niedziela, 13 września 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 13.IX.2015

Sława Isusu Chrystu!
1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej na najbliższy tydzień:


14.IX.2015 (poniedziałek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - w tym dniu przypada początek Indykcji czyli Nowego Roku (kościelnego), objaśnienia i teksty po polsku (przekład śp. o. archim. Romana Piętki MIC) pod ogłoszeniami

16.IX.2015 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

20.IX.2015 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma2) W dniu dzisiejszym do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano łącznie 302 zł. 90 gr. Suma zatem kolekt wrześniowych dostępna w gotówce wynosi 684 zł. 29 gr.


WRZESIEŃ

1 + Początek indykcji tj. ROKU KOŚCIELNEGO. - Św. ojca naszego SYMEONA SŁUPNIKA, archimandryty; sobór Najświętszej Bogurodzicy w Miazenach; św. męczennika AITALASA i świętych czterdziestu niewiast i diakona AMMONA ich nauczyciela; i wspomnienie świętych męczenników KALISTY, EWODA i HERMOGENA, rodzonych braci; i wspomnienie JOZUEGO, syna Nuna.
Rok liturgiczny w obrządku bizantyjskim rozpoczyna się, zgodnie ze starotestamentową praktyką - jesienią. Pierwszego września podczas Liturgii św. odczytywany jest fragment z ewangelii opowiadający o nauczaniu Jezusa w nazaretańskiej synagodze (Łk 4,16-30). Otworzywszy Księgę Izajasza, Chrystus przeczytał zebranym słowa o Namaszczonym, Który przyszedł głosić pokój, zbawienie, wolność oraz "rok łaski od Pana". Pod znakiem tego proroctwa rozpoczyna się więc nowy rok kościelny w obrządku bizantyjskim.
Św. Symeon (Symeōn, ndm, słuchać hbr) pochodził z rodziny pasterskiej. Urodził się pod koniec IV wieku w pobliżu Antiochii Syryjskiej. Po śmierci rodziców i rodzeństwa, w wieku 18 lat, sprzedał majątek, pieniądze rozdał ubogim i został zakonnikiem-eremitą. Wkrótce opuścił klasztor i prowadził życie pustelnicze. Wystawił sobie słup z małą platformą, na którym spędził ok. 40 lat. Ludność okoliczna przynosiła mu pokarm, który ograniczał do minimum, chłoszcząc swe ciało nieustannym postem. Słup służył mu za ambonę, z której nauczał prawd wiary. Przychodzono do Świętego po porady, proszono o wstawiennictwo. W wieku 103 lat, roku 459, odszedł do Pana.
Sobór, Synaksis, Najświętszej Bogurodzicy w Miazenach, obchodzi się dla uczczenia cudownej ikony Bogurodzicy, którą w obawie przed obrazoburcami wrzucono do stawu, a po wielu latach odnaleziono nieuszkodzoną. Jest czczona w klasztorze w Miazenach blisko Meliteny w Armenii.
Św. Aitalas (Aeithalas, ofiarowany Bogu prsk) poniósł męczeństwo w Persji za króla Sapora II w 355 roku. W Persji, gdzie panująca dynastia pozostała wierna mazdeizmowi, chrześcijaństwo, przenikające tu od prze­szło stu pięćdziesięciu lat, nie uzyskało oficjalnego po­parcia, wręcz przeciwnie! Dwaj pierwsi Saporzy uznając, że „chrześcijanie dzielą uczucia ich wroga, cesarza", traktowali ich jak buntowników. Nastał okres okrutnych prześladowań, w czasie których zginęło tysiące męczen­ników (Sozomenos mówi nawet o szesnastu tysiącach) ustały one dopiero w końcu IV wieku, po zawarciu poko­ju z Rzymem. W roku 410 na synodzie w Persji, ustalo­no listę czterdziestu biskupów. Od tego czasu Kościół w Iranie, odłączony od Cezarei, swej odległej duchowej metropolii, rozwijał się pomyślnie aż do zalewu islamu (por. Rops D., Kościół pierwszych wieków, Warszawa 1969, s.569).
Świętych czterdziestu niewiast pochodziło z Heraklei w Tracji. Ich przewodnikiem był diakon Ammon, który je nauczał o królestwie niebieskim. Umarły śmiercią męczeńską za Licyniusza około roku 321/323.
Święci męczennicy Kalista (kalliste, największe piękno gr) i jej rodzeni bracia Ewod (euodos, łatwy do przebycia gr) Hermogen (hermogenes, z rodu Hermesa gr), chrześcijanie z Nikomedii, zostali postawieni przed pogańskim sądem za wyznawanie wiary w Chrystusa. Odmówili złożenia ofiar bóstwom, za co zostali ścięci mieczem w 309 roku (patrz 9 marca).
Jozue (hebr. Jehoszua', Jeszua' Jahwe zbawieniem, gr. Iesus, łac. Josue, Iesus), syn Nuna z pokolenia Efraima, urodzony w Egipcie. Był jednym z książąt i wodzów Izraela podczas wędrówki po pustyni, sługą Mojżesza, dowódcą w walce z Amalekitami, wywiadowcą badającym Kanaan, z polecenia Boga następcą Mojżesza; wprowadził Izraelitów do Ziemi Obiecanej, przewodził Izraeli­tom w jej zdobyciu i podzielił ją między nich; zmarł w swej posiadłości Timnat-Serach w górach Efraima przeżywszy 110 lat; był posłuszny i ufający Bogu, mądry, nazwany w Syr 46,1-8 prorokiem. Ostatnio Jozuego łączy się z osobą Jozjasza, króla reformatora, upatrując w nim wzór króla Judy bądź Izraela; jemu też przypisuje się autorstwo księgi Jozuego i Pwt 34,4-12 - jeden z traktatów talmudycznych (por. Szwarc U., Jozue, w: EK t. 8, Lublin 2000, kol. 108-109).
TROPARION o Indykcji, ton 2.
Sprawco wszelkiego stworzenia,* Który Swej władzy poddałeś chwile i wieki.* Dzięki modlitwom Bogurodzicy* błogosław, Panie, początek roku Twej dobroci,* zachowując w pokoju święty Kościół* oraz Twój wierny naród; i daj nam zbawienie.
TROPARION o św. Symeonie, ton 1.
Kolumną cierpliwości stałeś się, błogosławiony Symeonie,* naśladowałeś gorliwie praojców:* Hioba w cierpieniach, Józefa w doświadczeniach* i, będąc w ciele, sposób życia prowadziłeś na wzór aniołów.* Święty Symeonie, nasz ojcze,* proś o zbawienie dusz naszych.
TROPARION o Bogurodzicy, ton 1.
Witaj, Pełnałaski, Bogurodzico Dziewico,* ucieczko i obrono rodzaju ludzkiego.* Z ciebie przyjął ciało Zbawiciel świata.* Tylko ty jesteś Matką i Dziewicą,* zawsze błogosławiona i pełna chwały,* proś Chrystusa Boga o pokój dla całego świata.
KONTAKION o Indykcji, ton 2.
Chryste Królu, Który masz mieszkanie w niebie,* Stworzycielu i Panie rzeczy widzialnych i niewidzialnych,* Któryś stworzył dni i noce, chwile i wieki!* Błogosław teraz początek roku, najmiłosierniejszy Panie,* strzeż i zachowaj w pokoju Swój Kościół, miasta i wioski,* wszystkie klasztory i Swój naród.
KONTAKION o Symeonie, ton 2.
Szukając tego, co w górze,* związany z tym, co na dole,* ze słupa zrobiłeś wóz ognisty;* przez to stałeś się współmieszkańcem aniołów,* modląc się nieustannie* do Chrystusa Boga za nas wszystkich.
PROKIMEN, ton 3.
Ps 146,5 i 1.
Wielki Pan nasz i wielka moc Jego,* a mądrości Jego nie masz liczby.
Stych: Chwalcie Pana, bo dobry jest psalm, Bogu naszemu niech będzie wdzięczna i ozdobna chwała.
Apostoł: 1Tm 2,1-7.
ALLELUJA
Ps 64,2 i 12.
Tobie przystoi pieśń, Boże, na Syjonie i Tobie oddadzą ślub w Jeruzalem.
Stych: Ty uwieńczysz rok plonami rocznymi z szczodrobliwości Twojej.
Ewangelia: Łk 4,16-22a.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 64,12.
Ty uwieńczysz rok plonami rocznymi z szczodrobliwości Twojej,* alleluja 3x.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz