwanny, Sofiji z rodynoju
1730: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu
wiw. 700: za zdorowja: ……; ­
1730: za †† Stefana i Olhu
ser. 700: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu
1730: zdorowja i dary Swiatoho Ducha i ochoronu wid złoho dla o. Serhija
czet. 700: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu
1730: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla rodyn Perun i Kohałewycz; i dla Paraskewiji w deń jiji narodżennia
pjat. 700: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu
1730: za †† Hałynu Sywak
sub. 700: za pomerłych: ……
1730: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu
ned. 900: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu
1100: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Łuky Rejta w deń joho narodżennia
1800: pro szczasływu smert´ dla Emiliji