poniedziałek, 31 marca 2014

Parafia warszawska szykuje się do zebrania wiernych ws. Zgromadzenia Eparchialnego 2014Parafia Greckokatolicka pw. Zaśnięcia NMP w Warszawie, przygotowując się do zebrania wiernych z okazji przygotowań do Zgromadzenia Eparchialnego 2014, opublikowała interesujący materiał pomocniczy (oryginał alfabetem ukraińskim na www.bazylianie.pl).

Żywa parafija – misce zustriczi z żywym Chrystom - materiały dla parafijalnych zboriw


Parafija – ce misce, de najczastisze zarodżujet´sia, zrostaje i dozriwaje swiatist´ chrystyjanyna. Tomu Synod Jepyskopiw UHKC 2011 roku, bażajuczy duchownoho widnowłennia wsijeji naszoji Cerkwy, zwernuw osobływu uwahu na parafiju – osnownu czastku Bożoho ludu, jaka pid prowodom jepyskopa jak swoho otcia i wczytela wiry, zmahaje do swiatosti. Prohrama, szczo jiji zatwerdyw Swiaszczennyj Synod, nazywajet´sia «Żywa parafija – misce zustriczi z żywym Chrystom». Zawdanniam cijeji duszpastyrśkoji prohramy je dopomohty wsim wirnym naszoji Cerkwy nawczytysia «żyty na wpodobu Bohowi» (1 Soł. 4, 1), szczob takym czynom zrostaty u swiatosti i w jednosti w Isusi Chrysti (iz prohramnoho posłannia Błażenniszoho Swiatosława).

Dla kraszczoho wywczennia stanu naszych parafij Synod Jepyskopiw UHKC pryjniaw riszennia,
szczob u 2014 r., u wsich jeparchijach naszoji Cerkwy, prowesty jeparchialni sobory, tobto roboczi zibrannia predstawnykiw poodynokych jeparchij: duchowenstwa, monaszestwa i myrian, jaki majut´ zadumu­watysia nad aktualnymy potrebamy ta probłemamy Cerkwy (iz Zwernennia Władyk UHKC w Polszczi).

Błażenniszyj Swiatosław wyznaczyw szist´ składowych żywoji parafiji. Iduczy za cijeju schemoju sprobujmo pryzadumatyś, nad dejakymy zapytanniamy – widnosno naszoji parafiji u Warszawi ta ciłoji naszoji Cerkwy, zokrema cijeji czastyny, jaka je w Polszczi. Pryhlańmosia do nych, pryzadumajmoś, porozmowlajmo miż soboju. Podumajmo, szczo treba nam zminyty, szczo pokraszczyty, szczo dopownyty, szczob i nasza warszawśka parafija stawałasia szczoraz kraszczym miscem zustriczi kożnoho z nas z żywym Chrystom.

1. Boże słowo i katechyzacija.

Szczonedilna propowid´. Katecheza w szkołach i pry parafiji – tematyka, forma, prohramy nawczannia. Parafijalni rekołekciji. Pidhotowka do Swiatych Tajinstw – chreszczennia, perszoji spowidi, podrużżia toszczo. Spiwpracia katechytiw z bat´kamy.

Osobystyj ispyt sumlinnia: czy bażaju zrostaty w piznanni Boha, joho objawłenych prawd i nauky Cerkwy? Czy u mene wdoma je Biblija i Katechyzm Ukrajinśkoji Hreko-Katołyćkoji Cerkwy? Czytaju jich? Czy w naszij chati wedut´sia rozmowy pro wiru?

Pro parafiju: Czy nasza parafija robyt´ use możływe, szczob kożnyj mih zrostaty u wiri? Czy można w parafiji kraszcze orhanizuwaty prohramy dla ditej, mołodi, doros­łych, jaki spryjały b hłybszomu rozuminniu Swiatoho pyśma i Peredannia Cerkwy? Czy mołodi bat´ky znachodiat´ u naszij parafiji pidtrymku u wychowanni swojich ditej u wiri? Czy je w nas dostupna knyharnia abo czytalnia, de buła b riznoho rodu relihijna literatura?

2. Liturhija i mołytwa.

Służba Boża w nedili i swiata; w budni. Inszi liturhijni Bohosłużinnia (Weczirnia, Utrenia, Liturhija Raniszeoswiaczenych Dariw), Akafisty, Mołebni toszczo. Spowid´ i Swiate Pryczastia; inszi Swiati Tajinstwa. Powedinka pid czas Bohosłużiń, powedinka u chrami poza Bohosłużinniamy. Mołytowni hrupy. Cerkownyj spiw. Czytannia Swiatoho Pyśma. Mołytwa w simji. Posty.

Osobystyj ispyt sumlinnia: Czy suprowodżuju swoje żyttia rewnoju ta hłybokoju mołytwoju? Czy beru aktywnu uczast´ u Bohosłużinniach? Czy rehularno spowidajusia i praciuju nad swojeju poprawoju?

Pro parafiju: czy nasza parafija robyt´ use, szczob Bohosłużinnia służyłyś dostojno, uroczysto, z mołytownym widczuttiam? Czy naszi parafijany majut´ dostup do mołytownykiw? Jaku uczast´ u liturhijnomu żytti berut´ naszi dity ta mołod´? Czy nasza parafija nałeżno bereże swoju schidno-chrystyjanśku spadszczynu?

3. Służinnia błyżniomu (dyjakonija).

Jak szukaty i znachodyty tych, szczo potrebujut´ socialnoji dopomohy? Jak sprawno dopomahaty? Rody dopomohy: materialna, duchowna, mołytowna, psychołohiczna, fachowa porada, konsultaciji zi specialistamy. Posłuha chworym.

Osobystyj ispyt sumlinnia: czy beru bezposeredniu uczast´ u błahodijnij dijalnosti u Cerkwi? Jak reahuju, koły ludyna w potrebi zjawlajet´sia pered dweryma moho domu, abo koły zustriczaju taku na wułyci? Czy zaochoczuju słowamy i żywym prykładom człeniw mojeji simji do dobrodijnoji dijalnosti? Czy wmiju pobaczyty obłyczczia Chrysta u obłyczczi inszoji ludyny, takoż cijeji zanedbanoji, neochajnoji, bidnoji.

Pro parafiju: Czy nasza parafija zdijsniuje zachody socialnoji opiky abo dopomohy? Czy w naszij parafiji orhanizowana pidtrymka starszych, nemicznych, nepownosprawnych, syrit? Czy myriany berut´ uczast´ u cych zachodach? Czy nasza parafijalna spilnota służyt´ potrebujuczym, jaki żywut´ u naszomu misti?

4. Prowid – uprawlinnia daramy.

Kożen człen parafijalnoji spilnoty – ważływa, nepowtorna i neobchidna jiji czastyna. Swiaszczenyk – jak prykład dla myrian. Spiwpracia swiaszczenyka i parafijan. Parafijalna rada. Simja – domasznia cerkwa. Mołytwa za swiaszczenykiw. Dbannia pro nowi pokłykannia do duchownoho stanu.

Osobystyj ispyt sumlinnia: Jaki w mene dary wid Boha i czy wmiju jich, chocz czastkowo, widdaty czy pryswiatyty na spilnu koryst´ mojeji parafijalnoji spilnoty? Czy ja ludyna, z jakoju można łehko howoryty, spiwpraciuwaty i spiwżyty, abo czy ja zawżdy nastojuju na swojij dumci, koły jdet´sia pro spilnu diju i spilne dobro? Czy prydilaju nałeżnu uwahu Bożomu darowi, jakyj projawlajet´sia w inszych, ta wmiju zaochotyty jich do diji i spiwpraci?

Pro parafiju: Czy w naszij parafiji panuje harnyj duch spiwpraci miż parochom i lud´my? Czy w naszij parafiji je aktywne myrianstwo, jake tisno spiwpraciuje z duchowenstwom u riznych zachodach? Czy naszi parafijalni struktury harno koordynujut´ dary czasu, tałantu ta skarbu, szczo nymy Hospod´ nadilaje hromadu? Czy nasza parafija je seredowyszczem, de możut´ rosty pokłykannia do duchownoho, monaszoho stanu?

5. Jednist´, sopryczastia (kojnonija).

Buduwannia jednosti, zhody, duch spiwpraci u naszij parafiji. Konflikty i rozpodiły. Spiwpracia z susidnimy czy inszymy parafijamy. Spiwpracia z Cerkwamy inszych konfesij – ekumenizm. Widnoszennia do wirnych inszych konfesij – w parafiji, w misci praci, w inszych kruhach. Konfesijni naprużennia.

Osobystyj ispyt sumlinnia: Czy ja osobysto stawlusia z poszanoju i syniwśkoju widdanistiu do moho jepyskopa? Czy pid czas Bożestwennoji Liturhiji ja nasprawdi starajuś mołytysia za Papu Rymśkoho, naszoho Patriarcha, moho Mytropołyta i Jepyskopa? Czy ja osobysto namahajusia płekaty duch jednosti, zhody i złahody w chrystyjanśkij spilnoti? Czy moje simejne żyttia widobrażaje ce spilne chrystyjanśke pokłykannia żyty «odnym sercem i odnijeju duszeju»? Czy ne nałeżu do tych, chto stworiuje konflikty w parafijalnij spilnoti? Czy widczuwaju prynałeżnist´ do parafiji i widpowidalnist´ za neji u nowomu misci perebuwannia? Czy możu skazaty: Ce «moja» parafija?

Pro parafiju: Jaka atmosfera panuje w naszij parafiji? Wona prytiahaje ludej, czy widsztowchuje? Czy prydilajemo my dostatnio uwahy takym zachodam, jaki budujut´ i zmicniujut´ parafiju jak jedynu spilnotu? Czy naszi dity rostut´ z widczuttiam, szczo wony nałeżat´ do naszoji parafijalnoji rodyny? Czy nasza parafija może podiłytyś doswidom ekumenicznoji spiwpraci? Czy nasza parafija praktykuje duchownyj ekumenizm (mołytyś i hariacze bażaty jednosti Cerkow)?

6. Misijnyj duch.

Osobystyj ispyt sumlinnia: Czy ja płekaju misijnyj duch u mojemu żytti? Czy z mojeji powedinky wydno, szczo ja chrystyjanyn? Czy widważuś z czużymy lud´my poczynaty rozmowu pro Boha, pro wiru, pro chrystyjanśkyj pohlad na rizni suspilni pytannia?

Pro parafiju: Czy nasza parafijalna spilnota żywe misijnym duchom? Jak? Szczo można b zrobyty w naszij parafiji dla zmicnennia jiji swidczennia pro Chrysta na zowni? Czy nasza parafija płekaje dostupnist´ i widkrytist´, tobto hotownist´ diłytysia swojimy duchownymy skarbamy z usima, chto prahne zustriczi z Chrystom?

Pidsumky.

Z Pastyrśkoho łysta Błażenniszoho Swiatosława: Dorohi u Chrysti! Słuchajuczy czy czytajuczy ci riadky, ne odyn z was, możływo, podumaw: chto ż maje zdijsniuwaty ci taki ważływi j potribni zawdannia? Chto powynen podbaty pro te, szczob naszi parafiji buły sprawdi żywymy? Może, jepyskop? Może, nasz paroch razom z inszymy duszpastyriamy? Może, szcze trochy katechyty czy bohoposwiaczeni osoby, jakszczo jichnij monastyr znachodyt´sia na terytoriji parafiji? Widpowid´ na ci zapytannia prosta: za ożywłennia parafiji nese widpowidalnist´ kożen iz nas. Zapowidi Chrystowi stosujut´sia wsich bez wyniatku wirnych. Wsi my tworymo Jedynu, Swiatu, Sobornu i Apostolśku Cerkwu. Tomu wsi majemo buty «żywymy kameniamy» u budiwli naszoji parafiji, jaka je wtiłenniam cijeji Cerkwy w naszij miscewosti.

Tomu zakłykaju was usich: widczynit´ dweri swojich dusz i domiwok Chrystowi, doz­wolte Joho Swiatomu Duchowi was pereminyty, oczystyty i skripyty Bożoju lubowju! Zaproszuju usich – myrian, bohoposwiaczenych osib i duchowenstwo – do onowłennia naszoho cerkownoho buttia na ridnych zemlach i na posełenniach. Skripłeni Bożoju błahodattiu ta dowiroju do Joho Swiatoho Prowydinnia, jake wprodowż wikiw prowadyt´ naszu Cerkwu, berimosia do praci!

Oś dejaki probłemy, dumky, zapytannia, jaki pidkazuje nam Błażenniszyj Patriarch iz Synodom Jepyskopiw, jaki buły napraciowani w patriarszij komisiji ta na miżdekanalnych zustriczach w naszij Archyjeparchiji. Ałe możływo u Was na serci inszi pytannia. My choczemo poczuty pro nych, my z Parafijalnoju radoju choczemo Was posłuchaty pro wse, szczo widnosyt´sia do naszoji parafiji u Warszawi ta do żyttia i dijannia naszoji Cerkwy w Polszczi. Tomu płanujemo aż try zustriczi, szczob usim daty zmohu wysłowyty swoju dumku.

Budemo wdiaczni, koły do Waszych usnych wysłowiw zmożete dołuczyty korotke zjasuwannia pytannia na pyśmi. Ce połehszyt´ nam praciu nad opraciuwanniam poczutoho. Koły w kohoś trudnist´ wystupaty pryludno, zmożete załyszyty Waszu dumku tilky na pyśmi załyszajuczy Wasz pidpysanyj łystok u korobci, jaka bude dla cioho pidhotowana. Rozrachowujemo na Waszu szczyrist´, widwertist´ i poczuttia widpowidalnosti za swoju Cerkwu.

Czekajemo na Was w nedilu 6 kwitnia pisla Liturhiji o hod. 9:00 ta 18:00 ta 13 kwitnia pisla Liturhiji o hod. 11:00.

o. Petro Kuszka CZSWW, paroch,
z człenamy Parafijalnoji rady

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz