niedziela, 17 lipca 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 17.VII.2016

Sława Isusu Chrystu!


1) W następną niedzielę (24.VII.2016) zapraszamy do cerkwi lubelskiej na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o 10.00.


2) W piątek 15 bm. zmarł w szpitalu w Olsztynie Profesor Michał Łesiów, Nestor naszej Parafii. Urodzony 3 maja 1928 r., językoznawca, ukrainista, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny UMCS i KUL (życiorys naukowy - KLIKNIJ TU). Był aktywnym wiernym Kościoła greckokatolickiego, przez wiele lat wykładał jęz. staro-cerkiewno-słowiański oraz ukraiński dla alumnów greckokatolickich w Seminarium lubelskim. W naszej wspólnocie parafialnej pełnił przez długie lata funkcję lektora. Razem z Małżonką Marią ufundował dzwon MYCHAJŁO (MICHAŁ) i sfinansował renowację ikonostasu z Teniatysk dla cerkwi lubelskiej. Był również delegatem na Zgromadzenie Patriarchalne UKGK (Lwów 1998) i Zgromadzenie Eparchialne UKGK w Polsce (Przemyśl 2002). Św. Jan Paweł II odznaczył Profesora medalem Pro Ecclesia et Pontifice (1998).

 Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Olsztynie, gdzie Profesor zmarł i gdzie zamieszkują Jego krewni.

Wo błażennom uspenii wicznyj pokoj podażd', Hospody, nowoprestawłennomu rabu Twojemu Mychajiłu, i sotwory Jemu WICZNUJU PAMIAT'!


3) Na tacę zebrano dziś 155 zł. Kwota powyższa, po strąceniu 3 zł. 50 gr. na poczet kosztów przekazu, zostanie wpłacona na konto Kurii Metropolitalnej jako przeznaczona w połowie na Fundusz Synodalny UKGK, w połowie zaś na Fundusz Programu "Żywa Parafia".


4) Do skrzynki świeczkowej w bm. zebrano 105 zł. 85 gr., zaś 14 bm. wpłacono na subkonto Rady Parafialnej 1.500 zł. (opłata 9 zł.). Bilans kolekt parafialnych po uwzględnieniu powyższego jest zatem następujący: zebrano 7.116 zł. 64 gr., wydano z gotówki 325 zł. 99 gr., wpłacono 7.000 zł. (koszty 41 zł. 90 gr.).


5) Kolejne ogłoszenia parafialne ukażą się, jeśli Bóg pozwoli, w niedzielę 14. sierpnia br.

niedziela, 10 lipca 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 10.VII.2016

Sława Isusu Chrystu!1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej na najbliższy tydzień:


12.VII.2016 (wtorek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - święto Apostołów Piotra i Pawła (troparion i kondakion w przekładzie śp. o. archim, Romana Piętki MIC - pod ogłoszeniami)

17.VII.2016 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Na tacę zebrano dziś 236 zł. Kwota powyższa, po strąceniu 3 zł. 50 gr. na koszty przekazu, zostanie wpłacona na konto Kurii Metropolitalnej jako świętopietrze. Całość zebranych we wszystkich parafiach pieniędzy Kuria przekaże na potrzeby Stolicy Rzymskiej.

3) Również w przyszłą niedzielę taca przeznaczona będzie na cel zewnętrzny, a mianowicie połowa zebranej sumy na Fundusz Synodalny UKGK, druga zaś połowa - na fundusz programu "Żywa Parafia". Tym niemniej za tydzień dokonane zostanie rozliczenie bilansu kolekt parafialnych oparte o wpływy ze skrzynki świeczkowej oraz wpłaty na subkonto Rady Parafialnej.12 LIPCA (29 CZERWCA st. st.)

WTOREK

♀ ŚWIĘTYCH CHWALEBNYCH I NAJWSPANIALSZYCH NACZELNYCH KORYFEUSZY APOSTOŁÓW PIOTRA i PAWŁA.
    Jakąż piękniejszą pochwałę można wydać o tych koryfeuszach apostołów od tej, jaką dał im Sam Pan mówiąc o jednym: "Błogosławiony jesteś" i "Ty jesteś Skała i na tej skale zbuduję Kościół Mój", a drugiego nazywając "Naczyniem wybornym przeznaczonym do tego, by znieść imię Moje przed książąt i królów"? ...Święty Piotr oddał życie za czasów Nerona w 67 roku przez ukrzyżowanie głową na dół, zostawiając po sobie na stolicy rzymskiej i na urzędzie przewodniczenia Kościołowi Powszechnemu świętego Linusa i jego następców aż do naszych czasów. Św. Paweł umarł też w Rzymie za Nerona jako męczennik przez ścięcie w tym samym czasie, jeśli wierzyć tradycji, co i św. Piotr.

TROPARION, ton 4.
Naczelni Koryfeusze apostołów * i nauczyciele całego świata, * proście Władcę wszechrzeczy o pokój dla świata * i bogate miłosierdzie dla dusz naszych.

KONDAKION, ton 2.
Niewzruszonych i głoszących Bożą naukę heroldów, * kwiat Uczniów, przyjąłeś do siebie, Panie, * darząc pokojem i pełnią wszelkiego Twojego dobra. * Trudy ich i śmierć przyjąłeś ponad całopalne ofiary, Ty, jedynie darzący chwałą Swych Świętych.


Apostoł: Kor2 11, 21b-12, 9. Ewangelia: Mt 16,13-19.

niedziela, 3 lipca 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 3.VII.2016

Sława Isusu Chrystu!


1) Porządek celebracji na najbliższy tydzień:


7.VII.2016 (czwartek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (uroczystość św. Jana Chrzciciela - teksty zmienne w przekładzie śp. o. archim. Romana Piętki MIC zamieszczamy pod ogłoszeniami)


10.VII.2016 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma2)  Dzisiejsza zbiórka na tacę przeznaczona jest na potrzeby Kurii Metropolitalnej. Zebrano łącznie 215 zł. 21 gr. oraz 50,5 UAH (według kursu średniego NBP z 1 bm. - 8 zł. 04 gr.). Po dodaniu do powyższych kwot złotówki ze zbiórki na Fundusz Misyjny z 19 czerwca br. otrzymamy sumę 224 zł. 25 gr. Po strąceniu 3 zł. 50 gr. na koszty przekazu, pozostałe 220 zł. 75 gr. zostanie wpłacone na konto Kurii jako comiesięczne cathedraticum. Obecny bilans tej daniny wynosi zatem 2.004 zł. 21 gr. (minus 24 zł. kosztów wpłat).3)  Taca w przyszłą niedzielę, tj. 10 bm., przeznaczona będzie - zgodnie z wytycznymi Kurii z 28.I.2016 (l.dz. 55/I/2016) -  na potrzeby Stolicy Rzymskiej. Dotychczasową praktyką było przeprowadzanie zbiórki świętopietrza w sam dzień święta Apostołów Piotra i Pawła. W br. na świętopietrze przeznaczona zostanie taca z niedzieli poprzedzającej święto.


4) W związku z powyższym, bilans kolekt parafialnych przedstawiony zostanie w niedzielę 17 bm.


 
24 ♀ NARODZENIE CZCIGODNEGO SŁAWNEGO PROROKA I POPRZEDNIKA I CHRZCICIELA PAŃSKIEGO JANA

TROPARION, ton 4.

Proroku i Poprzedniku przyjścia Chrystusa, * czcząc ciebie z miłością, nie umiemy godnie cię pochwalić: * przez twoje bowiem chwalebne i sławne narodzenie niepłodność twej matki ustała * i rozwiązała się niemota ojca, * a światu zostało obwieszczone Wcielenie Syna Bożego.

KONDAKION, ton 3.

Dawniej niepłodna teraz rodzi Poprzednika Chrystusa, * a on jest wypełnieniem wszystkich proroctw; * kto włożył w Jordanie rękę na Tego, * Kogo przepowiadali prorocy, * okazał się prorokiem i zwiastunem Słowa Bożego, a zarazem Jego Poprzednikiem.

PROKIMEN, ton 7.

Ps 63, 11 i 2.
Będzie się weselił sprawiedliwy w Panu * i będzie w Nim miał nadzieję.
Stych: Wysłuchaj, Boże, prośbę moją, gdy się modlę.

Apostoł: Rz 13, 11c-14, 4.

ALLELUJA

Łk 1, 68 i 76
Błogosławiony Pan Bóg Izraela, że nawiedził i uczynił odkupienie ludu Swego.
Stych: A ty, dzieciątko, nazwane będziesz prorokiem Najwyższego.

Ewangelia: Łk 1, 1-25, 57-68, 76 i 80.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 111, 7.
W wiecznej pamięci będzie sprawiedliwy, * nie będzie się bał złych pogłosek, alleluja 3x.