niedziela, 25 maja 2014

Lublin: ogłoszenia parafialne 18.V.2014

CHRYSTOS WOSKRESE!


1) Porządek celebracji na następny tydzień jest następujący:


29.V.2014 (czwartek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - święto Wniebowstąpienia Pańskiego*

1.VI.2014 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Zachęcamy do zapoznania się z protokołem ostatniego posiedzenia Rady Parafialnej z 18 bm.


3) Dzisiejsza zbiórka na tacę wraz z zawartością skrzyneczki świeczkowej (nie opróżnianej od kilku tygodni) wyniosła 252 zł. 23 gr. Kwota ta zostanie wpłacona na subkonto Rady Parafialnej (pomniejszona o 2 zł. 23 gr. tytułem częściowej refundacji kosztów przekazu). Dane subkonta Rady w protokole z 18 bm. (patrz link w pkt 2).

4) Poniżej publikujemy teksty zmienne Boskiej Liturgii na Wniebowstąpienie, w przekładzie śp. o. archim. Romana Piętki MIC na język polski:CZWARTEK
            Od dziś w Liturgii nie ma osobliwości paschalnych.
            Zakończenie uroczystości Wniebowstąpienia ma miejsce w piątek przed Piećdziesiątnicą.

 
Antyfona pierwsza
Ps 46,2-4 i 6.
- Wszystkie narody klaskajcie rękami,* wykrzykujcie Bogu głosem wesela.
Refren: Przez wstawiennictwo Bogurodzicy, zbaw nas, Zbawicielu.
- Albowiem Pan wysoki, straszny,* król wielki nad wszystką ziemią.
- Podbił ludy pod nas* i narody pod nogi nasze.

Antyfona druga

Ps 47,2-5.
- Wielki Pan i chwalebny bardzo* w mieście Boga naszego, na górze świętej Jego.
Refren: Zbaw nas, Synu Boży, wstępujący w chwale, śpiewających Ci: alleluja.
- Stoi mocno ku radości wszystkiej ziemi góra Syjon, strona północna,* miasto króla wielkiego.
- Bóg w domach jego będzie poznany,* kiedy go obroni.

Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze i na wieki wieków, amen. Jednorodzony Synu...

Antyfona trzecia

Ps 48,2-5.
- Słuchajcie tego wszystkie narody, bierzcie w uszy, którzy mieszkacie na świecie.
Troparion: Wniebowstąpiłeś chwalebnie, Chryste Boże nasz,* uweselając Swych uczniów obietnicą posłania Świętego Ducha,* i Swoim błogosławieństwem umacniając ich w przekonaniu,* że jesteś Synem Bożym, Zbawicielem świata.
- Wszyscy synowie ziemi i synowie człowieczy, wespół wszyscy: bogaty i ubogi.
- Usta moje będą mówiły mądrość, a rozmyślanie serca mego roztropność.

ŚPIEW NA WEJŚCIE

Ps 46,6.
Wstąpił Bóg wśród wesołego śpiewu i Pan przy głosie trąby.
TROPARION, ton 4.
Wniebowstąpiłeś chwalebnie, Chryste Boże nasz,* uweselając Swych uczniów obietnicą posłania Świętego Ducha,* i Swoim błogosławieństwem umacniając ich w przekonaniu,* że Ty jesteś Synem Bożym, Zbawicielem świata.
KONTAKION, ton 6.
Wykonałeś względem nas Boży plan zbawienia,* połączyłeś ziemię z niebem,* potem uniosłeś się w chwale, Chryste Boże nasz,* absolutnie się nie oddalając,* lecz pozostając nieodłączny* i wołając do kochających Cię: "Jam jest z Wami i nikt nie może wam szkodzić."
PROKIMEN, ton 7.
Ps 107,6 i 1.   
Podnieś się na niebiosa, Boże,* a po wszystkiej ziemi chwała Twoja.
Stych: Gotowe serce moje, Boże, gotowe serce moje, będę śpiewał i grał w chwale mojej.
Apostoł: Dz 1,1-12

ALLELUJA

Ps 46,6.
Wstąpił Bóg wśród wesołego śpiewu i Pan przy głosie trąby.
Stych: Wszystkie narody klaskajcie rękami, wykrzykujcie Bogu głosem wesela.
Ewangelia: Łk 24,36-53.

W miejsce Prawdziwie godną aż do Zakończenia uroczystości śpiewa się:
Uwielbiaj, duszo moja,* Dawcę życia wstępującego z ziemi do nieba.
Irmos: Ciebie, która w sposób przechodzący ludzkie pojęcie i słowa,
stałaś się Matką Boga
i niewymownie w czasie zrodziłaś Ponadczasowego,
my, wierni, jednomyślnie uwielbiamy.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 46,6.
Wstąpił Bóg wśród wesołego śpiewu* i Pan przy głosie trąby, alleluja 3x.
W miejsce Widzieliśmy światłość śpiewa się troparion o Wniebowstąpieniu aż do Zakończenia.

Lublin: protokół zebrania Rady Parafialnej 18.V.2014
                                                       ПРОТОКОЛ

                                           зборів Парафіяльної Ради
Греко-Кат. Парафії Різдва Пресв. Богородиці в Люблині від 18 травня 2014 р.

Збори були скликані о. парохом на год. 16.00 до парафіяльного дому по вул. Ботанічній 1.
ПРИСУТНІ: парох – митр. прот. Степан Батрух (голова), Януш Ковальчик (І заступник голови), диякон Петро Сивицький (секретар), Юрій Швайцовський, Ірина Шостак-Ковальчик, Євгенія Гучко, Катерина Дарвай-Дропко, Роман Мацюк (ІІ заступник голови).
ВІДСУТНЯ: Ірина Слюсаренко (неприсутність виправдана).
ГОЛОВУВАВ митр. прот. С. Батрух, протокол вів д-н П. Сивицький.

1) Збори відкрив молитвою о. парох.
2) О. парох представив присутнім листа Митрополита Перемисько-Варшавського від 28 квітня 2014 р. (№ 174/IV/2014), в якому Кир Іван Мартиняк схвалює і благословляє наші нові Ради – Парафіяльну і Економічну.
3) О. парох повідомив, що на деканальній зустрічі в Перемишлі 25 квітня 2014 р. було обрано мирянку нашої Парафії Христину Гарасимів та його ж самого в делегати на Єпархіяльний Собор 2014 року.
4) О. парох представив пропоновані напрямки роботи, сперті на пропозиції Парафії на Єпархіяльний Собор 2014 року (пор. протокол від 23 – в оригіналі помилково «22» - березня 2014 р.).
5) О. парох запропонував, щоби зустрічі Парафіяльної Ради відбувалися щомісяця, навіть у випадку відстустности настоятеля в Люблині. Головував би тоді на зборах І застурник голови Я. Ковальчик, який мав б також бути відповідальним за підготовку програми зборів. Пропозицію прийнято.
6) О. парох запропонував розподіл завдань членів Ради:

а) Логістично-організаційні справи: Я. Ковальчик і Ю. Швайцовський.
б) Літургійне життя: д-н П. Сивицький і Р. Мацюк.
в) Зовнішні контакти: І. Шостак-Ковальчик.
г) Фінанси і контакти з парафіянами-сеньйорами: К. Дарвай-Дропко.
ґ) Естетика храму: І. Слюсаренко (у співпраці з І. Шостак-Ковальчик та К. Дарвай-Дропко).
д) Контакти зі студентським середовищем – Є. Гучко.

Пропозиції було прийнято.

7) Проведено дискусію на тему парафіяльних фінансів. Вирішено, що гроші з таци (за винятком тих неділь чи свят, коли вони призначені на спеціяльні цілі) та свічкової скриньки будуть вплачуватися на субконто Ради, яким завідуватиме К. Дарвай-Дропко. Витрати з цього субконта будуть регулярно оприлюднюватися, щоби таким чином парафіяни мали свідомість щодо розміру своїх вкладень як громади та цілей, на які ці вкладення витрачатимуться. Продискутувавши питання внесків, вирішено їх поки що не вводити, але залишити за парафіянами право вибору, чи бажають надалі жертвувати гроші на парафію через тацу, чи вплачувати рівновартість на субконто Ради з позначкою darowizna na cele kultu religijnego (що дозволяє відрахувати ці гроші від оподаткованого прибутку), а на тацу кидати дрібні монети або нічого. Номер субконта буде доведений до відома парафіян.

8) Вступно визначено останню пятницю місяця, год. 18.00, як термін зборів Ради. Наступні збори передбачено на 30 травня 2014 р., год. 18.00, у парафіяьному будинку.

9) На цьому збори закінчено.
                                                                                 П Р О Т О К О Л І С Т


                                                                               диякон Петро СивицькийDANE SUBKONTA RADY PARAFIALNEJ:

POSIADACZ RACHUNKU: Parafia Greckokatolicka Narodzenia NMP w Lublinie

NUMER RACHUNKU: 23 1240 5497 1111 0010 5741 0585

(Konto jest założone w Banku PEKAO SA)


UWAGA! Wpłaty oznaczone jako darowizna na cele kultu religijnego można odliczyć od dochodu podlegającego opodatkowaniu PIT (podatek od dochodów osobistych). Odliczeniu podlegają kwoty do wysokości 6 % dochodu uzyskanego przez podatnika. Innymi słowy, za każde 100 zł. podarowane Parafii osoby płacące PIT wg. stawki 18 % otrzymają zwrot 18 zł. z Urzędu Skarbowego.


                                                                           

Warszawa-Śródmieście: ogłoszenia parafialne 25.V.2014


Podajemy za stroną WWW Ojców Bazylianów:

 OHOŁOSZENNIA

1) U najbłyżczyj czetwer, 29 trawnia, wypadaje swiato Woznesinnia Hospoda naszoho Isusa Chrysta. Swiati Liturhiji cioho dnia budut´ o hod. 1000 ta 1800.

2) Siohodni w naszij parafiji na dodatkowij Liturhiji o hod. 1300, hromadka naszych ditej uroczysto pryjme Swiate pryczastia. Wybaczajemoś, ałe switłycia pid cerkwoju siohodni nedostupna dla zahału wirnych.

3) Protiahom najbłyżczych dniw (ponediłok, sereda, czetwer) prochodytyme tak zwanyj «biłyj tyżdeń», koły to dity prychodiat´ wweczeri na Służbu Bożu w uroczystomu odiazi, podibno jak siohodni; todi oderżat´ dalszi pamjatky siohodnisznioho swiata. Toż u ci dni wweczeri ne bude Weczirni, natomist´ Mołebni do Materi Bożoji (majiwky) służytymut´sia odrazu pisla Liturhiji, tobto bila 1830 (na Wozne­sinnia – bila 1910). W inszi dni Mołebni służymo pisla Weczirni, tobto bila 1850.

4)  Mołytownyky na Dekadu misijnosti, pro jaki buła mowa u Zwernenni Błażenniszoho Swiatosława, można sobi wziaty bezkosztowno u ryznyci.

5) Z nahody 30-toji ricznyci wid perszoji Sarepty, w dniach 16-18 łypnia 2014 u Nowyci na Łemkiwszczyni płanujet´sia juwiłejna zustricz kołysznich ta teperisznich uczasnykiw Sarept. Prohrama zustriczi, umowy uczasti ta rejestracija na storinci

6)  Zustricz mołodi uweczeri pryswiaczena temi wyboriw ta sytuaciji w Ukrajini.

7)  Pryhadujemo informaciju wid Miżnarodnoho ahentstwa poserednyctwa praci EWL: ObecniemamydużmiejscpracywwielumiastachPolski, wktórychwymaganyjestkomunikatywnyjęzykpolskiwmowieipiśmie. Praca jest w pełni legalna, gwarantu­jemy zakwaterowanie i nie pobieramy opłat za pomoc w legalizacji ani za rekrutację. www.ewl.com.pl, biuro@ewl.com.pl, tel. 22 428 27 86; +48 503 480 814.

8) Siohodni deń wyboriw: w Ukrajini – Prezydenta, a w Polszczi – deputatiw do Jewroparłamentu. Zwyczajno dla nas ważływiszi wybory w Ukrajini. Dilnyczna wyborcza komisija u Warszawi znachodyt´sia u Posolstwi Ukrajiny, al. . Z wuł. Mjodowoji dojizd awtobusamy 116, 180 ta 503 do PlacuNaRozdrożu.

9) Mynułoji nedili w naszij parafiji oformyłaś mołytowna hrupa «Materiw u mołytwi». Witajemo jich jak ważływu składowu «Żywoji parafiji» i znak duchownoji jednosti z czysłennymy materijamy, jaki mołytwoju pidtrymujut´ ne tilky swoji ditej ałe j usich potrebujuczych pidtrymky j syły u riznych żyttiewych kłopotach i zmahanniach.

10) Namirennia Swiatych Liturhij:

900: pro mudrist´ hromady Ukrajiny u wyborach, za myr i złahodu w Ukrajini
1100: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1300: pro Boże błahosłowennia dla ditej I spowidi
1800: za †† Katerynu, Iwana, Katerynu, Petra

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia

pon. 700: za †† Katerynu, Iwana, Katerynu, Petra
1730: za zdorowja Ihoria
wiw. 700: za zdorowja: ……; – za † Pawła Żurat w 40. deń
1730: za †† Katerynu, Iwana, Katerynu, Petra
ser. 700: za †† Katerynu, Iwana, Katerynu, Petra
1730:
czet.: Woznesinnia Hospodnie
1000: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1800: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
pjat. 700: za †† Katerynu, Iwana, Katerynu, Petra
1730:pro dary Swiatoho Ducha dla Anny
sub. 700: za pomerłych: ……;
1730: za †† Katerynu, Iwana, Katerynu, Petra
ned. 900: pro Boże błahosłowennia dla s. Ołeny CZSWW
1100: za †† Katerynu, Iwana, Katerynu, Petra
1800: pro Boże błahosłowennia dla parafijan

poniedziałek, 19 maja 2014

Lublin - ogłoszenia parafialne 18.V.2014

CHRYSTOS WOSKRESE!


 1) Porządek celebracji w następnym tygodniu:


21.V.2014 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

24.V.2014 (sobota) 18.00 Nieszpory

25.V.2015 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) W niedzielę 18.V.2014 po południu odbyło się zebranie Rady Parafialnej, protokół z którego zostanie opublikowany osobno.

3) Utworzone zostało specjalne subkonto Rady Parafialnej (dane poniżej), na którym będą gromadzone środki pochodzące z ofiarności wiernych, przeznaczane na potrzeby Parafii, rozliczane publicznie. Zachęcamy do dobrowolnych wpłat - jeśli będą one oznaczone jako "darowizna na cele kultu religijnego", będzie można ofiarowane sumy odliczyć od dochodu obłożonego podatkiem PIT (do wysokości 6 %) dochodu.Subkonto

Parafia Greckokatolicka Narodzenia NMP
Al. Warszawska 71, 20-803 Lublin

Bank Pekao S.A. Oddział w Lublinie
 ul. Krakowskie Przedmieście 72

20-925 Lublin


Nr konta: 23 1240 5497 1111 0010 5741 0585

SWIFT –  PKOPPLPW
IBAN – PL 23 1240 5497 1111 0010 5741 0585


Warszawa-Śródmieście 18.V.2014: ogłoszenia parafialnePodajemy za witryną OO. Bazylianów:OHOŁOSZENNIA

1.Pryhadujemo, szczo siohodni o hod. 1330 w naszij switłyci pid cerkwoju widbu­det´sia zustricz z predstawnykamy Miżnarodnoji orhanizaciji w sprawach mihraciji pryswiaczena pytanniam praw mihrantiw u praktyci.

2.Mołodiżni zustriczi pryswiaczujut´ weczir do 70-ji ricznyci deportaciji krymśkych tatar i zaproszujut´ usich zacikawłenych na perehlad filmu “Chajtarma\" – pisla weczirnioji Liturhiji.

3.U najbłyżczu pjatnyciu, 23.05, o hod. 1900 w kosteli orionistiw pry wuł. Lindleya 12 widbudet´sia czerhowe ekumeniczne bohosłużinnia z nahody Dnia Bibliji. Zaproszujemo do spilnoji mołytwy.

4.Czerez tyżdeń w subotu w naszij parafiji widbudet´sia Persza spowid´, a w nedilu, 25.05, na dodatkowij Liturhiji o hod. 1300, uroczyste Swiate pryczastia hromadky naszych ditej. Cijeji nedili switłycia pid cerkwoju ne bude dostupna dla zahału wirnych.

5.Mołytownyky na Dekadu misijnosti, pro jaku buła mowa u Zwernenni Błażen­ni­szoho, można sobi wziaty bezkosztowno u ryznyci. Bilszu kilkist´ otrymajemo protiahom tyżnia.

6.Ukrajinśka subotnia szkoła u Warszawi szukaje wczytela ukrajinśkoji mowy. Za toczniszymy informacijamy pysaty na adresu: info@uaszkola.pl

7.2014 roku wypowniujet´sia 30 rokiw wid perszoji Sarepty, jaku prowiw u Nowyci o. Ja. Madzelan. Z cijeji nahody 16-18 łypnia 2014 r u Nowyci płanujet´sia juwiłejna zustricz kołysznich ta teperisznich uczasnykiw Sarept. Prohrama zustriczi, umowy uczasti ta rejestracija na storinci www.sarepta.pl

8.Pro łekciji na temu Pryrodni techniky ozdorowłennia, Szkoła wyżywannia toszczo, jaki widbudut´sia w seredu wid 16 hodyny w Domi żurnalistiw pry wuł. Foksal 3/5 toczniszi informaciji na afiszi u prytwori.

9.Informacija wid Miżnarodnoho ahentstwa poserednyctwa praci EWL: Obecnie mamy dużo miejsc pracy w wielu miastach Polski, w których wymagany jest komunikatywny język polski w mowie i piśmie. Praca jest w pełni legalna, gwarantu­jemy zakwaterowanie i nie pobieramy opłat za pomoc w legalizacji ani za rekrutację. www.ewl.com.pl, biuro@ewl.com.pl, tel. 22 428 27 86; +48 503 480 814.

10.«Switowyj Konhres Ukrajinciw zakłykaje wsich ukrajinśkych hromadian w Ukrajini ta za jiji meżamy wziaty uczast´ u wyborach Prezydenta Ukrajiny, jakyj by zmih objednaty wsiu derżawu ta neuchylno dbaty za utwerdżennia jiji nezałeżno­sti, terytorialnoji cilisnosti ta procwitannia. Siohodni duże ważływo, szczob kożen hromadianyn Ukrajiny uswidomyw wyriszalnu rol cych wyboriw i kożnoho hołosu dla majbutnioho swojeji derżawy». My pryjednujemosia do cioho zakłyku. Szczob wziaty uczast´ u wyborach, pered tym neobchidno rejestruwatysia u wyborczij dilnyci. Siohodni praktyczno ostannij deń dla toho, szczob zarejestruwatysia w Posolstwi/Konsulstwi, – do hodyny 20.00(!).

11.Namirennia Swiatych Liturhij:

900: za † Wasyla Andrijko
1100: pro Boże błahosłowennia dla Iryny; – za zdorowja chworoho Anatolija
1800: za duszi w czystyłyszczi;

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia

pon. 700: za duszi w czystyłyszczi
1730: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
wiw. 700: za zdorowja: ……
1730: za duszi w czystyłyszczi
ser. 700: za †† Katerynu, Iwana, Katerynu, Petra
1730: podiaczna za dar zciłennia wid Anny
czet. 700: za †† Katerynu, Iwana, Katerynu, Petra
1730: za †† Rozaliju, Kazymyra, Iwana
pjat. 700: za †† Katerynu, Iwana, Katerynu, Petra
1730:pro Boże błahosłowennia dla Oksany; Petra, Hałyny, Romana, Iryny
sub. 700: za pomerłych: ……; za † Bohdana w 40 deń
1730: za †† Katerynu, Iwana, Katerynu, Petra
ned. 900: pro mudrist´ hromady Ukrajiny u wyborach, za myr i złahodu w Ukrajini
1100: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1300: pro Boże błahosłowennia dla ditej I spowidi
1800: za †† Katerynu, Iwana, Katerynu, Petra

niedziela, 11 maja 2014

Lublin - ogłoszenia parafialne 11.V.2014

CHRYSTOS WOSKRESE! 1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej na następny tydzień:


15.V.2014 (czwartek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

17.V.2014 (sobota) 18.00 Nieszpory

18.V.2014 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Uprzejmie informujemy, że JE Ks. Abp Jan Martyniak, Metropolita Przemysko-Warszawski, pismem z dnia 28 kwietnia br. (nr 174/IV/2014) zatwierdził skład obu naszych parafialnych rad - duszpasterskiej i ekonomicznej.

Warszawa-Śródmieście: ogłoszenia parafialne 11.V.2014Podajemy za stroną OO. Bazylianów:

 OHOŁOSZENNIA

1. Siohodni uweczeri, pisla Liturhiji, w naszij cerkwi widbudet´sia koncert relihijnoji muzyky u wykonanni choru «Borysten» z Paryża pid prowodom Lidiji Mykołenko. Chor widznaczajet´sia tym, szczo krim keriwnyka, usi spiwaky ce francuzy, a spiwajut´ w oryhinalnych słowjanśkych mowach – cerkowno-słowjanśkoju, ukrajinśkoju. U prohrami twory Czesnokowa, Bortnian­śkoho, Hnatyszyna ta in. Serdeczno zaproszujemo na cej koncert.

2. Fond \"Nasz Wybir\" zaproszuje hromadian Ukrajiny na «zustricz z keriwnykom Konsulśkoho widdiłu u Warszawi ta człenamy wyborczoji komisiji w sprawi prezy­dentśkych wyboriw, jaka widbudet´sia siohodni o hod. 1400 (!) w centri \"Ukraiński Świat\", ul. Nowy Świat 63. Opisla widbudet´sia zustricz iz kandydatamy u prezydenty ta jich predstawnykamy. Pisla zustriczej można bude staty na tymczasowyj konsul­śkyj oblik u Konsulstwi (al. Szucha 7), tomu wiźmit´ z soboju potribni dokumenty!»

3. U najbłyżczu nedilu, 18.05, o hod. 1330 w naszij switłyci pid cerkwoju widbudet´sia zustricz z predstawnykamy Miżnarodnoji orhanizaciji w sprawach mihraciji pryswiaczena pytanniam praw mihrantiw u praktyci.

4. Czerez dwi nedili w naszij parafiji widbudet´sia Persza spowid´ (w subotu) i uroczyste Swiate pryczastia (w nedilu, 25.05) hromadky naszych ditej. Cijeji nedili switłycia pid cerkwoju ne bude dostupna dla zahału wirnych.

5. Protiahom trawnia, w budni, pisla Weczirni tobto bila hod. 1845, służymo Mołebni do Materi Bożoji.

6. Pryhadujemo, szczo szcze siohodni do skryńky Myłostynia dla potrebujuczych można składaty dobrowilni pożertwy na likuwannia 17-ty litnioji Inny, diwczyny z Ukrajiny, w jakoji wyjawyły łejkoz (białaczka).

8. Mynułoho czetwerha upokojiwsia sw. p. Jewhen Matejko, nar. 1942 roku, dowho­litnij praciwnyk (impresario) Kamernoji opery u Warszawi, hreko-katołyk. Para­stas za pokijnoho widsłużymo zawtra o hod. 1900 w kapłyci pochoronnoho zawe­dennia «Służew» pry wuł. Fosa 17. U wiwtorok o hod. 1000 pochoronna Liturhija w naszij cerkwi, a pochowannia nastupnoho dnia w ridnomu seli Pozdiacz (siohodni: Leszno) bila Peremyszla. Pokijnoho poruczajemo Waszym swiatym mołytwam.

9. Namirennia Swiatych Liturhij:

900: – za duszi w czystyłyszczi
– za myr ta złahodu w Ukrajini
1100: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1800: w namirenni Chrystyny, Bożeny, Mychajła, Edwarda

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia

pon. 700: za duszi w czystyłyszczi
1730: – pro Boże błahosłowennia dla Łesi
– za † Annu j usich z rodyny Owczar
wiw. 700: za zdorowja: ……
1730: za duszi w czystyłyszczi
ser. 700: za duszi w czystyłyszczi
1730: za † Annu Parus
czet. 700: za duszi w czystyłyszczi
1730: za zdorowja Andrija, Olhy, Wasyla, Natali, Hali, Jarosława, Romana, Myrosława, Wołodymyra, Łesi, Ołeha, Jarosława, Ołeksija, Hanny, Wiktora
pjat. 700: za duszi w czystyłyszczi
1730:
sub. 700: za pomerłych: ……
1730: za duszi w czystyłyszczi
ned. 900: za † Wasyla Andrijko
1100: pro Boże błahosłowennia dla Iryny
1800: za duszi w czystyłyszczi


niedziela, 4 maja 2014

Lublin - ogłoszenia parafialne 4.VI.2014

CHRYSTOS WOSKRESE!


1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej w najbliższym tygodniu:


8.V.2014 (czwartek) 18.00 - Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (wspomnienie Św. Apostoła i Ewangelisty Marka)

10.V.2014 (sobota) 18.00 - Nieszpory

11.V.2014 (niedziela) 10.00 - Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma2) W niedzielę po Liturgii odbędzie się koncert grupy Cherry Band.

Warszawa-Śródmieście


Publikujemy za stroną WWW Ojców Bazylianów:

 OHOŁOSZENNIA

1. W najbłyżczu nedilu, 11 trawnia uweczeri, pisla Liturhiji, w naszij cerkwi widbudet´sia koncert relihijnoji muzyky u wykonanni choru «Borysten» z Paryża pid prowodom Lidiji Mykołenko. Chor widznaczajet´sia tym, szczo krim keriwnyka, usi spiwaky ce francuzy, a spiwajut´ w oryhinalnych słowjanśkych mowach – cerkownosłowjanśkoju, ukrajinśkoju toszczo. U prohrami twory Czesnokowa, Bortnianśkoho, Hnatyszyna ta in. Serdeczno zaproszujemo na cej koncert.

2. Fond \"Nasz Wybir\" zaproszuje usich na zustricz w sprawi prezydentśkych wyboriw, jaka widbudet´sia 11 trawnia 2014 r. o hod. 1330 w centri \"Ukraiński Świat\", ul. Nowy Świat 63

3. Mynułoji seredy, 30 kwitnia, w Domi artysty plastyka pry wuł. Mazowieckij 11a widbułoś widkryttia wystawky ikon «Swiati Wołyni», jaki postały pid czas III Miżnarodnoho płeneru ikonopysu u seli Zamłynnia bila Lubomla na Wołyni. Płener prochodyw w dniach 15 – 28 łypnia 2013 roku; wystawka widkryta tilky do 5 trawnia. Bilsze informaciji na www.bazylianie.pl

4. Odyn z uczasnykiw zhadanoho płeneru, ukrajinśkyj chudożnyk Dmytro Hordica, matyme okremu wystawku swojich własnych ikon w kosteli sw. Brata Alberta na Teatralnij Płoszczi, 18. Widkryttia w subotu, 10.05.2014, hod. 1830; trywatyme do 25.05.2014.

5. Protiahom trawnia, w budni, pisla Weczirni tobto bila hod. 1845, służymo Mołebni do Materi Bożoji.

6. Nahadujemo, szczo krim katechyzaciji ditej i szkilnoji mołodi w ramkach «subotnioji szkoły» ta pry cerkwi, w naszij parafiji prowodiat´sia szcze nastupni zustriczi:
– katechyzacija starszoji mołodi pisla Liturhiji o 1100 u małomu pidwali,
– weczirni zustriczi mołodi pisla Liturhiji o 1800 u wełykomu pidwali,
– hrupa «Materi w mołytwi» – pisla Liturhiji o 1100 w katechetycznomu zali,
– «Biblijnyj krużok» w seredy pisla Liturhiji o 1730 w katechetycznomu zali,
– Dwiczi w roci, wesnoju i osinniu, prowodiat´sia zaniattia pered-podrużnioho kursu.

7. Pryhadujemo, szczo w ryznyci można prydbaty nowyj nomer Błahowista (№ 4/2014) w nezminenij cini 3,50 zł.
a takoż taki knyżky, jak:
- I. Hałagida, Między Moskwą, Warszawą i Watykanem. Dzieje Kościoła greckokatolickiego w Polsce w latach 1944-1970;
- Katalog druków cyrylicznych XVI-XVIII wieków w zbiorach biblioteki klasztoru oo. Bazylianów w Warszawie, oprac. Roman Lepak OSBM;
- Nebo nasuszczne. Polśka relihijna poezija periodu pontyfikatu Iwana Pawła II, uporiadkuwannia i perekład R. Kramar;
- Bożestwenna Liturhija z komentarem ta zminnymy czastynamy. Tekst ukrajinśko-polśkyj, ta inszi mołytownyky, cerkowni spiwanyky, kompakt-dysky z cerkownoju muzykoju toszczo.

8. Cymy dniamy do nas zwernułysia z prochanniam dopomohty u likuwanni 17-ty litnioji Inny Łukaniuk, w jakoji wyjawyły łejkoz (białaczka). Kurs likuwannia Inna prochodyt´ w Warszawśkij dytiaczij likarni na Litewśkij, zaraz wona je na druhomu z szesty etapiw likuwannia i prybłyznyj koszt wynese szcze bila 180 000 zł. Pożertwy na dopomohu można składaty, siohodni i za tyżdeń do skryńky – Myłostynia dla potrebujuczych.

9. Namirennia Swiatych Liturhij:

900:za zdorowja i Bożu błahodat´ dla Jurija ta rodyn Melnykiw i Wyszynśkych; w namirenni Mariji; Sofiji, Seweryna, Anny, Tadeja, Liliji, Jarosławy
1100:pro Boże błahosłowennia dla rodyny Wusiw: Mychajła, Beaty, Zenona, Andrija, Mykołaja
1800: za duszi w czystyłyszczi

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia

pon. 700: za duszi w czystyłyszczi
1730: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Jurija i joho simji
wiw. 700: za zdorowja: ……
1730: za duszi w czystyłyszczi
ser. 700: za duszi w czystyłyszczi
1730: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
czet. 700: za duszi w czystyłyszczi
1730: za †† Bohdana, Mariju, Romana, Katerynu
pjat. 700: za duszi w czystyłyszczi
1730:
sub. 700: za pomerłych: ……;
1730: za duszi w czystyłyszczi
ned. 900: za duszi w czystyłyszczi
1100: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1800: w namirenni Chrystyny, Bożeny, Mychajła, Edwarda