niedziela, 27 września 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 27.IX.2015

Sława Isusu Chrystu!


1) Rozkład celebracji na najbliższy tydzień:


30.IX.2015 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

4.X.2015 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma2) Do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano dziś 332 zł. 97 gr. Z tej sumy 65 zł. 61 gr. przekazano p. J. Szwajcowskiemu tytułem refundacji zakupu elementów instalacji elektrycznej na potrzeby remontu tejże instalacji w domu parafialnym. Po uwzględnieniu ww. wydatku łączny "bilans gotówkowy" w dniu dzisiejszym wynosi minus 27 groszy. Zostanie on uwzględniony w rozliczeniu kolekt październikowych.

niedziela, 20 września 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 20.IX.2015

Sława Isusu Chrystu!


1) Jutro, tj. w poniedziałek 21.IX.2015, przypada święto patronalne cerkwi lubelskiej - Narodzenie NMP. Zapraszamy na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o 18.00.  Teksty zmienne Liturgii święta w przekładzie śp. o. archim. Romana Piętki MIC - pod ogłoszeniami.

2) W niedzielę 27.IX.2015 zapraszamy na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o 10.00. W tym dniu przypada również święto Podwyższenia Czcigodnego Krzyża Pańskiego; objaśnienia i  teksty zmienne w przekładzie śp. Ojca Romana (jw.)  - pod tekstami święta Narodzenia NMP.


3) Do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano dziś 153 zł. 58 gr. Jednocześnie w poniedziałek 14 bm. wpłacono awansem na subkonto Rady Parafialnej 1100 zł. (opłata 5 zł. 50 gr.) tytułem kolekt wrześniowych. Łączny zatem "bilans gotówkowy" wynosi obecnie minus 267 zł. 63 gr. (684,29 + 153,58 - 1105,5 = - 267,63).


8 ♀ NARODZENIE NAJŚW. PANI NASZEJ Bogurodzicy i zawsze Dziewicy Maryi
TROPARION, ton 4.
Narodzenie Twoje, Bogurodzico Dziewico, * wzbudziło radość całego świata. * Z Ciebie bowiem wzeszło Słońce Prawdy, Chrystus Bóg nasz, * i uwalniając od klątwy, dało błogosławieństwo, * a zwyciężając śmierć, dało nam życie wieczne.
KONDAKION, ton 4.
Dzięki świętemu narodzeniu Twojemu, Najczystsza, * Joachim i Anna uwolnili się od wstydu niepłodności, * Adam zaś i Ewa od zepsucia śmierci. * Lud Twój oswobodzony od winy za grzechy * także je świętuje, wołając głośno: * "Niepłodna rodzi Bogurodzicę i karmicielkę życia naszego".
PROKIMEN, ton 3
Łk 1, 46-47 i 48, pieśń Bogurodzicy.
Wielbi dusza moja Pana, * i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Stych: Gdyż wejrzał na niskość służebnicy swojej, oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie narody.
Apostoł: Flp 2,5-11.
ALLELUJA
Ps 44, 11 i 13
Słuchaj, córko, a patrz i nakłoń ucha Twego.
Stych: Obliczu Twemu kłaniać się będą wszyscy bogaci z ludu.
Ewangelia: Łk 10,38-42;11,27-28.
W miejsce Prawdziwie godne śpiewa się do Oddania:
Refren: Uwielbiaj, duszo moja, * z niepłodnych zrodzoną Maryję Dziewicę.
Irmos: Dziewictwo jest obce matkom,
rodzenie dzieci niesłychane u dziewic.
W tobie zaś, Bogurodzico, jedno z drugim się połączyło.
Dlatego, wszystkie narody, nieustannie Cię uwielbiamy.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 115,13
Kielich zbawienia wezmę * i imienia Pańskiego wzywać będę, alleluja 3x.


14 ♀ POWSZECHNE PODWYŻSZENIE CZCIGODNEGO I ŻYCIODAJNEGO KRZYŻA.
            
      Pochodzenie święta wiąże się z triumfem chrześcijaństwa za panowania Konstantyna Wielkiego (306-337; wspomnienie 21 maja), który wzniósł na miej­scu Golgoty i Grobu Pańskiego świątynię Zmartwychwstania. Miej­sce to, już od pierwszych dni istnienia Kościoła, przyciągało piel­grzymów, jednakże na początku II w. cesarz Adrian (117-138), wrogo nasta­wiony zarówno do judaizmu jak i chrześcijaństwa, postanowił zniszczyć wszelkie ślady obu niewygodnych mu religii. Całkowicie przebudował Jerozolimę, nadał jej nazwę Aelia Capitolina, miało to być centrum administracyjne i religijne pogaństwa, zrównał z ziemią wzgórze Golgoty, zasypał grotę Grobu świętego i zbudował tam świątynię Wenery. Gdy cesarz Konstantyn przyjął chrześcijaństwo, rozkazał zburzyć świątynię pogańską i rozpoczął prace wykopaliskowe w tym świętym miejscu. "Zdejmowano warstwę po warstwie - pisze Euzebiusz, biskup Cezarei, żyjący współcześnie z Konstantynem - nagle, wbrew wszelkim oczekiwaniom, wyłoniło się skalne wgłębienie, a następnie - najdroższa i najświętsza pamiątka zbawczego Zmartwychwstania". To była grota Grobu Pańskiego. Cesarz wyposażył jerozolimskiego biskupa Makarego w odpowiednie środki w celu wzniesienia nad grotą świątyni. Po jakimś czasie Palestynę odwiedziła matka cesarza Konstantyna, św. Helena. U Euzebiusza nie ma wzmianki na temat tego, że właśnie jej udało się odnaleźć prawdziwy Krzyż Chrystusowy. Jednakże już w drugiej połowie IV w. relikwia ta była otaczana czcią w Jerozolimie. Św. Cyryl zaświadcza, że kawałki świętego Krzyża rozesłane zostały po całym cesarstwie. Wedle św. Jana Złotoustego (wspomnienie 13 listopada), oznaką tego, że odnaleziony krzyż był właśnie Krzyżem Pańskim, była tabliczka z napisem, przytwierdzona do niego. W początkach V w. Tyrannius Rufin ściśle już wiąże znalezisko z imieniem św. Heleny, a historyk Kościoła Sozomen ok. 440 r. zapisał opowieść o tym, jak cesarzowa szukała Krzyża i jak odnalazła go, zaryty głęboko w ziemi w pobliżu Golgoty. By przekonać się o jego autentyczności, na świętej relikwii położono nieboszczyka, a ten ożył. Po cudzie tym, patriarcha "wywyższył" Krzyż ponad modlącą się rzeszę. Brak świadectwa na ten temat u Euzebiusza, dało asumpt historykom do tego, by uważać relację Sozomena za legendę. Jednakże w tym, że Krzyż był rzeczywiście odnaleziony, nie ma niczego nieprawdopodobnego. Wedle zwyczaju żydowskiego, narzędzia kaźni wkładano do zbiorowej mogiły wraz z ciałami ukrzyżowanych. Dlatego Krzyż Chrystusowy mógł zostać złożony w grobie razem z ciałami dwóch łotrów. Jakkolwiek by było, kult Krzyża ma ogromne, ogólnochrześcijańskie znaczenie. Na cześć tej relikwii zostało właśnie ustano­wione święto Podwyższenia. W przededniu tego święta, podczas całonocnego czuwania kapłan wynosi Krzyż na środek świątyni. W cerkwiach katedralnych istnieje zwyczaj "wywyższania" Krzyża na wszystkie cztery strony świata, przy równoczesnym śpiewie Hospodi, pomiłuj.
Antyfona 1
Ps 21,2-4.
- Boże, Boże mój, wejrzyj na mnie,* czemuś mnie opuścił?
Refren: Przez wstawiennictwo Bogurodzicy ocal nas, Zbawicielu.
- Daleko od zbawienia mego* słowa grzechów moich.
- Boże mój, będę wołał we dnie, a nie wysłuchasz,* i w nocy, a nie ku mojej głupocie.
- A ty mieszkasz w świątyni,* chwało Izraela.
Antyfona 2
Ps 73,1-2 i 12.
- Czemużeś, Boże, odegnał na zawsze,* rozgniewała się zapalczywość Twoja na owce Twego pastwiska?
Refren: Ocal nas, Synu Boży,* rozpięty ciałem na Krzyżu, śpiewających Ci: alleluja.
- Wspomnij na zgromadzenie Twoje,* które posiadłeś od początku.
- Na górę Syjon wspomnij,* na której zamieszkałeś.
- Bóg, król nasz przed wiekami,* sprawił zbawienie pośrodku ziemi.
Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze i na wieki wieków, amen. Jednorodzony Synu...

Antyfona 3

Ps 98,1.
- Pan jest królem - niech drżą ludzie, Który siedzi na Cherubinach, niech się trzęsie ziemia.
Troparion, ton 1: Ocal, Panie, Swoich ludzi* i błogosław Swoją własność;* zwycięstwo nad wrogami* daj Swemu Kościołowi* i Swój naród ochraniaj* Swoim Krzyżem.
- Pan wielki na Syjonie i wywyższony nad wszystkie narody.
- Kłaniajcie się Panu przed podnóżkiem nóg Jego.
Śpiew na Wejście, Ps 98,5.
Wywyższajcie Pana Boga naszego i kłaniajcie się przed podnóżkiem nóg Jego, bo jest święty.
TROPARION, ton 1.
Ocal, Panie, Swoich ludzi* i błogosław Swoją własność;* zwycięstwo nad wrogami* daj Swemu Kościołowi* i Swój naród ochraniaj* Swoim Krzyżem.
Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.
KONTAKION, ton 4.
Dobrowolnie podniesiony na Krzyż, Chryste Boże,* okazuj miłosierdzie Swej nowej społeczności nazwanej Twoim imieniem,* obdarz Swą mocą wiernych Swoich ludzi,* daj im zwycięstwo nad wrogami* niech mają pomoc Twoją za tarczę pokoju,* przemożny znak zwycięstwa.
W miejsce Święty Boże śpiewa się: Krzyż Twój adorujemy, Panie, i święte Zmartwychwstanie Twoje wysławiamy.
PROKIMEN, ton 7.
Ps 98,5 i 1.
Wywyższajcie Pana, Boga naszego,* i kłaniajcie się przed podnóżkiem nóg Jego, bo jest święty.
Stych: Pan jest królem - niech drżą ludzie.
Apostoł: 1Kor 1,18-24.
ALLELUJA
Ps 73,2 i 12.
Wspomnij na zgromadzenie Twoje, które posiadłeś od początku.
Stych: Bóg naszym królem przed wiekami, sprawił zbawienie pośrodku ziemi.
Ewangelia: J 19, 6-11a.13-20.25-28a.30-35
W miejsce Prawdziwie godne śpiewa się do Zakończenia:
Refren: Uwielbiaj, moja duszo,* czcigodny Krzyż Pański.
Irmos: Mistycznym jesteś, Bogurodzico, Rajem,
który bez uprawiania wydał Chrystusa.
Przez Niego na ziemi zostało zasadzone życiodajne drzewo Krzyża.
Dlatego przy dzisiejszym podwyższeniu adorując go, ciebie uwielbiamy.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ.
Ps 4,7.
Znakiem jest nad nami światłość oblicza Twego, Panie,* alleluja 3x.

niedziela, 13 września 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 13.IX.2015

Sława Isusu Chrystu!
1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej na najbliższy tydzień:


14.IX.2015 (poniedziałek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - w tym dniu przypada początek Indykcji czyli Nowego Roku (kościelnego), objaśnienia i teksty po polsku (przekład śp. o. archim. Romana Piętki MIC) pod ogłoszeniami

16.IX.2015 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

20.IX.2015 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma2) W dniu dzisiejszym do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano łącznie 302 zł. 90 gr. Suma zatem kolekt wrześniowych dostępna w gotówce wynosi 684 zł. 29 gr.


WRZESIEŃ

1 + Początek indykcji tj. ROKU KOŚCIELNEGO. - Św. ojca naszego SYMEONA SŁUPNIKA, archimandryty; sobór Najświętszej Bogurodzicy w Miazenach; św. męczennika AITALASA i świętych czterdziestu niewiast i diakona AMMONA ich nauczyciela; i wspomnienie świętych męczenników KALISTY, EWODA i HERMOGENA, rodzonych braci; i wspomnienie JOZUEGO, syna Nuna.
Rok liturgiczny w obrządku bizantyjskim rozpoczyna się, zgodnie ze starotestamentową praktyką - jesienią. Pierwszego września podczas Liturgii św. odczytywany jest fragment z ewangelii opowiadający o nauczaniu Jezusa w nazaretańskiej synagodze (Łk 4,16-30). Otworzywszy Księgę Izajasza, Chrystus przeczytał zebranym słowa o Namaszczonym, Który przyszedł głosić pokój, zbawienie, wolność oraz "rok łaski od Pana". Pod znakiem tego proroctwa rozpoczyna się więc nowy rok kościelny w obrządku bizantyjskim.
Św. Symeon (Symeōn, ndm, słuchać hbr) pochodził z rodziny pasterskiej. Urodził się pod koniec IV wieku w pobliżu Antiochii Syryjskiej. Po śmierci rodziców i rodzeństwa, w wieku 18 lat, sprzedał majątek, pieniądze rozdał ubogim i został zakonnikiem-eremitą. Wkrótce opuścił klasztor i prowadził życie pustelnicze. Wystawił sobie słup z małą platformą, na którym spędził ok. 40 lat. Ludność okoliczna przynosiła mu pokarm, który ograniczał do minimum, chłoszcząc swe ciało nieustannym postem. Słup służył mu za ambonę, z której nauczał prawd wiary. Przychodzono do Świętego po porady, proszono o wstawiennictwo. W wieku 103 lat, roku 459, odszedł do Pana.
Sobór, Synaksis, Najświętszej Bogurodzicy w Miazenach, obchodzi się dla uczczenia cudownej ikony Bogurodzicy, którą w obawie przed obrazoburcami wrzucono do stawu, a po wielu latach odnaleziono nieuszkodzoną. Jest czczona w klasztorze w Miazenach blisko Meliteny w Armenii.
Św. Aitalas (Aeithalas, ofiarowany Bogu prsk) poniósł męczeństwo w Persji za króla Sapora II w 355 roku. W Persji, gdzie panująca dynastia pozostała wierna mazdeizmowi, chrześcijaństwo, przenikające tu od prze­szło stu pięćdziesięciu lat, nie uzyskało oficjalnego po­parcia, wręcz przeciwnie! Dwaj pierwsi Saporzy uznając, że „chrześcijanie dzielą uczucia ich wroga, cesarza", traktowali ich jak buntowników. Nastał okres okrutnych prześladowań, w czasie których zginęło tysiące męczen­ników (Sozomenos mówi nawet o szesnastu tysiącach) ustały one dopiero w końcu IV wieku, po zawarciu poko­ju z Rzymem. W roku 410 na synodzie w Persji, ustalo­no listę czterdziestu biskupów. Od tego czasu Kościół w Iranie, odłączony od Cezarei, swej odległej duchowej metropolii, rozwijał się pomyślnie aż do zalewu islamu (por. Rops D., Kościół pierwszych wieków, Warszawa 1969, s.569).
Świętych czterdziestu niewiast pochodziło z Heraklei w Tracji. Ich przewodnikiem był diakon Ammon, który je nauczał o królestwie niebieskim. Umarły śmiercią męczeńską za Licyniusza około roku 321/323.
Święci męczennicy Kalista (kalliste, największe piękno gr) i jej rodzeni bracia Ewod (euodos, łatwy do przebycia gr) Hermogen (hermogenes, z rodu Hermesa gr), chrześcijanie z Nikomedii, zostali postawieni przed pogańskim sądem za wyznawanie wiary w Chrystusa. Odmówili złożenia ofiar bóstwom, za co zostali ścięci mieczem w 309 roku (patrz 9 marca).
Jozue (hebr. Jehoszua', Jeszua' Jahwe zbawieniem, gr. Iesus, łac. Josue, Iesus), syn Nuna z pokolenia Efraima, urodzony w Egipcie. Był jednym z książąt i wodzów Izraela podczas wędrówki po pustyni, sługą Mojżesza, dowódcą w walce z Amalekitami, wywiadowcą badającym Kanaan, z polecenia Boga następcą Mojżesza; wprowadził Izraelitów do Ziemi Obiecanej, przewodził Izraeli­tom w jej zdobyciu i podzielił ją między nich; zmarł w swej posiadłości Timnat-Serach w górach Efraima przeżywszy 110 lat; był posłuszny i ufający Bogu, mądry, nazwany w Syr 46,1-8 prorokiem. Ostatnio Jozuego łączy się z osobą Jozjasza, króla reformatora, upatrując w nim wzór króla Judy bądź Izraela; jemu też przypisuje się autorstwo księgi Jozuego i Pwt 34,4-12 - jeden z traktatów talmudycznych (por. Szwarc U., Jozue, w: EK t. 8, Lublin 2000, kol. 108-109).
TROPARION o Indykcji, ton 2.
Sprawco wszelkiego stworzenia,* Który Swej władzy poddałeś chwile i wieki.* Dzięki modlitwom Bogurodzicy* błogosław, Panie, początek roku Twej dobroci,* zachowując w pokoju święty Kościół* oraz Twój wierny naród; i daj nam zbawienie.
TROPARION o św. Symeonie, ton 1.
Kolumną cierpliwości stałeś się, błogosławiony Symeonie,* naśladowałeś gorliwie praojców:* Hioba w cierpieniach, Józefa w doświadczeniach* i, będąc w ciele, sposób życia prowadziłeś na wzór aniołów.* Święty Symeonie, nasz ojcze,* proś o zbawienie dusz naszych.
TROPARION o Bogurodzicy, ton 1.
Witaj, Pełnałaski, Bogurodzico Dziewico,* ucieczko i obrono rodzaju ludzkiego.* Z ciebie przyjął ciało Zbawiciel świata.* Tylko ty jesteś Matką i Dziewicą,* zawsze błogosławiona i pełna chwały,* proś Chrystusa Boga o pokój dla całego świata.
KONTAKION o Indykcji, ton 2.
Chryste Królu, Który masz mieszkanie w niebie,* Stworzycielu i Panie rzeczy widzialnych i niewidzialnych,* Któryś stworzył dni i noce, chwile i wieki!* Błogosław teraz początek roku, najmiłosierniejszy Panie,* strzeż i zachowaj w pokoju Swój Kościół, miasta i wioski,* wszystkie klasztory i Swój naród.
KONTAKION o Symeonie, ton 2.
Szukając tego, co w górze,* związany z tym, co na dole,* ze słupa zrobiłeś wóz ognisty;* przez to stałeś się współmieszkańcem aniołów,* modląc się nieustannie* do Chrystusa Boga za nas wszystkich.
PROKIMEN, ton 3.
Ps 146,5 i 1.
Wielki Pan nasz i wielka moc Jego,* a mądrości Jego nie masz liczby.
Stych: Chwalcie Pana, bo dobry jest psalm, Bogu naszemu niech będzie wdzięczna i ozdobna chwała.
Apostoł: 1Tm 2,1-7.
ALLELUJA
Ps 64,2 i 12.
Tobie przystoi pieśń, Boże, na Syjonie i Tobie oddadzą ślub w Jeruzalem.
Stych: Ty uwieńczysz rok plonami rocznymi z szczodrobliwości Twojej.
Ewangelia: Łk 4,16-22a.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 64,12.
Ty uwieńczysz rok plonami rocznymi z szczodrobliwości Twojej,* alleluja 3x.

niedziela, 6 września 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 6.IX.2015

Sława Isusu Chrystu!1) Rozkład celebracji w cerkwi lubelskiej na najbliższy tydzień:


11.IX.2015 (piątek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - wspomnienie Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela (Hławosiky) - teksty święta w przekładzie śp. o. archim. Romana Piętki MIC pod ogłoszeniami

12.IX.2015 (sobota) 18.00 Nieszpory

13.IX.2015 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Zgodnie z naszym prawem eparchialnym, kwota zebrana na tacę w pierwszą niedzielę każdego miesiąca stanowi cathedraticum i winna być przekazana Kurii Metropolitalnej. Zgodnie z informacją podaną 5 lipca br.,  z uwagi na przewidywane trudności techniczne z należytym obliczeniem kwoty cathedraticum sierpniowego, "taca" z I niedzieli lipca (245 zł. 70 gr.) została podwojona, zaokrąglona w górę do pełnych setek i wpłacona na konto Kurii jako cathedraticum za lipiec i sierpień (z góry). Ponieważ jednak kwota "tacy" z 2 sieronia br. została obliczona i wynosi 164 zł. 40 gr., wypada skorygować kalkulację cathedraticum za cały III kwartał br. Otóż łączna kwota faktycznie zebrana wynosi 245,7 (5.VII) + 164,4 (2.VIII) + 207,2 (dziś)=617,3. Od tejże kwoty odjąć wypada wpłacone w lipcu 500 zł. plus koszty przekazu (3 zł.). Wynik, czyli 114 zł. 30 gr., po strąceniu 3 zł. na koszty przekazu, zostanie wpłacony na konto Kurii Metropolitalnej jako cathedraticum wrześniowe. Różnicę między kwotą owej daniny a faktycznym stanem dzisiejszej "tacy" zaliczy się na poczet przychodów Parafii (207,2-114,3=92,9).

3) Uwzględniając wyliczenia z pkt 2 oraz fakt, że do skrzynki świeczkowej w ostatnim tygodniu zebrano łącznie 29 zł. 69 gr., suma środków dostępnych w gotówce wynosi obecnie 381 zł. 39 gr.(92,9+29,69+258,8=381,39). 

29 ♀ Ścięcie czcigodnej Głowy czcigodnego i chwalebnego proroka i poprzednika JANA CHRZCICIELA. Dzień postny.
                Herod Antypas kazał ściąć głowę św. Janowi około Paschy. Ta data jest raczej rocznicą poświęcenia kościoła w Sebaście w Samarii, gdzie czczono grób Poprzednika i proroka Eliasza. Stąd to święto zostało rozciągnięte na cały Kościół.
           
TROPARION, ton 2.
Wspomnieniu sprawiedliwego towarzyszą pochwały.* Tobie zaś, Poprzedniku Pański, wystarczy Jego świadectwo.* Ty naprawdę jesteś największy z proroków,* bo zostałeś uznany godnym ochrzcić w falach Przepowiedzianego.* Cierpiałeś więc za prawdę z radością,* i będąc w otchłani zwiastowałeś wcielonego Boga,* Który gładzi grzech świata* i okazuje nam wielkie miłosierdzie.

KONTAKION, ton 5.
Chwalebne ścięcie Poprzednika było bożym zamysłem,* aby przebywającym w otchłani zwiastował przyjście Zbawiciela.* Niech więc płacze Herodiada, która poprosiła o przestępne zabójstwo,* bo umiłowała nie prawo boże i nie wieczne życie,* ale złudne i doczesne.

PROKIMEN, ton 7.
Ps 63,11 i 2.
Sprawiedliwy będzie się weselił w Panu* i będzie w Nim miał nadzieję.
Stych: Wysłuchaj, Boże, prośbę moją, gdy się modlę.
ALLELUJA
Ps 91,13 i 14.
Sprawiedliwy jak palma rozkwitnie, rozmnoży się jak cedr na Libanie.
Stych: Zasadzeni w domu Pańskim, zakwitną w dziedzińcach domu Boga naszego.


Apostoł: Dz 13,25-33a. Ewangelia: Mk 6,14-30.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 111,7.
W wiecznej pamięci będzie sprawiedliwy,* nie będzie się bał złych pogłosek,* alleluja 3x.