czwartek, 6 marca 2014

List biskupów UKGK w Polsce w sprawie zgromadzenia eparchialnego zwołanego na 3-4.X.2014 do Przemyśla

List biskupów publikujemy w języku oryginału - najpierw ukraińskimi, potem zaś polskimi czcionkami (w transkrypcji).
METROPOLIA PRZEMYSKO-WARSZAWSKA
KOŚCIOŁA GRECKOKATOLICKIEGO
(BIZANTYJSKO-UKRAIŃSKIEGO) W POLSCE


Перемишль - Вроцлав, дня 25 лютого 2014 р.


Всесвітлішим, Всечесним і Високопреподобним Отцям,
Преподобним Монахам і Монахиням та всім вірним
Української Греко-Католицької Церкви у Польщі


Слава Ісусу Христу!
Дорогі Брати і Сестри!

В цьому році УГКЦ в Україні буде відзначати Ювілей 25-ліття виходу з підпілля. Після майже пів століття формального неіснування наша Церква відновила свої структури та стала живим і діючим церковним організмом з осідком Глави у столичному місті Києві. Українська Греко-Католицька Церква сьогодні вивчає своє минуле, але перш за все дивиться в майбутнє, шукаючи шляхів якнайкращого служіння всьому, що стосується християнського життя й спасіння вірних та громадського і суспільного життя.
У 2010 році Синод Єпископів УГКЦ розпочав працю над програмою розвитку нашої Церкви на період до 2020 р. Програму названо «СТРАТЕГІЯ 2020». Покликана робоча група представників цілої Церкви звернула увагу на те, що основним місцем життя і розвитку Церкви є парафія, в якій повинно концентруватись її життя та розвиток. Ціла наша Церква буде такою, якими будуть поодинокі парафії. Звідси робоча назва стратегії: «Жива парафія – місце зустрічі з живим Христом». Група священників і мирян, яка займається введенням у життя програми, визначила шість головних складових живої парафії, які мають реалізуватися до 2020 р. у всіх парафіях УГКЦ. Ці складові є наступними:
Провід – священик, монашество і миряни працюють разом, будуючи парафію як місце зустрічі з живим Христом.
Літургія – вірні моляться Богу та зростають в Його благодаті.
Катехизація – вірні отримують знання про свою віру й Церкву.
Койнонія – вірні будують спільноту.
Дияконія – вірні йдуть за межі парафії служити іншим.
Місійність – вірні євангелізують інших, запрошують їх до життя в Христі.
Для кращого вивчення поданих вище складових минулорічний Синод Єпископів УГКЦ прийняв рішення, щоб у 2014 р., у всіх єпархіях нашої Церкви, провести єпархіяльні собори, тобто робочі зібрання представників поодиноких єпархій: духовенства, монашества і мирян, які мають задумуватися над актуальними потребами та проблемами. Прийняті собором пропозиції будуть для владик основою до проголошення пособорових рішень. Наступним кроком буде проведення у 2015 р. партріаршого собору, який допоможе підготувати програму розвитку для цілої нашої Церкви на найближчі роки.

Після консультацій з духовенством ми вирішили, щоб для обох єпархій Перемисько-Варшавської Митрополії провести один спільний, міжєпархіяльний, собор, так як це мало місце у 2002 р. Для підготовки собору, в четвер 20 лютого, у Перемишлі зустрілись дві єпархіяльні комісії для вирішення головних питань. Під час зустрічі прийнято наступні рішення:
-      Місцем проведення собору буде місто Перемишль.
-      Собор відбудеться в днях 3-4 жовтня (п’ятниця – субота) 2014 р.
-      Делегати будуть могли реєструватись вже у четвер 2 жовтня ввечері або, найпізніше, в п’ятницю 3 жовтня зранку.
-      Приготування до собору має проходити в поодиноких парафіях та єпархіях і повинно ангажувати при можливості якнайбільше число наших вірних.
Для того, щоб якнайкраще приготуватися та провести спільний для обох наших єпархій у Польщі собор, вирішено прийняти і подати до реалізації духовенству й мирянам наступний календарій:
1.   Найпізніше до 31 березня 2014 р. у кожній парафії парохи мають обов’язок провести загальні зустрічі з парафіянами для обговорення та вибрання тем, які повинні бути предметом праці собору. Протокол з парафіяльної зустрічі має бути негайно переданий власному деканові.
2.   Під час парафіяльної зустрічі належить вибрати щонайменше одного, а масимально трьох делегатів від парафії, які візьмуть участь у деканальній зістрічі для підготовки єпархіяльного собору.
3.   Найпізніше до 11 травня 2014 р., в кожному деканаті, отці Декани скличуть та проведуть деканальні соборчики для приготування до собору.
У деканальному соборчику зобов’язані взяти участь всі священники деканату та делегати з парафій, вибрані під час парафіяльних робочих зустрічей.
Завданням деканальних соборчиків є:
- на основі пропозицій, переданих з поодиноких парафій, вибрати та представити у письмовій формі теми для обговорення на єпархіяльному соборі,
- з-поміж мирян вибрати троє кандидатів на делегатів від деканату,
- духовенство вибере одного душпастиря, як кандидата на делегата.
Декани, не пізніше 11.05.2014 р., у письмовій формі мають передати до своїх єпископських Консисторій прийняті пропозиції та напрацювання.
4.   На інтернет-сайтах обох єпархій у Польщі будуть утворені підсторінки «Собор 2014», на яких вірні, приналежні до поодиноких єпархій, будуть мати можливість подавати свої пропозиції тем, якими, на їхню думку, повинен зайнятись єпархіяльний собор. Будуть розглядатися лише пропозиції, підписані ім’ям та прізвищем та з поданням власної парафії.
5.   Міжєпархіяльна Комісія, яка зустрінеться в понеділок 26 червня 2014 р. у Кракові, остаточно перегляне запропоновані в деканатах теми праці собору. Її завданням буде також визначення по одному доповідачеві з кожної єпархії до кожної з шести головних складових живої парафії, які, опісля, будуть їх реферувати в часі праці собору. Згадана вище міжєпархіяльна Комісія представить також остаточний порядок праці єпархіяльного собору.
6.   Владиками обох єпархій у стосовному часі будуть виставлені декрети про скликання єпархіяльного собору кожної єпархії та декрети про призначення делегатів на собор.

Дорогі у Христі Брати і Сестри!

Цьогорічний єпархіяльний собор кожна єпархія УГКЦ скликає з огляду на прийняте у 2013 р. рішення Синоду Єпископів УГКЦ. Напрацювання єпархіяльних синодів та прийняті ними рішення мають допомогти у підготовці та проведенні патріаршого собру цілої нашої Церкви, який проходитиме у 2015 р. Однак, для нашої Церкви у Польщі проведення єпархіяльного собору має бути не лише виконанням рішень Синоду Єпископів та підготовкою до Патріаршого Собору. Для нас - це особлива нагода, щоб приглянутись життю та потребам нашої Церкви у Польщі. Сподіваємося, що як і під час приготування до проведення міжєпархіяльного собору, так і в часі самої праці собору виринуть важливі для щоденного життя і майбутнього нашої Церкви у Польщі справи, котрими будемо займатися не лише під час собору, але й найближчими роками і які впливатимуть на наше церковне майбутнє. Тому звертаємось з гарячим проханням до духовенства, монашества і всіх мирям поставитися дуже серйозно до підготовки собору, до визначення тем, їхнього обговорення на парафіяльному та деканальному рівнях, до вибрання відповідних делегатів, а пізніше і до участі в самій роботі собору.
Всіх просимо про молитву в наміренні собору, про світло Святого Духа для всіх його учасників, а також для всіх, хто буде включатись у його підготовку.
 
З архиєрейським благословенням


Архиєпископ Іван (Мартиняк)
Митрополит Перемисько-Варшавський

Владика Володимир (Ющак)
Єпископ Вроцлавсько-Ґданський

Владика Євген Попович
Єпископ помічник Перемисько-Варшавської АрхиєпархіїMETROPOLIA PRZEMYSKO-WARSZAWSKA KOŚCIOŁA GRECKOKATOLICKIEGO (BIZANTYJSKO-UKRAIŃSKIEGO) W POLSCE

Peremyszl - Wrocław, dnia 25 lutoho 2014 r.

Wseswitliszym, Wseczesnym i Wysokoprepodobnym Otciam, Prepodobnym Monacham i Monachyniam ta wsim wirnym Ukrajinśkoji Hreko-Katołyćkoji Cerkwy u Polszczi

Sława Isusu Chrystu! Dorohi Braty i Sestry!

W ciomu roci UHKC w Ukrajini bude widznaczaty Juwiłej 25-littia wychodu z pidpilla. Pisla majże piw stolittia formalnoho neisnuwannia nasza Cerkwa widnowyła swoji struktury ta stała żywym i dijuczym cerkownym orhanizmom z osidkom Hławy u stołycznomu misti Kyjewi. Ukrajinśka Hreko-Katołyćka Cerkwa siohodni wywczaje swoje mynułe, ałe persz za wse dywyt´sia w majbutnie, szukajuczy szlachiw jaknajkraszczoho służinnia wsiomu, szczo stosujet´sia chrystyjanśkoho żyttia j spasinnia wirnych ta hromadśkoho i suspilnoho żyttia.

 U 2010 roci Synod Jepyskopiw UHKC rozpoczaw praciu nad prohramoju rozwytku naszoji Cerkwy na period do 2020 r. Prohramu nazwano «STRATEHIJA 2020». Pokłykana robocza hrupa predstawnykiw ciłoji Cerkwy zwernuła uwahu na te, szczo osnownym miscem żyttia i rozwytku Cerkwy je parafija, w jakij powynno koncentruwatyś jiji żyttia ta rozwytok. Ciła nasza Cerkwa bude takoju, jakymy budut´ poodynoki parafiji. Zwidsy robocza nazwa stratehiji: «Żywa parafija – misce zustriczi z żywym Chrystom».

 Hrupa swiaszczennykiw i myrian, jaka zajmajet´sia wwedenniam u żyttia prohramy, wyznaczyła szist´ hołownych składowych żywoji parafiji, jaki majut´ realizuwatysia do 2020 r. u wsich parafijach UHKC. Ci składowi je nastupnymy:

 Prowid – swiaszczenyk, monaszestwo i myriany praciujut´ razom, budujuczy parafiju jak misce zustriczi z żywym Chrystom.

 Liturhija – wirni molat´sia Bohu ta zrostajut´ w Joho błahodati.

Katechyzacija – wirni otrymujut´ znannia pro swoju wiru j Cerkwu. Kojnonija – wirni budujut´ spilnotu.

 Dyjakonija – wirni jdut´ za meżi parafiji służyty inszym.

 Misijnist´ – wirni jewanhelizujut´ inszych, zaproszujut´ jich do żyttia w Chrysti.


 Dla kraszczoho wywczennia podanych wyszcze składowych mynułoricznyj Synod Jepyskopiw UHKC pryjniaw riszennia, szczob u 2014 r., u wsich jeparchijach naszoji Cerkwy, prowesty jeparchijalni sobory, tobto roboczi zibrannia predstawnykiw poodynokych jeparchij: duchowenstwa, monaszestwa i myrian, jaki majut´ zadumuwatysia nad aktualnymy potrebamy ta probłemamy. Pryjniati soborom propozyciji budut´ dla władyk osnowoju do prohołoszennia posoborowych riszeń. Nastupnym krokom bude prowedennia u 2015 r. partriarszoho soboru, jakyj dopomoże pidhotuwaty prohramu rozwytku dla ciłoji naszoji Cerkwy na najbłyżczi roky.

Pisla konsultacij z duchowenstwom my wyriszyły, szczob dla oboch jeparchij Peremyśko-Warszawśkoji Mytropoliji prowesty odyn spilnyj, miżieparchijalnyj, sobor, tak jak ce mało misce u 2002 r. Dla pidhotowky soboru, w czetwer 20 lutoho, u Peremyszli zustriłyś dwi jeparchijalni komisiji dla wyriszennia hołownych pytań. Pid czas zustriczi pryjniato nastupni riszennia:

- Miscem prowedennia soboru bude misto Peremyszl.

 - Sobor widbudet´sia w dniach 3-4 żowtnia (pjatnycia – subota) 2014 r.

 - Dełehaty budut´ mohły rejestruwatyś wże u czetwer 2 żowtnia wweczeri abo, najpiznisze, w pjatnyciu 3 żowtnia zranku.

- Pryhotuwannia do soboru maje prochodyty w poodynokych parafijach ta jeparchijach i powynno anhażuwaty pry możływosti jaknajbilsze czysło naszych wirnych.

Dla toho, szczob jaknajkraszcze pryhotuwatysia ta prowesty spilnyj dla oboch naszych jeparchij u Polszczi sobor, wyriszeno pryjniaty i podaty do realizaciji duchowenstwu j myrianam nastupnyj kałendarij:

1. Najpiznisze do 31 bereznia 2014 r. u kożnij parafiji parochy majut´ obowjazok prowesty zahalni zustriczi z parafijanamy dla obhoworennia ta wybrannia tem, jaki powynni buty predmetom praci soboru. Protokoł z parafijalnoji zustriczi maje buty nehajno peredanyj własnomu dekanowi.

 2. Pid czas parafijalnoji zustriczi nałeżyt´ wybraty szczonajmensze odnoho, a masymalno trioch dełehatiw wid parafiji, jaki wiźmut´ uczast´ u dekanalnij zistriczi dla pidhotowky jeparchijalnoho soboru.

3. Najpiznisze do 11 trawnia 2014 r., w kożnomu dekanati, otci Dekany skłyczut´ ta prowedut´ dekanalni soborczyky dla pryhotuwannia do soboru. U dekanalnomu soborczyku zobowjazani wziaty uczast´ wsi swiaszczennyky dekanatu ta dełehaty z parafij, wybrani pid czas parafijalnych roboczych zustriczej. Zawdanniam dekanalnych soborczykiw je: - na osnowi propozycij, peredanych z poodynokych parafij, wybraty ta predstawyty u pyśmowij formi temy dla obhoworennia na jeparchijalnomu sobori, - z-pomiż myrian wybraty troje kandydatiw na dełehatiw wid dekanatu, - duchowenstwo wybere odnoho duszpastyria, jak kandydata na dełehata. Dekany, ne piznisze 11.05.2014 r., u pyśmowij formi majut´ peredaty do swojich jepyskopśkych Konsystorij pryjniati propozyciji ta napraciuwannia.

4. Na internet-sajtach oboch jeparchij u Polszczi budut´ utworeni pidstorinky «Sobor 2014», na jakych wirni, prynałeżni do poodynokych jeparchij, budut´ maty możływist´ podawaty swoji propozyciji tem, jakymy, na jichniu dumku, powynen zajniatyś jeparchijalnyj sobor. Budut´ rozhladatysia łysze propozyciji, pidpysani imjam ta prizwyszczem ta z podanniam własnoji parafiji.

5. Miżieparchijalna Komisija, jaka zustrinet´sia w ponediłok 26 czerwnia 2014 r. u Krakowi, ostatoczno perehlane zaproponowani w dekanatach temy praci soboru. Jiji zawdanniam bude takoż wyznaczennia po odnomu dopowidaczewi z kożnoji jeparchiji do kożnoji z szesty hołownych składowych żywoji parafiji, jaki, opisla, budut´ jich referuwaty w czasi praci soboru. Zhadana wyszcze miżieparchijalna Komisija predstawyt´ takoż ostatocznyj poriadok praci jeparchijalnoho soboru.

6. Władykamy oboch jeparchij u stosownomu czasi budut´ wystawłeni dekrety pro skłykannia jeparchijalnoho soboru kożnoji jeparchiji ta dekrety pro pryznaczennia dełehatiw na sobor.

Dorohi u Chrysti Braty i Sestry!

Ciohoricznyj jeparchijalnyj sobor kożna jeparchija UHKC skłykaje z ohladu na pryjniate u 2013 r. riszennia Synodu Jepyskopiw UHKC. Napraciuwannia jeparchijalnych synodiw ta pryjniati nymy riszennia majut´ dopomohty u pidhotowci ta prowedenni patriarszoho sobru ciłoji naszoji Cerkwy, jakyj prochodytyme u 2015 r. Odnak, dla naszoji Cerkwy u Polszczi prowedennia jeparchijalnoho soboru maje buty ne łysze wykonanniam riszeń Synodu Jepyskopiw ta pidhotowkoju do Patriarszoho Soboru. Dla nas - ce osobływa nahoda, szczob pryhlanutyś żyttiu ta potrebam naszoji Cerkwy u Polszczi. Spodiwajemosia, szczo jak i pid czas pryhotuwannia do prowedennia miżieparchijalnoho soboru, tak i w czasi samoji praci soboru wyrynut´ ważływi dla szczodennoho żyttia i majbutnioho naszoji Cerkwy u Polszczi sprawy, kotrymy budemo zajmatysia ne łysze pid czas soboru, ałe j najbłyżczymy rokamy i jaki wpływatymut´ na nasze cerkowne majbutnie. Tomu zwertajemoś z hariaczym prochanniam do duchowenstwa, monaszestwa i wsich myriam postawytysia duże serjozno do pidhotowky soboru, do wyznaczennia tem, jichnioho obhoworennia na parafijalnomu ta dekanalnomu riwniach, do wybrannia widpowidnych dełehatiw, a piznisze i do uczasti w samij roboti soboru.

Wsich prosymo pro mołytwu w namirenni soboru, pro switło Swiatoho Ducha dla wsich joho uczasnykiw, a takoż dla wsich, chto bude wkluczatyś u joho pidhotowku.

 Z archyjerejśkym błahosłowenniam

Archyjepyskop Iwan (Martyniak) Mytropołyt Peremyśko-Warszawśkyj
Władyka Wołodymyr (Juszczak) Jepyskop Wrocławśko-Gdanśkyj
Władyka Jewhen Popowycz Jepyskop pomicznyk Peremyśko-Warszawśkoji ArchyjeparchijiBrak komentarzy:

Prześlij komentarz