niedziela, 10 stycznia 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 10.I.2016

CHRYSTOS RAŻDAJETSIA!1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej w najbliższym tygodniu:14.I.2016 (czwartek) 18.00 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego (Obrzezanie Pańskie i wspomnienie św. Bazylego Wielkiego - objaśnienia i teksty zmienne w tłumaczeniu śp. o. archim. Romana Piętki MIC pod ogłoszeniami)

16.I.2016 (sobota) 18.00 Nieszpory

17.I.2016 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Na tacę w dniu 8 bm. zebrano 123 zł. Kwota powyższa, po zaokrągleniu w górę do 130 zł., zostanie przesłana na konto Kurii Metropolitalnej (na koszt wpłacającego) jako wkład Parafii lubelskiej do Funduszu Pomocy Bratniej.

3) Na tacę 7 bm. i dzisiaj oraz do skrzynki świeczkowej w dniach 6-10 bm. zebrano łącznie 524 zł. 65 gr. Dla większej przejrzystości w br. przy każdych ogłoszeniach podawana będzie łączna (z br.) suma zebranych pieniędzy, wydatków poniesionych z gotówki, środków wpłaconych na subkonto Rady Parafialnej wraz z kosztami manipulacyjnymi.
Zatem wg. stanu na dzień dzisiejszy suma kolekt wynosi 550 zł. 65 gr. Wydatków na razie nie było. Na subkonto wpłacono 600 zł. (opłata 3 zł. 50 gr.).

4) Przychód ze świeczek CARITAS wyniósł 10 zł., co czyni sumę 286 zł.

1 ♀ OBRZEZANIE co do ciała Pana, Boga i Zbawiciela Naszego Jezusa Chrystusa i św. ojca naszego BAZYLEGO WIELKIEGO, arcybiskupa Cezarei w Kapadocji.
W ósmym dniu po Swoim narodzeniu Pan nasz, Jezus Chrystus, zgodnie z prawem starotestamentalnym, przyjął obrzezanie, przepisane dla każdego niemowlęcia płci męskiej na znak Przymierza Boga z praojcem Abrahamem i jego potomkami (Rdz 17,10-14; Kpł 12,3). Przy dokonywaniu tego obrzędu Dzieciątku Bożemu nadano imię Jezus, zapowiedziane przez archanioła Gabriela w dniu Zwiastowania NMPanny (Łk 1,31-33.2,21). Według objaśnień Ojców Kościoła, Pan, Zakonodawca, przyjął obrzezanie, dając przykład, jak ludzie powinni bez uchylania się wypełniać boże postanowienia. Pan przyjął obrzezanie dlatego, by nikt na przyszłość nie miał wątpliwości co do tego, że On był prawdziwym człowiekiem, a nie nosicielem ciała pozornego, jak uczyli niektórzy heretycy (dokeci). W Nowym Testamencie obrzęd obrzezania ustąpił miejsca sakramentowi chrztu, którego był figurą (Kol 2,11-12). Świadectwa świętowania Obrzezania Pańskiego w Kościele Wschodnim sięgają IV wieku. Kanon uroczystości ułożył św. Stefan Sabbaita (wspomnienie 28 października). Razem z obrzezaniem przyjętym na znak Przymierza Boga z ludźmi, otrzymał Pan imię Jezus (Zbawiciel) jako charakter Jego służby dla zbawienia ludzi (Mt 1,21; Mk 16,17; 9, 38-39; Łk 10,17; Dz 3,6.16; Flp 2,9-10). Te dwa wydarzenia, które miały miejsce na samym początku ziemskiego życia Zbawiciela, przypominają chrześcijanom, że oni zawarli Nowe Przymierze z Bogiem i „otrzymali obrzezanie nie z ręki ludzkiej, lecz Chrystusowe obrzezanie, polegające na zupełnym wyzuciu się z ciała grzesznego” (Kol 2,11). Samo imię „chrześcijanin” świadczy o zawarciu przez człowieka Nowego Przymierza z Bogiem.
            Św. Bazyli (Basileios, królewski gr) przez swego ojca też Bazylego jest związany z prowincją Pontem, a przez matkę Emelię z Kapadocją. Urodził się w Cezarei Kapadockiej ok. 329-330 roku. Uczył się w Cezarei, w Konstantynopolu u świetnego retora Libaniosa, wreszcie w Atenach, gdzie zaprzyjaźnił się ze św. Grzegorzem z Nazjanzu (wspomnienie 25 stycznia). Po swym powrocie do Cezarei ok. roku 356 odszedł na pustynię w okolice Neocezarei, gdzie jego matka i siostra św. Makryna (wspomnienie 19 lipca) prowadziły życie monastyczne. Tu napisał swoje dzieła ascetyczne. Tu otrzymał sakrę biskupią z rąk Euzebiusza, arcybiskupa Cezarei, i po jego śmierci został wybrany w 370 r. na tę stolicę biskupią; był świadkiem prawdy w zetknięciu z herezją; był pełen odwagi wobec gróźb ariańskiego cesarza Walensa (364-378); umarł pierwszego stycznia 379 roku. Mądrość i erudycja, których pełne były jego dzieła, jego Filokalie (wypisy z dzieł Orygenesa), Traktat o Duchu Świętym, jego dzieło teologiczne przeciwko arianinowi Eunomiuszowi, jego pisma ascetyczne, jego reguły monastyczne, jego komentarze do Pisma Świętego, jego liczne mowy pochwalne o Świętych, jego korespondencja, jego wreszcie splendor i moc słowa przyniosły mu należny przydomek "Odkrywcy tajemnic nieba" i "Wielkiego."

Antyfona 1

Ps 65,1-2; 104,2; 65,3.
- Wykrzykujcie Bogu, wszystkie ziemie,* psalm śpiewajcie Jego imieniu.
Refren: Przez wstawiennictwo Bogurodzicy ocal nas, Zbawicielu.
- Śpiewajcie Mu i psalmy grajcie,* opowiadajcie wszystkie Jego cuda.
- Mówcie Bogu: „Jak potężne są dzieła Twoje!* Ze względu na ogrom Twej potęgi będą Ci schlebiać wrogowie.

Antyfona 2

Ps 95,11; 67,5; 49,2.
- Niech się weselą niebiosa i niech się raduje ziemia,* niech zadrży morze i to, co je wypełnia..
Refren: Ocal nas, Synu Boży, Który poddałeś się obrzezaniu,* śpiewających Ci: alleluja.
- Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu,* równajcie drogę Temu, Który przemierza stepy.
- Bóg jaśnieje z Syjonu,* blaskiem Swej piękności.
Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze i na wieki wieków, amen. Jednorodzony Synu...

Antyfona 3

Ps 88,2a, 2b; 44,8.
- O Twoich łaskach, Panie, będę śpiewać wiecznie.
Troparion, ton 1Chociaż w niebie wraz z odwiecznym Ojcem* i Boskim Swym Duchem siedzisz na ognistym tronie,* zechciałeś, Jezu, na ziemi narodzić się z Dziewicy,* niepokalanej Swej Matki.* Dlatego poddałeś się obrzezaniu jako ośmiodniowe niemowlę.* Chwała Twemu pełnemu miłosierdzia planowi!* Chwała Twej opatrzności.* Chwała Twojemu uniżeniu, jedyny Miłośniku człowieka.
- Twoją wierność przez pokolenia, głosić będę mymi ustami.
- Miłujesz sprawiedliwość, nienawidzisz nieprawości, dlatego Bóg Twój, o Boże, namaścił Cię olejkiem wesela bardziej niż twych towarzyszy.

TROPARION, ton 1.
Chociaż w niebie wraz z odwiecznym Ojcem* i Boskim Swym Duchem siedzisz na ognistym tronie,* zechciałeś, Jezu, na ziemi narodzić się z Dziewicy,* niepokalanej Swej Matki.* Dlatego poddałeś się obrzezaniu jako ośmiodniowe niemowlę.* Chwała Twemu pełnemu miłosierdzia planowi!* Chwała Twej opatrzności.* Chwała Twojemu uniżeniu, jedyny Miłośniku człowieka.
TROPARION o św. Bazylym, ton 1.
Po całej ziemi zabrzmiało twoje wołanie* i ona przyjęła twe słowa, którymi wspaniale nauczałeś prawd bożych.* Objaśniłeś naturę bytów* i naprawiłeś obyczaje ludzi.* Królewski kapłanie, wielebny ojcze,* proś Chrystusa Boga o zbawienie dusz naszych.
KONTAKION o św. Bazylym, ton 4.
Stałeś się niewzruszonym fundamentem Kościoła,* dając wszystkim ludziom skarby, których złodziej nie kradnie* i przypieczętowałeś swymi regułami,* dany przez niebo wielebny Bazyli.
Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.
KONTAKION o Obrzezaniu, ton 3
Pan Jezus poddał się obrzezaniu za wszystkich* i w Swej dobroci obrzezuje ludzkie grzechy* oraz daje dziś zbawienie światu.* Cieszy się też w niebie biskup Stworzyciela, świetlany Bazyli,* boski powiernik Chrystusa.
PROKIMEN
Ps 27,9 i 1.
Zbaw lud Twój, Panie,* i błogosław dziedzictwu Twemu.
Stych: Do Ciebie, Panie, będę wołał, Boże mój, nie milcz przede mną.
I świętego: Usta moje będą mówiły mądrość,* a rozmyślanie serca mojego roztropność.
Apostoł: Kol 2,8-12.
ALLELUJA
Ps 79,2 i 36,30.
Pasterzu Izraela, posłuchaj, Który prowadzisz jak owce Jakuba.
Stych: Usta sprawiedliwego będą myśleć o mądrości, a język jego będzie mówił, co słuszne.
Ewangelia: Łk: 2,20-21.40-52.
W miejsce Prawdziwie godne śpiewa się:
Ty jesteś, Pełnałaski, radością całego stworzenia.* Chórów anielskich i rodzaju ludzkiego.* Świątynio Ducha Świętego i Raju duchowy,* chlubo dziewic, z której Bóg przyjął ciało i stał się dziecięciem,* będąc naszym przedwiecznym Bogiem.* Twoje łono uczynił dla Siebie tronem* i wnętrze twoje rozszerzył poza granice niebios.* Ty jesteś, Pełna łaski, radością całego stworzenia, chwała tobie.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 148,1.
Chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokości.
I świętego: Ps 111,7.
W wiecznej pamięci będzie sprawiedliwy,* nie będzie się bał złych pogłosek,* alleluja 3x.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz