poniedziałek, 31 marca 2014

Parafia warszawska szykuje się do zebrania wiernych ws. Zgromadzenia Eparchialnego 2014Parafia Greckokatolicka pw. Zaśnięcia NMP w Warszawie, przygotowując się do zebrania wiernych z okazji przygotowań do Zgromadzenia Eparchialnego 2014, opublikowała interesujący materiał pomocniczy (oryginał alfabetem ukraińskim na www.bazylianie.pl).

Żywa parafija – misce zustriczi z żywym Chrystom - materiały dla parafijalnych zboriw


Parafija – ce misce, de najczastisze zarodżujet´sia, zrostaje i dozriwaje swiatist´ chrystyjanyna. Tomu Synod Jepyskopiw UHKC 2011 roku, bażajuczy duchownoho widnowłennia wsijeji naszoji Cerkwy, zwernuw osobływu uwahu na parafiju – osnownu czastku Bożoho ludu, jaka pid prowodom jepyskopa jak swoho otcia i wczytela wiry, zmahaje do swiatosti. Prohrama, szczo jiji zatwerdyw Swiaszczennyj Synod, nazywajet´sia «Żywa parafija – misce zustriczi z żywym Chrystom». Zawdanniam cijeji duszpastyrśkoji prohramy je dopomohty wsim wirnym naszoji Cerkwy nawczytysia «żyty na wpodobu Bohowi» (1 Soł. 4, 1), szczob takym czynom zrostaty u swiatosti i w jednosti w Isusi Chrysti (iz prohramnoho posłannia Błażenniszoho Swiatosława).

Dla kraszczoho wywczennia stanu naszych parafij Synod Jepyskopiw UHKC pryjniaw riszennia,
szczob u 2014 r., u wsich jeparchijach naszoji Cerkwy, prowesty jeparchialni sobory, tobto roboczi zibrannia predstawnykiw poodynokych jeparchij: duchowenstwa, monaszestwa i myrian, jaki majut´ zadumu­watysia nad aktualnymy potrebamy ta probłemamy Cerkwy (iz Zwernennia Władyk UHKC w Polszczi).

Błażenniszyj Swiatosław wyznaczyw szist´ składowych żywoji parafiji. Iduczy za cijeju schemoju sprobujmo pryzadumatyś, nad dejakymy zapytanniamy – widnosno naszoji parafiji u Warszawi ta ciłoji naszoji Cerkwy, zokrema cijeji czastyny, jaka je w Polszczi. Pryhlańmosia do nych, pryzadumajmoś, porozmowlajmo miż soboju. Podumajmo, szczo treba nam zminyty, szczo pokraszczyty, szczo dopownyty, szczob i nasza warszawśka parafija stawałasia szczoraz kraszczym miscem zustriczi kożnoho z nas z żywym Chrystom.

1. Boże słowo i katechyzacija.

Szczonedilna propowid´. Katecheza w szkołach i pry parafiji – tematyka, forma, prohramy nawczannia. Parafijalni rekołekciji. Pidhotowka do Swiatych Tajinstw – chreszczennia, perszoji spowidi, podrużżia toszczo. Spiwpracia katechytiw z bat´kamy.

Osobystyj ispyt sumlinnia: czy bażaju zrostaty w piznanni Boha, joho objawłenych prawd i nauky Cerkwy? Czy u mene wdoma je Biblija i Katechyzm Ukrajinśkoji Hreko-Katołyćkoji Cerkwy? Czytaju jich? Czy w naszij chati wedut´sia rozmowy pro wiru?

Pro parafiju: Czy nasza parafija robyt´ use możływe, szczob kożnyj mih zrostaty u wiri? Czy można w parafiji kraszcze orhanizuwaty prohramy dla ditej, mołodi, doros­łych, jaki spryjały b hłybszomu rozuminniu Swiatoho pyśma i Peredannia Cerkwy? Czy mołodi bat´ky znachodiat´ u naszij parafiji pidtrymku u wychowanni swojich ditej u wiri? Czy je w nas dostupna knyharnia abo czytalnia, de buła b riznoho rodu relihijna literatura?

2. Liturhija i mołytwa.

Służba Boża w nedili i swiata; w budni. Inszi liturhijni Bohosłużinnia (Weczirnia, Utrenia, Liturhija Raniszeoswiaczenych Dariw), Akafisty, Mołebni toszczo. Spowid´ i Swiate Pryczastia; inszi Swiati Tajinstwa. Powedinka pid czas Bohosłużiń, powedinka u chrami poza Bohosłużinniamy. Mołytowni hrupy. Cerkownyj spiw. Czytannia Swiatoho Pyśma. Mołytwa w simji. Posty.

Osobystyj ispyt sumlinnia: Czy suprowodżuju swoje żyttia rewnoju ta hłybokoju mołytwoju? Czy beru aktywnu uczast´ u Bohosłużinniach? Czy rehularno spowidajusia i praciuju nad swojeju poprawoju?

Pro parafiju: czy nasza parafija robyt´ use, szczob Bohosłużinnia służyłyś dostojno, uroczysto, z mołytownym widczuttiam? Czy naszi parafijany majut´ dostup do mołytownykiw? Jaku uczast´ u liturhijnomu żytti berut´ naszi dity ta mołod´? Czy nasza parafija nałeżno bereże swoju schidno-chrystyjanśku spadszczynu?

3. Służinnia błyżniomu (dyjakonija).

Jak szukaty i znachodyty tych, szczo potrebujut´ socialnoji dopomohy? Jak sprawno dopomahaty? Rody dopomohy: materialna, duchowna, mołytowna, psychołohiczna, fachowa porada, konsultaciji zi specialistamy. Posłuha chworym.

Osobystyj ispyt sumlinnia: czy beru bezposeredniu uczast´ u błahodijnij dijalnosti u Cerkwi? Jak reahuju, koły ludyna w potrebi zjawlajet´sia pered dweryma moho domu, abo koły zustriczaju taku na wułyci? Czy zaochoczuju słowamy i żywym prykładom człeniw mojeji simji do dobrodijnoji dijalnosti? Czy wmiju pobaczyty obłyczczia Chrysta u obłyczczi inszoji ludyny, takoż cijeji zanedbanoji, neochajnoji, bidnoji.

Pro parafiju: Czy nasza parafija zdijsniuje zachody socialnoji opiky abo dopomohy? Czy w naszij parafiji orhanizowana pidtrymka starszych, nemicznych, nepownosprawnych, syrit? Czy myriany berut´ uczast´ u cych zachodach? Czy nasza parafijalna spilnota służyt´ potrebujuczym, jaki żywut´ u naszomu misti?

4. Prowid – uprawlinnia daramy.

Kożen człen parafijalnoji spilnoty – ważływa, nepowtorna i neobchidna jiji czastyna. Swiaszczenyk – jak prykład dla myrian. Spiwpracia swiaszczenyka i parafijan. Parafijalna rada. Simja – domasznia cerkwa. Mołytwa za swiaszczenykiw. Dbannia pro nowi pokłykannia do duchownoho stanu.

Osobystyj ispyt sumlinnia: Jaki w mene dary wid Boha i czy wmiju jich, chocz czastkowo, widdaty czy pryswiatyty na spilnu koryst´ mojeji parafijalnoji spilnoty? Czy ja ludyna, z jakoju można łehko howoryty, spiwpraciuwaty i spiwżyty, abo czy ja zawżdy nastojuju na swojij dumci, koły jdet´sia pro spilnu diju i spilne dobro? Czy prydilaju nałeżnu uwahu Bożomu darowi, jakyj projawlajet´sia w inszych, ta wmiju zaochotyty jich do diji i spiwpraci?

Pro parafiju: Czy w naszij parafiji panuje harnyj duch spiwpraci miż parochom i lud´my? Czy w naszij parafiji je aktywne myrianstwo, jake tisno spiwpraciuje z duchowenstwom u riznych zachodach? Czy naszi parafijalni struktury harno koordynujut´ dary czasu, tałantu ta skarbu, szczo nymy Hospod´ nadilaje hromadu? Czy nasza parafija je seredowyszczem, de możut´ rosty pokłykannia do duchownoho, monaszoho stanu?

5. Jednist´, sopryczastia (kojnonija).

Buduwannia jednosti, zhody, duch spiwpraci u naszij parafiji. Konflikty i rozpodiły. Spiwpracia z susidnimy czy inszymy parafijamy. Spiwpracia z Cerkwamy inszych konfesij – ekumenizm. Widnoszennia do wirnych inszych konfesij – w parafiji, w misci praci, w inszych kruhach. Konfesijni naprużennia.

Osobystyj ispyt sumlinnia: Czy ja osobysto stawlusia z poszanoju i syniwśkoju widdanistiu do moho jepyskopa? Czy pid czas Bożestwennoji Liturhiji ja nasprawdi starajuś mołytysia za Papu Rymśkoho, naszoho Patriarcha, moho Mytropołyta i Jepyskopa? Czy ja osobysto namahajusia płekaty duch jednosti, zhody i złahody w chrystyjanśkij spilnoti? Czy moje simejne żyttia widobrażaje ce spilne chrystyjanśke pokłykannia żyty «odnym sercem i odnijeju duszeju»? Czy ne nałeżu do tych, chto stworiuje konflikty w parafijalnij spilnoti? Czy widczuwaju prynałeżnist´ do parafiji i widpowidalnist´ za neji u nowomu misci perebuwannia? Czy możu skazaty: Ce «moja» parafija?

Pro parafiju: Jaka atmosfera panuje w naszij parafiji? Wona prytiahaje ludej, czy widsztowchuje? Czy prydilajemo my dostatnio uwahy takym zachodam, jaki budujut´ i zmicniujut´ parafiju jak jedynu spilnotu? Czy naszi dity rostut´ z widczuttiam, szczo wony nałeżat´ do naszoji parafijalnoji rodyny? Czy nasza parafija może podiłytyś doswidom ekumenicznoji spiwpraci? Czy nasza parafija praktykuje duchownyj ekumenizm (mołytyś i hariacze bażaty jednosti Cerkow)?

6. Misijnyj duch.

Osobystyj ispyt sumlinnia: Czy ja płekaju misijnyj duch u mojemu żytti? Czy z mojeji powedinky wydno, szczo ja chrystyjanyn? Czy widważuś z czużymy lud´my poczynaty rozmowu pro Boha, pro wiru, pro chrystyjanśkyj pohlad na rizni suspilni pytannia?

Pro parafiju: Czy nasza parafijalna spilnota żywe misijnym duchom? Jak? Szczo można b zrobyty w naszij parafiji dla zmicnennia jiji swidczennia pro Chrysta na zowni? Czy nasza parafija płekaje dostupnist´ i widkrytist´, tobto hotownist´ diłytysia swojimy duchownymy skarbamy z usima, chto prahne zustriczi z Chrystom?

Pidsumky.

Z Pastyrśkoho łysta Błażenniszoho Swiatosława: Dorohi u Chrysti! Słuchajuczy czy czytajuczy ci riadky, ne odyn z was, możływo, podumaw: chto ż maje zdijsniuwaty ci taki ważływi j potribni zawdannia? Chto powynen podbaty pro te, szczob naszi parafiji buły sprawdi żywymy? Może, jepyskop? Może, nasz paroch razom z inszymy duszpastyriamy? Może, szcze trochy katechyty czy bohoposwiaczeni osoby, jakszczo jichnij monastyr znachodyt´sia na terytoriji parafiji? Widpowid´ na ci zapytannia prosta: za ożywłennia parafiji nese widpowidalnist´ kożen iz nas. Zapowidi Chrystowi stosujut´sia wsich bez wyniatku wirnych. Wsi my tworymo Jedynu, Swiatu, Sobornu i Apostolśku Cerkwu. Tomu wsi majemo buty «żywymy kameniamy» u budiwli naszoji parafiji, jaka je wtiłenniam cijeji Cerkwy w naszij miscewosti.

Tomu zakłykaju was usich: widczynit´ dweri swojich dusz i domiwok Chrystowi, doz­wolte Joho Swiatomu Duchowi was pereminyty, oczystyty i skripyty Bożoju lubowju! Zaproszuju usich – myrian, bohoposwiaczenych osib i duchowenstwo – do onowłennia naszoho cerkownoho buttia na ridnych zemlach i na posełenniach. Skripłeni Bożoju błahodattiu ta dowiroju do Joho Swiatoho Prowydinnia, jake wprodowż wikiw prowadyt´ naszu Cerkwu, berimosia do praci!

Oś dejaki probłemy, dumky, zapytannia, jaki pidkazuje nam Błażenniszyj Patriarch iz Synodom Jepyskopiw, jaki buły napraciowani w patriarszij komisiji ta na miżdekanalnych zustriczach w naszij Archyjeparchiji. Ałe możływo u Was na serci inszi pytannia. My choczemo poczuty pro nych, my z Parafijalnoju radoju choczemo Was posłuchaty pro wse, szczo widnosyt´sia do naszoji parafiji u Warszawi ta do żyttia i dijannia naszoji Cerkwy w Polszczi. Tomu płanujemo aż try zustriczi, szczob usim daty zmohu wysłowyty swoju dumku.

Budemo wdiaczni, koły do Waszych usnych wysłowiw zmożete dołuczyty korotke zjasuwannia pytannia na pyśmi. Ce połehszyt´ nam praciu nad opraciuwanniam poczutoho. Koły w kohoś trudnist´ wystupaty pryludno, zmożete załyszyty Waszu dumku tilky na pyśmi załyszajuczy Wasz pidpysanyj łystok u korobci, jaka bude dla cioho pidhotowana. Rozrachowujemo na Waszu szczyrist´, widwertist´ i poczuttia widpowidalnosti za swoju Cerkwu.

Czekajemo na Was w nedilu 6 kwitnia pisla Liturhiji o hod. 9:00 ta 18:00 ta 13 kwitnia pisla Liturhiji o hod. 11:00.

o. Petro Kuszka CZSWW, paroch,
z człenamy Parafijalnoji rady

Lublin - ogłoszenia parafialne 30.III.2014

Sława Isusu Chrystu!


1) Zapraszamy na Boską Liturgię św. Bazylego Wielkiego w V Niedzielę Wielkiego Postu (6.IV.2014), godz. 10.00

2) Przypominamy, że nadal czynna jest wystawa "OPUSZCZONE - RATOWANE. Greckokatolickie zespoły cerkiewne południowo-wschodniej Polski". Wystawa znajduje się w atrium Collegium Norwidianum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przy Al. Racławickich 14 w Lublinie. Można ją oglądać do 20 maja br. (poniedziałek - sobota, w godzinach 8.00 - 20.00).

3) Zachęcamy do lektury protokołu zebrania parafian z dnia 23 bm. (w oryginale omyłkowo 22 bm.), zawierającego nasze propozycje na Zgromadzenie Eparchialne (Przemyśl, 3-4.X.2014).

4) W piątek 11.IV.2014 odbędzie się doroczna pielgrzymka ku czci bł. Emiliana Kowcza, kapłana greckokatolickiego, męczennika z obozu na Majdanku.
niedziela, 30 marca 2014

Warszawa - ogłoszenia parafialne 30.III.2014OHOŁOSZENNIA

1. Szczyro diakujemo Bohu za swiatyj dar wełykopisnych rekołekcij ta Preoswiaszczennomu Władyci Jewhenu za jich prowedennia, za Boże słowo, jake tak szczedro zasiwaw u nas. Nechaj Hospod´ dozwołyt´ teper ciomu słowu prynosyty dobri płody w naszomu żytti, a Władyci nechaj błahosłowyt´ u joho nowomu służinni w naszij Mytropoliji ta na błaho ciłoji Chrystowoji Cerkwy.

2. Mynułoji nedili widbuwsia błahodijnyj aukcion pryswiaczenyj pam\jati naszoji parafijanky – Luby Pjetnoczko. Szczyro diakujemo usim, jaki joho zorhanizuwały i ne mensze szczyro diakujemo tym, jaki wyjawyły zrozuminnia dla joho ideji, sercem widczuły potrebu i wziały uczast´ u ciomu aukcioni, koszty z jakoho pryznaczeni na dopomohu ditiam z simej poterpiłych na Kyjiwśkomu Majdani.

3. Takoż siohodni można pryjednatysia do cijeji sprawy, kuplajuczy w ryznyci na pamjatku fotohrafiju – fotomontaż iz dorohy, jaku widbuw nasz warszawśkyj prapor z ikonoju Bohorodyci, wid ukrajinśkoji subotnioji szkoły po wuł. Ogrodowij, czerez naszu cerkwu na Mjodowij, aż na hołownu scenu Majdanu w Kyjewi. Wychidna cina – 10 zł, ałe zawżdy można pożertwuwaty bilsze….

4. W ryznyci można prydbaty takoż «Wełykodniu swiczku» hreko-katołyćkoho Karitasu w cini 15 zł. Dochid pryznaczenyj dla osib chworych, – ce jak dopomoha do zapłaty za recepty.

5. W najbłyżczu seredu, 3 kwitnia uweczeri służymo Utreniu z Pokajannym kanonom sw. Andrija Krytśkoho ta pokłonamy. O hod. 1700 (!) widsłużymo Liturhiju Raniszeoswiaczenych Dariw, widtak Utreniu z pokłonamy. W inszi dni Liturhiju Raniszeoswiaczenych Dariw służymo o 18-tij hodyni.

6. Najbłyżcza subota, 5 kwitnia, – Akafistowa subota. O hod.700 Sw. Liturhija, pisla neji bude Akafist do Preswiatoji Bohorodyci. Szczyro usich zaproszujemo do spilnoji mołytwy; zaochoczujemo takoż do spiwannia czy prokazu­wannia Akafistu w rodynach czy jak osobystu mołytwu.

7. Jednajuczyś z ciłoju naszoju Cerkwoju, u najbłyżczu nedilu prowedemo w naszij parafiji Akt poswiaty Ukrajiny pid Pokrow Presw. Bohorodyci. Stanet´sia ce naperedodni swiata Błahowiszczennia Presw. Bohor., jake wypadaje 7 kwitnia.

8. Do skarbonky można składaty pożertwy na kwity do Bożoho Hrobu.

9. U zwjazku z rozporiadżenniam naszych Władyk pro pidhotowku do Jeparchialnoho Soboru, pryswiaczenomu temi «Żywa parafija – misce zustriczi z żywym Chrystom», zahalni zustriczi z parafijanamy dla obhoworen­nia ta wybrannia tem, jaki powynni buty predmetom praci Soboru – widbudut´sia w nas u takych terminach:

6 kwitnia – pisla Liturhiji o 9-tij ta o 18-tij hodyni
13 kwitnia – pisla Liturhiji ob 11-tij hodyni.
Misce zustriczej – switłycia pid cerkwoju.
Dilanky, pro jaki treba nam podumaty, zjasowani na dodatkowomu łystku (synioho/zełenoho koloru) do naszoho Wisnyka.

10. W ryznyci można prydbaty knyżku «365 dniw z wełykym Mytropołytom. Rozdumy na szczodeń» iz wybranymy tekstamy z tworiw Mytropołyta Andreja Szeptyćkoho. Ce korotki czytannia na kożnyj deń roku.

11. Namirennia Swiatych Liturhij:

900:za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Mariji
1100: – za † Stepana Stachiwa
– pro boże błahosłowennia dla o. Ołeksija CZSWW
1800: za zahybłych w Kyjewi w 40-wyj deń (wid 18 lutoho)

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia

pon. 1800: za †† Bohdana ta ubytych na Majdani
wiw. 1800: za zdorowja: ……
ser. 1700(!): pro Bożu opiku dla Switłany ta jiji rodyny
czet. 1800:pro Boże błahosłowennia dla parafijan
pjat. 1800: w namirenni Mariji
sub. 700: za pomerłych: ……
1730:za †† Katerynu, Hryhorija i Alfredu Prociw
ned., 900: za † Wasyla Jaremczuka w 40-wyj deń
– pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1100: za † Anastasiju Maryn
1800: za †† Mariju i Mychajła Siroćkych

ŹRÓDŁO: WWW.BAZYLIANIE.PL

piątek, 28 marca 2014

Lublin: propozycje Parafii na Zgromadzenie Eparchialne (3-4.X.2014)                           ПРОТОКОЛ ПАРАФІЯЛЬНИХ ЗБОРІВ
       ПРОВЕДЕНИХ 22 БЕРЕЗНЯ 2014 РОКУ БОЖОГО В ЛЮБЛИНІ

[dane osób wybranych na członków rady parafialnej i kandydatów na delegatów świeckich Zgromadzenia usunięto]

3)    Ухвалено такі пропозиції тем для собору: 


ПРОВІД

1. Фундаментальне питання – чи УГКЦ в Польщі стратегічно зорієнтована на розвиток, чи на т.зв. «зберігання» (читай: повільний занепад)?
Це питання у світлі нашої реальности не має чисто риторичного характеру. Від відповіді на нього залежить напрямок дій у всіх чи майже всіх ділянках.
2. Аудит парафій.
Потрібно провести дослідження парафіяльного життя усіх греко-катлицьких громад Польщі. Які є в кожній парафії вияви релігійного життя? Скільки вірних (з урахуванням віку, громадянства, національної та мовної тотожности)? Скільки хрещень, дітей до першої сповіді, учнів на катехизації, шлюбів, смертей – і яка динаміка змін цих чисел за останні роки? У випадку кожної парафії слід спробувати знайти відповідь на питання: чи парафія розвивається, чи завмирає; чи є можливість розвиватися краще (евт. запобігти запепадові);  чи це можливо за рахунок збільшення народжуваности в молодих парафіяльних родинах, чи є перспектива розвитку за рахунок  приходу людей іззовні (імігранти, місцеві «конвертити»)? Для кожної парафії слід би зробити висновок: чи вона приречена радше на закриття (якщо так, то приблизно коли), чи має перспективи розвитку?
3. Створення Архиєпаріяльної  Душпастирської Ради.
Рада мала бути створена 9 років тому. Важливо, щоби врешті-решт покликати її до життя, не як формальну «прикрасу» без значення, але як дійсний дорадчий орган Владики.
4. Устроєво-адміністративні питання.
Досі належним чином не врегульована суб’єктність УГКЦ в польскому праві (УГКЦ не має статусу юридичної особи) та її законна відрубність від Церкви Римо-Католицької. Не устійнена належним чином назва Церкви і схема назви парафії. Наявність двох лише єпархій робить неможливим створення Синоду Єпископів Митрополії. Тому-то слід би постаратися про створення ще однієї або двох єпархій – якщо УГКЦ у Польщі має розвиватися. Якщо має іти в протилежному напрямку – слід залишити одну єпархію з митрополичим титулом і з центром у Варшаві. Програма-мінімум це корекція міжєпархіяльних кордонів, щоби Варшава, П’ясечно і Лодзь були в одній єпархії. Для парафій Центральної Польщі варто б створити окремий деканат, напр. Варшавсько-Люблинський.
5.  Офіційне і відкрите привернення свячень одружених кандидатів у пресвітери з Польщі у власній країні, а не поза її межами.
6. Ширше використання інтернету та електронної пошти у налагодженні зв’язку між душпастирями і мирянами.
7. Публікування парафіяльних вісників у інтернеті.
8. Реальна співучасть вірних у вирішенні проблем парафіяльного життя.
9. Створення кращих можливостей для участи молодої частини вірних в парафіяльному житті, зокрема в літургійній прислузі.ЛІТУРГІЯ

10. Потреба створення літургійної комісії.
Згідно з церковним законодавством (у т.ч. і єпархіяльного рівня) така комісія мала б уже давно діяти. Її роль у впорядкуванні літургійного життя не вимагає пояснень.
11.  Проведення дослідження думки вірних щодо літургійного календаря.
Слід провести загальне, професійне, неупереджене дослідження, попереджене відповідною підготовкою вірних. У запитниках слід представити три розв’язки: збереження старого стилю, перехід на календар новоюліянський, перехід на календар григоріянський. Вірні мали б знати, у чому полягає кожен з варіянтів. Відповідь мала б бути подвійною, тобто: 1) як найзручніше респонденту і його рідним, 2) який варіянт респондент уважає найкращим для УГКЦ в РП. Анкети мали б також урахувати вік, освіту і зайнятість опитуваних.
З міжконфесійної («екуменічної») перспективи, як здається, при евт. зміні календаря варто б мабуть прийняти календар неовізантійський, як апробований Православною Церквою. Евентуальна зміна мала б бути плодом ретельного вивчення результатів опитування – з урахуванням зокрема того, як бачать справу не діти (зокрема священичі та учні укр. шкіл), студенти чи пенсіонери, але перш за все ті вірні, що працюють за наймом. У парафіях, де помітне число громадян України, у випадку зміни слід забезпечити додаткові відправи на 7 січня, 19 січня і евт. «старий» Великдень (якщо буде прийнято календар григоріянський).
12. Повернення до первісного тексту Символу Віри, без «і Сина».
Нема зараз ніяких перешкод, щоби наші Єпархіяльні Архиєреї зробили рішення усунути з Символу вставку «і Сина». Це вже зроблено в Канаді, США і Австралії. У випадку зміни календаря, зокрема на григоріянський, такий крок міг би мати додатковий вимір, спростовуючи неминучі атаки православних на нібито тотальну латинізацію в УГКЦ. Звичайно, дану зміну слід би попередити (як це зробили були канадські владики) посланням з поясненням.
13. Використання інтернету для поширення інформацій про розклад Богослужінь, читання, змінні частини.
14. Відправлення страсних Богослужінь у Великому Пості.
15. Необхідна містагогія у різних формах – пояснення Богослужінь, значення текстів, символіки ритуалів, устаткування, архітектури і риз та правила поведінки у храмі. Містагогію слід практикувати в проповідях, доповідях, інтернеті, друкованих виданнях.
16. Потрібно узгіднювати хоровий спів із всенародним так, аби перший сприяв плеканню другого, а не витісняв його.
17. У біблійних читаннях слід звертати увагу на розуміння вірними священних текстів.
18. Там, де є можливість і потреба, слід правити окремі Літургії для дітей та вірних польської мови.
19. В міру можливостей слід у парафіях плекати повний спектр парафіяльних відправ візантійсько-українського обряду
20. Проповіді мали б бути розумно короткими, стислими, добре підготовленими і присвяченими конкретній темі.

КАТЕХИЗАЦІЯ

21. Пекучою потребою є катехизація дорослих вірних і старшої молоді в різних формах. Вона мала б охоплювати основи віри, історії спасіння, моралі, містагогійне пояснення Богослужб, церковну історію.
22. Варто періодично запрошувати для катехизації щодо основ віри видатних священнослужителів інших католицьких Церков свого права.
23. Слід подбати про збагачення різних форм реколекцій для парафіян.КОЙНОНІЯ

24. Явність фінансів, статистик і т.п.
Якщо загал вірних мають мати почуття співвідповідальности за Церкву, а зокрема якщо мали б платити постійні внески, бюджет парафії та єпархії мав би бути явним. Так само статистичні дані про кількість вірних (за звітами парохів), число присутніх і причасників у неділю рахування вірних, дані про кількість хрещень, шлюбів і похоронів – мали б бути явними для загалу вірних.
25. Для кращого плекання спільнотного життя слід проводити часті зустрічі душпастирів із парафіянами – у церкві та поза церквою, з нагоди релігійних та національних свят і без особливої нагоди, зустрічі урочисті та розважальні.
26. Цьому ж самому служитимуть спільні виїзди – прощі й екскурсії.
27. Ширше використання електронного зв’язку для спілкування між парафіянами.

ДИЯКОНІЯ

28. Фінансування Церкви.
Потрібно більшу увагу звернути на фінансову солідарність внутрі Церкви – допомогу багатших спільнот біднішим, не лише за допомогою двох збірок у році. Слід принаймні розглянути можливість поступового переходу від «требно-тацової» системи до регулярних внесків парафіян. У США це 5-6 % прибутку, за винятком найбідніших і найбагатших. Такі внески люди, які платять податок від особистого прибутку, могли б собі відрахувати від доходу. Зате не платили б за треби. Це заодно стабілізувало б фінанси, сприяло більшому почуттю співвідповідальности мирян за Церкву та звільнило служіння Таїнств, посвячень і похоронів від асоціяцій з платним ремеслом священика.
29. Потрібно розвивати різні форми зустрічей і допомоги молодих вірним сеньйорам громади, зокрема самотнім і/або немічним.
30. Слід помагати прибульцям з України у вирішенні соціяльних питань.

 МІСІЙНІСТЬ

31. Розвиток парафіяльної мережі.
Тут зокрема ідеться про відгук на духовні потреби наших вірних, що прибули з України. З перспективи Люблинського воєвідства помітна потреба зробити повнокровною парафію в Холмі та заснувати парафію в Замості.
32. Відкритість Церкви до вірних інших ніж українська національностей і мов.
Це стосується перш за все трьох груп: польськомовних вірних, вірних польської національности, вірних які є «лем-лемками». Потреба зайнятися цим питанням очевидна у ситуації, коли 50 % подружжів є мішаними, а проголошена Синодом Єпископів стратегія передбачає «місійність» як складову живої парафії.
33. Для зовнішньої місії потрібно подбати про формування основ тотожности греко-католиків: ознайомлення з засадами віри й моралі та рідною обрядовою традицією.
34. Варто залучати до місійно-євангелізаційної праці серед молоді студентів, зокрема семінаристів і інших адептів богослов’я.
35. Окрему увагу слід звернути на тих греко-католиків (з Польщі та України), які дуже рідко або зовсім не відвідують наших храмів.
36. Парафії повинні не встидатися виходити на зовні, появляти себе у місцевому суспільстві, не цуратися також сучасних «рекламних» засобів, вказуючи на нашу «іншість» як окрему цінність, що збагачує релігійно-культурну палітру суспільства. Повідомляти загал про своє існування й діяльність.
37. Потрібно плекати спільні молитовні та інші зустрічі, прощі тощо з римо-католиками та вірними інших конфесій.
38. Кожен вірний мав би почувати себе і бути місіонером УГКЦ у своєму середовищі.


PROWID


1. Fundamentalne pytannia – czy UHKC w Polszczi stratehiczno zorijentowana na rozwytok, czy na t.zw. «zberihannia» (czytaj: powilnyj zanepad)?
Ce pytannia u switli naszoji realnosty ne maje czysto rytorycznoho charakteru. Wid widpowidi na nioho załeżyt´ napriamok dij u wsich czy majże wsich dilankach.

2. Audyt parafij.
Potribno prowesty doslidżennia parafijalnoho żyttia usich hreko-katłyćkych hromad Polszczi. Jaki je w kożnij parafiji wyjawy relihijnoho żyttia? Skilky wirnych (z urachuwanniam wiku, hromadianstwa, nacionalnoji ta mownoji totożnosty)? Skilky chreszczeń, ditej do perszoji spowidi, uczniw na katechyzaciji, szlubiw, smertej – i jaka dynamika zmin cych czyseł za ostanni roky? U wypadku kożnoji parafiji slid sprobuwaty znajty widpowid´ na pytannia: czy parafija rozwywajet´sia, czy zawmyraje; czy je możływist´ rozwywatysia kraszcze (ewt. zapobihty zapepadowi); czy ce możływo za rachunok zbilszennia narodżuwanosty w mołodych parafijalnych rodynach, czy je perspektywa rozwytku za rachunok prychodu ludej izzowni (imihranty, miscewi «konwertyty»)? Dla kożnoji parafiji slid by zrobyty wysnowok: czy wona pryreczena radsze na zakryttia (jakszczo tak, to prybłyzno koły), czy maje perspektywy rozwytku?

3. Stworennia Archyjeparijalnoji Duszpastyrśkoji Rady.
Rada mała buty stworena 9 rokiw tomu. Ważływo, szczoby wreszti-reszt pokłykaty jiji do żyttia, ne jak formalnu «prykrasu» bez znaczennia, ałe jak dijsnyj doradczyj orhan Władyky.

4. Ustrojewo-administratywni pytannia.
Dosi nałeżnym czynom ne wrehulowana subjektnist´ UHKC w polskomu prawi (UHKC ne maje statusu jurydycznoji osoby) ta jiji zakonna widrubnist´ wid Cerkwy Rymo-Katołyćkoji. Ne ustijnena nałeżnym czynom nazwa Cerkwy i schema nazwy parafiji. Najawnist´ dwoch łysze jeparchij robyt´ nemożływym stworennia Synodu Jepyskopiw Mytropoliji. Tomu-to slid by postaratysia pro stworennia szcze odnijeji abo dwoch jeparchij – jakszczo UHKC u Polszczi maje rozwywatysia. Jakszczo maje ity w protyłeżnomu napriamku – slid załyszyty odnu jeparchiju z mytropołyczym tytułom i z centrom u Warszawi. Prohrama-minimum ce korekcija miżieparchijalnych kordoniw, szczoby Warszawa, Pjaseczno i Łodź buły w odnij jeparchiji. Dla parafij Centralnoji Polszczi warto b stworyty okremyj dekanat, napr. Warszawśko-Lubłynśkyj.

5. Oficijne i widkryte prywernennia swiaczeń odrużenych kandydatiw u preswitery z Polszczi u własnij krajini, a ne poza jiji meżamy.

6. Szyrsze wykorystannia internetu ta ełektronnoji poszty u nałahodżenni zwjazku miż duszpastyriamy i myrianamy.

7. Publikuwannia parafijalnych wisnykiw u interneti.

8. Realna spiwuczast´ wirnych u wyriszenni probłem parafijalnoho żyttia.

9. Stworennia kraszczych możływostej dla uczasty mołodoji czastyny wirnych w parafijalnomu żytti, zokrema w liturhijnij prysłuzi.

LITURHIJA


10. Potreba stworennia liturhijnoji komisiji.
Zhidno z cerkownym zakonodawstwom (u t.cz. i jeparchijalnoho riwnia) taka komisija mała b uże dawno dijaty. Jiji rol u wporiadkuwanni liturhijnoho żyttia ne wymahaje pojasneń.

11. Prowedennia doslidżennia dumky wirnych szczodo liturhijnoho kałendaria.
Slid prowesty zahalne, profesijne, neuperedżene doslidżennia, poperedżene widpowidnoju pidhotowkoju wirnych. U zapytnykach slid predstawyty try rozwjazky: zbereżennia staroho stylu, perechid na kałendar nowojulijanśkyj, perechid na kałendar hryhorijanśkyj. Wirni mały b znaty, u czomu polahaje kożen z warijantiw. Widpowid´ mała b buty podwijnoju, tobto: 1) jak najzrucznisze respondentu i joho ridnym, 2) jakyj warijant respondent uważaje najkraszczym dla UHKC w RP. Ankety mały b takoż urachuwaty wik, oswitu i zajniatist´ opytuwanych.
Z miżkonfesijnoji («ekumenicznoji») perspektywy, jak zdajet´sia, pry ewt. zmini kałendaria warto b mabut´ pryjniaty kałendar neowizantijśkyj, jak aprobowanyj Prawosławnoju Cerkwoju. Ewentualna zmina mała b buty płodom retelnoho wywczennia rezultatiw opytuwannia – z urachuwanniam zokrema toho, jak baczat´ sprawu ne dity (zokrema swiaszczenyczi ta uczni ukr. szkił), studenty czy pensionery, ałe persz za wse ti wirni, szczo praciujut´ za najmom. U parafijach, de pomitne czysło hromadian Ukrajiny, u wypadku zminy slid zabezpeczyty dodatkowi widprawy na 7 sicznia, 19 sicznia i ewt. «staryj» Wełykdeń (jakszczo bude pryjniato kałendar hryhorijanśkyj).

12. Powernennia do perwisnoho tekstu Symwołu Wiry, bez «i Syna».
Nema zaraz nijakych pereszkod, szczoby naszi Jeparchijalni Archyjereji zrobyły riszennia usunuty z Symwołu wstawku «i Syna». Ce wże zrobłeno w Kanadi, SSZA i Awstraliji. U wypadku zminy kałendaria, zokrema na hryhorijanśkyj, takyj krok mih by maty dodatkowyj wymir, sprostowujuczy nemynuczi ataky prawosławnych na nibyto totalnu łatynizaciju w UHKC. Zwyczajno, danu zminu slid by poperedyty (jak ce zrobyły buły kanadśki władyky) posłanniam z pojasnenniam.

13. Wykorystannia internetu dla poszyrennia informacij pro rozkład Bohosłużiń, czytannia, zminni czastyny.

14. Widprawłennia strasnych Bohosłużiń u Wełykomu Posti.

15. Neobchidna mistahohija u riznych formach – pojasnennia Bohosłużiń, znaczennia tekstiw, symwoliky rytualiw, ustatkuwannia, architektury i ryz ta prawyła powedinky u chrami. Mistahohiju slid praktykuwaty w propowidiach, dopowidiach, interneti, drukowanych wydanniach.

16. Potribno uzhidniuwaty chorowyj spiw iz wsenarodnym tak, aby perszyj spryjaw płekanniu druhoho, a ne wytisniaw joho.

17. U biblijnych czytanniach slid zwertaty uwahu na rozuminnia wirnymy swiaszczennych tekstiw.

18. Tam, de je możływist´ i potreba, slid prawyty okremi Liturhiji dla ditej ta wirnych polśkoji mowy.

19. W miru możływostej slid u parafijach płekaty pownyj spektr parafijalnych widpraw wizantijśko-ukrajinśkoho obriadu

20. Propowidi mały b buty rozumno korotkymy, stysłymy, dobre pidhotowłenymy i pryswiaczenymy konkretnij temi.KATECHYZACIJA


21. Pekuczoju potreboju je katechyzacija dorosłych wirnych i starszoji mołodi w riznych formach. Wona mała b ochopluwaty osnowy wiry, istoriji spasinnia, morali, mistahohijne pojasnennia Bohosłużb, cerkownu istoriju.

22. Warto periodyczno zaproszuwaty dla katechyzaciji szczodo osnow wiry wydatnych swiaszczennosłużyteliw inszych katołyćkych Cerkow swoho prawa.

23. Slid podbaty pro zbahaczennia riznych form rekołekcij dla parafijan.

KOJNONIJA


24. Jawnist´ finansiw, statystyk i t.p.
Jakszczo zahał wirnych majut´ maty poczuttia spiwwidpowidalnosty za Cerkwu, a zokrema jakszczo mały b płatyty postijni wnesky, biudżet parafiji ta jeparchiji maw by buty jawnym. Tak samo statystyczni dani pro kilkist´ wirnych (za zwitamy parochiw), czysło prysutnich i pryczasnykiw u nedilu rachuwannia wirnych, dani pro kilkist´ chreszczeń, szlubiw i pochoroniw – mały b buty jawnymy dla zahału wirnych.

25. Dla kraszczoho płekannia spilnotnoho żyttia slid prowodyty czasti zustriczi duszpastyriw iz parafijanamy – u cerkwi ta poza cerkwoju, z nahody relihijnych ta nacionalnych swiat i bez osobływoji nahody, zustriczi uroczysti ta rozważalni.

26. Ciomu ż samomu służytymut´ spilni wyjizdy – proszczi j ekskursiji.

27. Szyrsze wykorystannia ełektronnoho zwjazku dla spiłkuwannia miż parafijanamy.DYJAKONIJA


28. Finansuwannia Cerkwy.
Potribno bilszu uwahu zwernuty na finansowu solidarnist´ wnutri Cerkwy – dopomohu bahatszych spilnot bidniszym, ne łysze za dopomohoju dwoch zbirok u roci. Slid prynajmni rozhlanuty możływist´ postupowoho perechodu wid «trebno-tacowoji» systemy do rehularnych wneskiw parafijan. U SSZA ce 5-6 % prybutku, za wyniatkom najbidniszych i najbahatszych. Taki wnesky ludy, jaki płatiat´ podatok wid osobystoho prybutku, mohły b sobi widrachuwaty wid dochodu. Zate ne płatyły b za treby. Ce zaodno stabilizuwało b finansy, spryjało bilszomu poczuttiu spiwwidpowidalnosty myrian za Cerkwu ta zwilnyło służinnia Tajinstw, poswiaczeń i pochoroniw wid asocijacij z płatnym remesłom swiaszczenyka.

29. Potribno rozwywaty rizni formy zustriczej i dopomohy mołodych wirnym seńjoram hromady, zokrema samotnim i/abo nemicznym.

30. Slid pomahaty prybulciam z Ukrajiny u wyriszenni socijalnych pytań.MISIJNIST´


31. Rozwytok parafijalnoji mereżi.
Tut zokrema idet´sia pro widhuk na duchowni potreby naszych wirnych, szczo prybuły z Ukrajiny. Z perspektywy Lubłynśkoho wojewidstwa pomitna potreba zrobyty pownokrownoju parafiju w Chołmi ta zasnuwaty parafiju w Zamosti.

32. Widkrytist´ Cerkwy do wirnych inszych niż ukrajinśka nacionalnostej i mow.
Ce stosujet´sia persz za wse trioch hrup: polśkomownych wirnych, wirnych polśkoji nacionalnosty, wirnych jaki je «łem-łemkamy». Potreba zajniatysia cym pytanniam oczewydna u sytuaciji, koły 50 % podrużżiw je miszanymy, a prohołoszena Synodom Jepyskopiw stratehija peredbaczaje «misijnist´» jak składowu żywoji parafiji.

33. Dla zownisznioji misiji potribno podbaty pro formuwannia osnow totożnosty hreko-katołykiw: oznajomłennia z zasadamy wiry j morali ta ridnoju obriadowoju tradycijeju.

34. Warto załuczaty do misijno-jewanhelizacijnoji praci sered mołodi studentiw, zokrema seminarystiw i inszych adeptiw bohosłowja.

35. Okremu uwahu slid zwernuty na tych hreko-katołykiw (z Polszczi ta Ukrajiny), jaki duże ridko abo zowsim ne widwidujut´ naszych chramiw.

36. Parafiji powynni ne wstydatysia wychodyty na zowni, pojawlaty sebe u miscewomu suspilstwi, ne curatysia takoż suczasnych «rekłamnych» zasobiw, wkazujuczy na naszu «inszist´» jak okremu cinnist´, szczo zbahaczuje relihijno-kulturnu palitru suspilstwa. Powidomlaty zahał pro swoje isnuwannia j dijalnist´.

37. Potribno płekaty spilni mołytowni ta inszi zustriczi, proszczi toszczo z rymo-katołykamy ta wirnymy inszych konfesij.

38. Kożen wirnyj maw by poczuwaty sebe i buty misionerom UHKC u swojemu seredowyszczi.


poniedziałek, 24 marca 2014

Lublin - ogłoszenia parafialne 23.III.2014

Sława Isusu Chrystu!


1) Porządek celebracji w najbliższym tygodniu:


26.III.2014 (środa) 18.00 Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

29.III.2014 (sobota) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (za zmarłych)

30.III.2014 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego

UWAGA! W nocy z soboty na niedzielę przechodzimy na czas letni! Liturgia niedzielna GODZINĘ WCZEŚNIEJ!


2) Wczorajsza taca przeznaczona była na Jałmużnę Wielkopostną. Zebrana kwota 215 zł. 73 gr. zostanie zaokrąglona w górę do 220 zł. i przesłana na konto Caritas naszej eparchii.

3) Na dzisiejszym zebraniu parafian dokonano wyboru członków rady parafialnej oraz kandydatów na delegatów na zgromadzenie eparchialne (3-4.X.2014). Zebrano również i omówiono postulowane tematy obrad zgromadzenia. O rezultatach zebrania powiadomimy osobno.

Warszawa - ogłoszenia parafialne 24.III.2014


ŹRÓDŁO: WWW.BAZYLIANIE.PL


 OHOŁOSZENNIA

1. Siohodni pisla druhoji Swiatoji Liturhiji u switłyci pid cerkwoju widbudet´sia wystup ditej, pryswiaczenyj pam\jati naszoji parafijanky – Luby Pjetnoczko. Pid czas wystupu widbudet´sia dobroczynnyj aukcion, koszty z jakoho budut´ naprawłeni na dopomohu ditiam z simej poterpiłych na Majdani.

2. U najbłyżczyj czetwer, 27 bereznia, w naszij parafiji rozpoczynajut´sia wełykoposni rekołekciji, jaki prowede Preoswiaszczennyj Władyka Jewhen (Popowycz), Jepyskop-Pomicznyk Peremyszlśko-Warszawśkoji Archyjepar­chiji.

Poriadok rekołekcij bude nastupnyj:

Czetwer ta pjatnycia:
1000: Sw. Liturhija z naukoju

1800: Liturhija Raniszoswiaczenych Dariw z naukoju zahalnoju
pisla Liturhiji – nauka dla mołodi

Subota 1000: Bożestwenna Liturhija z naukoju zahalnoju
pisla Liturhiji – nauka dla ditej

1730: Bożestwenna Liturhija z naukoju zahalnoju
pisla Liturhiji – nauka dla mołodi

Nedila 900: Bożestwenna Liturhija z naukoju zahalnoju
1100: Bożestwenna Liturhija z naukoju zahalnoju i zakinczennia rekołekcij

3. Kożnoho dnia pid czas Liturhiji bude nahoda do Sw. Spowidi. Jakszczo potribno wyspowidaty kohoś wdoma iz-za neduhy, starosti czy inszych obstawyn, prosymo pro taki osoby powidomyty o. Petra.

4. Taca w nastupnu nedilu bude pryznaczena dla prowidnyka naszych rekołekcij, jak wyjaw naszoji wdiacznosti za trud jich pryhotuwannia i prowedennia.

5. Do skarbonky można składaty pożertwy na kwity do Bożoho Hrobu.

6. Zustricz mołodi pisla weczirnioji Liturhiji siohodni bude pryswiaczena istoriji UHKC.

7. U zwjazku z rozporiadżenniam naszych Władyk pro pidhotowku do Jeparchialnoho Soboru, pryswiaczenomu temi «Żywa parafija – misce zustriczi z żywym Chrystom», zahalni zustriczi z parafijanamy dla obhoworen­nia ta wybrannia tem, jaki powynni buty predmetom praci Soboru widbudut´sia w nas u takych terminach:

6 kwitnia – pisla Liturhiji o 9-tij ta o 18-tij hodyni
13 kwitnia – pisla Liturhiji o 11-tij hodyni.
Misce zustriczej – switłycia pid cerkwoju.

Dilanky, pro jaki treba nam podumaty, buły zarysowani u Zwerneni Władyk z 25 lutoho (czytane u 1-szu ned. Weł. Postu) i syhnalizowani u naszomu Wisnyku. Dokładnisze zjasujemo jich u najbłyżczu nedilu. Ałe wże można i treba perehoworiuwaty u Waszych kruhach druziw, spiwżyteliw na kwartyri, czy prosto pry kawi u switłyci, ci sprawy, jaki Wy chotiły b wkazaty jak ważływi dla naszoji parafiji ta dla ciłoji naszoji Cerkwy w Polszczi. Zwernennia Władyk UHKC w Polszczi z 25 lutoho 2014 w sprawi Soboru znajdete tut: http://cerkiew.nazwa.pl/?p=4750, a prohramne posłannia Błażenniszoho Swiatosława z 2 hrudnia 2011 roku pro «Żywu parafiju» znajdete tut: http://cerkiew.nazwa.pl/?p=1801.

W ryznyci można prydbaty knyżku «365 dniw z wełykym Mytropołytom. Rozdumy na szczodeń» iz wybranymy tekstamy z tworiw Mytropołyta Andreja Szeptyćkoho, ta inszi wydannia. Ce korotki czytannia na kożnyj deń roku.

8. Pryhadujemo usim, szczo u najbłyżczu nedilu nastupyt´ zmina czasu z zymowoho na litnij i treba bude wstawaty hodynu skorisze, szczob ne zapiznytysia na Służbu Bożu.

9. Prosyły powidomyty, szczo w nastupnu nedilu na Wełykodniomu jarmarku w Etnohraficznomu muzeji u Warszawi w hodynach 10-17 swoji pysanky prezentuwatyme łemkiwśka chudożny­cia z Wrocława Marija Kełeczawa.

10.Namirennia Swiatych Liturhij:

900: – pro zdorowja i Boże błahosłowennia dla Iwanny ta jiji rodyny
– pro Bożu opiku nad Ukrajinoju
1100:pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1800: za † Jołantu w 1-szu ricznyciu smerti

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia

pon. 1800: za †† Hryhorija, Mariju, Iwana, Annu, Wasyla, Wołodymyra, Ołenu, Ihoria, Mariju, Irynu, Mychajła, Dariju, Bohdana
wiw. 1800: za zdorowja: ……
ser. 1800: za †† z rodyny Werbowych: Stepana, Juliju, Wasyla, Mariju, Romana, Olhu, Stepana
czet. 1000: za † Rozaliju, Kazymyra, Iwana
1800:
pjat. 1000:
1800:
sub. 700: za pomerłych: ……
1000:
1730:
ned., 900: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Mariji
1100: za † Stepana Stachiwa
1800: za zahybłych w Kyjewi w 40-wyj deń (wid 18 lutoho)

poniedziałek, 17 marca 2014

Lublin - ogłoszenia parafialne 16.III.2014

Sława Isusu Chrystu!


1) Porządek celebracji w najbliższym tygodniu:


19.III.2014 (środa) 18.00 Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

22.III.2014 (sobota) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (za zmarłych)

23.III.2014 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego


2) Przypominamy, że w niedzielę 23 bm. po Liturgii odbędzie się zebranie parafian, które wybierze kandydatów do rady parafialnej i na delegatów zgromadzenia eparchialnego. Będzie również okazją do zgłoszenia tematów godnych omówienia na tymże zgromadzeniu eparchialnym (Przemyśl, 3-4.X.2014).

Warszawa - ogłoszenia parafialne 16.III.2014

Podajemy za stroną WWW Ojców Bazylianów:


OHOŁOSZENNIA

1. Pryhadujemo, szczo w suboty pid czas Wełykoho postu rankom zamist´ Utreni pered Liturhijeju, o hod. 6.15, służymo Parastas z pomynanniam pomerłych. Nemaje Panachydy pisla Liturhiji.

2. Najbłyżcza nedila, 23 bereznia, ce nedila Chrestopokłonna. O 7.00 hodyni ranku na Utreni widbudet´sia uroczyste wyne­­sen­nia Swiatoho Chresta na tetrapod dla pokło­ninnia. Pokłoninnia chrestowi widbuwajet´sia takoż pisla Liturhiji ta inszych bohosłużiń protia­hom nedili i nastupnoho tyżnia.

3. Cijeji ż nedili, pisla druhoji Swiatoji Liturhiji widbudet´sia wystup ditej, pryswiaczenyj pam\jati naszoji parafijanky – Luby Pjatnoczko. Pid czas wystupu widbudet´sia charytatywna akcija, koszty z jakoji budut´ naprawłeni na dopomohu ditiam z simej poterpiłych na Majdani.

4. Wełykoposni rekołekciji w naszij parafiji widbudut´sia pisla Chrestopokłonnoji nedili, w dniach 27-30 bereznia, pid prowodom Preoswiaszczennoho Władyky Jewhena (Popowycza), Jepyskopa-Pomicznyka Peremyszlśko-Warszawśkoji Archyjepar­chiji.

5. Warszawśka Adwokatura nadaje prawowu dopomohu ukrajinciam (takoż po-ukrajinśky). Zwertatysia za ełektronnoju adresoju: adwokaci@ukraincom.pl

6. Do skarbonky można składaty pożertwy na kwity do Bożoho Hrobu.

7. W ryznyci można prydbaty nowyj nomer cerkownoho misiacznyka «Błahowist», czasopys dla mołodi «Wartymej», je szcze knyżkowyj «Kałendar Błahowista na 2014 rik» ta inszi wydannia.

8. Zawtra, ponediłok 17 bereznia, o hod. 19.00 w Teatrze Żydowskim (Plac Grzybowski 12/16) widbudet´sia charytatywnyj koncert – \"Solidarni z Ukrainą\". Dochid z koncertu bude pryznaczenyj na medycznu dopomohu żertwam sutyczok na Kyjiwśkomu Majdani. W dijstwi wiźmut´ uczast´ 22 warszawśki teatry. Biłety-cehołky w cini 100 zł. można kuplaty na storinci www.teatr-zydowski.art.pl abo rezerwuwaty za tełefonom 228506450/51 abo 22 8505656, czy takoż za dopomohoju e-mail: bow@teatr-zydowski.art.pl.

9. Diłymosia sumnoju wistkoju, szczo mynułoji seredy, 12.03.2014, prożywszy 83 roky, upokojiwsia u Hospodi nasz parafijanyn, bł. p. Lubomyr Hnatiuk. Pochoron widbudet´sia u wiwtorok 18.03. o hodyni 1230, a Parastas – u ponediłok 17.03. o hodyni 18.00,w kapłyci pochoronnoho biuro «SŁUŻEW», ul. Fosa 17 (bila kostełu św. Katarzyny). Duszu pokijnoho poruczajemo Waszym swiatym mołytwam.

10. Namirennia Swiatych Liturhij:

900:na podiaku Bohowi za wysłuchani mołytwy, za zdorowja i wydużannia chworoji dytyny
1100:pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1800: za wydużannia dytyny ta Boże błahosłowennia dla wsijeji simji

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia

pon. 1800: na podiaku wid Hałyny, Jewhena, Tetiany i pro Boże błahosłowennia dla Iwana, Olhy, Tarasa, Mykoły, Tetiany
wiw. 1800: za zdorowja: ……
ser. 1800: za †† Dariju, Panasa, Annu, Wasyla, Myrosława, Mariju, Hałynu
czet. 1800:za wyzwołennia i ozdorowłennia Petra
pjat. 1800:
sub. 615: Parastas za pomerłych
700: za pomerłych: ……
1730:za † Jarosława Polanśkoho z Panachydoju
ned., 900: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1100: pro zdorowja i Boże błahosłowennia dla Iwanny ta jiji rodyny
1800: za † Jołantu

sobota, 15 marca 2014

Lublin: wystawa fotografii cerkwi gr.kat. w atrium Collegium Norwidianum KUL

Ekspozycja wystawy "OPUSZCZONE – RATOWANE greckokatolickie zespoły cerkiewne południowo – wschodniej Polski"

Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, w przededniu uroczystości kanonizacyjnych, zorganizuje od 26 marca do 20 maja 2014 r. w atrium Collegium Norwidianum przy Al. Racławickich 14 w Lublinie ekspozycję wystawy OPUSZCZONE – RATOWANE greckokatolickie zespoły cerkiewne południowo – wschodniej Polski, autorstwa dr Moniki Rzepiejewskiej pracownika naukowego ASP.

Wystawie będzie towarzyszyło spotkanie z Stanisławem Krycińskim.

Wystawa zwraca uwagę na cenne i często zapomniane zabytki architektury będące wspólnym wielowiekowym dziedzictwem pogranicza Polski i Rusi – Ukrainy. Wiele z nich utraciło swą pierwotną funkcję, wiele pozostaje obecnie bez gospodarza. Godne pochwały oraz warte naśladowania są zaprezentowane na wystawie inicjatywy podejmowane przez stowarzyszenia obywatelskie, ratujące zagrożone, zabytkowe, greckokatolickie cerkwie.

Obiektom tym nadano nowe przeznaczenie. Stały się one instytucjami kultury, które jednoczą i umacniają miejscową społeczność. Stowarzyszenia te dzięki swojej działalności podtrzymują tradycję odwołując się do historycznego i religijnego charakteru miejsca. Kilka świątyń ponownie zaczęło pełnić funkcje sakralne.

Ekspozycja zwraca też uwagę na cerkwie, które przetrwały do naszych czasów dzięki temu, że zaopiekowały się nimi – na miarę ówczesnych możliwości – parafie rzymskokatolickie, dbając tym samym o wspólne grecko – i rzymskokatolickie dziedzictwo.

Te pozytywne przykłady znajdują się przede wszystkim na terenie województwa podkarpackiego. Wystawa ma przypomniać, że również na terenie województwa lubelskiego znajdują się cenne i unikatowe, dawne cerkwie greckokatolickie, którym można jeszcze ruszyć z pomocą i ocalić od zagłady.

Do pobrania:
zaproszenie.pdf
informacja prasowa.pdf

http://www.cerkwie.org/

niedziela, 9 marca 2014

Lublin - ogłoszenia parafialne 9.III.2014

Sława Isusu Chrystu!


1) Porządek celebracji w najbliższym tygodniu:


12.III.2014 (środa) 18.00 Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

15.III.2014 (sobota) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma za zmarłych (Sobota Zaduszna)

16.III.2014 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego2) W związku ze zwołanym na 3-4.X.2014 do Przemyśla wspólnym zgromadzeniem eparchialnym naszej Metropolii, dzisiaj i w następną niedzielę prowadzona jest zbiórka ankiet ewidencyjnych naszych wiernych oraz propozycji kandydatów na delegatów świeckich zgromadzenia oraz na członków rady parafialnej. W niedzielę 23 bm. odbędzie się zebranie parafian celem przedyskutowania tematów zgromadzenia i wyboru delegatów. Przy okazji spróbujemy także wybrać radę parafialną.

Warszawa - ogłoszenia parafialne 9.III.2014

Podajemy za stroną WWW Ojców Bazylianów:


OHOŁOSZENNIA

1. Pryhadujemo, szczo pid czas Wełykoho postu wid ponediłka do pjatnyci wweczeri o hod. 1800 służymo Liturhiju Raniszeoswiaczenych Dariw.

2. W suboty pid czas Wełykoho postu rankom zamist´ Utreni pered Liturhijeju, o hod. 615, służymo Parastas z pomynanniam pomerłych. Nemaje Panachydy pisla Liturhiji.

3. Mynułoji pjatnyci, w naszij cerkwi widbułosia ekume­ni­czne bohosłużinnia Wseswitnioho dnia mołytwy z uczastiu żinok riznych konfesij. Harnym żestom orhanizatoriw buło, szczo do bohosłużinnia dodano ciłu czastynu pryswiaczenu mołytwi za Ukrajinu, a zibrana taca w ciłosti pryznaczena na pomicz dla poterpiłych na Majdani, jaki likujut´sia u Warszawi.

4. Siohodni wypadaje 200-na ricznycia z dnia narodżennia nacionalnoho proroka Ukrajiny, Tarasa Szewczenka. Wweczeri, pisla Liturhiji, mołod´ wszanuje joho pamjat´ małoju wystawoju u switłyci pid cerkwoju, a posolstwo Ukrajiny własztowuje swiato Szewczenka siohodni o 14-tij hodyni bila pamjatnyka Szewczenkowi, takoż fond Nasz wybir i Kołehium Ciwitas zaproszuje zawtra na 18:00 do Pałacu kultury, hołownyj wchid, 12 powerch, aula A.

5. Wełykoposni rekołekciji w naszij parafiji widbudut´sia w dniach 27-30 bereznia pid prowodom Preoswiaszczennoho Władyky Jewhena (Popowycza), Jepyskopa-Pomicznyka Peremyszlśko-Warszawśkoji Archyjepar­chiji.

6. Warszawśka Adwokatura nadaje prawowu dopomohu ukrajinciam (takoż po-ukrajinśky). Zwertatysia za ełektronnoju adresoju: adwokaci@ukraincom.pl

7. W ryznyci można prydbaty nowyj nomer cerkownoho misiacznyka «Błahowist», czasopys dla mołodi «Wartymej», je szcze knyżkowyj «Kałendar Błahowista na 2014 rik» ta inszi wydannia.

8. Namirennia Swiatych Liturhij:

900:za zdorowja Ołeha, Mariji, Rostysława z simjeju; Karoliny
1100:za †† Teklu i Antona Chrominśkych
1800: pro Boże błahosłowennia dla parafijan

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia

pon. 1800: na podiaku za łasky otrymani protiahom usioho żyttia wid Anny
wiw. 1800: za zdorowja: ……
ser. 1800: za † Wasyla
czet. 1800:pro łasky Bożi dla propawszoho Petra
pjat. 1800:za † Iwana Hanas
sub. 615: Parastas za pomerłych
700: – za pomerłych: ……
– za † Dmytra w 1-szu riczn. smerti
1730:pro Boże błahosłowennia dla dyjakona Bohdana CZSWW
ned., 900: na podiaku Bohowi za wysłuchani mołytwy, za zdorowja i wydużannia chworoji dytyny
1100:pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1800: za wydużannia dytyny ta Boże błahosłowennia dla wsijeji simji

czwartek, 6 marca 2014

List biskupów UKGK w Polsce w sprawie zgromadzenia eparchialnego zwołanego na 3-4.X.2014 do Przemyśla

List biskupów publikujemy w języku oryginału - najpierw ukraińskimi, potem zaś polskimi czcionkami (w transkrypcji).
METROPOLIA PRZEMYSKO-WARSZAWSKA
KOŚCIOŁA GRECKOKATOLICKIEGO
(BIZANTYJSKO-UKRAIŃSKIEGO) W POLSCE


Перемишль - Вроцлав, дня 25 лютого 2014 р.


Всесвітлішим, Всечесним і Високопреподобним Отцям,
Преподобним Монахам і Монахиням та всім вірним
Української Греко-Католицької Церкви у Польщі


Слава Ісусу Христу!
Дорогі Брати і Сестри!

В цьому році УГКЦ в Україні буде відзначати Ювілей 25-ліття виходу з підпілля. Після майже пів століття формального неіснування наша Церква відновила свої структури та стала живим і діючим церковним організмом з осідком Глави у столичному місті Києві. Українська Греко-Католицька Церква сьогодні вивчає своє минуле, але перш за все дивиться в майбутнє, шукаючи шляхів якнайкращого служіння всьому, що стосується християнського життя й спасіння вірних та громадського і суспільного життя.
У 2010 році Синод Єпископів УГКЦ розпочав працю над програмою розвитку нашої Церкви на період до 2020 р. Програму названо «СТРАТЕГІЯ 2020». Покликана робоча група представників цілої Церкви звернула увагу на те, що основним місцем життя і розвитку Церкви є парафія, в якій повинно концентруватись її життя та розвиток. Ціла наша Церква буде такою, якими будуть поодинокі парафії. Звідси робоча назва стратегії: «Жива парафія – місце зустрічі з живим Христом». Група священників і мирян, яка займається введенням у життя програми, визначила шість головних складових живої парафії, які мають реалізуватися до 2020 р. у всіх парафіях УГКЦ. Ці складові є наступними:
Провід – священик, монашество і миряни працюють разом, будуючи парафію як місце зустрічі з живим Христом.
Літургія – вірні моляться Богу та зростають в Його благодаті.
Катехизація – вірні отримують знання про свою віру й Церкву.
Койнонія – вірні будують спільноту.
Дияконія – вірні йдуть за межі парафії служити іншим.
Місійність – вірні євангелізують інших, запрошують їх до життя в Христі.
Для кращого вивчення поданих вище складових минулорічний Синод Єпископів УГКЦ прийняв рішення, щоб у 2014 р., у всіх єпархіях нашої Церкви, провести єпархіяльні собори, тобто робочі зібрання представників поодиноких єпархій: духовенства, монашества і мирян, які мають задумуватися над актуальними потребами та проблемами. Прийняті собором пропозиції будуть для владик основою до проголошення пособорових рішень. Наступним кроком буде проведення у 2015 р. партріаршого собору, який допоможе підготувати програму розвитку для цілої нашої Церкви на найближчі роки.

Після консультацій з духовенством ми вирішили, щоб для обох єпархій Перемисько-Варшавської Митрополії провести один спільний, міжєпархіяльний, собор, так як це мало місце у 2002 р. Для підготовки собору, в четвер 20 лютого, у Перемишлі зустрілись дві єпархіяльні комісії для вирішення головних питань. Під час зустрічі прийнято наступні рішення:
-      Місцем проведення собору буде місто Перемишль.
-      Собор відбудеться в днях 3-4 жовтня (п’ятниця – субота) 2014 р.
-      Делегати будуть могли реєструватись вже у четвер 2 жовтня ввечері або, найпізніше, в п’ятницю 3 жовтня зранку.
-      Приготування до собору має проходити в поодиноких парафіях та єпархіях і повинно ангажувати при можливості якнайбільше число наших вірних.
Для того, щоб якнайкраще приготуватися та провести спільний для обох наших єпархій у Польщі собор, вирішено прийняти і подати до реалізації духовенству й мирянам наступний календарій:
1.   Найпізніше до 31 березня 2014 р. у кожній парафії парохи мають обов’язок провести загальні зустрічі з парафіянами для обговорення та вибрання тем, які повинні бути предметом праці собору. Протокол з парафіяльної зустрічі має бути негайно переданий власному деканові.
2.   Під час парафіяльної зустрічі належить вибрати щонайменше одного, а масимально трьох делегатів від парафії, які візьмуть участь у деканальній зістрічі для підготовки єпархіяльного собору.
3.   Найпізніше до 11 травня 2014 р., в кожному деканаті, отці Декани скличуть та проведуть деканальні соборчики для приготування до собору.
У деканальному соборчику зобов’язані взяти участь всі священники деканату та делегати з парафій, вибрані під час парафіяльних робочих зустрічей.
Завданням деканальних соборчиків є:
- на основі пропозицій, переданих з поодиноких парафій, вибрати та представити у письмовій формі теми для обговорення на єпархіяльному соборі,
- з-поміж мирян вибрати троє кандидатів на делегатів від деканату,
- духовенство вибере одного душпастиря, як кандидата на делегата.
Декани, не пізніше 11.05.2014 р., у письмовій формі мають передати до своїх єпископських Консисторій прийняті пропозиції та напрацювання.
4.   На інтернет-сайтах обох єпархій у Польщі будуть утворені підсторінки «Собор 2014», на яких вірні, приналежні до поодиноких єпархій, будуть мати можливість подавати свої пропозиції тем, якими, на їхню думку, повинен зайнятись єпархіяльний собор. Будуть розглядатися лише пропозиції, підписані ім’ям та прізвищем та з поданням власної парафії.
5.   Міжєпархіяльна Комісія, яка зустрінеться в понеділок 26 червня 2014 р. у Кракові, остаточно перегляне запропоновані в деканатах теми праці собору. Її завданням буде також визначення по одному доповідачеві з кожної єпархії до кожної з шести головних складових живої парафії, які, опісля, будуть їх реферувати в часі праці собору. Згадана вище міжєпархіяльна Комісія представить також остаточний порядок праці єпархіяльного собору.
6.   Владиками обох єпархій у стосовному часі будуть виставлені декрети про скликання єпархіяльного собору кожної єпархії та декрети про призначення делегатів на собор.

Дорогі у Христі Брати і Сестри!

Цьогорічний єпархіяльний собор кожна єпархія УГКЦ скликає з огляду на прийняте у 2013 р. рішення Синоду Єпископів УГКЦ. Напрацювання єпархіяльних синодів та прийняті ними рішення мають допомогти у підготовці та проведенні патріаршого собру цілої нашої Церкви, який проходитиме у 2015 р. Однак, для нашої Церкви у Польщі проведення єпархіяльного собору має бути не лише виконанням рішень Синоду Єпископів та підготовкою до Патріаршого Собору. Для нас - це особлива нагода, щоб приглянутись життю та потребам нашої Церкви у Польщі. Сподіваємося, що як і під час приготування до проведення міжєпархіяльного собору, так і в часі самої праці собору виринуть важливі для щоденного життя і майбутнього нашої Церкви у Польщі справи, котрими будемо займатися не лише під час собору, але й найближчими роками і які впливатимуть на наше церковне майбутнє. Тому звертаємось з гарячим проханням до духовенства, монашества і всіх мирям поставитися дуже серйозно до підготовки собору, до визначення тем, їхнього обговорення на парафіяльному та деканальному рівнях, до вибрання відповідних делегатів, а пізніше і до участі в самій роботі собору.
Всіх просимо про молитву в наміренні собору, про світло Святого Духа для всіх його учасників, а також для всіх, хто буде включатись у його підготовку.
 
З архиєрейським благословенням


Архиєпископ Іван (Мартиняк)
Митрополит Перемисько-Варшавський

Владика Володимир (Ющак)
Єпископ Вроцлавсько-Ґданський

Владика Євген Попович
Єпископ помічник Перемисько-Варшавської АрхиєпархіїMETROPOLIA PRZEMYSKO-WARSZAWSKA KOŚCIOŁA GRECKOKATOLICKIEGO (BIZANTYJSKO-UKRAIŃSKIEGO) W POLSCE

Peremyszl - Wrocław, dnia 25 lutoho 2014 r.

Wseswitliszym, Wseczesnym i Wysokoprepodobnym Otciam, Prepodobnym Monacham i Monachyniam ta wsim wirnym Ukrajinśkoji Hreko-Katołyćkoji Cerkwy u Polszczi

Sława Isusu Chrystu! Dorohi Braty i Sestry!

W ciomu roci UHKC w Ukrajini bude widznaczaty Juwiłej 25-littia wychodu z pidpilla. Pisla majże piw stolittia formalnoho neisnuwannia nasza Cerkwa widnowyła swoji struktury ta stała żywym i dijuczym cerkownym orhanizmom z osidkom Hławy u stołycznomu misti Kyjewi. Ukrajinśka Hreko-Katołyćka Cerkwa siohodni wywczaje swoje mynułe, ałe persz za wse dywyt´sia w majbutnie, szukajuczy szlachiw jaknajkraszczoho służinnia wsiomu, szczo stosujet´sia chrystyjanśkoho żyttia j spasinnia wirnych ta hromadśkoho i suspilnoho żyttia.

 U 2010 roci Synod Jepyskopiw UHKC rozpoczaw praciu nad prohramoju rozwytku naszoji Cerkwy na period do 2020 r. Prohramu nazwano «STRATEHIJA 2020». Pokłykana robocza hrupa predstawnykiw ciłoji Cerkwy zwernuła uwahu na te, szczo osnownym miscem żyttia i rozwytku Cerkwy je parafija, w jakij powynno koncentruwatyś jiji żyttia ta rozwytok. Ciła nasza Cerkwa bude takoju, jakymy budut´ poodynoki parafiji. Zwidsy robocza nazwa stratehiji: «Żywa parafija – misce zustriczi z żywym Chrystom».

 Hrupa swiaszczennykiw i myrian, jaka zajmajet´sia wwedenniam u żyttia prohramy, wyznaczyła szist´ hołownych składowych żywoji parafiji, jaki majut´ realizuwatysia do 2020 r. u wsich parafijach UHKC. Ci składowi je nastupnymy:

 Prowid – swiaszczenyk, monaszestwo i myriany praciujut´ razom, budujuczy parafiju jak misce zustriczi z żywym Chrystom.

 Liturhija – wirni molat´sia Bohu ta zrostajut´ w Joho błahodati.

Katechyzacija – wirni otrymujut´ znannia pro swoju wiru j Cerkwu. Kojnonija – wirni budujut´ spilnotu.

 Dyjakonija – wirni jdut´ za meżi parafiji służyty inszym.

 Misijnist´ – wirni jewanhelizujut´ inszych, zaproszujut´ jich do żyttia w Chrysti.


 Dla kraszczoho wywczennia podanych wyszcze składowych mynułoricznyj Synod Jepyskopiw UHKC pryjniaw riszennia, szczob u 2014 r., u wsich jeparchijach naszoji Cerkwy, prowesty jeparchijalni sobory, tobto roboczi zibrannia predstawnykiw poodynokych jeparchij: duchowenstwa, monaszestwa i myrian, jaki majut´ zadumuwatysia nad aktualnymy potrebamy ta probłemamy. Pryjniati soborom propozyciji budut´ dla władyk osnowoju do prohołoszennia posoborowych riszeń. Nastupnym krokom bude prowedennia u 2015 r. partriarszoho soboru, jakyj dopomoże pidhotuwaty prohramu rozwytku dla ciłoji naszoji Cerkwy na najbłyżczi roky.

Pisla konsultacij z duchowenstwom my wyriszyły, szczob dla oboch jeparchij Peremyśko-Warszawśkoji Mytropoliji prowesty odyn spilnyj, miżieparchijalnyj, sobor, tak jak ce mało misce u 2002 r. Dla pidhotowky soboru, w czetwer 20 lutoho, u Peremyszli zustriłyś dwi jeparchijalni komisiji dla wyriszennia hołownych pytań. Pid czas zustriczi pryjniato nastupni riszennia:

- Miscem prowedennia soboru bude misto Peremyszl.

 - Sobor widbudet´sia w dniach 3-4 żowtnia (pjatnycia – subota) 2014 r.

 - Dełehaty budut´ mohły rejestruwatyś wże u czetwer 2 żowtnia wweczeri abo, najpiznisze, w pjatnyciu 3 żowtnia zranku.

- Pryhotuwannia do soboru maje prochodyty w poodynokych parafijach ta jeparchijach i powynno anhażuwaty pry możływosti jaknajbilsze czysło naszych wirnych.

Dla toho, szczob jaknajkraszcze pryhotuwatysia ta prowesty spilnyj dla oboch naszych jeparchij u Polszczi sobor, wyriszeno pryjniaty i podaty do realizaciji duchowenstwu j myrianam nastupnyj kałendarij:

1. Najpiznisze do 31 bereznia 2014 r. u kożnij parafiji parochy majut´ obowjazok prowesty zahalni zustriczi z parafijanamy dla obhoworennia ta wybrannia tem, jaki powynni buty predmetom praci soboru. Protokoł z parafijalnoji zustriczi maje buty nehajno peredanyj własnomu dekanowi.

 2. Pid czas parafijalnoji zustriczi nałeżyt´ wybraty szczonajmensze odnoho, a masymalno trioch dełehatiw wid parafiji, jaki wiźmut´ uczast´ u dekanalnij zistriczi dla pidhotowky jeparchijalnoho soboru.

3. Najpiznisze do 11 trawnia 2014 r., w kożnomu dekanati, otci Dekany skłyczut´ ta prowedut´ dekanalni soborczyky dla pryhotuwannia do soboru. U dekanalnomu soborczyku zobowjazani wziaty uczast´ wsi swiaszczennyky dekanatu ta dełehaty z parafij, wybrani pid czas parafijalnych roboczych zustriczej. Zawdanniam dekanalnych soborczykiw je: - na osnowi propozycij, peredanych z poodynokych parafij, wybraty ta predstawyty u pyśmowij formi temy dla obhoworennia na jeparchijalnomu sobori, - z-pomiż myrian wybraty troje kandydatiw na dełehatiw wid dekanatu, - duchowenstwo wybere odnoho duszpastyria, jak kandydata na dełehata. Dekany, ne piznisze 11.05.2014 r., u pyśmowij formi majut´ peredaty do swojich jepyskopśkych Konsystorij pryjniati propozyciji ta napraciuwannia.

4. Na internet-sajtach oboch jeparchij u Polszczi budut´ utworeni pidstorinky «Sobor 2014», na jakych wirni, prynałeżni do poodynokych jeparchij, budut´ maty możływist´ podawaty swoji propozyciji tem, jakymy, na jichniu dumku, powynen zajniatyś jeparchijalnyj sobor. Budut´ rozhladatysia łysze propozyciji, pidpysani imjam ta prizwyszczem ta z podanniam własnoji parafiji.

5. Miżieparchijalna Komisija, jaka zustrinet´sia w ponediłok 26 czerwnia 2014 r. u Krakowi, ostatoczno perehlane zaproponowani w dekanatach temy praci soboru. Jiji zawdanniam bude takoż wyznaczennia po odnomu dopowidaczewi z kożnoji jeparchiji do kożnoji z szesty hołownych składowych żywoji parafiji, jaki, opisla, budut´ jich referuwaty w czasi praci soboru. Zhadana wyszcze miżieparchijalna Komisija predstawyt´ takoż ostatocznyj poriadok praci jeparchijalnoho soboru.

6. Władykamy oboch jeparchij u stosownomu czasi budut´ wystawłeni dekrety pro skłykannia jeparchijalnoho soboru kożnoji jeparchiji ta dekrety pro pryznaczennia dełehatiw na sobor.

Dorohi u Chrysti Braty i Sestry!

Ciohoricznyj jeparchijalnyj sobor kożna jeparchija UHKC skłykaje z ohladu na pryjniate u 2013 r. riszennia Synodu Jepyskopiw UHKC. Napraciuwannia jeparchijalnych synodiw ta pryjniati nymy riszennia majut´ dopomohty u pidhotowci ta prowedenni patriarszoho sobru ciłoji naszoji Cerkwy, jakyj prochodytyme u 2015 r. Odnak, dla naszoji Cerkwy u Polszczi prowedennia jeparchijalnoho soboru maje buty ne łysze wykonanniam riszeń Synodu Jepyskopiw ta pidhotowkoju do Patriarszoho Soboru. Dla nas - ce osobływa nahoda, szczob pryhlanutyś żyttiu ta potrebam naszoji Cerkwy u Polszczi. Spodiwajemosia, szczo jak i pid czas pryhotuwannia do prowedennia miżieparchijalnoho soboru, tak i w czasi samoji praci soboru wyrynut´ ważływi dla szczodennoho żyttia i majbutnioho naszoji Cerkwy u Polszczi sprawy, kotrymy budemo zajmatysia ne łysze pid czas soboru, ałe j najbłyżczymy rokamy i jaki wpływatymut´ na nasze cerkowne majbutnie. Tomu zwertajemoś z hariaczym prochanniam do duchowenstwa, monaszestwa i wsich myriam postawytysia duże serjozno do pidhotowky soboru, do wyznaczennia tem, jichnioho obhoworennia na parafijalnomu ta dekanalnomu riwniach, do wybrannia widpowidnych dełehatiw, a piznisze i do uczasti w samij roboti soboru.

Wsich prosymo pro mołytwu w namirenni soboru, pro switło Swiatoho Ducha dla wsich joho uczasnykiw, a takoż dla wsich, chto bude wkluczatyś u joho pidhotowku.

 Z archyjerejśkym błahosłowenniam

Archyjepyskop Iwan (Martyniak) Mytropołyt Peremyśko-Warszawśkyj
Władyka Wołodymyr (Juszczak) Jepyskop Wrocławśko-Gdanśkyj
Władyka Jewhen Popowycz Jepyskop pomicznyk Peremyśko-Warszawśkoji Archyjeparchiji