niedziela, 25 grudnia 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 25.XII.2016

Sława Isusu Chrystu!


1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej w najbliższym tygodniu:


31.XII.2016 (sobota) 18.00 Nieszpory

1.I.2016 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (jest to tzw. Niedziela Ojców, bezspośrednio poprzedzająca Boże Narodzenie)


2) Kończy się rok kalendarzowy 2016. Jest to czas na podsumowanie wyników finansowych zbiórek prowadzonych w naszej Parafii w sposób ciągły.

a) Na Fundusz Miłosierdzia do przeznaczonej nań specjalnej skrzynki-skarbonki zebrano, poczynając od 7.XI.2016, kwotę 106 zł. oraz 2,10 euro (9 zł. 27 gr.) i 0,11 USD (46 gr.); przeliczenia wartości obcych monet dokonano wg. tabeli A kursów średnich NBP z 23 bm. Łącznie z 466 zł. 78 gr. zebranych wcześniej otrzymujemy kwotę 582 zł. 51 gr. i taka też zostanie wysłana na konto CARITAS eparchii metropolitalnej - łącznie z należnością za świece sprzedane w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom (72 zł.). Koszty przekazu poniesie wpłacający.

b) Do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano dziś 264 zł. 60 gr. Całoroczny bilans kolekt parafialnych przedstawia się zatem następująco: zebrano 11.316 zł. 17 gr., wydano z gotówki 460 zł. 18 gr., wpłacono 10.700 zł. (koszty 64 zł. 10 gr.).  
Dla prawidłowego zbilansowania różnica między kwotą zebraną i wydaną z gotówki winna być równa kwocie wpłaconej (z uwzględnieniem kosztów wpłat). Jak wynika z danych przywołanych powyżej, kwota wpłacona łącznie z opłatami jest jednak niższa od ww. różnicy o 91 zł. 89 gr. Zatem przed końcem br, na subkonto Rady Parafialnej trafi kwota 88 zł. 39 gr. (koszt wpłaty 3 zł. 50 gr.), dzięki czemu roczny bilans zostanie zamknięty stanem idealnej zgodności między tym, co zostało zebrane i wydane gotówką na drobne potrzeby bieżące, oraz tym, co wpłacono na subkonto Rady Parafialnej (z kosztami wpłat włącznie). 
O wydatkach z ww. subkonta poinformować mogą osoby mające doń dostęp, czyli Ksiądz Proboszcz i Pani Skarbnik Rady Parafialnej.
Ze strony śp. o. archim. Romana Piętki, MIC (1937-2011)


NIEDZIELA PRZED BOŻYM NARODZENIEM
W niedzielę 18 grudnia, lub najbliższą, obchodzi się wspomnienie świętych Starego Testamentu od Abrahama do św. Józefa, oblubieńca Maryi, z których w prostej linii narodził się obiecany Mesjasz. Nazywa się ona Niedzielą Ojców, lub Niedzielą Genealogii Jezusa (Mt 1,1-25). Jest to jakby przedłużenie poprzedniej niedzieli. Kościół oddaje cześć tym wszystkim, którzy przed Chrystusem „podobali się Bogu”. Ona bezpośrednio przygotowuje nas do Bożego Narodzenia.
TROPARION, ton 2.
Wielkie są czyny dokonane przez wiarę!* W samym środku ognia, jak na spokojnej wodzie,* radowali się trzej młodzieńcy,* i prorok Daniel dla lwów, jak dla owieczek, stał się pasterzem.* Dzięki ich wstawiennictwu, Chryste Boże, zbaw dusze nasze.
KONTAKION, ton 6.
Wzgardziwszy idolem* ręką uczynionym,* osłoniwszy się jak tarczą Bytem Nieopisanym,* Trzej Młodzieńcy, zyskaliście chwałę w próbie ognia.* Pośrodku ognia nie do zniesienia stojąc,* wzywaliście Boga.* Pospiesz, o Litościwy,* i miłosiernie przyjdź nam z pomocą, bo, jeśli zechcesz, wszystko możesz.

PROKIMEN, ton 4.
Dn 3,26 i 27.
Błogosławiony jesteś, Panie, Boże ojców naszych,* i chwalebne i sławne imię Twoje na wieki.
Stych: Bo sprawiedliwy jesteś we wszystkim, co nam uczyniłeś.
Apostoł: Hbr 11,9-10 i 32-40.
ALLELUJA
Ps 43,2 i 33,18.
Boże, uszami naszymi słyszeliśmy, ojcowie nasi nam opowiadali.
Stych: Wybawiłeś nas od uciskających nas, a tych, którzy nas nienawidzą zawstydziłeś.
Ewangelia: Mt 1,1-25.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 148,1.
Chwalcie Pana z niebios,* chwalcie Go na wysokościach. I drugi:
Ps 32,1.
Weselcie się sprawiedliwi w Panu,* prawym przystoi uwielbienie,* alleluja 3x.

niedziela, 18 grudnia 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 18.XII.2016

Sława Isusu Chrystu!1) Rozkład celebracji w cerkwi lubelskiej w najbliższym tygodniu:


19.XII.2016 (poniedziałek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (uroczystość św. Mikołaja Cudotwórcy, arcybiskupa Miry w Licji)

22.XII.2016 (czwartek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (święto poczęcia przez św. Annę Najśw. Bogurodzicy)

24.XII.2016 (sobota) 18.00 Nieszpory

25.XII.2016 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Dzisiejsza taca przeznaczona była na Fundusz "Andrzejowego Grosza", wspomagający duszpasterstwo UKGK w krajach, gdzie nie ma struktur eparchialnych czy egzarchatów. Zebrano 325 zł. 41 gr. Kwota powyższa, pomniejszona o 3 zł. 50 gr. na koszty przekazu, zostanie wpłacona na konto Kurii.

3) Do skrzynki świeczkowej wrzucono dziś 68 zł. 60 gr. Zwrócono też p. J. Szwajcowskiemu 10 zł. 94 gr. za nabytą do celów liturgicznych wodę.  Bilans kolekt parafialnych przedstawia się zatem następująco: zebrano 11.051 zł. 57 gr., wydano z gotówki 460 zł. 18 gr., wpłacono 10.700 zł. (koszty 64 zł. 10 gr.).  

4) Zachęcamy do nabywania świec CARITAS, rozprowadzanych w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Cena 1 świecy to 6 zł. 

Teksty z "Menologionu" śp. o. archim. Romana Piętki MIC (1937-2011):

6 ± Św. ojca naszego MIKOŁAJA, arcybiskupa Miry w Licji, cudotwórcy.
            Ten święty biskup żył za cesarzy Dioklecjana (284-305) i Maksymiana (305-308). Po kilku latach życia w klasztorze, z powodu wyjątkowych i wspaniałych cnót, podniesiony został do godności biskupiej. Stawał zawsze w obronie chrześcijan i odważnie głosił prawdziwą naukę religijną, dlatego przez władze miasta, po różnych torturach, został uwięziony wraz z innymi chrześcijanami. Gdy do władzy w cesarstwie rzymskim doszedł Konstantyn Wielki (306-337), więźniowie wyszli zza krat. Otrzymał też wolność św. Mikołaj (Nikolaos, gr nike, zwycięstwo, laos, lud, „odniósł zwycięstwo dla swojego ludu”?) i wrócił do Miry na biskupstwo i za kilka lat wziął udział w Soborze Powszechnym w Nicei w 325 roku. Umarł w podeszłym wieku, zostawiając wiernym swe ciało jako relikwie, źródło pociechy i uzdrowień. Pozostał jakby żywy nawet po śmierci, otrzymując z nieba dar działania cudów. Jego relikwie od 1084 roku przechowuje się w Bari na południu Włoch (wspomnienie 9 maja). Jego moc czynienia cudów zrodziła pełne niezwykłości legendy, będące przyczyną tradycyjnych dziecięcych radości tak na Zachodzie jak i na Wschodzie.
TROPARION, ton 4.
Przez prawdziwość swych czynów,* ojcze i arcypasterzu Mikołaju,* stałeś się regułą wiary dla swej owczarni,* wzorem cichości, nauczycielem wstrzemięźliwości,* dlatego przez swą pokorę doszedłeś do wywyższenia,* przez ubóstwo do bogactwa.* Proś Chrystusa Boga o zbawienie dusz naszych.

KONTAKION, ton 3.
Pośród mieszkańców Miry, święty, byłeś kapłanem,* wypełniłeś bowiem, wielebny, nakaz Ewangelii Chrystusa:* położyłeś życie swoje za swoich ludzi* i wybawiłeś niewinnych od śmierci.* Dlatego też otrzymujesz cześć jako wielki powiernik łaski bożej.
PROKIMEN, ton 7.
Ps 63, 11 i 2.                                                                                                                                 
Będzie się weselił sprawiedliwy w Panu* i będzie w Nim miał nadzieję.
Stych: Wysłuchaj, Boże, prośbę moją, gdy się modlę.
            Apostoł: Hbr 13,17-21.
ALLELUJA
Ps 131, 9 i 13.                                                                                                                               
Kapłani Twoi niech się obloką w sprawiedliwość, a święci Twoi niechaj się weselą.
Stych: Albowiem Pan obrał Syjon, obrał go Sobie na mieszkanie.
Ewangelia: Łk (urywek 24) 6,17-23.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 111,7.
W wiecznej pamięci będzie sprawiedliwy,* nie będzie się bał złych pogłosek,* alleluja 3x.

9  Σ POCZĘCIE przez św. Annę Bogurodzicy.
            Według nauczania wielu Ojców Kościoła, nasz Pan, chcąc przygotować Sobie na mieszkanie przybytek żywy, święte mieszkanie, posłał Swego anioła do świętych Joachima i Anny, z których miała według Jego planu narodzić się Jego Matka według ciała. On im zwiastował, że niepłodna pocznie, chcąc przez to dać do poznania, że urodzą Najświętszą Dziewicę. Została więc poczęta Maryja, czcigodniejsza od Cherubinów i świętsza od wszelkiego stworzenia duchowego i cielesnego. Według nauczania Kościoła Katolickiego to poczęcie było niepokalane, to znaczy, że dusza Najświętszej Dziewicy, która od wieków została wybrana na Matkę Boga, wyszła z rąk Stworzyciela ozdobiona łaską bożą, wolna od wszelkiej plamy grzechu pierworodnego i całkowicie niepokalana. To jest właśnie ta nauka, którą Ojcowie Święci przekazali, którą hymnografowie opiewali różnymi wyrażeniami i którą papież rzymski błogosławiony Pius IX w 1854 roku uroczyście określił. To święto znane na Wschodzie od VIII wieku, irlandzcy mnisi wprowadzili na Zachodzie w wieku IX, ale rozpowszechniło się jeszcze później i wreszcie w obrządku łacińskim ustalone zostało na dzień ósmy grudnia.
TROPARION, ton 4.
Dziś rozwiązują się więzy niepłodności,* ponieważ Bóg, wysłuchując modlitw Joachima i Anny, jasno im obiecuje,* że nadspodziewanie urodzą Dziewczę Boże,* z której narodzi się Sam Nieogarnięty* i, stawszy się Człowiekiem, poleca aniołowi wołać do Niej:* Witaj, Pełnałaski, Pan z tobą.
KONTAKION, ton 4.
Cały wszechświat świętuje dziś poczęcie Anny,* które dokonało się z woli bożej.* Ona bowiem poczęła tę, która pocznie Słowo* przewyższające wszelkie ludzkie słowo.
PROKIMEN, ton 8.
Ps 67,36 i 27.                                                     
Dziwny jest Bóg w świętych swoich,* Bóg izraelski.
Stych: W zebraniach błogosławcie Boga, wy ze źródeł izraelskich.
Apostoł: Ga 4,22-31.
ALLELUJA
Ps 36,39-40.
Zbawienie sprawiedliwych od Pana, i obrońcą ich jest czasu utrapienia.
Stych: I wspomoże ich Pan, i wybawi ich, i wyratuje ich od grzeszników, i zbawi ich, gdyż w Nim mieli nadzieję.
Ewangelia: Łk (urywek 36) 8,16-21.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 32,1.
Weselcie się, sprawiedliwi, w Panu,* prawym przystoi uwielbienie,* alleluja 3x.niedziela, 11 grudnia 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 11.XII.2016

Sława Isusu Chrystu!1) Rozkład celebracji w cerkwi lubelskiej na najbliższy tydzień:


13.XII.2016 (wtorek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (uroczystość św. Andrzeja, Pierwszego Powołanego spośród Apostołów; kilka słów o Patronie dnia oraz polski przekład troparionu i kondakionu ze strony śp. o. archim. Romana Piętki MIC - pod ogłoszeniami)

18.XII.2016 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2)   Do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano dziś 314 zł. 35 gr.  Bilans kolekt parafialnych przedstawia się zatem następująco: zebrano 10.982 zł. 97 gr., wydano z gotówki 449 zł. 24 gr., wpłacono 10.700 zł. (koszty 64 zł. 10 gr.).  


3) Taca w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na Fundusz "Andrzejowego Grosza", utworzony w celu pomocy strukturom duszpasterskim UKGK w krajach, w których UKGK nie posiada eparchii ani egzarchatu.

30 + Św. i wspaniałego Apostoła ANDRZEJA Pierwszego-Powołanego.
Św. Andrzej (Andreas) apostoł zmarł ok. 70 w Patras (Grecja), brat św. Piotra, uczeń Jana Chrzciciela i Chrystusa, a następnie apostoł. Pochodził z Betsaidy, mieszkał w Kafarnaum, gdzie był rybakiem; Ewangelieprzekazały o nim kilka wzmianek: z Piotrem, Jakubem i Janem pytał Jezusa o znak paruzji i czas zburzenia świątyni jerozolimskiej; wymieniony jest w relacji o cudzie rozmnożenia chleba; po uroczy­stym wjeździe Jezusa do Jerozolimy razem z Filipem przypro­wadził do niego Greków; w Dz 1,13 wspomniany jest wśród uczniów zebranych w wieczerniku po wniebowstąpie­niu Jezusa. Wg tradycji kościelnej głosił ewangelię w Scytii i Epirze. Kościoły wschodnie bizantyjskie widzą w nim swego założyciela. Poniósł śmierć męczeńską na krzyżu w kształcie litery X (tzw. krzyżu św. An­drzeja). W roku 357 relikwie jego złożono w Konstantynopolu, w 1208 zostały przewiezione do katedry w Amalfi k. Salerno, a głowę umieszczono w 1462 (za papieża Piusa II; 1405-1464) w bazylice św. Piotra w Rzymie. Na prośbę metropolity z Patras, Konstantyna, Pa­weł VI, po uprzednim uczczeniu relikwii przez ojców III sesji Soboru Watykańskiego II, przekazał je 26 IX 1964 roku katedrze św. Andrzeja w Patras. Podczas uroczystości w Patras zostało odczytane brewe, w którym papież podkreślił symboliczne znaczenie powrotu relikwii, widząc w tym zapowiedź powrotu do jedności Kościo­łów katolickiego i prawosławnego. Dzień 27 IX, w którym odbyły się uroczystości prawosławne, został ogłoszony świętem prawosławia.
Tradycja słowiańska (przekazana w tzw. Latopisie Nestora) głosi, że św. Andrzej odbył trzecią podróż misyjną trasą, która wiodła z Synopy nad M. Czarnym aż do Nowogrodu Wielkiego przez Korsuń i Kijów. Popularność tej legendy sprawiła, że na Rusi za Włodzimierza Monomacha (1053-1125) imię św. Andrzeja nadawano człon­kom dynastii, np. A. Dobry, A. Bogolubski; budowano też wówczas pod wezwaniem św. Andrzeja cerkwie w Kijowie i Perejesławiu. O wczesnym kulcie św. Andrzeja w Polsce świadczy kościół pod jego we­zwaniem wybudowany w Krakowie w XI w. W początku XII w. prawdopodobnie św. Andrzeja obrano patronem misji cystersów skiero­wanej na Ruś, jemu bowiem poświęcono klasztor w Brzeźnicy (późniejszym Jędrzejowie) — pierwszy z 4 klasztorów wybudowa­nych przy szlakach wiodących na ziemie ruskie. Popularność św. Andrzeja wśród narodów słowiańskich znalazła odbicie w ludowych zwyczajach i wierzeniach. W Polsce noc św. Andrzeja, (tzw. an­drzejki, 29/30 XI) jest porą wróżenia. W sztuce polskiej występuje z księgą i krzyżem w kształcie litery X, symbolem jego męczeństwa (por. Chodzidło T., Andrzej Apostoł, w: EK t. 1, Lublin 1985, kol. 533).
TROPARION, ton 4.
Jako Pierwszy_Powołany apostoł* i rodzony brat Koryfeusza,* proś Pana wszechrzeczy, Andrzeju,* o pokój dla całego świata* i obfite miłosierdzie dla dusz naszych.
KONTAKION, ton 2.
Głosiciela bożego mającego imię od męstwa* i Pierwszego z Uczniów powołanego przez Zbawcę,* rodzonego brata Piotrowego, wychwalajmy,* bo jak dawniej do niego, teraz do nas woła:* przyjdźcie, znaleźliśmy Upragnionego.
Służba o apostole wspólna (4) oprócz Ewangelii: J 1,35-51.

niedziela, 4 grudnia 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 4.XII.2016

Sława Isusu Chrystu!1) Porządek celebracji na najbliższy tydzień:


7.XII.2016 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

10.XII.2016 (sobota) 18.00 Nieszpory

11.XII.2016 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) W dniu dzisiejszym taca przeznaczona była na cathedraticum. Zebrano 289 zł. 30 gr. Po strąceniu 3 zł. 50 gr. na koszty przekazu, pozostała kwota 285 zł. 80 gr. zostanie przesłana na konto Kurii Metropolitalnej w Przemyślu. Jest to ostatnia wpłata tej daniny w br., stąd też jej dzisiejszy bilans jest równocześnie bilansem za cały rok 2016: zebrano łącznie 3.127 zł. 03 gr., koszty przekazów wyniosły 41 zł. 50 gr., zatem na konto Kurii nasza Parafia przesłała w br. łącznie 3.085 zł. 53 gr.

3) Do skrzynki świeczkowej zebrano dziś 41 zł. 40 gr.  Bilans kolekt parafialnych przedstawia się zatem następująco: zebrano 10.668 zł. 62 gr., wydano z gotówki 449 zł. 24 gr., wpłacono 10.700 zł. (koszty 64 zł. 10 gr.). 

niedziela, 27 listopada 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 27.XI.2016

Sława Isusu Chrystu!1) W przyszłą niedzielę, tj. 4.XII.2016, zapraszamy do cerkwi lubelskiej na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o 10.00.


2) 1 bm. nadzór budowlany zamknął cerkiew greckokatolicką pw. Trójcy Świętej w Braniewie, woj. warmińsko-mazurskie. Powodem decyzji był stan tej XVI-wiecznej budowli (dawnego kościoła). Aby świątynia mogła zostać dopuszczona do użytkowania, konieczny jest szybki remont. W związku z powyższym, JE Ks. Arcybiskup Eugeniusz Popowicz, Metropolita Przemysko-Warszawski, pismem z dnia 25 bm. (l.dz. 727/XI/2016) wystosował apel o przeprowadzenie we wszystkich cerkwiach eparchii metropolitalnej zbiórki pieniężnej na rzecz cerkwi w Braniewie. W myśl ww. apelu, decyzją Ks. Proboszcza środki zebrane dziś na tacę zostaną przeznaczone na pomoc braniewskiej wspólnocie parafialnej w przywróceniu cerkwi do użytku. Kwota zebrana na tacę wyniosła 307 zł. 01 gr.


3)  Do skrzynki świeczkowej zebrano dziś 32 zł. 52 gr., zaś 23 bm. wpłacono na subkonto Rady Parafialnej kwotę 700 zł. (opłata - 4 zł. 20 gr.).  Bilans kolekt parafialnych przedstawia się zatem następująco: zebrano 10.627 zł. 22 gr., wydano z gotówki 449 zł. 24 gr., wpłacono 10.700 zł. (koszty 64 zł. 10 gr.). 

niedziela, 20 listopada 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 20.XI.2016

Sława Isusu Chrystu!1) Porządek celebracji na najbliższy tydzień:


21.XI.2016 (poniedziałek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (synaksa św. Michała Archistratega i pozostałych Mocy Bezcielesnych), po Liturgii - panachyda za duszę śp. prof. Michała Łesiowa (1928-2016)

26.XI.2016 (sobota) 18.00 Wielkie Nieszpory z Litiją (wigilia św. Jozafata) oraz panachyda w intencji ofiar Wielkiego Głodu na Ukrainie (1932/33)

27.XI.2016 (niedziela) 10.00 Pontyfikalna Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma, przewodniczy bp Benedykt Ałeksijczuk ze Lwowa2)   Na tacę i do skrzynki świeczkowej zebrano dziś 304 zł. 72 gr.  Bilans kolekt parafialnych przedstawia się zatem następująco: zebrano 10.594 zł. 70 gr., wydano z gotówki 449 zł. 24 gr., wpłacono 10.000 zł. (koszty 59 zł. 90 gr.).

poniedziałek, 14 listopada 2016

Lublin - pogrzeb śp. Bronisława Mirona Seniuka 16.XI.2016

Sława Isusu Chrystu!


Pogrzeb naszego wieloletniego, oddanego i zasłużonego parafianina, śp. Bronisława Mirona Seniuka odbędzie się we środę 16 listopada 2016 r.


Początek obrzędów pogrzebowych przewidziano na 10.00, kiedy to spod bramy cmentarza rzymskokatolickiego przy ul. Lipowej w Lublinie wyruszy żałobny kondukt z ciałem Zmarłego. Spod bramy udamy się bezpośrednio do grobu, przy którym odprawione zostaną modlitwy pogrzebowe.

niedziela, 13 listopada 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 13.XI.2016

Sława Isusu Chrystu!1) Rozkład celebracji w cerkwi lubelskiej na najbliższy tydzień:


19.X.2016 (sobota) 18.00 Nieszpory

20.X.2016 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Odszedł do Pana nasz wierny parafianin, śp. Bronisław Miron Seniuk (ur. 27.VIII.1940, Uhrynów), historyk i historyk sztuki, regionalista, badacz architektury i sztuki cerkiewnej naszego regionu (w tym cerkwi należących do naszej parafii: uhrynowsko-tarnoszyńsko-lubelskiej oraz korczmińskiej). Z Jego biografią można się zapoznać na blogu ks. diakona Piotra Siwickiego. Szczegóły dot. pogrzebu podamy osobno (na razie nie są znane).


3) W niedzielę 27 bm. obchodzić będziemy doroczną uroczystość ku czci św. Jozafata, arcybiskupa połockiego, męczennika ( + 1623), drugorzędnego patrona naszej cerkwi. Liturgii Pontyfikalnej przewodniczyć będzie JE Ks. Biskup Benedykt Ałeksijczuk ze Lwowa.


4) Na tacę i do skrzynki świeczkowej zebrano dziś 364 zł. 05 gr.  Bilans kolekt parafialnych przedstawia się zatem następująco: zebrano 10.289 zł. 98 gr., wydano z gotówki 449 zł. 24 gr., wpłacono 10.000 zł. (koszty 59 zł. 90 gr.).

niedziela, 6 listopada 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 6.XI.2016

Sława Isusu Chrystu!1) W następną niedzielę, tj. 13.XI.2016, zapraszamy do cerkwi lubelskiej na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o 10.00.

W piątek 11.XI.2016, zgodnie z ustawodawstwem UKGK w RP, nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

2) Dzisiejsza taca przeznaczona jest na potrzeby Kurii Metropolitalnej. Zebrano 206 zł. 11 gr., na konto Kurii zostanie przekazana kwota 202 zł. 61 gr. (3 zł. 50 gr. wyniosą koszty przekazu). Obecny bilans tej daniny (cathedraticum) to 2.837 zł. 73 gr. minus 38 zł. kosztów wpłat.

3) Na Fundusz Miłosierdzia po 9.X.2016 zebrano 65 zł. 20 gr. Stan Funduszu wzrósł do 466 zł. 78 gr.

4) Do skrzynki świeczkowej zebrano 1 bm. i dzisiaj łącznie 47 zł. 01 gr. 31.X.2016 wpłacono też na konto sklepu internetowego SOFIJA 119 zł. 75 gr. (koszt przekazu 3 zł. 50 gr.) na 2 paczki świeczek (ofirky) po 2 kg (200 szt.) w każdej oraz olejek do mirowania; szczegółową specyfikację publikujemy poniżej. Bilans kolekt parafialnych przedstawia się zatem następująco: zebrano 9.925 zł. 93 gr., wydano z gotówki 449 zł. 24 gr., wpłacono 10.000 zł. (koszty 59 zł. 90 gr.).

Zamówione produkty

NazwaIlośćCenaWartość
Razem105,00 zł
Koszt dostawy20,00 zł
Przyznane rabaty:5,25 zł
Do zapłaty119,75 zł
Świeczki małe - ofirki (40-ki) 2 kg / офірки (40) -2 кг (typ - Myron-40)2,0044,00 zł88,00 zł
oliwka do mirowania 25ml - GARDENIA / олія для мирування 25мл - ГАРДЕНІЯ1,0017,00 zł17,00 zł

niedziela, 30 października 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 30.X.2016

Sława Isusu Chrystu!


1) Rozkład celebracji na kolejny tydzień:


1.XI.2016 (wtorek) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma w intencji zmarłych

6.XI.2016 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Na tacę i do skrzynki świeczkowej zebrano dziś 297 zł. 96 gr.  Bilans kolekt parafialnych jest zatem następujący: zebrano 9.878 zł. 92 gr., wydano z gotówki 325 zł. 99 gr., wpłacono 10.000 zł. (koszty 59 zł. 90 gr.).

niedziela, 23 października 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 23.X.2016

Sława Isusu Chrystu!
1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej na następny tydzień:


26.X.2016 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

29.X.2016 (sobota) 18.00 Nieszpory  UWAGA! ODWOŁANE!

30.X.2016 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Kolejne spotkanie biblijne odbędzie się 6 listopada br.


3)  Na tacę i do skrzynki świeczkowej zebrano dziś 170 zł. 35 gr.  Bilans kolekt parafialnych jest zatem następujący: zebrano 9.580 zł. 96 gr., wydano z gotówki 325 zł. 99 gr., wpłacono 10.000 zł. (koszty 59 zł. 90 gr.).

niedziela, 16 października 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 16.X.2016

Sława Isusu Chrystu!
1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej w następnym tygodniu:


19.X.2016 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

22.X.2016 (sobota) 18.00 Nieszpory

23.X.2016 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Na tacę i do skrzynki świeczkowej zebrano dziś 257 zł. 92 gr.  Bilans kolekt parafialnych jest zatem następujący: zebrano 9.410 zł. 61 gr., wydano z gotówki 325 zł. 99 gr., wpłacono 10.000 zł. (koszty 59 zł. 90 gr.).

niedziela, 9 października 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 9.X.2016

Sława Isusu Chrystu!1) Porządek celebracji na najbliższy tydzień:


14.X.2016 (piątek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - święto Opieki Najśw. Bogurodzicy

15.X.2016 (sobota) 18.00 Nieszpory

16.X.2016 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) W piątek 14 bm., z uwagi na święto Bogurodzicy, nie ma obowiązku wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

3) Rozpoczynamy cykl spotkań poświęconych głębszemu poznaniu Pisma św. Będą się one odbywać po niedzielnej Liturgii na plebanii.


4) W zeszłą niedzielę na skutek przeoczenia pieniądze zebrane na tacę (które, jako zebrane w pierwszą niedzielę miesiąca, winny być przeznaczone na cathedraticum) zostały wliczone razem z pieniędzmi ze skrzynki świeczkowej do przychodu parafialnego. Celem naprawienia tego błędu na cathedraticum przeznaczona została taca dzisiejsza w wysokości 290 zł. 80 gr. Po strąceniu 3 zł. 50 gr. na koszty przekazu, reszta (287 zł. 30 gr.) zostanie wpłacona na konto Kurii Metropolitalnej. Obecny bilans tej daniny to 2.631 zł. 62 gr. minus 34 zł. 50 gr. kosztów wpłat.

5) Na Fundusz Stypendialny CARITAS zebrano zaledwie 10 zł. (!) i tyleż zostanie wpłacone (na koszt wpłacającego).

6) Do skrzynki świeczkowej zebrano dziś 36 zł.  Bilans kolekt parafialnych jest zatem następujący: zebrano 9.152 zł. 69 gr., wydano z gotówki 325 zł. 99 gr., wpłacono 10.000 zł. (koszty 59 zł. 90 gr.).

7) Bilans Funduszu Miłosierdzia przedstawia się następująco: do 15 czerwca br. zebrano 7 zł. 70 gr., do 11 września br. 291 zł. 88 gr.,  do 2 bm. zaś 102 zł. Zatem łącznie nie wpłaconych na konto CARITAS pieniędzy jest wg. stanu na 9.X.2016 łącznie 401 zł. 58 gr.


1 ♀ OPIEKI MATKI BOŻEJ. - Św. apostoła ANANIASZA, z 70 uczniów Pana i św. ojca naszego ROMANA, śpiewaka

TROPARION, ton 4.
Uroczyście świętujmy dzisiaj, pobożni ludzie, * olśnieni Twoim, Bogurodzico, przyjściem, * i spoglądając na Twój przeczysty obraz, z miłością wołajmy: * osłoń nas czcigodnym swoim płaszczem, * i wybaw nas od wszelkiego zła, * prosząc Syna swojego o zbawienie dusz naszych.

KONDAKION, ton 3
Panna dziś stoi przed nami w cerkwi, * i z rzeszą świętych modli się za nas niewidzialnie do Boga; * aniołowie z arcypasterzami składają pokłony, * apostołowie zaś z prorokami się radują,* bo za nas Bogurodzica prosi odwiecznego Boga.

Służba wspólna o Najśw. Bogurodzicy (1).
Apostoł: Hbr 9, 1-7


 źródło: cyrylimetody.marianie.pl

niedziela, 2 października 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 2.X.2016

Sława Isusu Chrystu!


1) W najbliższą niedzielę, tj. 9.X.2016, zapraszamy do cerkwi lubelskiej na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma - jak zwykle o 10.00.

2) W niedzielę 9 bm. odbędzie się zbiórka (do osobnej skarbonki) na fundusz stypendialny CARITAS naszej eparchii.

3) Na tacę (dziś) i do skrzynki świeczkowej (w okresie od 25.IX.2016 do dziś) zebrano łącznie 309 zł. 82 gr. i 10 kopiejek ukraińskich (kurs średni NBP z 30.IX.2016 - 0,1488 PLN za 1 UAH; stąd 10 kopiejek to 1,488 grosza, czyli w zaokrągleniu 1 grosz), łącznie - 302 zł. 83 gr. Bilans kolekt parafialnych jest zatem następujący: zebrano 9.116 zł. 69 gr., wydano z gotówki 325 zł. 99 gr., wpłacono 10.000 zł. (koszty 59 zł. 90 gr.).

niedziela, 25 września 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 25.IX.2016

Sława Isusu Chrystu!1) Rozkład celebracji na najbliższy tydzień:


27.IX.2016 (wtorek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (święto Podwyższenia Krzyża)

2.X.2016 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) We wtorek 27 bm. obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.


3) Na tacę zebrano dziś 253 zł. (skrzynka świeczkowa zostanie rozliczona za tydzień).  Bilans kolekt parafialnych jest zatem następujący: zebrano 8.813 zł. 86 gr., wydano z gotówki 325 zł. 99 gr., wpłacono 10.000 zł. (koszty 59 zł. 90 gr.).


14 ♀ POWSZECHNE PODWYŻSZENIE CZCIGODNEGO I ŻYCIODAJNEGO KRZYŻA.
            
      Pochodzenie święta wiąże się z triumfem chrześcijaństwa za panowania Konstantyna Wielkiego (306-337; wspomnienie 21 maja), który wzniósł na miej­scu Golgoty i Grobu Pańskiego świątynię Zmartwychwstania. Miej­sce to, już od pierwszych dni istnienia Kościoła, przyciągało piel­grzymów, jednakże na początku II w. cesarz Adrian (117-138), wrogo nasta­wiony zarówno do judaizmu jak i chrześcijaństwa, postanowił zniszczyć wszelkie ślady obu niewygodnych mu religii. Całkowicie przebudował Jerozolimę, nadał jej nazwę Aelia Capitolina, miało to być centrum administracyjne i religijne pogaństwa, zrównał z ziemią wzgórze Golgoty, zasypał grotę Grobu świętego i zbudował tam świątynię Wenery. Gdy cesarz Konstantyn przyjął chrześcijaństwo, rozkazał zburzyć świątynię pogańską i rozpoczął prace wykopaliskowe w tym świętym miejscu. "Zdejmowano warstwę po warstwie - pisze Euzebiusz, biskup Cezarei, żyjący współcześnie z Konstantynem - nagle, wbrew wszelkim oczekiwaniom, wyłoniło się skalne wgłębienie, a następnie - najdroższa i najświętsza pamiątka zbawczego Zmartwychwstania". To była grota Grobu Pańskiego. Cesarz wyposażył jerozolimskiego biskupa Makarego w odpowiednie środki w celu wzniesienia nad grotą świątyni. Po jakimś czasie Palestynę odwiedziła matka cesarza Konstantyna, św. Helena. U Euzebiusza nie ma wzmianki na temat tego, że właśnie jej udało się odnaleść prawdziwy Krzyż Chrystusowy. Jednakże już w drugiej połowie IV w. relikwia ta była otaczana czcią w Jerozolimie. Św. Cyryl zaświadcza, że kawałki świętego Krzyża rozesłane zostały po całym cesarstwie. Wedle św. Jana Złotoustego (wspomnienie 13 listopada), oznaką tego, że odnaleziony krzyż był właśnie Krzyżem Pańskim, była tabliczka z napisem, przytwierdzona do niego. W początkach V w. Tyrannius Rufin ściśle już wiąże znalezisko z imieniem św. Heleny, a historyk Kościoła Sozomen ok. 440 r. zapisał opowieść o tym, jak cesarzowa szukała Krzyża i jak odnalazła go, zaryty głęboko w ziemi w pobliżu Golgoty. By przekonać się o jego autentyczności, na świętej relikwii położono nieboszczyka, a ten ożył. Po cudzie tym, patriarcha "wywyższył" Krzyż ponad modlącą się rzeszę. Brak świadectwa na ten temat u Euzebiusza, dało asumpt historykom do tego, by uważać relację Sozomena za legendę. Jednakże w tym, że Krzyż był rzeczywiście odnaleziony, nie ma niczego nieprawdopodobnego. Wedle zwyczaju żydowskiego, narzędzia kaźni wkładano do zbiorowej mogiły wraz z ciałami ukrzyżowanych. Dlatego Krzyż Chrystusowy mógł zostać złożony w grobie razem z ciałami dwóch łotrów. Jakkolwiek by było, kult Krzyża ma ogromne, ogólnochrześcijańskie znaczenie. Na cześć tej relikwii zostało właśnie ustano­wione święto Podwyższenia. W przededniu tego święta, podczas całonocnego czuwania kapłan wynosi Krzyż na środek świątyni. W cerkwiach katedralnych istnieje zwyczaj "wywyższania" Krzyża na wszystkie cztery strony świata, przy równoczesnym śpiewie Hospodi, pomiłuj.
Antyfona 1
Ps 21,2-4.
- Boże, Boże mój, wejrzyj na mnie,* czemuś mnie opuścił?
Refren: Przez wstawiennictwo Bogurodzicy ocal nas, Zbawicielu.
- Daleko od zbawienia mego* słowa grzechów moich.
- Boże mój, będę wołał we dnie, a nie wysłuchasz,* i w nocy, a nie ku mojej głupocie.
- A ty mieszkasz w świątyni,* chwało Izraela.
Antyfona 2
Ps 73,1-2 i 12.
- Czemużeś, Boże, odegnał na zawsze,* rozgniewała się zapalczywość Twoja na owce Twego pastwiska?
Refren: Ocal nas, Synu Boży,* rozpięty ciałem na Krzyżu, śpiewających Ci: alleluja.
- Wspomnij na zgromadzenie Twoje,* które posiadłeś od początku.
- Na górę Syjon wspomnij,* na której zamieszkałeś.
- Bóg, król nasz przed wiekami,* sprawił zbawienie pośrodku ziemi.
Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze i na wieki wieków, amen. Jednorodzony Synu...

Antyfona 3

Ps 98,1.
- Pan jest królem - niech drżą ludzie, Który siedzi na Cherubinach, niech się trzęsie ziemia.
Troparion, ton 1: Ocal, Panie, Swoich ludzi* i błogosław Swoją własność;* zwycięstwo nad wrogami* daj Swemu Kościołowi* i Swój naród ochraniaj* Swoim Krzyżem.
- Pan wielki na Syjonie i wywyższony nad wszystkie narody.
- Kłaniajcie się Panu przed podnóżkiem nóg Jego.
Śpiew na Wejście, Ps 98,5.
Wywyższajcie Pana Boga naszego i kłaniajcie się przed podnóżkiem nóg Jego, bo jest święty.
TROPARION, ton 1.
Ocal, Panie, Swoich ludzi* i błogosław Swoją własność;* zwycięstwo nad wrogami* daj Swemu Kościołowi* i Swój naród ochraniaj* Swoim Krzyżem.
Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.
KONTAKION, ton 4.
Dobrowolnie podniesiony na Krzyż, Chryste Boże,* okazuj miłosierdzie Swej nowej społeczności nazwanej Twoim imieniem,* obdarz Swą mocą wiernych Swoich ludzi,* daj im zwycięstwo nad wrogami* niech mają pomoc Twoją za tarczę pokoju,* przemożny znak zwycięstwa.
W miejsce Święty Boże śpiewa się: Krzyż Twój adorujemy, Panie, i święte Zmartwychwstanie Twoje wysławiamy.
PROKIMEN, ton 7.
Ps 98,5 i 1.
Wywyższajcie Pana, Boga naszego,* i kłaniajcie się przed podnóżkiem nóg Jego, bo jest święty.
Stych: Pan jest królem - niech drżą ludzie.
Apostoł: 1Kor 1,18-24.
ALLELUJA
Ps 73,2 i 12.
Wspomnij na zgromadzenie Twoje, które posiadłeś od początku.
Stych: Bóg naszym królem przed wiekami, sprawił zbawienie pośrodku ziemi.
Ewangelia: J 19, 6-11a.13-20.25-28a.30-35
W miejsce Prawdziwie godne śpiewa się do Zakończenia:
Refren: Uwielbiaj, moja duszo,* czcigodny Krzyż Pański.
Irmos: Mistycznym jesteś, Bogurodzico, Rajem,
który bez uprawiania wydał Chrystusa.
Przez Niego na ziemi zostało zasadzone życiodajne drzewo Krzyża.
Dlatego przy dzisiejszym podwyższeniu adorując go, ciebie uwielbiamy.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ.
Ps 4,7.

Znakiem jest nad nami światłość oblicza Twego, Panie,* alleluja 3x.


ŹRÓDŁO: http://www.cyrylimetody.marianie.pl/menologion/wrzesien.htm#14


niedziela, 18 września 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 18.IX.2016

Sława Isusu Chrystu!


1) W następną niedzielę, tj. 25.IX.2016, zapraszamy do cerkwi lubelskiej na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o 10.00.

2) Po Liturgii - koncert chóru z Ukrainy i wernisaż wystawy ikon. Szczegóły pod ogłoszeniami.


3) Od niedzieli 2.X.2016 rozpoczyna się w naszej Parafii cykl spotkań poświęconych lepszemu poznaniu Biblii. Zachęcamy do udziału!


4) Zbiórka na ofiary ostatniego trzęsienia ziemi we Włoszech przyniosła bardzo skromny rezultat, a mianowicie 15 zł. Kwota powyższa zostanie na koszt wpłacającego przesłana na konto CARITAS naszej eparchii.


5) Na Fundusz Miłosierdzia w ostatnim okresie zebrano (stan na 11 bm.) 291 zł. 88 gr.


6) Na tacę i do skrzynki świeczkowej w dniach 11-18 bm. zebrano 581 zł. 52 gr.  Bilans kolekt parafialnych jest zatem następujący: zebrano 8.560 zł. 86 gr., wydano z gotówki 325 zł. 99 gr., wpłacono 10.000 zł. (koszty 59 zł. 90 gr.).

Serdecznie zapraszam
na
modlitwę za migrantów
i wernisaż wystawy ikon

25.09.2016(niedziela)
Cerkiew Greckokatolicka Narodzenia NMP w Lublinie
Al. Warszawska 82
+
10.00 – uroczysta Liturgia
11.00 – koncert prawosławnego chóru duchownych z dekanatu Dubno – Ukraina
modlitwa za migrujących i otwarcie wystawy

Wystawa prezentuje prace artystów sztuki sakralnej  z Polski i Ukrainy,
powstałe na międzynarodowych plenerach Ikonograficznych „Eleos"
w Tykocinie i Kijowie.
Migracja i Miłosierdzie – to tematy, które odsłaniają się
w artystycznych poszukiwaniach
a ich biblijne przykłady stają się odpowiedzią na współczesne problemy.
Wernisaż ma być nie tylko ukazaniem sztuki sakralnej,
ale także zachętą do modlitwy za migrujących.
Wystawa potrwa do 2 października 2016 r.
+
Organizatorzy:
Fundacja „Eleos – Ukraine", Fundacja „In Blessed Art.", Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza
Wystawie błogosławi:
Wielce Błogosławiony Patriarcha Filaret
Patronatem wystawę objęli:
Ambasada RP w Kijowie i Ambasada Ukrainy w Warszawie

ks. Stefan Batruch


poniedziałek, 12 września 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 11.IX.2016

Sława Isusu Chrystu!1) W najbliższą niedzielę, tj. 18.IX.2016, zapraszamy na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma, która sprawowana będzie w cerkwi lubelskiej jak zwykle o 10.00.

2) W niedzielę 18 bm. przeprowadzona zostanie osobna (do skarbonki CARITAS) zbiórka na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi we Włoszech.

3) Ze względów organizacyjnych kolejny bilans kolekt parafialnych zostanie podany w następnych ogłoszeniach niedzielnych.

poniedziałek, 5 września 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 4.IX.2016

Sława Isusu Chrystu!1) Rozkład celebracji na następny tydzień:


7.IX.2016 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (MOŻE ZOSTAĆ ODWOŁANA!)

Liturgii we środę 7 bm. NIE BĘDZIE!


11.IX.2016 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma2)  W przyszłą niedzielę przypada wspomnienie Ścięcia Głowy Jana Chrzciciela (kondakion i czytania z Liturgii pod ogłoszeniami). W dniu tym obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych,


3) Parafia w Kostomłotach zaprasza na święto patronalne (św. Nicetasa - Nikity) w niedzielę 11
bm. Uroczysta Liturgia rozpocznie się o 12.00.


4) Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona była na cathedraticum. Zebrano 241 zł. 11 gr. Po strąceniu 3 zł. 50 gr. na koszty przekazu, pozostała kwota (237 zł. 61 gr.) zostanie wpłacona na konto Kurii Metropolitalnej. Obecny bilans tej daniny wynosi zatem 2.340 zł. 82 gr. (minus 31 zł. kosztów wpłat).

5) Do skrzynki świeczkowej zebrano dziś 30 zł. 70 gr. . Bilans kolekt parafialnych jest zatem następujący: zebrano 7.979 zł. 34 gr., wydano z gotówki 325 zł. 99 gr., wpłacono 10.000 zł. (koszty 59 zł. 90 gr.).

29 ♀ Ścięcie czcigodnej Głowy czcigodnego i chwalebnego proroka i poprzednika JANA CHRZCICIELA

  
KONDAKION, ton 5.

Chwalebne ścięcie Poprzednika było Bożym zamysłem, * aby on przebywającym w otchłani zwiastował przyjście Zbawiciela. * Niech więc płacze Herodiada, która poprosiła o przestępne zabójstwo, * bo umiłowała nie prawo Boże i nie wieczne życie, * ale złudne i doczesne.

Apostoł: Dz 13, 25-33a
Ewangelia: Mk 6, 14-30

niedziela, 28 sierpnia 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 28.VIII.2016

Sława Isusu Chrystu!1) Porządek celebracji w najbliższym tygodniu jest następujący:


31.VIII.2016 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

3.IX.2016 (sobota) 18.00 Nieszpory

4.IX.2016 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2)  Parafia w Kostomłotach zaprasza na święto patronalne w niedzielę 11.IX.2016 o 12.00 (szczegóły na stronie kostomloty.com).


3)  Do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano dziś 244 zł. 39 gr. . Bilans kolekt parafialnych jest zatem następujący: zebrano 7.948 zł. 64 gr., wydano z gotówki 325 zł. 99 gr., wpłacono 10.000 zł. (koszty 59 zł. 90 gr.).

niedziela, 21 sierpnia 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 21.VIII.2016

Sława Isusu Chrystu!


1) Rozkład celebracji na najbliższy tydzień:


24.VIII.2016 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

28.VIII.2016 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (w tym dniu przypada święto Zaśnięcia Najśw. Bogurodzicy - teksty zmienne w przekładzie śp. o. archim. Romana Piętki MIC publikujemy pod ogłoszeniami)2)  Do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano dziś 194 zł.10 gr., a 19 bm. wpłacono na subkonto Rady Parafialnej 3.000 zł. (opłata wyniosła 18 zł.). Bilans kolekt parafialnych po uwzględnieniu powyższego jest zatem następujący: zebrano 7.704 zł. 25 gr., wydano z gotówki 325 zł. 99 gr., wpłacono 10.000 zł. (koszty 59 zł. 90 gr.).15 ♀ ZAŚNIĘCIE NAJŚW. PANI NASZEJ BOGURODZICY I ZAWSZE DZIEWICY MARYI
TROPARION, ton 1.
W narodzeniu Syna zachowałaś dziewictwo, * w zaśnięciu nie opuściłaś świata, o Matko Boża: * połączyłaś się ze źródłem życia, * Ty, która jesteś Matką Życia, * a przez swoje modlitwy * uwalniasz nas od śmierci.
KONDAKION, ton 2.
Ani grób ani śmierć nie miały władzy nad Matką Boga * nieustającą w modlitwach i w orędownictwie niezawodną nadzieję. * Ponieważ jest ona Matką Życia, * przeniósł ją do życie Ten, który zamieszkał w jej zawsze dziewiczym łonie.
PROKIMEN, ton 3
Łk 1, 46-47 i 48, pieśń Bogurodzicy.
Wielbi dusza moja Pana, * i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Stych: Gdyż wejrzał na niskość służebnicy swojej, oto bowiem odtąd błogosławioną zwaćƒ mnie będą wszystkie narody.
Apostoł: Flp 2, 5-11
ALLELUJA
Ps 44, 11 i 13
Słuchaj, córko, a patrz i nakłoń ucha Twego.
Stych: Obliczu Twemu kłaniać się będą wszyscy bogaci z ludu.
Ewangelia: Łk 10, 38-42 i 11, 27-28.
W miejsce Prawdziwie godne śpiewa się do Zakończenia święta:
Refren: Aniołowie widząc zaśnięcie Przeczystej, zadziwili się: * jak to Dziewica odchodzi z ziemi do nieba.
Irmos: W tobie, Najczystsza Dziewico, nie zachowane jest prawo natury:
w rodzeniu nietknięte pozostaje dziewictwo
i życie zaślubia się ze śmiercią;
po rodzeniu zostajesz dziewicą,
a po śmierci jesteś żywa
i nieustannie nas ochraniasz, Bogurodzico, jako swe dziedzictwo.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 115,13
Kielich zbawienia wezmę * i imienia Pańskiego będę wzywać, alleluja 3x.

niedziela, 14 sierpnia 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 14.VIII.2016

Sława Isusu Chrystu!1) W najbliższym tygodniu rozkład celebracji w cerkwi lubelskiej jest następujący:


16.VIII.2016 (wtorek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

21.VIII.2016 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) W piątek 19 bm. (6 VIII wg. kalendarza juliańskiego) przypada święto Przemienienia Pańskiego (teksty Liturgii przed-święta i samego święta  w przekładzie śp. o. Romana Piętki MIC podajemy poniżej, pod ogłoszeniami). W tym dniu cerkiew parafialna w Jarosławiu ma swe święto patronalne. W br. połączone ono będzie z uroczystościami Roku Miłosierdzia i jubileuszu 20-lecia koronacji jarosławskiej ikony MB "Brama Miłosierdzia", na których obecność duchownych eparchii metropolitalnej jest obligatoryjna, Dlatego też w tym roku nie będzie Liturgii świątecznej w cerkwi lubelskiej. Zapraszamy jednocześnie do Jarosławia: pełny program obchodów 18-19 bm. dostępny jest na stronie cerkiew.nazwa.pl, zaś sama Liturgia pontyfikalna pod przewodnictwem WB Światosława Szewczuka celebrowana będzie o 10.00).


3) Przez 4 niedziele (24 i 31 lipca oraz 7 i 14 sierpnia br.) zebrano łącznie 396 zł. na tacę. Z ww. kwoty wypada odliczyć 1/4 tytułem cathedraticum, jako że dokładna kwota kolekty z 7 bm. nie jest znana. Zatem cathedraticum sierpniowe to 99 zł., po strąceniu 3 zł. 50 gr. za przekaz, pozostałe 95 zł. 50 gr. zostanie wpłacone na konto Kurii Metropolitalnej. Obecny zaś bilans tej daniny to 2.103 zł. 21 gr. (minus 27 zł. 50 gr. kosztów wpłat).

4) W okresie, o którym mowa w pkt. 3) do skrzynki świeczkowej w bm. zebrano 96 zł. 51 gr., zaś na tacę (pod odliczeniu cathedraticum) - 297 zł.. Bilans kolekt parafialnych po uwzględnieniu powyższego jest zatem następujący: zebrano 7.510 zł. 15 gr., wydano z gotówki 325 zł. 99 gr., wpłacono 7.000 zł. (koszty 41 zł. 90 gr.).5 PRZED-ŚWIĘTO Przemienienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. - Św. męczennika EUSYGNIOSA
TROPARION o Przed-święcie, ton 4.
Wyjdźmy zawczasu, wierni, na spotkanie Przemienienia Chrystusa, * świętujmy z przepychem tę wigilię i wołajmy: * Nadszedł dzień boskiej radości, * bo Pan wchodzi na górę Tabor, * by zajaśnieć blaskiem Swego bóstwa
KONDAKION, ton 4.
Dziś w boskim Przemienieniu * jaśnieje Bożym blaskiem cała śmiertelna natura * i woła radośnie: * Chrystus się przemienia, zbawiając wszystkich.
6 ♀ PRZEMIENIENIE PANA NASZEGO, BOGA I ZBAWICIELA JEZUSA CHRYSTUSA

Antyfona pierwsza

Ps 65, 1; Ps 76, 19; Ps 103, 2.
- Wykrzykujcie Bogu wszystkie ziemie, psalm śpiewajcie Jego imieniu, * dajcie cześć Jego chwale.
Refren: Przez wstawiennictwo Bogurodzicy, Zbawco, zbaw nas.
- Głos gromu Twojego naokoło, błyskawice Twoje okrąg ziemi oświecały, * wzruszyła się i zatrzęsła się ziemia.
- Oblekłeś się w chwałę i ozdobę, * przyodziałeś się światłością jakoby szatą

Antyfona druga

Ps 47, 2; Ps 77, 54 i 68.
- Stoi mocno ku radości wszystkiej ziemi góra Syjon, * strona północna, miasto Króla wielkiego.
Refren: Zbaw nas, Synu Boży, * który przemieniłeś się na górze, śpiewających Ci: alleluja.
- I przywiódł ich na górę świętą Swoją, * górę, którą nabyła Jego prawica.
- Górę Syjon, którą umiłował, * i zbudował podobną do jednorożców świątynię Swoją.
- Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze i na wieki wieków, amen. Jednorodzony Synu... 

Antyfona trzecia

Ps 141, 1-2; Ps 14, 1; Ps 23, 3.
- Którzy ufają w Panu są jak góra Syjon, nie poruszy się na wieki.
Troparion, ton 7: Przemieniłeś się na górze, Chryste Boże, * pokazałeś Swym uczniom chwałę Swoją na ile mogli zobaczyć. * Niech i nad nami grzesznymi rozbłyśnie Twe odwieczne światło * przez wstawiennictwo Bogurodzicy, Dawco światła, chwała Tobie.
- Góry wokół niego, a Pan wokoło ludu Swego odtąd i aż na wieki.
- Panie, któż będzie mieszkał w przybytku Twoim, albo kto odpocznie na górze Twojej świętej.
- Któż wstąpi na górę Pańską, albo kto będzie stał na świętym Jego miejscu.
Śpiew na Wejście, Ps 42, 3:
Wyślij światłość Twoją i prawdę Twoją: one mnie prowadziły i wyprowadziły na górę świętą Twoją.
TROPARION, ton 7.
Przemieniłeś się na górze, Chryste Boże, * pokazałeś Swym uczniom chwałę Swoją na ile mogli zobaczyć. * Niech i nad nami grzesznymi rozbłyśnie Twe odwieczne światło * przez wstawiennictwo Bogurodzicy, Dawco światła, chwała Tobie. 
KONDAKION, ton 7.
Przemieniłeś się na górze, Chryste Boże, * i uczniowie Twoi, na ile mogli, zobaczyli Twoją chwałę, * aby, widząc Cię krzyżowanego, * zrozumieli, że cierpisz dobrowolnie * i opowiadali ludziom, * że Ty jesteś rzeczywiście Blaskiem Ojca.
PROKIMEN, ton 4.
Ps 103, 24 i 1.
Jakże wielkie są dzieła Twoje, Panie, * wszystko w mądrości uczyniłeś.
Stych: Błogosław, duszo moja, Panu, Panie Boże mój, bardzoś się możnym okazał. 
ALLELUJA, ton 8.
Ps 88, 12 i 16.
Twoje są niebiosa i Twoja jest ziemia.
Stych: Błogosławiony lud, który zna wesołe śpiewanie.
Zamiast Prawdziwie godne śpiewa się do Zakończenia święta:
Refren: Uwielbiaj, duszo moja, * na Taborze przemienionego Pana.
Irmos: Rodzenie Twoje było dziewicze,
to Bóg wyszedł z Twojego łona,
przyjął na siebie ciało,
zjawił się na ziemi i przebywał z ludźmi.
Dlatego Ciebie, Bogurodzico, wszyscy uwielbiamy.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 88, 16b i 17.
Panie, chodzić będziemy w jasności oblicza Twego * i w imieniu Twoim będziemy się weselić na wieki, alleluja 3x.