niedziela, 25 grudnia 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 25.XII.2016

Sława Isusu Chrystu!


1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej w najbliższym tygodniu:


31.XII.2016 (sobota) 18.00 Nieszpory

1.I.2016 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (jest to tzw. Niedziela Ojców, bezspośrednio poprzedzająca Boże Narodzenie)


2) Kończy się rok kalendarzowy 2016. Jest to czas na podsumowanie wyników finansowych zbiórek prowadzonych w naszej Parafii w sposób ciągły.

a) Na Fundusz Miłosierdzia do przeznaczonej nań specjalnej skrzynki-skarbonki zebrano, poczynając od 7.XI.2016, kwotę 106 zł. oraz 2,10 euro (9 zł. 27 gr.) i 0,11 USD (46 gr.); przeliczenia wartości obcych monet dokonano wg. tabeli A kursów średnich NBP z 23 bm. Łącznie z 466 zł. 78 gr. zebranych wcześniej otrzymujemy kwotę 582 zł. 51 gr. i taka też zostanie wysłana na konto CARITAS eparchii metropolitalnej - łącznie z należnością za świece sprzedane w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom (72 zł.). Koszty przekazu poniesie wpłacający.

b) Do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano dziś 264 zł. 60 gr. Całoroczny bilans kolekt parafialnych przedstawia się zatem następująco: zebrano 11.316 zł. 17 gr., wydano z gotówki 460 zł. 18 gr., wpłacono 10.700 zł. (koszty 64 zł. 10 gr.).  
Dla prawidłowego zbilansowania różnica między kwotą zebraną i wydaną z gotówki winna być równa kwocie wpłaconej (z uwzględnieniem kosztów wpłat). Jak wynika z danych przywołanych powyżej, kwota wpłacona łącznie z opłatami jest jednak niższa od ww. różnicy o 91 zł. 89 gr. Zatem przed końcem br, na subkonto Rady Parafialnej trafi kwota 88 zł. 39 gr. (koszt wpłaty 3 zł. 50 gr.), dzięki czemu roczny bilans zostanie zamknięty stanem idealnej zgodności między tym, co zostało zebrane i wydane gotówką na drobne potrzeby bieżące, oraz tym, co wpłacono na subkonto Rady Parafialnej (z kosztami wpłat włącznie). 
O wydatkach z ww. subkonta poinformować mogą osoby mające doń dostęp, czyli Ksiądz Proboszcz i Pani Skarbnik Rady Parafialnej.
Ze strony śp. o. archim. Romana Piętki, MIC (1937-2011)


NIEDZIELA PRZED BOŻYM NARODZENIEM
W niedzielę 18 grudnia, lub najbliższą, obchodzi się wspomnienie świętych Starego Testamentu od Abrahama do św. Józefa, oblubieńca Maryi, z których w prostej linii narodził się obiecany Mesjasz. Nazywa się ona Niedzielą Ojców, lub Niedzielą Genealogii Jezusa (Mt 1,1-25). Jest to jakby przedłużenie poprzedniej niedzieli. Kościół oddaje cześć tym wszystkim, którzy przed Chrystusem „podobali się Bogu”. Ona bezpośrednio przygotowuje nas do Bożego Narodzenia.
TROPARION, ton 2.
Wielkie są czyny dokonane przez wiarę!* W samym środku ognia, jak na spokojnej wodzie,* radowali się trzej młodzieńcy,* i prorok Daniel dla lwów, jak dla owieczek, stał się pasterzem.* Dzięki ich wstawiennictwu, Chryste Boże, zbaw dusze nasze.
KONTAKION, ton 6.
Wzgardziwszy idolem* ręką uczynionym,* osłoniwszy się jak tarczą Bytem Nieopisanym,* Trzej Młodzieńcy, zyskaliście chwałę w próbie ognia.* Pośrodku ognia nie do zniesienia stojąc,* wzywaliście Boga.* Pospiesz, o Litościwy,* i miłosiernie przyjdź nam z pomocą, bo, jeśli zechcesz, wszystko możesz.

PROKIMEN, ton 4.
Dn 3,26 i 27.
Błogosławiony jesteś, Panie, Boże ojców naszych,* i chwalebne i sławne imię Twoje na wieki.
Stych: Bo sprawiedliwy jesteś we wszystkim, co nam uczyniłeś.
Apostoł: Hbr 11,9-10 i 32-40.
ALLELUJA
Ps 43,2 i 33,18.
Boże, uszami naszymi słyszeliśmy, ojcowie nasi nam opowiadali.
Stych: Wybawiłeś nas od uciskających nas, a tych, którzy nas nienawidzą zawstydziłeś.
Ewangelia: Mt 1,1-25.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 148,1.
Chwalcie Pana z niebios,* chwalcie Go na wysokościach. I drugi:
Ps 32,1.
Weselcie się sprawiedliwi w Panu,* prawym przystoi uwielbienie,* alleluja 3x.

niedziela, 18 grudnia 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 18.XII.2016

Sława Isusu Chrystu!1) Rozkład celebracji w cerkwi lubelskiej w najbliższym tygodniu:


19.XII.2016 (poniedziałek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (uroczystość św. Mikołaja Cudotwórcy, arcybiskupa Miry w Licji)

22.XII.2016 (czwartek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (święto poczęcia przez św. Annę Najśw. Bogurodzicy)

24.XII.2016 (sobota) 18.00 Nieszpory

25.XII.2016 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Dzisiejsza taca przeznaczona była na Fundusz "Andrzejowego Grosza", wspomagający duszpasterstwo UKGK w krajach, gdzie nie ma struktur eparchialnych czy egzarchatów. Zebrano 325 zł. 41 gr. Kwota powyższa, pomniejszona o 3 zł. 50 gr. na koszty przekazu, zostanie wpłacona na konto Kurii.

3) Do skrzynki świeczkowej wrzucono dziś 68 zł. 60 gr. Zwrócono też p. J. Szwajcowskiemu 10 zł. 94 gr. za nabytą do celów liturgicznych wodę.  Bilans kolekt parafialnych przedstawia się zatem następująco: zebrano 11.051 zł. 57 gr., wydano z gotówki 460 zł. 18 gr., wpłacono 10.700 zł. (koszty 64 zł. 10 gr.).  

4) Zachęcamy do nabywania świec CARITAS, rozprowadzanych w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Cena 1 świecy to 6 zł. 

Teksty z "Menologionu" śp. o. archim. Romana Piętki MIC (1937-2011):

6 ± Św. ojca naszego MIKOŁAJA, arcybiskupa Miry w Licji, cudotwórcy.
            Ten święty biskup żył za cesarzy Dioklecjana (284-305) i Maksymiana (305-308). Po kilku latach życia w klasztorze, z powodu wyjątkowych i wspaniałych cnót, podniesiony został do godności biskupiej. Stawał zawsze w obronie chrześcijan i odważnie głosił prawdziwą naukę religijną, dlatego przez władze miasta, po różnych torturach, został uwięziony wraz z innymi chrześcijanami. Gdy do władzy w cesarstwie rzymskim doszedł Konstantyn Wielki (306-337), więźniowie wyszli zza krat. Otrzymał też wolność św. Mikołaj (Nikolaos, gr nike, zwycięstwo, laos, lud, „odniósł zwycięstwo dla swojego ludu”?) i wrócił do Miry na biskupstwo i za kilka lat wziął udział w Soborze Powszechnym w Nicei w 325 roku. Umarł w podeszłym wieku, zostawiając wiernym swe ciało jako relikwie, źródło pociechy i uzdrowień. Pozostał jakby żywy nawet po śmierci, otrzymując z nieba dar działania cudów. Jego relikwie od 1084 roku przechowuje się w Bari na południu Włoch (wspomnienie 9 maja). Jego moc czynienia cudów zrodziła pełne niezwykłości legendy, będące przyczyną tradycyjnych dziecięcych radości tak na Zachodzie jak i na Wschodzie.
TROPARION, ton 4.
Przez prawdziwość swych czynów,* ojcze i arcypasterzu Mikołaju,* stałeś się regułą wiary dla swej owczarni,* wzorem cichości, nauczycielem wstrzemięźliwości,* dlatego przez swą pokorę doszedłeś do wywyższenia,* przez ubóstwo do bogactwa.* Proś Chrystusa Boga o zbawienie dusz naszych.

KONTAKION, ton 3.
Pośród mieszkańców Miry, święty, byłeś kapłanem,* wypełniłeś bowiem, wielebny, nakaz Ewangelii Chrystusa:* położyłeś życie swoje za swoich ludzi* i wybawiłeś niewinnych od śmierci.* Dlatego też otrzymujesz cześć jako wielki powiernik łaski bożej.
PROKIMEN, ton 7.
Ps 63, 11 i 2.                                                                                                                                 
Będzie się weselił sprawiedliwy w Panu* i będzie w Nim miał nadzieję.
Stych: Wysłuchaj, Boże, prośbę moją, gdy się modlę.
            Apostoł: Hbr 13,17-21.
ALLELUJA
Ps 131, 9 i 13.                                                                                                                               
Kapłani Twoi niech się obloką w sprawiedliwość, a święci Twoi niechaj się weselą.
Stych: Albowiem Pan obrał Syjon, obrał go Sobie na mieszkanie.
Ewangelia: Łk (urywek 24) 6,17-23.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 111,7.
W wiecznej pamięci będzie sprawiedliwy,* nie będzie się bał złych pogłosek,* alleluja 3x.

9  Σ POCZĘCIE przez św. Annę Bogurodzicy.
            Według nauczania wielu Ojców Kościoła, nasz Pan, chcąc przygotować Sobie na mieszkanie przybytek żywy, święte mieszkanie, posłał Swego anioła do świętych Joachima i Anny, z których miała według Jego planu narodzić się Jego Matka według ciała. On im zwiastował, że niepłodna pocznie, chcąc przez to dać do poznania, że urodzą Najświętszą Dziewicę. Została więc poczęta Maryja, czcigodniejsza od Cherubinów i świętsza od wszelkiego stworzenia duchowego i cielesnego. Według nauczania Kościoła Katolickiego to poczęcie było niepokalane, to znaczy, że dusza Najświętszej Dziewicy, która od wieków została wybrana na Matkę Boga, wyszła z rąk Stworzyciela ozdobiona łaską bożą, wolna od wszelkiej plamy grzechu pierworodnego i całkowicie niepokalana. To jest właśnie ta nauka, którą Ojcowie Święci przekazali, którą hymnografowie opiewali różnymi wyrażeniami i którą papież rzymski błogosławiony Pius IX w 1854 roku uroczyście określił. To święto znane na Wschodzie od VIII wieku, irlandzcy mnisi wprowadzili na Zachodzie w wieku IX, ale rozpowszechniło się jeszcze później i wreszcie w obrządku łacińskim ustalone zostało na dzień ósmy grudnia.
TROPARION, ton 4.
Dziś rozwiązują się więzy niepłodności,* ponieważ Bóg, wysłuchując modlitw Joachima i Anny, jasno im obiecuje,* że nadspodziewanie urodzą Dziewczę Boże,* z której narodzi się Sam Nieogarnięty* i, stawszy się Człowiekiem, poleca aniołowi wołać do Niej:* Witaj, Pełnałaski, Pan z tobą.
KONTAKION, ton 4.
Cały wszechświat świętuje dziś poczęcie Anny,* które dokonało się z woli bożej.* Ona bowiem poczęła tę, która pocznie Słowo* przewyższające wszelkie ludzkie słowo.
PROKIMEN, ton 8.
Ps 67,36 i 27.                                                     
Dziwny jest Bóg w świętych swoich,* Bóg izraelski.
Stych: W zebraniach błogosławcie Boga, wy ze źródeł izraelskich.
Apostoł: Ga 4,22-31.
ALLELUJA
Ps 36,39-40.
Zbawienie sprawiedliwych od Pana, i obrońcą ich jest czasu utrapienia.
Stych: I wspomoże ich Pan, i wybawi ich, i wyratuje ich od grzeszników, i zbawi ich, gdyż w Nim mieli nadzieję.
Ewangelia: Łk (urywek 36) 8,16-21.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 32,1.
Weselcie się, sprawiedliwi, w Panu,* prawym przystoi uwielbienie,* alleluja 3x.niedziela, 11 grudnia 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 11.XII.2016

Sława Isusu Chrystu!1) Rozkład celebracji w cerkwi lubelskiej na najbliższy tydzień:


13.XII.2016 (wtorek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (uroczystość św. Andrzeja, Pierwszego Powołanego spośród Apostołów; kilka słów o Patronie dnia oraz polski przekład troparionu i kondakionu ze strony śp. o. archim. Romana Piętki MIC - pod ogłoszeniami)

18.XII.2016 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2)   Do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano dziś 314 zł. 35 gr.  Bilans kolekt parafialnych przedstawia się zatem następująco: zebrano 10.982 zł. 97 gr., wydano z gotówki 449 zł. 24 gr., wpłacono 10.700 zł. (koszty 64 zł. 10 gr.).  


3) Taca w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na Fundusz "Andrzejowego Grosza", utworzony w celu pomocy strukturom duszpasterskim UKGK w krajach, w których UKGK nie posiada eparchii ani egzarchatu.

30 + Św. i wspaniałego Apostoła ANDRZEJA Pierwszego-Powołanego.
Św. Andrzej (Andreas) apostoł zmarł ok. 70 w Patras (Grecja), brat św. Piotra, uczeń Jana Chrzciciela i Chrystusa, a następnie apostoł. Pochodził z Betsaidy, mieszkał w Kafarnaum, gdzie był rybakiem; Ewangelieprzekazały o nim kilka wzmianek: z Piotrem, Jakubem i Janem pytał Jezusa o znak paruzji i czas zburzenia świątyni jerozolimskiej; wymieniony jest w relacji o cudzie rozmnożenia chleba; po uroczy­stym wjeździe Jezusa do Jerozolimy razem z Filipem przypro­wadził do niego Greków; w Dz 1,13 wspomniany jest wśród uczniów zebranych w wieczerniku po wniebowstąpie­niu Jezusa. Wg tradycji kościelnej głosił ewangelię w Scytii i Epirze. Kościoły wschodnie bizantyjskie widzą w nim swego założyciela. Poniósł śmierć męczeńską na krzyżu w kształcie litery X (tzw. krzyżu św. An­drzeja). W roku 357 relikwie jego złożono w Konstantynopolu, w 1208 zostały przewiezione do katedry w Amalfi k. Salerno, a głowę umieszczono w 1462 (za papieża Piusa II; 1405-1464) w bazylice św. Piotra w Rzymie. Na prośbę metropolity z Patras, Konstantyna, Pa­weł VI, po uprzednim uczczeniu relikwii przez ojców III sesji Soboru Watykańskiego II, przekazał je 26 IX 1964 roku katedrze św. Andrzeja w Patras. Podczas uroczystości w Patras zostało odczytane brewe, w którym papież podkreślił symboliczne znaczenie powrotu relikwii, widząc w tym zapowiedź powrotu do jedności Kościo­łów katolickiego i prawosławnego. Dzień 27 IX, w którym odbyły się uroczystości prawosławne, został ogłoszony świętem prawosławia.
Tradycja słowiańska (przekazana w tzw. Latopisie Nestora) głosi, że św. Andrzej odbył trzecią podróż misyjną trasą, która wiodła z Synopy nad M. Czarnym aż do Nowogrodu Wielkiego przez Korsuń i Kijów. Popularność tej legendy sprawiła, że na Rusi za Włodzimierza Monomacha (1053-1125) imię św. Andrzeja nadawano człon­kom dynastii, np. A. Dobry, A. Bogolubski; budowano też wówczas pod wezwaniem św. Andrzeja cerkwie w Kijowie i Perejesławiu. O wczesnym kulcie św. Andrzeja w Polsce świadczy kościół pod jego we­zwaniem wybudowany w Krakowie w XI w. W początku XII w. prawdopodobnie św. Andrzeja obrano patronem misji cystersów skiero­wanej na Ruś, jemu bowiem poświęcono klasztor w Brzeźnicy (późniejszym Jędrzejowie) — pierwszy z 4 klasztorów wybudowa­nych przy szlakach wiodących na ziemie ruskie. Popularność św. Andrzeja wśród narodów słowiańskich znalazła odbicie w ludowych zwyczajach i wierzeniach. W Polsce noc św. Andrzeja, (tzw. an­drzejki, 29/30 XI) jest porą wróżenia. W sztuce polskiej występuje z księgą i krzyżem w kształcie litery X, symbolem jego męczeństwa (por. Chodzidło T., Andrzej Apostoł, w: EK t. 1, Lublin 1985, kol. 533).
TROPARION, ton 4.
Jako Pierwszy_Powołany apostoł* i rodzony brat Koryfeusza,* proś Pana wszechrzeczy, Andrzeju,* o pokój dla całego świata* i obfite miłosierdzie dla dusz naszych.
KONTAKION, ton 2.
Głosiciela bożego mającego imię od męstwa* i Pierwszego z Uczniów powołanego przez Zbawcę,* rodzonego brata Piotrowego, wychwalajmy,* bo jak dawniej do niego, teraz do nas woła:* przyjdźcie, znaleźliśmy Upragnionego.
Służba o apostole wspólna (4) oprócz Ewangelii: J 1,35-51.

niedziela, 4 grudnia 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 4.XII.2016

Sława Isusu Chrystu!1) Porządek celebracji na najbliższy tydzień:


7.XII.2016 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

10.XII.2016 (sobota) 18.00 Nieszpory

11.XII.2016 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) W dniu dzisiejszym taca przeznaczona była na cathedraticum. Zebrano 289 zł. 30 gr. Po strąceniu 3 zł. 50 gr. na koszty przekazu, pozostała kwota 285 zł. 80 gr. zostanie przesłana na konto Kurii Metropolitalnej w Przemyślu. Jest to ostatnia wpłata tej daniny w br., stąd też jej dzisiejszy bilans jest równocześnie bilansem za cały rok 2016: zebrano łącznie 3.127 zł. 03 gr., koszty przekazów wyniosły 41 zł. 50 gr., zatem na konto Kurii nasza Parafia przesłała w br. łącznie 3.085 zł. 53 gr.

3) Do skrzynki świeczkowej zebrano dziś 41 zł. 40 gr.  Bilans kolekt parafialnych przedstawia się zatem następująco: zebrano 10.668 zł. 62 gr., wydano z gotówki 449 zł. 24 gr., wpłacono 10.700 zł. (koszty 64 zł. 10 gr.).