niedziela, 27 grudnia 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 27.XII.2015

Sława Isusu Chrystu!1)  Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej na najbliższy tydzień:


30.XII.2015 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

1.I.2016 (piątek) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

2.I.2016 (sobota) 18.00 Nieszpory UWAGA! ODWOŁANE!

3.I.2016 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Dzisiejszy przychód ze sprzedaży świec CARITAS wyniósł 38 zł., co łącznie z dotychczasowymi wynikami czyni sumę 244 zł.

3) Na tacę i do skrzynki świeczkowej zebrano dziś łącznie 306 zł. 23 gr. oraz 2 ruble rosyjskie (!).
"Bilans gotówkowy" wynosi zatem 86 zł. 06 gr. i dwa ruble.  Według kalkulatora na stronie pl.coinmill.com 2 ruble to 11 groszy. Zaokrąglając w górę do pełnych dziesiątek groszy uzyskujemy łączną sumę 86 zł. 20 gr., która - po strąceniu 2 zł. 90 gr. na koszty przekazu - zostanie wpłacona (83 zł. 30 gr.) na subkonto Rady Parafialnej.

niedziela, 20 grudnia 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 20.XII.2015

Sława Isusu Chrystu!


1) Porządek celebracji na najbliższy tydzień:


22.XII.2015 (wtorek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - święto Poczęcia św. Anny, gdy ta poczęła Najśw, Bogurodzicę (wprowadzenie i teksty zmienne w przekładzie śp. o. archim. Romana Piętki MIC - pod ogłoszeniami)

26.XII.2015 (sobota) 18.00 Nieszpory

27.XII.2015 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Na tacę i do skrzynki świeczkowej zebrano dziś łącznie 202 zł. 72 zł. "Bilans gotówkowy" wynosi zatem obecnie minus 220 zł. 17 gr.


3) Dzisiejszy przychód ze sprzedaży świec CARITAS wyniósł 111 zł., co łącznie z wynikiem sprzed tygodnia czyni sumę 206 zł. 9  Σ POCZĘCIE przez św. Annę Bogurodzicy.
            Według nauczania wielu Ojców Kościoła, nasz Pan, chcąc przygotować Sobie na mieszkanie przybytek żywy, święte mieszkanie, posłał Swego anioła do świętych Joachima i Anny, z których miała według Jego planu narodzić się Jego Matka według ciała. On im zwiastował, że niepłodna pocznie, chcąc przez to dać do poznania, że urodzą Najświętszą Dziewicę. Została więc poczęta Maryja, czcigodniejsza od Cherubinów i świętsza od wszelkiego stworzenia duchowego i cielesnego. Według nauczania Kościoła Katolickiego to poczęcie było niepokalane, to znaczy, że dusza Najświętszej Dziewicy, która od wieków została wybrana na Matkę Boga, wyszła z rąk Stworzyciela ozdobiona łaską bożą, wolna od wszelkiej plamy grzechu pierworodnego i całkowicie niepokalana. To jest właśnie ta nauka, którą Ojcowie Święci przekazali, którą hymnografowie opiewali różnymi wyrażeniami i którą papież rzymski błogosławiony Pius IX w 1854 roku uroczyście określił. To święto znane na Wschodzie od VIII wieku, irlandzcy mnisi wprowadzili na Zachodzie w wieku IX, ale rozpowszechniło się jeszcze później i wreszcie w obrządku łacińskim ustalone zostało na dzień ósmy grudnia.
TROPARION, ton 4.
Dziś rozwiązują się więzy niepłodności,* ponieważ Bóg, wysłuchując modlitw Joachima i Anny, jasno im obiecuje,* że nadspodziewanie urodzą Dziewczę Boże,* z której narodzi się Sam Nieogarnięty* i, stawszy się Człowiekiem, poleca aniołowi wołać do Niej:* Witaj, Pełnałaski, Pan z tobą.
KONTAKION, ton 4.
Cały wszechświat świętuje dziś poczęcie Anny,* które dokonało się z woli bożej.* Ona bowiem poczęła tę, która pocznie Słowo* przewyższające wszelkie ludzkie słowo.
PROKIMEN, ton 8.
Ps 67,36 i 27.                                                     
Dziwny jest Bóg w świętych swoich,* Bóg izraelski.
Stych: W zebraniach błogosławcie Boga, wy ze źródeł izraelskich.
Apostoł: Ga 4,22-31.
ALLELUJA
Ps 36,39-40.
Zbawienie sprawiedliwych od Pana, i obrońcą ich jest czasu utrapienia.
Stych: I wspomoże ich Pan, i wybawi ich, i wyratuje ich od grzeszników, i zbawi ich, gdyż w Nim mieli nadzieję.
Ewangelia: Łk (urywek 36) 8,16-21.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 32,1.
Weselcie się, sprawiedliwi, w Panu,* prawym przystoi uwielbienie,* alleluja 3x.

niedziela, 13 grudnia 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 13.XII.2015

Sława Isusu Chrystu!


1) W najbliższą sobotę, tj. 19.XII.2015,  w Katedrze Metropolitalnej w Przemyślu odbędą się uroczystości intronizacyjne nowego Metropolity UKGK w RP - J.E. Ks. Arcybiskupa Eugeniusza Popowicza. Początek o 10.00.

2) Tego samego dnia przypada uroczystość św. Mikołaja Cudotwórcy (teksty zmienne Liturgii w przekładzie śp. o. archim. Romana Piętki MIC - pod ogłoszeniami). Z uwagi na intronizację Metropolity Eugeniusza liturgiczne wspomnienie pamięci Świętego przeniesione zostanie na niedzielę 20.XII,2015. Na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma w cerkwi lubelskiej zapraszamy jak zwykle o 10.00

3) Na tacę w dniu dzisiejszym zebrano 248 zł. 80 gr. Kwotę powyższą, zaokrągloną w górę do 250 zł. na koszt wpłacającego, na jego koszt wyślemy na konto Kurii Metropolitalnej, która przekaże wszystkie wpływy ze zbiórki Andrzejowego Grosza Wydziałowi Pastoralno-Misyjnemu Kurii Patriarchalnej UKGK w Kijowie.

4) CARITAS Archdiecezji Przemysko-Warszawskiej zachęca do nabywania świec wigilijnych,
dochód z których wspomoże ubogie dzieci. Koszt dużej świecy 15 zł., małej zaś 6 zł. (Parafia otrzymała 12 świec dużych i 25 małych). Jak na razie przychód ze sprzedaży osiągnął kwotę 95 zł. (sprzedano 5 małych świec i 3 duże, co oznacza przychód o 20 zł. większy, niżby wynikało z cen urzędowych).

5)  Do skrzynki świeczkowej w okresie 4-13.XII.2015 wrzucono 67 zł. 56 gr. Obecny zatem "bilans gotówkowy" wynosi minus 422 zł. 89 gr.


6 ± Św. ojca naszego MIKOŁAJA, arcybiskupa Miry w Licji, cudotwórcy.
            Ten święty biskup żył za cesarzy Dioklecjana (284-305) i Maksymiana (305-308). Po kilku latach życia w klasztorze, z powodu wyjątkowych i wspaniałych cnót, podniesiony został do godności biskupiej. Stawał zawsze w obronie chrześcijan i odważnie głosił prawdziwą naukę religijną, dlatego przez władze miasta, po różnych torturach, został uwięziony wraz z innymi chrześcijanami. Gdy do władzy w cesarstwie rzymskim doszedł Konstantyn Wielki (306-337), więźniowie wyszli zza krat. Otrzymał też wolność św. Mikołaj (Nikolaos, gr nike, zwycięstwo, laos, lud, „odniósł zwycięstwo dla swojego ludu”?) i wrócił do Miry na biskupstwo i za kilka lat wziął udział w Soborze Powszechnym w Nicei w 325 roku. Umarł w podeszłym wieku, zostawiając wiernym swe ciało jako relikwie, źródło pociechy i uzdrowień. Pozostał jakby żywy nawet po śmierci, otrzymując z nieba dar działania cudów. Jego relikwie od 1084 roku przechowuje się w Bari na południu Włoch (wspomnienie 9 maja). Jego moc czynienia cudów zrodziła pełne niezwykłości legendy, będące przyczyną tradycyjnych dziecięcych radości tak na Zachodzie jak i na Wschodzie.
TROPARION, ton 4.
Przez prawdziwość swych czynów,* ojcze i arcypasterzu Mikołaju,* stałeś się regułą wiary dla swej owczarni,* wzorem cichości, nauczycielem wstrzemięźliwości,* dlatego przez swą pokorę doszedłeś do wywyższenia,* przez ubóstwo do bogactwa.* Proś Chrystusa Boga o zbawienie dusz naszych.

KONTAKION, ton 3.
Pośród mieszkańców Miry, święty, byłeś kapłanem,* wypełniłeś bowiem, wielebny, nakaz Ewangelii Chrystusa:* położyłeś życie swoje za swoich ludzi* i wybawiłeś niewinnych od śmierci.* Dlatego też otrzymujesz cześć jako wielki powiernik łaski bożej.
PROKIMEN, ton 7.
Ps 63, 11 i 2.                                                                                                                                 
Będzie się weselił sprawiedliwy w Panu* i będzie w Nim miał nadzieję.
Stych: Wysłuchaj, Boże, prośbę moją, gdy się modlę.
            Apostoł: Hbr 13,17-21.
ALLELUJA
Ps 131, 9 i 13.                                                                                                                               
Kapłani Twoi niech się obloką w sprawiedliwość, a święci Twoi niechaj się weselą.
Stych: Albowiem Pan obrał Syjon, obrał go Sobie na mieszkanie.
Ewangelia: Łk (urywek 24) 6,17-23.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 111,7.
W wiecznej pamięci będzie sprawiedliwy,* nie będzie się bał złych pogłosek,* alleluja 3x.

niedziela, 6 grudnia 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 6.XII.2015

Sława Isusu Chrystu!1) W następną niedzielę, tj. 13.XII.2015, zapraszamy do cerkwi lubelskiej na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o 10.00.

2) W dniu 13 grudnia (30 listopada wg. starego stylu) przypada uroczystość św. Apostoła Andrzeja Protokleta. Wprowadzenie oraz troparion i kondakion w przekładzie śp. o. archim. Romana Piętki publikujemy na końcu niniejszych ogłoszeń.

3) Zbiórka na tacę w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie, jako tzw. Andrzejowy Grosz, na pomoc dla wspólnot UKGK w krajach, gdzie UKGK nie posiada własnej eparchii ani egzarchatu.

4) Dzisiejsza zbiórka na tacę wyniosła 218 zł. 10 gr. Kwota powyższa (po strąceniu 3 zł. na poczet kosztów przekazu) zostanie wpłacona na konto Kurii Metropolitalnej jako cathedraticum.

5) Pieniądze ze skrzynki świeczkowej nie były liczone w dniu dzisiejszym, zostaną włączone do ogólnej sumy "świeczkowej" w przyszłą niedzielę. 30 + Św. i wspaniałego Apostoła ANDRZEJA Pierwszego-Powołanego.
Św. Andrzej (Andreas) apostoł zmarł ok. 70 w Patras (Grecja), brat św. Piotra, uczeń Jana Chrzciciela i Chrystusa, a następnie apostoł. Pochodził z Betsaidy, mieszkał w Kafarnaum, gdzie był rybakiem; Ewangelieprzekazały o nim kilka wzmianek: z Piotrem, Jakubem i Janem pytał Jezusa o znak paruzji i czas zburzenia świątyni jerozolimskiej; wymieniony jest w relacji o cudzie rozmnożenia chleba; po uroczy­stym wjeździe Jezusa do Jerozolimy razem z Filipem przypro­wadził do niego Greków; w Dz 1,13 wspomniany jest wśród uczniów zebranych w wieczerniku po wniebowstąpie­niu Jezusa. Wg tradycji kościelnej głosił ewangelię w Scytii i Epirze. Kościoły wschodnie bizantyjskie widzą w nim swego założyciela. Poniósł śmierć męczeńską na krzyżu w kształcie litery X (tzw. krzyżu św. An­drzeja). W roku 357 relikwie jego złożono w Konstantynopolu, w 1208 zostały przewiezione do katedry w Amalfi k. Salerno, a głowę umieszczono w 1462 (za papieża Piusa II; 1405-1464) w bazylice św. Piotra w Rzymie. Na prośbę metropolity z Patras, Konstantyna, Pa­weł VI, po uprzednim uczczeniu relikwii przez ojców III sesji Soboru Watykańskiego II, przekazał je 26 IX 1964 roku katedrze św. Andrzeja w Patras. Podczas uroczystości w Patras zostało odczytane brewe, w którym papież podkreślił symboliczne znaczenie powrotu relikwii, widząc w tym zapowiedź powrotu do jedności Kościo­łów katolickiego i prawosławnego. Dzień 27 IX, w którym odbyły się uroczystości prawosławne, został ogłoszony świętem prawosławia.
Tradycja słowiańska (przekazana w tzw. Latopisie Nestora) głosi, że św. Andrzej odbył trzecią podróż misyjną trasą, która wiodła z Synopy nad M. Czarnym aż do Nowogrodu Wielkiego przez Korsuń i Kijów. Popularność tej legendy sprawiła, że na Rusi za Włodzimierza Monomacha (1053-1125) imię św. Andrzeja nadawano człon­kom dynastii, np. A. Dobry, A. Bogolubski; budowano też wówczas pod wezwaniem św. Andrzeja cerkwie w Kijowie i Perejesławiu. O wczesnym kulcie św. Andrzeja w Polsce świadczy kościół pod jego we­zwaniem wybudowany w Krakowie w XI w. W początku XII w. prawdopodobnie św. Andrzeja obrano patronem misji cystersów skiero­wanej na Ruś, jemu bowiem poświęcono klasztor w Brzeźnicy (późniejszym Jędrzejowie) — pierwszy z 4 klasztorów wybudowa­nych przy szlakach wiodących na ziemie ruskie. Popularność św. Andrzeja wśród narodów słowiańskich znalazła odbicie w ludowych zwyczajach i wierzeniach. W Polsce noc św. Andrzeja, (tzw. an­drzejki, 29/30 XI) jest porą wróżenia. W sztuce polskiej występuje z księgą i krzyżem w kształcie litery X, symbolem jego męczeństwa (por. Chodzidło T., Andrzej Apostoł, w: EK t. 1, Lublin 1985, kol. 533).

TROPARION, ton 4.

Jako Pierwszy_Powołany apostoł* i rodzony brat Koryfeusza,* proś Pana wszechrzeczy, Andrzeju,* o pokój dla całego świata* i obfite miłosierdzie dla dusz naszych.

KONTAKION, ton 2.

Głosiciela bożego mającego imię od męstwa* i Pierwszego z Uczniów powołanego przez Zbawcę,* rodzonego brata Piotrowego, wychwalajmy,* bo jak dawniej do niego, teraz do nas woła:* przyjdźcie, znaleźliśmy Upragnionego.

Służba o apostole wspólna (4) oprócz Ewangelii: J 1,35-51.

PROKIMEN, ton 8.
Ps 18, 5 i 2.                                                                                                                                    
Na wszystką ziemi wyszedł głos ich * i na krańce okręgu ziemi słowa ich.
Stych: Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a dzieła rąk Jego oznajmia firmament.
            Apostoł: 1Kor 4, 9-16.
ALLELUJA
Ps 88, 6 i 8.
Będą wysławiać niebiosa cuda Twoje, Panie, i prawdę Twoją w zgromadzeniu świętych.
Stych: Bóg, który jest wielbiony w radzie świętych wielki i straszliwy nad wszystkich, którzy są dokoła Niego.
           
ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 18, 5.
 Na wszystką ziemi wyszedł głos ich * i na krańce okręgu ziemi słowa ich, alleluja 3x.

sobota, 5 grudnia 2015

Lublin - uroczystości ku czci bł. Jozafaty Hordaszewskiej 6.XII.2015

Serdecznie zapraszam
na uroczystości w cześć
błogosławionej Jozafaty Hordaszewskiej
współzałożycielki
Zgromadzenia Sióstr Służebnic Niepokalanej Marii Panny


Lublin - 6 grudnia(niedziela) 2015 r.  godz. 10.00
cerkiew Narodzenia NMP, al. Warszawska 82

+++
w programie:

Wniesienie ikony z relikwiami błogosławionej.
Uroczysta Litugia św. Jana Chryzostoma.
Słowo o bł. Jozafacie Hordaszewskiej.
Mołeben do błogosławionej.
Uroczyste oddanie czci ikonie i relikwiom.
Modlitwa za wstawiennictwem błogosławionej Jozafaty
w osobistych intencjach.


w uroczystościach wezmą udział

Siostry Służebnice Prowincji Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Polsce

Bł. Jozafata Michalina Hordaszewska, urodziła się 20 listopada 1869 r. we Lwowie. Razem z ojcem bazylianinem Jeremiaszem Łomnickim i o. Cyrylem Seleckim założyła Zgromadzenie Sióstr Służebnic Niepokalanej Panny Maryi. 24 sierpnia 1892 r. w cerkwi św. Onufrego we Lwowie wstąpiła do Zgromadzenia i przyjęła imię zakonne Jozafata, stamtąd udała się do pierwszego domu klasztornego z Żużelu na Sokalszczyźnie. Życie bł. Jozafaty wypełniała bez reszty modlitwa i służba przede wszystkim cierpiącym i opuszczonym. Wiele wycierpiała z powodu oszczerstw, jakie na nią rzucano, i braku zrozumienia, była też chora na gruźlicę kości. Choroba spowodowała jej przedwczesną śmierć, która nastąpiła 25 marca 1919 r. Pochowano ją w Krystynopolu. W listopadzie 1982 r. jej doczesne szczątki przeniesiono do domu generalnego w Rzymie. Beatyfikacja odbyła się 27 czerwca 2001 r. we Lwowie, dokonał jej Jan Paweł II. Obecnie zgromadzenie funkcjonuje w 15 krajach, dzieli się na 7 prowincji i 1 delegaturę. Główny dom zakonny znajduje się w Rzymie, po dwa domy działają we FrancjiAnglii i w Niemczech. Wiele sióstr pracuje za oceanem: w Brazylii, Kanadzie, USA i Argentynie. Zajmują się szkolnictwem, publikują podręczniki, prowadzą rekolekcję, zajmują się opieką nad chorymi. Ponadto szyją szaty liturgiczne, dbają o wystrój kościołów. W Polsce jest ok. 80 sióstr w 11 domach zakonnych. Przez wiele lat Zgromadzenie Sióstr Służebnic NMP prowadziło Domy Opieki Społecznej na Lubelszczyźnie w Matczynie, Janowie Lubelskim i Chełmie.


w imieniu lubelskich grekokatolików
ks. Stefan BatruchЗапрошую

до участі в молитовних заходах в честь бл. Йосафати(Гордашевської)

співзасновниці монашого згромадження Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії


Люблін - 6 грудня(неділя) - год.10.00
Церква Різдва Пресвятої Богородиці – вул. Варшавська, 82

У програмі: 
 Внесення ікони з мощами преподобної.
Божествена Літургія.
Слово про життєвий шлях преподобної.
Молебен до бл. Йоспфати.
Урочисте почитання ікони з мощами.
Молитва за заступництвом преподобної в особистих потребах.
Зустріч в парафіяльному домі, вул. Ботанічна 1.

 +++

Святкові моління відбуватимуться за участю
Сестер Служебниць
Провінції Матері Божої Неустанної Помочі
в Польщі

Блаженна Йосафата(Михайлина) Гордашевська народилася у Львові 20 листопада 1869 року. Разом з о. Єремією Ломницьким, ЧСВВ та о. Кирилом Селецьким заснували монаше жіноче Згромадження з апостольською харизмою служіння убогим і знедоленим. В роках 1891-1892 провела новіціят у Жовкві. Влітку 1892 року прийняла монаший постриг в церкві св. Онуфрія у Львові, звідки поїхала до монастиря у Жужелі на Сокальщині. У 1902 році була обрана головною настоятелькою Згромадження. Мужньо й терпляче зносила різні щоденні випробування. Померла на 50 році життя від туберкульозу костей 7 квітня 1919 року, в ніч празника Благовіщення. Обряд беатифікації відбувся 27 червня 2001 р. у  Львові під час Літургії за участі Івана Павла ІІ. Празник преподобної призначено святкувати 20 листопада. Сьогодні Згромадження Сестер Служебниць має сім провінцій - в Україні, Бразилії, Канаді, США, Польщі, Словаччині, Сербії та Делегатуру в Аргентині де організовують реколекції, займаються викладацькою діяльністю, опікуються дитячими будинками, турбуються про бідних, піклуються про хворих, дбають про красу храмів.
о. Стефан Батрух 

czwartek, 3 grudnia 2015

Lublin - święto Wprowadzenia NMP do Świątyni: Liturgia 4.XII.2015 o 18.00

Sława Isusu Chrystu!


Wskutek zaistnienia pomyślnych okoliczności, możliwe stało się sprawowanie w cerkwi lubelskiej Boskiej Liturgii św. Jana Chryzostoma w dniu święta Wprowadzenia NMP do Świątyni (4 bm.). Dlatego też zapraszamy serdecznie na Liturgię o godz. 18.00.

Poniżej zamieszczamy krótką notkę o święcie oraz teksty zmienne w przekładzie śp. o. archimandryty Romana Piętki MIC (za witryną cyrylimetody.marianie.pl):

21 ♀ WPROWADZENIE DO ŚWIĄTYNI NAJŚW. PANI NASZEJ BOGURODZICY I ZAWSZE DZIEWICY MARYI.
            Są święta, które polegają na wspominaniu zaistniałego faktu: Narodzenie Pana Jezusa, Zmartwychwstanie. A są święta, które mówią nam o jakimś wewnętrznym wydarzeniu, nawet gdy ich historyczne okoliczności są nie jasne. Takie jest dzisiejsze święto. Żeby historycznie w starożytnej Jerozolimie mógł zaistnieć fakt opisywany w tekstach liturgicznych dzisiejszego święta, jest omalże nie prawdopodobne; ale on nam mówi coś wiele ważniejszego niż wejście Matki Bożej do Świętego Świętych, które było zakazane nawet najwyższemu kapłanowi. Jest to dzień, kiedy Najświętsza Panna, doszedłszy do tej wczesnej dojrzałości, która uzdalnia dziecko przeżywać osobiście, osobiście chłonąć i dawać odpowiedź na tajemnicze dotknięcie łaski, kiedy, osiągnąwszy ten wiek, ona rzeczywiście weszła do Świętego świętych – nie do fizycznego Świętego Świętych świątyni, ale w głębię kontaktu z Bogiem, którą historycznie Świątynia wyobrażała. Kościół nas zachęca przede wszystkim do rozważania tajemnicy wewnętrznego przygotowania się Maryi do jej powołania bycia Matką Boga. To przygotowanie jest całkowitą przemianą samej siebie w „ofiarę niepokalaną”, w „naczynie najświętsze”, które ma w siebie przyjąć ciało Słowa wcielonego, w „świątynię żywą i tron Króla” wybrany, by być Jego Matką, w „arkę duchową mieszczącą w sobie Nieogarnionego”. Pokarm podawany ręką Anioła jest symbolem jej duchowego życia całkowicie karmionego wolą Boga.
Historycznie to święto jest pamiątką poświęcenia „nowego kościoła Najśw. Maryi Panny”, zbudowanego obok świątyni jerozolimskiej w roku 543. Na całym Wschodzie było już obchodzone w VII wieku. Papież Grzegorz XI wprowadził je w Avignon’ie pod koniec XIV wieku. Potem rozciągnał je na cały Kościół rzymski papież Sykstus V (1585-1590) w 1585 roku.


TROPARION, ton 4.
Dzisiaj początek spełniania się życzliwości bożej* i wstępna zapowiedź zbawienia ludzi:* w Świątyni Boga jawnie ukazuje się Dziewica* i wszystkim z uprzedzeniem zwiastuje Chrystusa.* I my również głośno zawołajmy:* Witaj, Spełnienie planu Stworzyciela.
Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.
KONTAKION, ton 4.
Najczystsza świątynia Zbawiciela,* najcenniejsza Jego komnata i Dziewica,* święta skarbnica Chwały Bożej,* dziś została wprowadzona do domu Pana i wnosi ze sobą łaskę Ducha Bożego.* Opiewają ją aniołowie boży:* ona jest namiotem niebieskim.


PROKIMEN, ton 3.
Łk 1, 46-47 i 48, pieśń Bogurodzicy.   
Wielbi dusza moja Pana, * i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
StychGdyż wejrzał na niskość służebnicy Swojej, oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie narody.
            Apostoł: Flp 2, 5-11 albo Hbr 9, 1-7.
ALLELUJA
Ps 44, 11 i 13.
Słuchaj, córko, a patrz i nakłoń ucha Twego.
Stych: Obliczu Twemu kłaniać się będą wszyscy bogaci z ludu.
            Ewangelia: Łk 10, 38-42; 11, 27-28.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 115,13.
Kielich zbawienia wezmę * i imienia Pańskiego wzywał będę, alleluja 3x.

W miejsce Prawdziwie godne aż do Zakończenia śpiewa się:
Refren: Aniołowie widząc wejście twoje, Najczystsza, wpadli w zadziwienie:* jakże to Dziewica weszła do Świętego Świętych?
Irmos: Ręka grzesznych niech nie dotyka
Żywego Przybytku Bożego.
Usta wiernych niemilknąco
śpiewając Bogurodzicy anielskie powitanie,
z radością niech wołają:
"Naprawdę wyższa jesteś ponad wszystko, najczystsza Dziewico!"