niedziela, 6 grudnia 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 6.XII.2015

Sława Isusu Chrystu!1) W następną niedzielę, tj. 13.XII.2015, zapraszamy do cerkwi lubelskiej na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o 10.00.

2) W dniu 13 grudnia (30 listopada wg. starego stylu) przypada uroczystość św. Apostoła Andrzeja Protokleta. Wprowadzenie oraz troparion i kondakion w przekładzie śp. o. archim. Romana Piętki publikujemy na końcu niniejszych ogłoszeń.

3) Zbiórka na tacę w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie, jako tzw. Andrzejowy Grosz, na pomoc dla wspólnot UKGK w krajach, gdzie UKGK nie posiada własnej eparchii ani egzarchatu.

4) Dzisiejsza zbiórka na tacę wyniosła 218 zł. 10 gr. Kwota powyższa (po strąceniu 3 zł. na poczet kosztów przekazu) zostanie wpłacona na konto Kurii Metropolitalnej jako cathedraticum.

5) Pieniądze ze skrzynki świeczkowej nie były liczone w dniu dzisiejszym, zostaną włączone do ogólnej sumy "świeczkowej" w przyszłą niedzielę. 30 + Św. i wspaniałego Apostoła ANDRZEJA Pierwszego-Powołanego.
Św. Andrzej (Andreas) apostoł zmarł ok. 70 w Patras (Grecja), brat św. Piotra, uczeń Jana Chrzciciela i Chrystusa, a następnie apostoł. Pochodził z Betsaidy, mieszkał w Kafarnaum, gdzie był rybakiem; Ewangelieprzekazały o nim kilka wzmianek: z Piotrem, Jakubem i Janem pytał Jezusa o znak paruzji i czas zburzenia świątyni jerozolimskiej; wymieniony jest w relacji o cudzie rozmnożenia chleba; po uroczy­stym wjeździe Jezusa do Jerozolimy razem z Filipem przypro­wadził do niego Greków; w Dz 1,13 wspomniany jest wśród uczniów zebranych w wieczerniku po wniebowstąpie­niu Jezusa. Wg tradycji kościelnej głosił ewangelię w Scytii i Epirze. Kościoły wschodnie bizantyjskie widzą w nim swego założyciela. Poniósł śmierć męczeńską na krzyżu w kształcie litery X (tzw. krzyżu św. An­drzeja). W roku 357 relikwie jego złożono w Konstantynopolu, w 1208 zostały przewiezione do katedry w Amalfi k. Salerno, a głowę umieszczono w 1462 (za papieża Piusa II; 1405-1464) w bazylice św. Piotra w Rzymie. Na prośbę metropolity z Patras, Konstantyna, Pa­weł VI, po uprzednim uczczeniu relikwii przez ojców III sesji Soboru Watykańskiego II, przekazał je 26 IX 1964 roku katedrze św. Andrzeja w Patras. Podczas uroczystości w Patras zostało odczytane brewe, w którym papież podkreślił symboliczne znaczenie powrotu relikwii, widząc w tym zapowiedź powrotu do jedności Kościo­łów katolickiego i prawosławnego. Dzień 27 IX, w którym odbyły się uroczystości prawosławne, został ogłoszony świętem prawosławia.
Tradycja słowiańska (przekazana w tzw. Latopisie Nestora) głosi, że św. Andrzej odbył trzecią podróż misyjną trasą, która wiodła z Synopy nad M. Czarnym aż do Nowogrodu Wielkiego przez Korsuń i Kijów. Popularność tej legendy sprawiła, że na Rusi za Włodzimierza Monomacha (1053-1125) imię św. Andrzeja nadawano człon­kom dynastii, np. A. Dobry, A. Bogolubski; budowano też wówczas pod wezwaniem św. Andrzeja cerkwie w Kijowie i Perejesławiu. O wczesnym kulcie św. Andrzeja w Polsce świadczy kościół pod jego we­zwaniem wybudowany w Krakowie w XI w. W początku XII w. prawdopodobnie św. Andrzeja obrano patronem misji cystersów skiero­wanej na Ruś, jemu bowiem poświęcono klasztor w Brzeźnicy (późniejszym Jędrzejowie) — pierwszy z 4 klasztorów wybudowa­nych przy szlakach wiodących na ziemie ruskie. Popularność św. Andrzeja wśród narodów słowiańskich znalazła odbicie w ludowych zwyczajach i wierzeniach. W Polsce noc św. Andrzeja, (tzw. an­drzejki, 29/30 XI) jest porą wróżenia. W sztuce polskiej występuje z księgą i krzyżem w kształcie litery X, symbolem jego męczeństwa (por. Chodzidło T., Andrzej Apostoł, w: EK t. 1, Lublin 1985, kol. 533).

TROPARION, ton 4.

Jako Pierwszy_Powołany apostoł* i rodzony brat Koryfeusza,* proś Pana wszechrzeczy, Andrzeju,* o pokój dla całego świata* i obfite miłosierdzie dla dusz naszych.

KONTAKION, ton 2.

Głosiciela bożego mającego imię od męstwa* i Pierwszego z Uczniów powołanego przez Zbawcę,* rodzonego brata Piotrowego, wychwalajmy,* bo jak dawniej do niego, teraz do nas woła:* przyjdźcie, znaleźliśmy Upragnionego.

Służba o apostole wspólna (4) oprócz Ewangelii: J 1,35-51.

PROKIMEN, ton 8.
Ps 18, 5 i 2.                                                                                                                                    
Na wszystką ziemi wyszedł głos ich * i na krańce okręgu ziemi słowa ich.
Stych: Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a dzieła rąk Jego oznajmia firmament.
            Apostoł: 1Kor 4, 9-16.
ALLELUJA
Ps 88, 6 i 8.
Będą wysławiać niebiosa cuda Twoje, Panie, i prawdę Twoją w zgromadzeniu świętych.
Stych: Bóg, który jest wielbiony w radzie świętych wielki i straszliwy nad wszystkich, którzy są dokoła Niego.
           
ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 18, 5.
 Na wszystką ziemi wyszedł głos ich * i na krańce okręgu ziemi słowa ich, alleluja 3x.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz