poniedziałek, 8 maja 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 7.V.2017

CHRYSTOS WOSKRESE!1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej na najbliższy tydzień:


10.V.2017 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

12.V.2017 (piątek) 18.00 Panachyda za duszę śp. Prof. Michała Łesiowa (1928-2016), wybitnego lubelskiego ukrainisty i naszego Parafianina. Po panachydzie koncert ku czci Profesora. Jest to część obchodów poświęconych Jego pamięci, których to obchodów pełny program wraz z życiorysem Zmarłego zamieszczamy w pkt 4 niniejszych ogłoszeń, zachęcając gorąco do udziału.

13.V.2017 (sobota) 18.00 Nieszpory

14.V.2017 (niedziela) Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma:

 10.00 - dla ogółu parafian

12.00 -  dla rodziców z małymi dziećmi (nie uczęszczającymi jeszcze na katechezę parafialną)


2) Na tacę zebrano 249 zł. 40 gr. Na konto Kurii Metropolitalnej jako cathedraticum trafi zatem 245 zł. 90 gr. (3 zł. 50 gr. to koszty wpłaty). Obecny bilans tej daniny wynosi zatem 1.470 zł. 57 gr. minus 17 zł. 50 gr. kosztów.

3) Do skrzynki świeczkowej trafiło 25 zł. 50 gr. oraz 1 euro (wg. tabeli kursów średnich A NBP z 5 bm. jest to - w zaokrągleniu 4 zł. 22 gr.), czyli łącznie 29 zł. 72 gr. Z gotówki wydano 5 bm. 14 zł. 99 gr. na baterie do mikrofonów krawatowych. Bilans kolekt parafialnych: zebrano 6.613 zł. 01 gr., wydano z gotówki 258 zł. 36 gr., wpłacono 7.000 zł. (opłata 42 zł.)

4) Zachęcamy raz jeszcze do udziału w uroczystościach ku czci śp. Profesora Michała Łesiowa:

Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie
Wydział Humanistyczny UMCS
oraz
Parafia Greckokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Lublinie
serdecznie zapraszają

na uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci Ś.P. Profesora Michała Łesiowa

12 maja 2017 r. (piątek) od godz. 9.00

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

9.00 – uroczyste odsłonięcie tablicy pamiatkowej ku czci Ś.P. Profesora Michała Łesiowa IV p. Budynek Nowej Humanistyki (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a)

10.00 – 13.00 - spotkanie w Sali Obrad Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS, parter, s. 4-5 (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a)
- promocja książki Мова, фольклор, література польсько-українського пограниччя – prof. Rostysław Radyszewski (Kijów)

- wspomnienie o prof. Michale Łesiowie – prof. Michał Sajewicz (Lublin), prof. Jerzy Bartmiński (Lublin)

- 25-lecie Zakładu Filologii Ukraińskiej i ukrainistyki w UMCS – prof. Feliks Czyżewski (Lublin), dr Mateusz Jastrzębski (Lublin)

- program artystyczny w wykonaniu studentów ukrainistyki UMCS12 maja 2017 r. (piątek) od godz. 18.00

Cerkiew Greckokatolicka p.w. Narodzenia NMP (Lublin, Al. Warszawska 82)
- Panachyda i koncert ku czci Ś.P. Profesora Michała Łesiowa „Пісні від серця”____________________________________________________

W dn. 15 lipca 2016 r. odszedł od nas prof. Michał Łesiów, od ponad 60 lat na różnych etapach swojego życia związany z Lublinem: najpierw jako student, potem wieloletni pracownik UMCS i KUL, czy wreszcie wieloletni wykładowca Greckokatolickiego Seminarium Duchownego, parafianin i lektor lubelskiej wspólnoty gr. kat. oraz prelegent wielu licznych spotkań naukowych i okolicznościowych organizowanych w Polsce i za granicą.

Profesor Michał Łesiów przez 60 lat był nierozerwalnie związany z Lublinem i dwoma lubelskim uniwersytetami – Katolickim Uniwersytetem Lubelskim i Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. Przez wiele lat współpracował z Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie, prowadząc tam zajęcia dla kleryków wyznania greckokatolickiego.

Profesor Michał Łesiów urodził się 3 maja 1928 r. we wsi Huta Stara na Tarnopolszczyźnie, gdzie „dwujęzyczność i dwukulturowość była rzeczą naturalną”. Tam uczęszczał do szkoły podstawowej, gdzie do roku 1941, uczył się „dwóch systemów językowych w mowie i piśmie: ogólnopolskiego języka literackiego i ogólnoukraińskiego języka literackiego”. W 1946 r. po śmierci Ojca rodzina Profesora skorzystała z możliwości repatriacji i przesiedliła się do wsi Zielin (byłe województwo szczecińskie). W Gryfinie kontynuował naukę, zdobywając tzw. „małą maturę” (1948) oraz dwie „duże matury” (1950) – w Niższym Seminarium Duchownym w Gorzowie Wielkopolskim oraz maturę państwową. Studiował na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, a następnie filologię polską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Studia na polonistyce były dla Profesora doskonałą okazją do rozwijania zainteresowań językoznawczych.

W 1956 r. Profesor rozpoczął pracę w Katedrze Języka Polskiego UMCS. Od tego momentu był nieprzerwanie związany z naszą uczelnią, pełniąc różne funkcje – w latach 1969-1991 kierownika Zakładu Filologii Rosyjskiej (później Zakładu Języka Rosyjskiego oraz Zakładu Filologii Ukraińskiej (1992-1998), dyrektora Instytutu Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej (1973-1976). W latach 1981-1984 zajmował stanowisko Dziekana Wydziału Humanistycznego UMCS.

Będąc pracownikiem UMCS przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej. W 1962 r. uzyskał na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Warszawskiego stopień doktora na podstawie rozprawy przygotowanej pod kierunkiem profesora Leona Karczmarka, w roku 1969 otrzymał stanowisko docenta. Stopień naukowy doktora habilitowanego (1973) uzyskał na podstawie monografii Terenowe nazwy własne Lubelszczyzny. W roku 1983 otrzymał tytuł profesora.

W 1973 r. Profesor Michał Łesiów prowadził wykłady w zakresie językoznawstwa słowiańskiego i ukraińskiego w Uniwersytecie Harvarda w Cambridge. W 1986 r. ponownie pracował w Stanach Zjednoczonych jako visiting professor w Uniwersytecie Minnesota w Minneapolis.

Profesor Łesiów prowadził badania z zakresu dialektologii, onomastyki, historii języka, folklorystki oraz współczesnego języka rosyjskiego i ukraińskiego. Jest autorem ponad 800 publikacji, w tym 8 książek, ponad 400 prac o charakterze naukowym i popularnonaukowym, poświęconych głównie językowi ukraińskiemu i polsko-ukraińskim związkom językowym, oraz kilkuset artykułów publicystycznych, dotyczących najczęściej życia społecznego, kulturalnego i naukowego Polski i jej wschodnich sąsiadów – Ukrainy i Białorusi.

Profesor wypromował 20 doktorów oraz niemal 600 magistrów filologii rosyjskiej, ukraińskiej i słowiańskiej.

Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna Profesora Michała Łesiowa była wielokrotnie doceniana w środowisku, czego dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia – Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal „Memoriał iustorum”, Medal „Pro Ecclesia et Pontifice”, przyznany Mu przez Papieża Jana Pawła II.

W naszej pamięci pozostanie jako Człowiek Wybitny i Życzliwy wszystkim.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz